profil

Zapis na kontach

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zapis na kontach
Nakaz przestrzegania czystości zapisu na kontach wynika nie tylko z ustawy o rachunkowości, ale jest również ściśle związany z etyką zawodową księgowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), zapisy w księgach rachunkowych powinny być staranne, dokładne i czytelne. Dokonując zapisów ręcznie, należy robić to starannie i czytelnie. Księgi rachunkowe, które są wypełniane ręcznie, oprócz tego, że powinny być prowadzone starannie i dokładnie, powinny być również zabezpieczone przed zniszczeniem. Przy wypełnianiu ksiąg rachunkowych maszynowo lub komputerowo trzeba zwrócić uwagę, aby zapisy były zrozumiałe i dokładnie oddawały istotę księgowanej operacji. Niezależnie od staranności, dokładności i czytelności zapisu każdy księgowy powinien zatroszczyć się o czystość językową i czystość księgową zapisu na kontach. Czystość językowa polega na tym, że w księgach rachunkowych należy używać poprawnego języka polskiego. Należy wystrzegać się błędów stylistycznych, gramatycznych i stosowania wieloznacznych skrótów. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne. Natomiast czystość księgowa polega na dokonywaniu księgowań na właściwych kontach i na właściwych stronach kont. W księgach rachunkowych istnieją konta rachunkowe i konta debetowe, które wymagają zapisów księgowo czystych, a więc tylko po jednej stronie konta – odpowiednio po stronie debetowej (Dt, Wn) lub po stronie kredytowej (Ct, Ma). Do kont debetowych należą konta przeznaczone do ewidencji kosztów i strat nadzwyczajnych. Czystość zapisu na koncie kosztów i strat nadzwyczajnych sprowadza się do księgowań tylko po stronie debetowej (strona Ct lub strona Ma). Podobnie czysty zapis księgowy na koncie sprzedaży, przychodów lub zysków strat nadzwyczajnych sprowadza się do księgowań tylko po stronie kredytowej (strona Ct lub strona Ma). Konta sprzedaży przychodów lub zysków strat nadzwyczajnych są kontami kredytowymi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta