profil

Zarządzanie kadrami

(80)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca83%

Podstawowe zasady prawa pracy

Podstawową fundamentalną zasadą prawa pracy jest wolność pracy (poprzednio prawdo do pracy) usankcjonowana na mocy art. 65 Konstytucji i art. 10 Kodeksu pracy, która oznacza, że: • każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy, • nikomu nie można...

poleca84%

Etapy procesu kadrowego

1. Planowanie zasobów ludzkich – ma ono zapewnić ciągłe i stosowne zaspakajanie kadrowych potrzeb organizacji. W planowaniu posługujemy się; analizą czynników wewnętrznych, jak obecne i przewidywane zapotrzebowanie na kwalifikowanych pracowników,...

poleca84%

Społeczne cele i funkcje przedsiębiorstwa - wykłady

Nurt liberalny Polityka społeczna w doktrynie liberalnej – charakterystyka-3 DOKTRYNY-4 Cele polityki społecznej-12 Jakie cele i działania powinna spełniać w określonych warunkach polityka społeczna w Polsce?-18 Zakres polityki...

poleca82%

System ocen okresowych pracowników

Regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, jak również umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju....

poleca84%

Zachowania organizacyjne

Czynniki indywidualne, Róznice interpersonalne, Róznice intrapersonalne, Co powinien posiadać kierownik, Efektywność grupy, Struktura organizacyjna, Kultura organizacyjna, Sprawność komunikacyjna

poleca84%

Rozwiązanie problemu w organizacji

Rozwiązanie problemu w organizacji

poleca83%

Zarządzanie kadrami u dr Jana Czerniawskiego

Zarządzanie – jest to zestaw działań skierowanych na zasoby i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zasoby Funkcje Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrola Ludzkie X X X X Finansowe X X...

poleca83%

Psychologia zarządzania

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I. INTERAKCJA, KOMUNIKACJA KONTAKT. KOMUNIKACJA – jest ważna w zarządzaniu firmą, ponieważ: 1. jest jedną z trzech umiejętności istotnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy (umiejętności techniczne,...

poleca83%

Kwalifikacje zawodowe

pokazują zakres możliwości człowieka na określonym stanowisku pracy. Poziom wykonywanych zadań zależy od kwalifikacji. Kwalifikacje dzielą się na: - czynności praktyczno– motoryczne (umiejętności manualne) - operacje intelektualne (wiedza i...

poleca83%

Zarządzanie personelem a zarządanie zasobami ludzkimi - podobieństwa i różnice

ZARZĄDZANIE PERSONELEM A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ? PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W literaturze istnieje pogląd, że ZZL jest tylko rozwinięciem elementów zarządzania personelem ? takie stanowisko wyraża min. P. Lowry w stwierdzeniu, że zarządzanie...

poleca82%

Zachowania organizacyjne - wybrane zagadnienia

a) KONCEPCJA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH W TEORII ZARZĄDZANIA Istota, Cel, Zakres Przedmiotem nauki o zachowaniach w organizacji (ZWO) jest systematyczne badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji. Badając ZWO dąży się do zastąpienia...

poleca83%

Zakład pracy jako środowisko społeczne.

Zakład pracy jako środowisko społeczne. Zakład pracy jest pewnym systemem społecznym. System społeczny: 1. Morfologia- budowa wewnętrzna, która odnosi się do struktury organizacyjnej, 2. Układ funkcji i pozycji, czyli każdy człowiek powinien...

poleca82%

Cechy przywódcy

Cechy Przywódcy ENTUZJAZM Czy można sobie wyobrazić lidera, któremu brakowałoby entuzjazmu? INTEGRALNOŚĆ Ta cecha sprawia, że ludzie ufają przywódcy. A zaufanie jest podstawą wszelkich stosunków międzyludzkich, zarówno zawodowych jak i...

poleca82%

Cyberterroryzm

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku Terroryzm, jako zjawisko nieodłącznie związane z naszym życiem społecznym, funkcjonuje nierozerwalnie w odniesieniu do innego aspektu historii ludzkości, mianowicie do polityki. Pamiętajmy przy tym, ze...

poleca82%

Zarządzanie personelem wykłady PB

Proces kadrowy – systematyczna procedura, która ma zapewnić właściwych ludzi na właściwych miejscach, we właściwym czasie w każdej organizacji. Etapy procesu kadrowego: 1.Planowanie w sferze personalnej, 2.Planowanie zapotrzebowania na...

poleca81%

Konflikt

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie,...

poleca78%

Wzór- rozwiązanie umowy o pracę

wzrór i wskazuwki co do prawidłowego wypełnienia

poleca79%

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy By zacząć robić opis stanowiska pracy, musimy zastanowić się, jakie są nasze wymagania, oczekiwania i cele organizacji. Jak ma być wykonywana praca, jakie powinny być relacje miedzy pracownikami patrząc jednocześnie na...

poleca85%

Rola zarządzania zasobami ludzkimi w procesie kierowania firmą X

ROLA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PROCESIE KIEROWANIA FIRMĄ X Rola zarządzania zasobami ludzkimi w firmie X wynika z ogólnych założeń charakterystycznych dla tego procesu i opisanych w opracowaniach teoretycznych. Chociaż praktyczna realizacja...

poleca85%

Struktura wywiadu pogłębionego

F.Wprowadzająca 1.powitanie kandydata, przedstawienie się,kim się jest, jaką się ma rolę w procesie ,charaterystyka przedsiębiorstwa, stanowiska pracy....

poleca85%

Polityka kadrowa

Polityka kadrowa – to kształtowanie spraw pracowniczych: stanu struktury zatrudnienia oraz przedsięwzięć dotyczących szkolenia, rozwoju pracowników oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy. Politykę kadrową w jednostkach .gospodarczych prowadzi...

poleca85%

Opis stanowiska pracy

Praca w załaczniku

poleca84%

Pytania na demografię z UMK

PYTANIA NA DEMOGRAFIĘ 1) Rzeczywisty przyrost ludności i jego składniki. 2) Przyczyny nad umieralności mężczyzn w Polsce. Przyczyną zgonu jest stan lub proces chorobowy, nieprawidłowość rozwojowa, uraz albo zatrucie prowadzące...

poleca85%

Spór pracownicy - pracodawcy

Spór pracownicy-pracodawcy. Kilka tygodni temu postanowiłam znaleźć pracę i roznosząc CV po poznańskich pubach, trafiłam w jednym z nich na właścicielkę, która od razu zaprosiła mnie na rozmowę. Jak wielkie było moje zdziwienie, a wręcz...

poleca85%

Zarządzanie kadrami

Pojęcie i podstawowe problemy zarządzania kadrami. 1) współczesna koncepcja zarządzania kadrami (filozofia ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi) 2) proces kadrowy i jego podstawowe elementy zarządzania kadrami (zarządzania personelem) Dwa...

poleca85%

Zarządzanie personelem

Spis Treści Wstęp 1. Cele i funkcje zarządzania personelem 5 2. Zarządzanie personelem 7 2.1. Koncepcje zarządzania personelem 7 2.1.1. Personal Managment 7 2.1.2. HRM – Human Resorce Managment 8 2.2. Modele zarządzania personelem 13...

poleca85%

Funkcje planowania karier. Rodzaje metody szkolenia pracowników

Funkcje planowania karier - znaczenie dla jednostki i dla firmy. Właściwa polityka personalna (kadrowa) organizacji zmierza do osiągnięcia szeregu celów. Między innymi związane jest z realizacją kariery i rozwoju profesjonalnego pracowników oraz...

poleca85%

Proces selekcji pracowników

Wstęp Elementem pozyskiwania kadr jest etap selekcji i rekrutacji. Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem, natomiast selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników...

poleca85%

Podejmowanie decyzji.

Podział decyzji: - decyzje złe- efekty odbiegają od oczekiwań, a w danych warunkach można było podjąć korzystniejsze, - zadowalające - optymalne- najbardziej odpowiednie przy wykorzystaniu przesłanek w danym momencie. Podział sytuacji...

poleca85%

Profil osobowy pracownika

SELEKCJA I REKRUTACJA KANDYDATÓW – PODEJŚCIE PRACODAWCY. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji i selekcji jest stworzenie profilu kandydata. W tymże profilu powinny się znaleźć takie rzeczy jak: •...

poleca85%

Istota karier pracowniczych

Planowanie kariery pracownika Planowanie kariery (planning of career) - pewien model racjonalnego, sekwencyjnego postępowania jednostki dążącej do awansu zakładający, że ma ona duże możliwości kontroli wyników swego działania i spostrzega...

poleca85%

Życiorysy

W zalaczniku

poleca85%

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

4. Cele, zadania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i...

poleca85%

Zarządzanie kadrami -ściąga

Sciaga jest o wszystkim z zarzadzania kadrami z wykładów a także z ćwiczeń.

poleca85%

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą: 1. PEDAGOGIKA – nauka o wychowaniu, o celowym oddziaływaniu ludzi na innych, wychowanie świadome i celowe. Zakres problematyki w pedagogice: - kształcenie przedzawodowe (jak przygotować dzieci i młodzież...

poleca85%

Motywowania w przedsiębiorstwie X

. Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie X w latach 2007-10 3.1. Krótka charakterystyka badanego podmiotu Firma ProfiPlast jest przedsiębiorstwem typowo produkcyjnym, które zostało utworzone na fundamentach i bazie firmy...

poleca85%

Strategie i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia to system zasad na podst. których podejmowane są decyzje i dokonuje się wyborów, które wyznaczają względnie stały sposób działania org.i alokacji jej zasobów, związany z pozycją org. względem otoczenia. Zarządzanie strategiczne to...

poleca85%

Styl dowodzenia

Leadership

poleca85%

Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rekrutacja Rekrutacja jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków...

poleca93%

Kształcenie i rozwój personelu.

1. Dlaczego kształcenie personelu jest takie ważne? Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu. Jednak, większość z nich wie również, że aby taki personel posiadać, to należy stworzyć i warunki odpowiednie do...

poleca85%

Rekrutacja i selekcja

w załączniku

poleca85%

Assessment Center jako metoda pozyskiwania pracowników

Pojęcie rekrutacji pracowników, oparte jest na etapie efektywnego doboru personelu. Etap ten powinien przyciągać do firmy jak największą liczbę kandydatów, spośród których będzie można wybrać najodpowiedniejszego kandydata na dane stanowisko...

poleca85%

Psychologia zarządzania - notatki z ćwiczeń

Ćwiczenia 1 1. Definicja osobowości – ujęcie tradycyjne i współczesne „Osobowość jest to konstrukt psychologiczny, który pozwala przewidzieć jak dana osoba zachowa się w danej sytuacji” – Kottel „Osobowość to suma sposobów reagowania na...

poleca85%

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

Telepraca to nowa forma świadczenia pracy, której powstanie jest wynikiem rozwoju technologii oraz nowych form komunikacji. Telepraca nazywana jest także: Teledojazdy Praca na odległość Praca elastyczna Praca mobilna e-praca...

poleca85%

Funkcja kadrowa, cechy kierownika organizacji, różnice kulturowe

Kto i w jaki sposób zajmuje się doborem wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska kierownicze? Ocena przyszłych kierowników rozpoznaje się często od przeglądu stopni uzyskanych na uczelni. W przypadku doświadczonych kierowników poddaje się...

poleca85%

Kierowanie procesami pracy

Kierowanie procesami pracy to kierowanie ludźmi. Wyznaczniki kierowania: 1. Kultura i etyka pracy z ludźmi 2. Autorytet kierownika i wzory postaw, które sobą reprezentuje, 3. Kontakty społeczne i współpraca z ludźmi 4. Warunki pracy: -...

poleca85%

Jak wykorzystać potencjał ludzki do poszerzenia wiedzy w organizacji?

WSTĘP Ekonomista T. Schulz, laureat Nagrody Nobla z 1979 roku, pisał: „wszystkie ludzkie zdolności, bądź wrodzone, bądź nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności. Cechy nabytej...

poleca85%

Komunikacja

Proces komunikacji rozpoczyna się wówczas, gdy u nadawcy pojawi się inten-cja, zamiar, w postaci określonej myśli, którą dana osoba pragnie przekazać innym. Intencją można nazwać pewien stan świadomości. Nadawca przekształcając intencję w sposób...

poleca88%

Przywództwo Organizacyjne - wykłady WAT

Przywództwo Organizacyjne - wykłady WAT

poleca85%

Outsourcing

Rekrutacja i selekcja. Metody rekrutacji zewnętrznej – Outsourcing rekrutacji i inne metody rekrutacji. Outsourcing rekrutacji należy do form aktywnych pośrednich rekrutacji zewnętrznej i jest procesem rekrutacji zalecanym na zewnątrz innym...

poleca89%

Metoda Heya - prezentacja

Metoda Heya - prezentacja

poleca85%

Marketing personalny

Rozdział 2. Marketing personalny 2.1 Pojęcie i idea marketingu personalnego 2.2 Znaczenie i rola MP 2.3 Zastosowanie MP 2.4 Traktowanie pracownika w programie marketingu personalnego

poleca85%

Motywowanie w firmie X, materialne, niematerialne

Firma ?PALO? ? Motywowanie 1. Motywowanie materialne ?system wynagrodzeń. 2. Motywowanie materialne- system bodźców materialnych pozapłacowych. 3. Motywowanie niematerialne, style kierowania. 1. Motywowanie materialne ?system wynagrodzeń. Płaca...

poleca88%

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podst. Gryffina - KONSPEKT

KONSPEKT GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –jako działania organizacyjne nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywności działalności siły roboczej w literaturze Rieki W. Gryfina „Podstawy zarządzania organizacjami” wg rozdziału...

poleca85%

Dział zarządzania zasobami ludzkimi

„Rola działu zarządzania zasobami ludzkimi i jego zadania” Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. Teoria zarządzania kapitałem ludzkim 1.1. Istota i rola działu zasobów ludzkich 5 1.2. Struktura działów zasobów ludzkich i ich funkcjonowanie 9...

poleca85%

Motywowanie w zarządzaniu personelem

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z...

poleca85%

Etapy procesu selekcji

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. ETAPY PROCESU SELEKCJI 4 1.1 ZAPOZNANIE SIĘ Z PISEMNĄ OFERTĄ KANDYDATA 4 1.2 WSTĘPNA ROZMOWA Z KANDYDATEM 5 1.3 WERYFIKACJA INFORMACJI PODANYCH PRZEZ KANDYDATA 5 1.4 WYWIAD (ROZMOWA KWALIFIKACYJNA) Z KANDYDATEM 6...

poleca88%

Logika

Logika

poleca88%

Prawo Pracy - wykłady WAT

Prawo Pracy - wykłady WAT

poleca88%

Opracowanie tematów

Pytania 1. Jak sądzisz dlaczego w tym przedsiębiorstwie wprowadzony został system oceny pracowników? 2. Jakie funkcje może spełniać taka ocena pracowników? 3. Jakie kryteria oceny zostały...

poleca88%

Rekrutacja

1. Wstęp Prowadzenie działalności i konkurowanie firm na rozwiniętych rynkach bezwzględnie dowodzi, iż kapitał ludzki jest źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej we współczesnym biznesie. Jednocześnie natura zarządzania kapitałem ludzkim zmienia...

poleca88%

Model kompetencyjny

W zalaczniku. Model kompetencyjny na stanowisko specjalista ds. szkoleń

poleca88%

Wielokulturowość w edukacji

Edukacja w kontekście współczesnego rynku pracy. Edukacja urasta do rangi jednego z najważniejszych wyzwań przyszłości dla polskiego społeczeństwa. Ma ona podstawowe znaczenie zarówno dla rozwoju ekonomicznego, ponieważ jest warunkiem...

poleca85%

Wynagrodzenie

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Strategie wynagrodzenia 1- Określenie funkcji wynagrodzenia 2- Określenie pozycji firmy na rynku wynagrodzeń 3- Przyjęcie...

poleca85%

Rekrutacja pracownika

Rekrutacja pracownika w załączniku

poleca85%

Zarządzanie kadrami notatki z wykładów i ćwiczeń

Zarządzanie kadrami notatki z wykładów i ćwiczeń nic dodać nic ująć

poleca87%

Wpływ kontroli na motywację pracowników

Cel pracy: Celem tej pracy jest przedstawienie wpływu kontroli w organizacji na motywowanie pracowników. Prezentacja ta ma aspekt teoretyczno-poznawczy i opierać się będzie na moich własnych doświadczeniach z pracy w dużym koncernie...

poleca85%

Znakowanie Żywności

„ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI” Zakres znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych jest określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2002 r.,DzU nr 220,poz, 1856 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie...

poleca85%

Zarządzanie kadrami

25.09E. McKenna, Nick Beeck „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - cele zarządzania zasobami ludzkimi - funkcje kierownictwa do spraw personelu James Stoner, Charles Wankel „Kierowanie” - proces kadrowy - pułapki oceny pracowników i rekomendacje...

poleca85%

Motywowanie do pracy

MOTYWOWANIE DO PRACY 1. Wybrane teorie i modele motywacji. Proces motywacji opiera się zasadniczo na kilku teoriach i modelach motywacji, których przybywało w miarę upływu lat oraz zmieniających się podejść do tego problemu. Niektóre z...

poleca85%

Charakterystyka systemu kadrowego organizacji.

Każdy system kadrowy obejmuje przedsięwzięcia nakierowane na realizację misji i celów firmy, które są osiągane poprzez pozyskiwanie kompetentnych ludzi na poszczególne stanowiska. Wiąże się z tym umiejętność stymulowania do wydajniejszej pracy:...

poleca86%

Wypadki związane z praca

wypadki zwiazane z praca

poleca86%

Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wykłady WAT

Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wykłady WAT

poleca86%

Gospodarowanie kadrami

Gospodarowanie kadrami Zadania gospodarowania kadrami: - potrzeby w zakresie zatrudnienia (ilu i jakich ludzi potrzebujemy), - dobór kadr i utrzymanie dobrych pracowników w zakładzie pracy, - ukształtowanie zasobów ludzkich zgodnie z kulturą i...

poleca85%

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami