profil

Jak napisać

poleca99%

Opis

1. Jak dobrze napisać opis? 2. Opis przedmiotu 3. Opis postaci 4. Opis miejsca 5. Opis sytuacji 6. Opis przeżyć wewnętrznych 7. Opis obrazu Definicja opisuOpis za Słownikiem Języka Polskiego PWN 1. wypowiedź lub tekst, w których są...

poleca90%

Charakterystyka

Definicja charakterystykiCharkaterystyka za Słownikiem Języka Polskiego PWN 1. opis cech charakteryzujących kogoś lub coś; 2. ukazanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby lub postaci literackiej; 3. zależność między pewnymi...

poleca98%

Dedykacja

Definicja dedykacji za Słownikiem Języka Polskiego PWN: krótki tekst umieszczony na początku książki, na fotografii itp., informujący o tym, komu została ona podarowana lub poświęcona Cechy dedykacji - może mieć charakter formalny...

poleca98%

Dialog

Definicja dialogu za Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. rozmowa dwóch osób, zwłaszcza bohaterów powieści, sztuki lub filmu 2. utwór literacki niesceniczny, napisany w formie rozmowy 3. szereg rozmów, negocjacji i innych działań...

poleca97%

Instrukcja

Definicja instrukcjiza Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. zbiór przepisów ustalających sposób postępowania w jakiejś dziedzinie 2. ulotka, broszura zawierająca zasady działania i obsługi jakiegoś urządzenia 3. dokładne pouczenie,...

poleca95%

Kartka z pamiętnika

Definicja pamiętnikaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. wspomnienia spisywane przez kogoś 2. album do wpisywania na pamiątkę wierszy, aforyzmów itp. 3. utwór literacki zawierający opis wydarzeń oparty na bezpośredniej obserwacji...

poleca92%

List oficjalny

List to forma wypowiedzi pisemnej skierowana do osoby (osób) lub instytucji. Może być jednorazowy lub stanowić część seryjnej korespondencji. Listy możemy wyróżnić na: - prywatne - skierowane do kogoś bliskiego; - oficjalne -...

poleca96%

Ogłoszenie

Definicja ogłoszeniaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: wiadomość o czymś umieszczona w miejscu publicznym w formie pisemnej lub rozpowszechniona przez środki przekazu; Cechy ogłoszenia: - ma cel informacyjny, np: przyjmę do pracy,...

poleca92%

Opowiadanie

Definicja opowiadaniaOpowiadanie za Słownikiem Języka Polskiego PWN 1. to, co jest opowiadane; 2. niewielki utwór pisany prozą, ograniczony zwykle do jednego wątku fabularnego. Opowiadanie jest formą narracji, która przedstawia tok...

poleca97%

Podanie

Definicja podaniaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. pismo z prośbą skierowane do władz 2. opowieść mająca związek z jakimś regionem, oparta na legendzie lub micie 3. posłanie piłki do innego gracza 4. dystans, który przemierza...

poleca99%

Podziękowanie

Definicja podziękowaniaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: wdzięczność wyrażona słownie lub pisemnie Cechy podziękowania - odnosi się do konkretnej sytuacji - może mieć charakter formalny lub nieformalny - zawiera zwroty...

poleca92%

Przemówienie

Definicja przemówieniaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: oficjalna wypowiedź okolicznościowa skierowana do jakiegoś zgromadzenia Cechy przemówienia - jest to forma wypowiedzi mówionej - jest poświęcone jakimś...

poleca93%

Recenzja

Recenzja to subiektywny tekst. Wyrażamy w nim swoją osobistą opinię na temat wydarzenia (np. koncertu, wystawy), książki, filmu czy gry. Recenzja powinna spełniać trzy funkcje: • Informacyjna – Czego się dowiedziałem? – Kto? co?...

poleca91%

Referat

Definicja referatuza Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. opracowanie zagadnienia przedstawione na piśmie lub wygłoszone w gronie zainteresowanych 2. dział instytucji lub urzędu zajmujący się określonym rodzajem spraw Cechy referatu -...

poleca96%

Reklama

Definicja reklamyza Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług 2. plakat, napis, ogłoszenie, krótki film itp....

poleca93%

Reportaż

Definicja reportażuza Słownikiem Języka Polskiego PWN: tekst publicystyczny, audycja lub film będące opisem zdarzeń lub faktów opartym na autentycznym materiale Cechy reportażu - jest to raport z wydarzeń, zbliżony do sprawozdania ale...

poleca90%

Rozprawka

Definicja rozprawkiza Słownikiem Języka Polskiego PWN: pisemna praca szkolna, w której uczeń ma uzasadnić jakąś tezę Cechy rozprawki - jest refleksją na zadany temat - ma przedstawić przebieg rozumowania i odpowiedzieć na zadane w...

poleca94%

Sprawozdanie

Definicja sprawozdaniaza Słownikiem Języka Polskiego PWN: przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś Rodzaje sprawozdania: - reportażowe, np. z wycieczki, z jakiejś uroczystości -...

poleca99%

Wywiad

Definicja wywiadu za Słownikiem Języka Polskiego PWN: 1. Rozmowa dziennikarza z kimś, zwykle ze znaną osobą, w której odpowiada ona na zadawane pytania; też: ta rozmowa opublikowana w radiu, telewizji lub w prasie 2. Metoda zbierania...

poleca93%

Zaproszenie

Definicja zaproszenia Zaproszenie za Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/szukaj/zaproszenie.html 1. prośba o przyjście dokądś i wzięcie udziału w czymś; 2. karta z prośbą o przybycie na jakąś uroczystość lub...