profil

Geografia społeczno-ekonomiczna

(26)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Migracje,cznniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze,rozmieszczenie ludnosci,gestosc zaludnienia,mniejszosci

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji. - poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów Podział...

poleca82%

Wielbłądy - hodowla i występowanie.

Geografia rolnictwa WIELBŁĄDY Wielbłąd należy do ssaków, rzędu parzystokopytnych, podrzędu przeżuwaczy; rodziny wielbłądowatych; w obrębie rodziny wielbłądowatych wyróżnia się 6 gatunków: baktriany (azjatyckie dwugarbne) –...

poleca80%

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferze

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferze Spis treści: 1. Wstęp…………………………………………………………………………………..3 2. Rola lasów w biosferze………………………………………………………………...4 3. Gospodarka leśna i jej aspekty…………………………………………………………8 4. Zagrożenia...

poleca85%

Ruch naturalny ludności a rozwój gospodarczy

Na wzrost liczby ludności na świecie wpływa przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. W ujęciu regionalnym o wzroście liczby ludności decyduje, oprócz przyrostu naturalnego, także przyrost migracyjny. W...

poleca85%

Ankieta na temat pierwszej pomocy

W załącznikach znajduje się wzór ankiety o pierwszej pomocy itp wraz z książeczką kodową , macierzą

poleca85%

Jak kształtował się przyrost naturalny po II wojnie światowej

Ludność i procesy urbanizacyjne Zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej Liczba ludności Polski w 1998 roku osiągnęła prawie 39 mln mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy 8 miejsce w Europie. Obecnie głównym czynnikiem kształtującym...

poleca85%

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy...

poleca85%

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE Chrześcijańskie Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP Kościół Katolicki w RP obrządek bizantyńsko-ukraiński (unicki,...

poleca85%

Islam znaczenie ekonomiczne

Tytuł pracy: „Islam, czyli to, co warto wiedzieć” W historii ludzkości wymienia się około 200 religii, z czego obecnie funkcjonuje około 100, jednak ja skupie się na islamie i postaram się przedstawić jego główne założenia i idee. Islam...

poleca85%

Największe miasta świata w latach 1973 i 2003

W załącznikach znajdują się: mapa największych miast świata w latach 1973 i 2003, wykresy miast, tabelka w exel'u i wykresy zespołów miejskich. Brak analizy i tekstu pisanego.

poleca85%

Zmiany typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski w latach 1999 i 2002

W załącznikach znajdują się: tabela zmian typów demograficznych ludności według Webb’a, wykres zmian typów demograficznych ludności według Webb’a i rycina zmian typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski w latach 1999 i...

poleca85%

Geografia ekonomiczna- ściąga

Fordyzm - Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający na regulacji efektywnego popytu, jako funkcji...

poleca85%

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat.

poleca85%

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001. w zalaczniku mapka, tabela i analiza.

poleca85%

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku, w zalacznikach tabela i wykres

poleca88%

Ludność i powierzchnia w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku

Ludność i powierzchnia w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku, w załaczniku tabela, wykres i mapa koncentracji ludności w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku.

poleca88%

Ekologia ściąga- I rok

gotowa ściąga wystarczy wyciąć i do dzieła :-)

poleca87%

Liczba ludności w miastach województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku

W załącznikach znajduje się tabelka przedstawiająca liczbę ludności w miastach województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku oraz kartodiagramy: skokowy liczby ludności miast województwa zachodniopomorskiego oraz ciągły liczby ludności miast...

poleca87%

Procesy demograficzne ludności Polski po II w.ś

W załącznikach jest ćwiczenie: Procesy demograficzne ludności Polski po II w.ś

poleca87%

Ogólnie z geografii

Praca w załączniku - bardzo ogólnie.

poleca85%

Raport z badań ankietowych na temat planów na przyszłość studentów uczących się na kierunku geografia

W załączniku znajduje się ankieta, książka kodowa,macierz i raport z badań ankietowych na temat planów na przyszłość studentów uczących się na kierunku geografia.

poleca86%

Geografia Ekonomiczna Francji.

Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka kraju. 1.1. Ludność. 1.1.1. Liczba ludności we Francji. 1.1.2. Gęstość zaludnienia. 1.1.3. Przyrost naturalny. 1.1.4. Skład etniczny i główne wyznania. 1.1.5. Struktura wiekowa. 1.1.6. Szkolnictwo....

poleca85%

Tajwan – oficjalna nazwa Republika Chińska

Państwo we wschodniej Azji, na wyspie Tajwan i wyspach przybrzeżnych. Formalnie prowincja Chin, faktycznie kraj niezależny od ChRL.Tajwan to polityczna anomalia – jest znaczącym pod względem handlowym państwem, którego istnienie uznaje niewiele...

poleca86%

Geografia polityczna-tabelka

Patrz załącznik

poleca85%

Charakterystyka koncentracji ludności

w załączniku jest ćwiczenie: Charakterystyka koncentracji ludności

poleca85%

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000 w załącznikach analiza, mapka i tabela.

Ciekawostki ze świata