profil

Rachunkowość

(259)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Zagadnienia z rachunkowości.

Zagadnienia z rachunkowości 1. Omów unormowania prawne rachunkowości w Polsce po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Od 01.01.1991 w Polsce wprowadzono nowe zasady prowadzenia rachunkowości Dz.U nr 10 z 1991. Nowe standarty służyły gospodarce...

poleca85%

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Wprowadzenie podatku od towarów i usług do polskiego systemu podatkowego stanowiło istotny etap reformy podatków pośrednich. Do dnia 05.07.1993 r. obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, które odzwierciedlały zasadę nierówności...

poleca85%

Zasady założenia a także dobrego funkcjonowania restauracji.

Przedmiotem mojej działalności ma być restauracja o nazwie „ xxxxxxx„ Planowo ma być ona umieszczona na głównej ulicy w xxxxxxxx, czyli xxxxxxxxxxxxx pod numerem xx(patrz-plan zagospodarowania)Warunkami niezbędnymi do tego ,aby moja firma...

poleca94%

Ewolucja ulg podatkowych

W przychodach Skarbu państwa najważniejszą wagę stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, został on rozdzielony, od roku 1992, na trzy grupy dochodowe – tzw. progi podatkowe z odmienną dla każdego stopą podatkową. W latach 1989-1991...

poleca85%

Porównanie amortyzacji środków trwałych.

Porównanie amortyzacji środków trwałych element składowy programu Kalkulator IP Porównanie amortyzacji środków trwałych W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych znajdziemy opisy wielu różnych sposobów amortyzacji...

poleca88%

Rola i znaczenie ekonomicznego i społecznego wymiaru podatku PIT

Polski system podatkowy obfituje w liczne preferencje podatkowe. NajwięksPodatek dochodowy od przedsiębiorstw jest ważnym źródłem dochodów budżetowych. Jest jedną z przyczyn wysokich kosztów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji...

poleca85%

Wykłady z finansów publicznych na temat podatkow z AE w Poznaniu

PODATKI ISTOTA I FUNKCJE PODATKU Władza publiczna czerpie środki na realizację swoich zadań z danin publicznych. Państwo ustanawia obowiązek wnoszenia danin publicznych przez określone kategorie osób publicznych, osób fizycznych i osób...

poleca85%

Rachunkowość

Spis treści str. Wstęp...

poleca85%

Majątek trwały, obrotowy, finansowy

Prace w załączniku: - Majątek obrotowy - Majątek finansowy - Majątek trwały - schemat

poleca86%

istota inwentaryzacji i tryby jej przeprowadzania.

Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środków ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej i rozliczyć osoby materialnie...

poleca92%

Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowanych wyrobów przez liczbę planowaną (9000 szt. : 10 000 szt. = 90%)....

poleca92%

Leasing

Leasing – istota i rodzaje Istota leasingu Leasing jest to forma dzierżawy środków trwałych i nieruchomości udostępniająca użytkowanie dóbr w czasie opłacania rat dzierżawy, dająca prawo zakupu tych dóbr po upływie ustalonego terminu....

poleca85%

Controling

1. Definiowanie controllingu. Jest ponad funkcjonalnym instrumentem zarządzania, który powinien wspierać dyrekcje i zarząd przy podejmowaniu decyzji (jako instrument zarządzania). Controlling to system zasilania w informacje, który poprzez...

poleca85%

Ściąga z Ubezpieczeń majątkowych

Ściąga z Ubezpieczeń majątkowych

poleca85%

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zagospodarowała. Przez środki pieniężne rozumie się...

poleca85%

Problemy społeczno-prawne w informatyce

Temat; ??Problemy społeczno-prawne w informatyce?? Zakres tekstowy; 1.Informatyka a prawo 2.Bezpieczeństwo danych 3.Przestępczość komputerowa 4.Komputer a zdrowie 5.Bezpieczna praca z komputerem Ustawa z dnia 4lutego 1994r.o prawie autorskim...

poleca91%

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla firmy x

Projekt realizacji prac związanych z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego dla firmy X. Ogólny opis kredytu inwestycyjnego: -Kredyt inwestycyjne przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność...

poleca85%

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa stanowi podsystem informacyjny przedsiębiorstwa. Jest to system ewidencji gospodarczej , który ujmuje w odpowiednich przekrojach, wyrażone wartościowo: majątek, źródła jego finansowania, stopień jego wykorzystanie, przebieg...

poleca91%

Istota i znaczenie sprawozdań finansowych

praca w postaci zalacznika ocena 5

poleca85%

Rewizja finansowa (auditing)

Są to notatki z wykładow z rewizji finansowej

poleca85%

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między innymi świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby...

poleca85%

Umowy leasingu w ewidencji księgowej

Cała praca wraz z przypisami znajduje się w zał.

poleca85%

Metody inwentaryzacji , sprawozdanie finansowe

Metody inwentaryzacji: SPIS Z NATURY- następuje liczenie, mierzenie, ważenie ilości danego składnika. Następnie ilość ta jest wyceniana. Terminy inwentaryzacji dla różnych składników majątku: - ostatni dzień roku obrotowego : aktywa pieniężne...

poleca85%

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia WAT

Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia WAT

poleca90%

Powstanie i rozwój plan kont

Przez okres 500 lat rachunkowość prowadzona była wg indywidualnych systemów kont przez głównych księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie posiadało zalety i wady. Zaletą było: - dostosowanie systemu kont do branży i...

poleca86%

Praca

Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałam samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w...

poleca90%

Ściągi z rachunkowości

Proces zakupu obejmuje dwa fakty : - otrzymanie od dostawcy faktury - dokument fizycznego przyjęcia Pz. Dostawy niefakturowane są to dostawy dla których nie ma pokrycia w fakturze. Materiały w drodze suma faktur nie mająca pokrycia w Pz....

poleca90%

Polityka rachunkowości w zakresie amortyzacji

Wstęp Przez politykę rachunkowości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawa, w tym także określone w MSR, zapewniające wymagana jakość sprawozdań...

poleca85%

Dowód księgowy

Dokument księgowy- zwany też dowodem księgowym, stanowi pisemne odzwierciedlenie i potwierdzenie zaistnienia określonej operacji gospodarczej i zaewidencjonowania jej w wprowadzonych w danej jednostce lub stwierdzenie stanu poszczególnych zasobów...

poleca85%

Ochrona ksiąg

Ochrona ksiąg Dokumentację księgową, a zwłaszcza księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe, zakładowy plan kont, dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera należy przechowywać w...

poleca89%

Leasing formą finansowania długookresowego

Spis treści Strona: Wstęp ………………………………………………………………………………....3 Rozdział I ……………………………………………………………………………..5 Charakterystyka leasingu……………………………………………………...5 1.1. Historia leasingu w Polsce…………………………………………………....5 1.2. Współczesne...

poleca89%

Charakterystyka kapitałów i funduszy

mam nadzieje ze ten zalacznik sie komuś do czegoś przyda :)

poleca89%

Podstawowe dowody księgowe

W załączniku są podstawowe dowody księgowe.

poleca89%

Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie

Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie, kapitałowe, finansowe, a także własne doświadczenia...

poleca85%

Rozliczenia gotówkowe

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Obrót gotówkowy realizowany jest przez kasjera,który ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych.Obroty gotówkowe powinny być...

poleca85%

Środki trwałe i metody ich amortyzacji

Środki trwałe i metody ich amortyzacji 1. Pojecie środków trwałych i ich klasyfikacja. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki spełniające równocześnie trzy następujące warunki: - przewidywany okres ich...

poleca86%

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.

RACHUNKOWOŚĆ TO SYSTEM INFORMACYJNY: - sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia); - identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupujący) i rejestrujący transakcje podmiotów (przedsiębiorstw) gospodarujących; -...

poleca89%

Kredyt jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych

Jest to praca dyplomowa z której dostałem 4+ , więc chcę się z wami niż podzielić . 1. Wstęp 2. Bank 2.1 Początek bankowości na świecie 2.2 Powstanie i rozwój systemu bankowego w Polsce 2.3 Pojęcie banku i zasady jego działania 2.4...

poleca85%

Rachunkowość finansowa

Wszystkie wykłady są w załącznikach.

poleca88%

Instrumenty pochodne

SPIS TREŚCI I. KONTRAKT OPCYJNY 2 1. OPCJA ZAKUPU 3 2. OPCJA SPRZEDAŻY 4 3. WARTOŚĆ OPCJI ZAKUPU I SPRZEDAŻY DLA WYSTAWCY (SPRZEDAWCY) OPCJI 5 4. ZŁOŻONE KONTRAKTY OPCYJNE 6 II. WARRANT 10 1. WYCENA WARRANTA 11 III. POZOSTAŁE KONTRAKTY...

poleca85%

Rachunkowość zarządcza

Wykłady dotyczą rachunkowości zarządczej dla Studió Magisterkich na UW.

poleca85%

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia

DODATEK Zarządzanie kosztami przez odchylenia Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich w standardowym rachunku kosztów zmiennych Jak stwierdzono już wcześniej, rachunek kosztów standardowych umożliwia szczegółową analizę odchyleń w przekroju...

poleca88%

Historia rachunkowości na świecie

Potrzeba wspomagania pamięci ludzkiej za pomocą różnych notatek i zapisów przyczyniła się do powstania zaczątków stopniowo rozwijanej i doskonalonej rachunkowości. Pierwsze zapisy były dokonywane już w starożytności (w Babilonii, Grecji, Egipcie,...

poleca86%

Rachunkowość - pytania egzaminacyjne

1. Jakie wskaźniki wykorzystuje się do oceny wykorzystania parku maszynowego? 1. Wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy (Wt) – stanowi relację między wartością środków trwałych i jednostką pracy żywej. Wt = środki trwałe/praca żywa 2. Wskaźnik...

poleca88%

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy bilans zamknięcia musi być obligatoryjnie sporządzony na koniec każdego roku obrotowego: TAK 2. Maszyna produkcyjna wymagająca: montażu to: środki trwałe w budowie 3. Wartości niematerialne i prawne to: aktywa trwałe. 4. Majątek...

poleca88%

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM W Europie standardy ochrony kobiet i dzieci wytycza Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podstawowe zapisy zawarte w karcie, które dotyczą...

poleca88%

Konto itp.

Konto- urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym zmian zachodzących w skład aktywów i pasywów. Informacje zawarte w koncie : stan początkowy przedmiotu ewidencji; bieżące zmiany p.e. ; stan końcowy p.e. Elementy konta:...

poleca88%

Zarachowanie dochodow

Czynności regulujące obowiązki kas ekspedycyjnych w zakresie: 1. Pobierania wpływów z przewozu osób, bagażu i ekspresu; 2. Dokonywania niektórych wypłat; 3. Przekazywania wpłat do Referatu Operacji Pieniężnych (ROP) - kasa stacyjna; 4....