profil

Rachunkowość - pojecia

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, projekty wynalazcze, wartość znaków towarowych.
Środki trwałe – składnik rzeczowego majątku trwałego którego okres użytkowania jest dłuższy niż 1rok. Obejmuje: ziemie, budynki, budowle, maszyny, śr.transportu, urządzenia. Zużywają się stopniowo
Materiały – to przedmioty jednorazowego użytku, które są nabywane do całkowitego zużycia w jednym cyklu gospodarczym, tracą przy tym swoją naturalną postać
Towary – to produkty wytworzone przez inną jednostkę gospodarczą i zakupione w celu sprzedaży
Należności – kwoty pieniężne należne jedn.gosp. od osób trzecich. Występują gdy moment sprzedaży nie pokrywa się z momentem otrzymania zapłaty. Mogą powstawać również z tytułu rozliczeń z pracownikami, instytucjami prawa
Inwestycje – to koszty nabycia lub wytworzenia składników majątku trwałego, poniesione w celu wymiany zużytych lub powiększenia stanu istniejących składników
Wyroby gotowe – produkty pracy, które przeszły przez wszystkie fazy procesu wytwórczego i są przeznaczone do sprzedaży
Środki pieniężne – są to banknoty i monety, którymi dysponuje jednostka. Obejmują zarówno gotówkę w kasie jak i pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym
Kapitały własne – kapitał należący do jednostki wytworzony z wkładów właściciela/li jednostki. Dzieli się na kap. powierzone i kap. wypracowane
Kapitały powierzone – są to kapitały wniesione przez założycieli jednostki gosp.
Kapitały obce (zobowiązania) – kapitały, które znajdują się w dyspozycji jedn. gosp. a są własnością innych podmiotów
Zob. w/c dostawców – kwoty pieniężne jakie jedn.gosp. musi zapłacić osobom trzecim. Występują gdy moment dostawy materiałów, towarów itp. wyprzedza moment zapłaty za tę dostawę
Zob. publicznoprawne – są to naliczone ale nie zapłacone przez jedn. podatki, opłaty, składki (zus, vat, pzu)
Zob. w/c pracowników – obejmują zazwyczaj wynagrodzenia wypłacane pracownikom
Straty/Zyski nadzwyczajne – są to ubytki/przyrosty majątku powstałe na skutek okoliczności określonych jako nadzwyczajne. Obejmują zdarzenia powstające niepowtarzalnie poza normalną działalnością jedn. gosp. Np. powódź, pożar
Koszty zarządu – koszty związane z organizacją, kierownictwem i obsługą całej działalności gosp. Jednostki
Koszty sprzedanych towarów i produktów – koszty poniesione w wyniku wytworzenia i sprzedaży tow. i produktów
Koszt – wyrażone w pieniądzu i poniesione w określonym celu zużycie majątku trwałego i obrotowego, usług obcych oraz wynagrodzenia
Koszty finansowe –
Koszt operacyjne –


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty