profil

Ściąga z rachunkowości

poleca 86% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Koszt- oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w związku z wytworzeniem i sprzedażą produktów i realizowaniem innych celów organizacji
Wyróżnia się dwie kategorie kosztów:
a) koszty związane z przeszłym, bieżącym lub przyszłym wypływem pieniądza (eksplicite). Wywołują one określone skutki bilansowe
- zmniejszenie określonego składnika aktywów towarzyszy wzrost stanu produktów
- wzrostowi składnika zasobów towarzyszy wzrost stanu produktów
-zmniejszenie aktywów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego
- wzrost składników zasobów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego
- zwiększa się kapitał własny- zysk w związku z realnym przychodem
b) koszty utraconych korzyści (implicite) stanowią najbardziej korzystną utraconą alternatywę w związku z zaangażowanymi zasobami
Koszty ekspirowane- koszty przyporządkowane przychodom w celu określenia zysków
Koszty produktu- są ponoszone w obszarze funkcjonalnym produkcji. Są one rozliczne na produkt. Wstępnie osiadają w zapasach. Stają się wtedy składnikiem produkcji w toku lub wyrobów gotowych. Zostają przyporządkowane przychodom (ekspirowane) dopiero z chwilą sprzedaży produktów w danym okresie.
Koszty okresu- są funkcją czasu i są bezpośrednio przyporządkowane przychodom w celu określenia zysku.
W rachunkowości finansowej przyjęto ogólnie, że do kosztów produktu zaliczamy koszty bezpośrednie wytwarzania oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich wytwarzania (nie zalicza się do niech kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu). Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego (kosztów długu).
Koszty produktu dzielą się na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
Koszty bezpośrednie wytwarzania, są to koszty poniesione w obszarze produkcji, które można na podstawie dowodów źródłowych odnieść bezpośrednio na daną jednostkę produktu.
Koszty pośrednie nie można na podstawie dokumentów źródłowych przyporządkować wytwarzanym produktom. Są one rozliczane na wytworzone w danym okresie produkty za pomocą kluczy rozliczeniowych.
Koszty okresu- do nich zaliczamy koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży i ewentualną, nieuzasadnioną część kosztów pośrednich wytworzenia.
- koszty ogólnego zarządu- są związane z utrzymaniem funkcji, zarządzania przedsiębiorstwem
-koszty sprzedaży: koszty pozyskiwania i realizacji zamówień.
Marża brutto- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży i kosztem pełnym wytworzenia wyrobów sprzedaży (są w kosztach pełnych).
Marża pokrycia- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami zmiennymi; marża ta służy do pokrycia kosztów stałych i wypracowania ostatecznego zysku przedsiębiorstwa.
Zarządzanie nie jest możliwe bez wyjaśnienia podstawowych czynników kosztotwórczych.
Czynnik kosztotwórczy- wywołuje koszty danego obiektu kosztowego.
Obiekt kosztowy- może nim być w zależności od potrzeb decyzyjnych- produkt, grupa produktów, klient, grupa klientów, podmiot podstawowy, pomocniczy, proces.
W przedziale zmienności czynnika kosztotwórczego ponoszone sa koszty:
a) zmienne- które zmieniają się proporcjonalnie do zmian czynników kosztowych
b) koszty stałe- których poziom nie ulega zmianie wraz ze zmianami czynnika kosztowego
Dla celów zarządzania musimy rozpoznać czynniki kosztotwórcze i koszty podzielić na zmienne i stałe.
Rachunek kosztów pełnych- koszty bezpośrednie i uzasadniona część pośrednich.
Rachunek kosztów zmiennych- wszystkie koszty zmienne będą kosztami produktu, a koszty stałe nie będą tak jak np. wynagrodzenie kierownika.
Rachunek kosztów superpełnych- na produkty rozlicza się wszystkie koszty operacyjne również koszty sprzedaży i koszty kapitału własnego i obcego.
Rachunek kosztów superzmiennych- w rachunku tym kosztami zmiennymi są tylko koszty materiałów bezpośrednich.
Przychody i koszty przyrostowe- (istotne, relatywne) koszty i przychody to oczekiwane koszty i przychody, które różnią się w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.
Przygody i koszty ugrzęźnięte- przychody już zrealizowane lub koszty już poniesione w związku z obiektem i właśnie dlatego nie mogą być zmienione w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.
Analiza K-W-Z
Założenia:
Można zdefiniować produkt i jego jednostkę; analiza obejmuje jeden produkt bądź zbiór produktów o strukturze niezależnej od rozmiaru sprzedaży; wolumen produkcji zawiera się w obszarze o niezmiennym poziomie zdolności wytwórczej; z kosztów działalności można wydzielić koszty stałe oraz zmienne wprost proporcjonalne do wolumenu produkcji; przychody i koszty mogą być porównane bez zmiany pieniądza w czasie; nie występuje lub nie zmieniają się zapasy produktów gotowych.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty