profil

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

poleca 85% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

INWENTARYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Inwentura – ogół czynności związanych z ustaleniem na określony moment rzeczywistego stanu składników majątkowych i funduszy przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia i sprostowania prowadzonych zapisów księgowych lub ich rozpoczęcia oraz rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

Podział ze względu na cel i charakter:
1. Inwentaryzacje okresowe – Przeprowadzane na określony dzień i powtarzane w ustalonych przepisami odstępach czasu.
a) Inwentaryzacje pełne okresowe – Obejmują cały majątek firmy (przeważnie raz w roku).
b) Wyrywkokowe okresowe – Obejmuje wybrane składniki majątku.

2. Inwentaryzacje doraźne – Przeprowadzane w przypadkach określonych potrzeb.
Np.: - Zmiana osoby odpowiedzialnej
- Podejrzenia nadużyć
- Przypadki losowe
3. Inwentaryzacje uproszczone – Polegają na systematycznym i bezpośrednim porównywaniu zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, przez osoby za nie odpowiedzialne.
4. Inwentaryzacje ciągłe – Przy zastosowaniu takiego systemu aktualne informacje są dostępne w każdej chwili (tylko duże firmy).

Sposoby inwentaryzowania majątku:

1. Spis z natury – Stosowany jest do inwentaryzowania wszelkich środków rzeczowych i pieniężnych znajdujących się w chwili spisu na terenie firmy.
2. Uzgodnienie sald z kontrahentami.
3. Weryfikacja stanu ewidencyjnego – Stosowana jest do tych składników majątku i funduszy firmy, których stanu nie można ustalić na podstawie spisu z natury lub za pomocą uzgodnienia sald.
Np.:
- tereny, place, działki
- fundusze specjalne (np.: gwarancyjne)
- koszty i dochody przyszłych okresów
- zobowiązania z tytułu dostaw nie fakturowanych.

Komisja inwentaryzacyjna składa się z minimalnie 3 osób:
W małej firmie:
- przewodniczący
- członkowie
W większej firmie:
- przewodniczący
- dowolna liczba członków pomnożona przez 2 osoby zespołu spisowego.

Skład komisji jest także zależny od okresu w jakim należy inwentaryzację przeprowadzić.
Po zakończeniu i rozliczeniu spisu, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, w którym ocenia się wyniki przeprowadzonego spisu, a także uwagi i spostrzeżenia mogące poprawić działalność firmy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta