profil

Rachunkowość

(259)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca88%

Zarachowanie dochodow

Czynności regulujące obowiązki kas ekspedycyjnych w zakresie: 1. Pobierania wpływów z przewozu osób, bagażu i ekspresu; 2. Dokonywania niektórych wypłat; 3. Przekazywania wpłat do Referatu Operacji Pieniężnych (ROP) - kasa stacyjna; 4....

poleca88%

Wykłady z rachunkowości przedsiębiorstw

WYKŁADY Z RACHUNKOWOŚCI PRZEDIĘBIORST. SPAKOWANE RAR'EM :) W SKŁAD WCHODZI TEORIA I PRZYKŁADOWE ZADANIA WRAZ Z KOMENTARZEM:)

poleca85%

Badanie i ogłaszanie sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe wyraża raportowanie z kreślonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, przy zastosowaniu konwencjonalnej formuły opisu i prezentacji danych pochodzących z ewidencji księgowej i opisującej sytuację majątkową,...

poleca88%

Kompremendum z HZ

HANDEL ZAGRANICZNY Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Eksport wywóz i sprzedaż towarów za granicę. Import zakup i przywóz towarów z...

poleca88%

Historia i istota rachunkowości

Historia i istota rachunkowości Literatura: Historia rachunkowości 1. Bień W., Messner Z., Paryziński Z.: 1907 – 1997 Rachunkowość Historia Perspektywy. SKwP: Warszawa 1997. 2. Dobija M., Dobija D.: Jak kształtowała się współczesna...

poleca85%

Bilans

Aktywa trwałe I wartości niematerialne i prawne: koszty prac rozwojowych wartość firmy II rzeczowe aktywa trwałe III należności długoterminowe IV inwestycje długoterminowe V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa obrotowe I Zapasy:...

poleca87%
poleca85%

Istota kapitału własnego

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata –...

poleca87%

Rachunkowość

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 I. AKTYWA TRWAŁE 1. Wartości niematerialne i prawne – niematerialne składniki majątku i zrównane z nimi np. licencje, koncesje, zezwolenia (logo firmy). 2. Rzeczowe aktywa trwałe a) środki...

poleca87%

Rachunek kosztów dla inżynierów

Rachunek kosztów dla inżynierów I. RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH i ZMIENNYCH SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Wyróżniamy trzy podstawowe systemy rachunku kosztów: - rachunek kosztów pełnych, - rachunek kosztów zmiennych, - rachunek kosztów...

poleca87%

Sciąga z rachunkowości

Oper.przych.powinny być ujmowane w 2 przekrojach:-systematycznym,wg ich tresci ekonom.co uzyskuje się w wyniku ksiegowania na kontach,-chronologicznym,polegaja na rejestracji operacji gosp. W kolejnosci wynikajacej z czasu ich dokonywania.Dla...

poleca87%

Sciaga

AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - koszty zakończonych prac rozwojowych - nabyta wartość firmy – różnica miedzy ceną...

poleca87%

Pojęcie i klasyfikacja środków gospodarczych

pojecie i klasyfikacja srodkow gospodarczych : wszystko w zalaczniku

poleca85%

Analiza Finansowa - notatki z zajęć

dwie części notatek w dwóch plikach

poleca87%

Lising iako forma pozyskiwania kapitałów.

Leasing jest to metoda finansowania inwestycji; przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy) i pozostają własnością finansującego przez cały okres trwania...

poleca85%

Rozrachunki z pracownikami

Znowelizowany w 1996 r. kodeks pracy przybliża polskie prawo pracy do standardów międzynarodowych, określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w niektórych aktach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej. W kodeksie pracy...

poleca85%

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią opisową) charakteryzującym sytuację majątkową i finansową jednostki prowadzącej...

poleca85%

Obsługa kasowa budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych

Kasowa obsługa budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych polega na kasowym wykonaniu budżetu, czyli na przyjęciu wpływów z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazywaniu środków pieniężnych i dokonywaniu wpłat z tytułu wydatków...

poleca85%

Dyrektywy Unii Europejskiej i MSR

wykaz dyrektyw, tematyka MSR

poleca85%

Wykłady z rachunkowości z AE w Katowicach prof. Kostur

ponieważ wykłady zawierają głównie tabele, konta, bilanse są w wordzie

poleca85%

Istota i funkcje rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości to podstawowe normy i reguły stosowane w ewidencji działalności gospodarczej. 2. Do podstawowych zasad rachunkowości zalicza się: · Zasadę wiernego i rzeczywistego obrazu, tzn. stanu faktycznego. Wymaga, aby księgi...

poleca85%

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje – jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału. Zasób kapitału maleje wraz z upływem czasu na skutek amortyzacji. Amortyzacja – jest to...

poleca86%

Funkcjonowanie kont

Praca w załączniku.

poleca86%

W rachunku ubezpieczyciela wyróżniamy grupy rezerw:

W RACHUNKU UBEZPIECZYCIELA WYROZNIAMY GRUPY REZERW: Przy wycenie bilansowej w rachunkowości ubezpieczyciela szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie rezerw bilansowych. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy rezerw: 1. obejmuje rezerwy kapitałowe...

poleca86%

Charakterystyka form leasingu i jego ewidencja księgowa.

RODZAJE LEASINGU Leasing ze względu na podmiot finansujący (udzielający leasingu) można podzielić na dwie grupy - leasing bezpośredni i leasing pośredni, natomiast ze względu na skutki podatkowe jakie rodzi – na leasing operacyjny i kapitałowy...

poleca86%

Mała sciąga na rachunkowość

Ściage wystarczy zmieszyc i w sam raz na rachunkowość Polecam :) a) Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe b)...

poleca86%

Przydatność MSR dla użytkowników sprawozdań finansowych

Temat: Oceń przydatność MSR dla użytkowników sprawozdań finansowych. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości przyjmuje coraz więcej krajów. Robią one karierę w Europie i na świecie dzięki globalnemu podejściu do sprawozdań finansowych firm. Od...

poleca86%

Międzynarodowe Standardy

Praca zaliczeniowa z „Międzynarodowe Standardy” „Czy warto stosować międzynarodowe standardy rachunkowości i dlaczego?” Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to standardy i interpretacje przyjęte przez Radę...

poleca86%

Wieloszczeblowy rachunek kosztów

WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK KOSZTOW Rachunek kosztów zmiennych stanowi punkt wyjścia dla rozwoju wielostopniowego rachunku kosztów. W tym rachunku dąży się do przyporządkowania kosztów stałych produktom, grupom produktów w dziale produkcyjnym czy...

poleca86%

Ściąga z rachunkowości

Koszt- oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w związku z wytworzeniem i sprzedażą produktów i realizowaniem innych celów organizacji Wyróżnia się dwie kategorie kosztów: a) koszty związane z przeszłym, bieżącym lub przyszłym wypływem...

poleca86%

Pojęcie rachunkowości oraz jej funkcje

Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji finansowej dający podstawę oceny prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności...

poleca86%

Warianty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest...

poleca86%

Istota I Znaczenie Inwentaryzacji

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu...

poleca85%

Zesstawienie zmian w kapitale

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - to element sprawozdania finansowego, który przedstawia informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podaje się w nim kolejno informacje...

poleca85%

Słowniczek rachunkowości

Podział konta - rekonstrukcja konta umożliwiająca jego zastąpienie lub uzupełnienie innymi kontami przy zachowaniu nie zmienionego zakresu merytorycznego; stosuje się podzielność pionową lub poziomą. Pogotowie kasowe - niezbędny zapas gotówki,...

poleca85%

Obrót pieniężny.

Obrót pieniężny może odbywać się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Swoboda stosowania rozliczeń gotówkowych przez jednostki gospodarcze jest ograniczona przez przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwo...

poleca86%

Formy obrotu pieniężnego

Formy obrotu pieniężnego Gotówkowy realizowany za pośrednictwem kasy do 15 tys. Є. Rozliczenia gotówkowe powinny być ograniczone głównie do rozrachunków z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej i z pracownikami (z tytułu...

poleca85%

Rachunkowość - pojecia

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, projekty wynalazcze, wartość znaków towarowych. Środki trwałe – składnik rzeczowego...

poleca85%

Controlling finansowy jako element rachunkowości zarządczej

Wstęp ............................................................................................................................ 3 ROZDZIAŁ I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie...

poleca85%

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

1. RACHUNEK BANKOWY Rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. W polskiej praktyce...

poleca85%

Projekt przedsiębiorstwa produkcji elektroniki sterującej oswietleniem "BED"

SPIS TREŚCI 1.Opis przedsiębiorstwa. 2.Produkt. 3. Rynek i konkurencja. 4. Strategia przedsiębiorstwa. 5.Polityka cenowa. 6. Plan promocji i sprzedaży. 7. Budżet promocyjny. 8. Założenia techniczno - organizacyjne...

poleca85%

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z jednostką budżetową zatrudniającą kilku pracowników czy z dużą firmą, w każdej spotykamy współpracujące ze sobą trzy elementy: maszyny, urządzenia i pracowników. W zależności od rodzaju wykonywanej...

poleca85%

Elastyczność urządzeń księgowych

treść w załączniku .doc

poleca85%

Rachunkowosc przedsiębiorcza

Cw.5 Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych - Operacje gospodarcze to udokumentowane i podlegające ewidencji zdarzenia gospod. czyli zmiany spowodowane w środ. gospod. i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzenia dział. gospod. Rodzaje...