profil

Polityka społeczna

(47)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Strategie kampanii wyborczych

Strategie kampanii wyborczych Każda kampania, w tym także wyborcza, aby mogła zakończyć się sukcesem, powinna być prowadzona w oparciu o właściwą strategię. Najlepiej wiedza o tym wojskowi i specjaliści od reklamy. Niestety kandydaci do...

poleca87%

Model polityki socjalnej w państwach postmodernistycznych

Polityka społeczna w państwach socjalistycznych przez długi czas nie była badana, ponieważ kraje te były poza obiegiem nurtów polityki społecznej. Polityka społeczna charakteryzowała się kolektywizmem. Państwo starało się ogarnąć wszystkie...

poleca85%

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

W latach 90' w Polsce zaczęto zdawać sobie sprawę ze należy zreformować system ochrony zdrowia. Chciano zapewnić wysoką jakość usług zdrowotnych. W 91' uchwalono nowa ustawę nadającą osobowość prawna jednostce zdrowia. W 99’ zdecydowano się na...

poleca85%

Notatki z wykładów

treść prcy w załączniku

poleca85%

Etniczność jako podział społeczny

Etniczność jako podział społeczny– rozszerzone za pomocą kultury pokrewieństwo. Do niedawna uważano, że oparta jest na pochodzeniu, więzach krwi. To podejście trąci rasizmem i ksenofobią i nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, dlatego...

poleca85%

Koncepcja państwa socjalnego i dobrobytu. Argumenty za i przeciw.

Socjal Stadt- to państwo socjalne, które miało być przeciwstawione idei państwa klasowego. Miała zaistnieć równość obywateli w prawach socjalnych. Od lat 30’ uznano, że funkcja socjalna jest obowiązkową funkcją państwa np. do ochrony zdrowia,...

poleca85%

Zarządzanie a strategia rozwoju lokalnego

Wstęp Przełom XX i XXI wieku przyniósł istotne przeobrażenia w strukturze regionalnej Polski. Osłabienie centralizmu gospodarczego i wyzwolenie inicjatyw oddolnych stało się ważnym źródłem wzrostu dynamiki gospodarczej. Polski regiony w coraz...

poleca85%

Rodzina w ujęciu socjologiczno-prawnym

1. 1. Definicja rodziny Słusznym jest fakt różnorodnego definiowania pojęcia rodziny przez różne dyscypliny naukowe. Amerykański socjolog Norman Goodman twierdzi, że „rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich społeczeństwach”....

poleca85%

Polityka społeczna jako nauka i praktyka, czynniki ewoluujące, cele, instrumenty.

Polityka społeczna jako dyscyplina akademicka rozwinęła się w Niemczech na uniwersytetach. Podział polityki społecznej jako nauka i praktyka. Nauka ma charakter interdyscyplinarny, czyli czerpie swoje definicje z innych nauk: ekonomia, socjologia,...

poleca90%

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia jest elementem zabezpieczenia społecznego. Definicja zdrowia stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. WTO podaje ze zdrowie to pełnia dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego umożliwiająca człowiekowi...

poleca89%

Problem ubóstwa

Za ubóstwo określa się stan, w którym jednostce, czy grupie osób brakuje środków na zaspokojenie potrzeb uznanych w danej kulturze i społeczeństwie za podstawowe. Katalog potrzeb podstawowych – potrzeby podstawowe rozumiano tradycyjnie jako...

poleca85%

Podstawowe elementy każdej instytucji

Podstawowe elementy każdej instytucji: - Cele i funkcje jakie podejmuje - Personel, który je realizuje - Zasoby, które wykorzystuje - Normy i wartości, zgodnie z którymi działa Sfery Rynek Pomoc społeczna CEL DZIAŁANIA Zysk Udzielanie...

poleca85%

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne- świadczenie jest świadczeniem wzajemnym za odprowadzanie przez nas składki. Rozwiązania amerykańskie tego nie przewidywały. Te dwa dokumenty stanowiły źródło idei zabezpieczenia społecznego- rozkwit po II WŚ. Z czym...

poleca85%

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

1 I 1999- Na dobrą sprawę rozpoczęło się to we wrześniu 1997- zmiana odnosiła się do systemów rentowych. Jako faza wstępna była zmiana w systemie rentowym. Zmiany miały na celu racjonalizację systemu rentowego.2 rozwiązania. 1. Zastąpiono...

poleca92%

Bezdomnośc jako kwestia spoleczna

1. Pojęcie bezdomności Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u, istniało w Polsce zawsze. Problem ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia...

poleca89%

Etapy przechodzenia w stan bezdomności.

Etapy przechodzenia w stan bezdomności. Na proces przechodzenia w stan bezdomności składa się wiele czynników i ludzkich nieszczęść, zaburzeń osobowości i utraty zdrowia, zachowań agresywnych, pasywnych i patologicznych, których podłoża nalezy...

poleca85%

W jaki sposób realizowana jest ochrona bezrobotnych

Temat: W jaki sposób jest realizowana ochrona bezrobotnych. KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM O status osoby bezrobotnej ubiegać się może: 1) obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na...

poleca85%

Zasady i instrumenty polityki społecznej UE

ROZDZIAŁ 1 ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 1.1 Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych jako normatywna podstawa polityki społecznej Unii Europejskiej. Integracja europejska to proces długi i...

poleca85%

Zagrożenia socjalne w Rzeczpospolitej Polskiej a prawo socjalne

I. Wprowadzenie – wyjaśnienie podstawowych pojęć Termin polityka społeczna dotyczy dwóch aspektów – teorii, czyli jednej z nauk społecznych funkcjonującej w ścisłej korelacji z wieloma innymi dziedzinami wiedzy, ale również praktyki, czyli...

poleca85%

Problemy zatrudnienia i rynku pracy

Zatrudnienie w Polsce 1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 2. Sposoby przeciwdziałania bezrobociu- polityka rynku pracy. Zmiany w strukturze zatrudnienia w gosp. Narodowej. Dwa kryteria: 1. Własności- w 1990- dominuje sektor publiczny dziś...

poleca85%

Mobbing i molestowanie seksualne w Polsce i krajach Unii Europejskiej

praca zaliczeniowa z przedmiotu: Wybrane Kierunki Polityki Społecznej i ich aspekty etyczne, praca oceniona przez Wykładowcę w wersji pierwotnej (bez aneksu) na 5,0; po dopisaniu aneksu na: 5,0

poleca88%

Skuteczność i Powtarzalność - więziennictwo

Polska jest specyficznym krajem. A specyficzny kraj wymaga odpowiednich metod rządzenia. Trzeba się zatem zastanowić, czy nie należy zrewidować istniejących i głęboko zakorzenionych poglądów dotyczących różnych, podstawowych wartości, aby te...

poleca85%

Próba rozwiązania problemu alkoholizmu w Polsce

Skuteczność i Powtarzalność Niewiadomo dokładnie kiedy alkoholizm stał się istotnym problemem społecznym w Polsce. Wiadomo natomiast, że dzisiaj jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych naszego społeczeństwa. Chodzi tutaj zarówno o...

poleca90%

Bezdomność

BEZDOMNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Bezdomność, jako zjawisko społeczne dotykające według różnych danych od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy ludzi w Polsce jest bez wątpienia poważną kwestią społeczną. Stanowi przykład patologii społecznej i...

poleca85%

Kontraktowa Rewolucja w Polsce

Brakowało mi przymiotnika hasłowo określającego proces przemiany ustrojowej w Polsce w latach 80 XX wieku, więc posłużyłam się kontraktem do jego utworzenia nie spodziewając większych sprzeciwów, co do poprawności przyjętej nazwy. Ustalenia tzw....

poleca90%

Etapy rozwoju polityki społecznej

- 80'XIX wieku do 30' XX wieku. Okres eksperymentów akceptacji. Zaczął się dopiero kształtować. - 30' XX wieku- 50'XX wieku. Okres rozbudowy systemów społecznych. W tym czasie były dwa istotne wydarzenia. Pierwsze to powstanie koncepcji...

poleca85%

Ubóstwo

Jak rozwiązać problem ubóstwa? Państwo i organizacje pozarządowe. Mówimy o ubóstwie w sytuacji, kiedy człowiek nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych potrzeb. Żyje poniżej przyjętego poziomu w danym społeczeństwie, brak mu...

poleca88%

Edukacja Zdrowotna.

Wykłady 2

poleca85%

Polityka społeczna - wykłady

POLITYKA SPOŁECZNA Region - Obszar będący częścią kraju Region węzłowy czyli obszar powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem danego regionu, Ośrodek centralny w regionie węzłowym określa się jako biegun wzrostu i między nim a otaczającym...

poleca89%

Podział na mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości etniczne mają tożsamość etniczną, a narodowe narodową. Mniejszości są obywatelami państwa (muszą zamieszkiwać minimum sto lat na terenie Polski by były mniejszościami). Mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, rosyjska, czeska,...

poleca85%

Teoria Polityki Społecznej. Opracowanie pytań IPS

1. Z jakich etapów składa się polityka publiczna i jakie są jej podstawowe elementy konstrukcyjne? Pojawienie sier problemu, Problem w polu uwagi. Dyskusja. Decyzja. Implementacja. Ewaluacja ------- Cele, model przyczynowy, instrumenty, grupy...

poleca85%

Deregulacja polskiego rynku pracy

Regulacja rozumiana jako sposób budowania ładu społecznego stanowi jeden z elementarnych mechanizmów jakiegokolwiek życia zbiorowego, jest nieuchronną koniecznością przekształcania amorficznego zbioru jednostek w zbiorowość, której członkowie są...

poleca88%

Jak pogodzić bycie mamą z pracą?

Przyjście na świat dziecka to jeden z najcudowniejszych momentów w życiu. Powrót do domu ze szpitala, potem tygodnie zapatrzenia w maleństwo, śledzenie jego rozwoju, odgadywanie potrzeb, cieszenie się macierzyństwem. Urlop macierzyński mija bardzo...

poleca85%

Polityka pieniężna

I. Ogólna charakterystyka polityki pieniężnej Polityka pieniężna – jest jednym z elementów polityki gospodarczej, której celem jest wpływanie, kształtowanie i porządkowanie określonych działań podmiotów gospodarczych w pewnym zakresie lub na...

poleca85%

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...

poleca85%

Czynniki rozwoju polityki społecznej

Ekonomiczny - rozwój gospodarczy i jej załamania miały niewątpliwy wpływ na rozwój polityki społecznej. Pierwszym wydarzeniem był wielki kryzys lat 20'-30' XX wieku. Powstała wtedy doktryna interwencjonalizmu. Państwa wspierając banki w kryzysie,...

poleca85%

Czy zawarcie przez rolnika umowy zlecenia wyklucza go z rolniczego ubezpieczenia społecznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r., Nr 50, poz. 291 z póź. zm.) ubezpieczeniu społecznemu rolników podleją z mocy ustawy (obowiązkowo): rolnik, zamieszkujący i...

poleca85%

Polityka społeczna- ogólne zagadnienia

Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli Polityka ludnościowa Dochodowości gospodarstw domowych Wskaźniki ubóstwa w Polsce Świadczenia społeczne w trudnej sytuacji materialnej ? osób Bezrobocie Instytucje polityki...

poleca86%

Model teoretyczny pracy ośrodka Monar

Model teoretyczny pracy ośrodka Monar 1. Terapia indywidualna - indywidualne rozmowy, udzielania wsparcia psychologicznego, doradztwo w różnych sprawach życiowych. Indywidualizacja procesu terapeutycznego wynikać będzie ze szczegółowej analizy...

poleca86%

Podejście do kwestii społecznych

Wśród badaczy kwestii społecznych duży wkład ma Ludwik Krzywiki. Uważał on że mamy do czynienia z kwestiami społecznymi. Kwestia społeczne to odstępstwo do norm, które obowiązują. Wymagają one interwencji zewnętrznych. Nie przestrzeganie stanu,...

poleca86%

Polityka społeczna- wykłady

Polityka społeczna wykłady

poleca85%

Kwestia edukacji w polityce społecznej

Aktualność kwastii edukacji. Kwestia dostępności edukacji- terytorialnej i materialnej. Na tym tle w Polsce zaczęła się zmniejszać bariera terytorialna, a zyskała na znaczeniu bariera materialna. Niektórzy badacze formują tezę, że pod względem...

poleca85%

Polska starość w dobie przemian

W pracy, będącej studium porównawczym kolejnych lat transformacji, podjęto problem stanu, skutków i perspektyw starzenia się społeczeństwa polskiego. Wywód oparto na tezie, że w okresie zmiany systemowej warunki życia oraz struktura zaspokajania...

poleca85%

Dzieje Polityki Społecznej. Opracowanie IPS na podstawie Szackiego

ARCHETYPY – SPOŁECZNE IDEE STAROŻYTNOŚĆI 1. Natura cudu greckiego cud grecki - eksplozja znakomitej kultury w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Grecy dali początek wielkiej filozofii i żaden inny naród nie stworzył w tej...

poleca85%

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

1. Polityka ludnościowa w świecie 2. Polska a polityka ludnościowa. Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc. Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej. 2 grupy działań polityki...

poleca85%

Świadczenia w prawie polskim na podstawie Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy

WSTĘP Konwencja została przyjęta w Genewie 28 czerwca 1952 r., a więc ponad pół wieku temu. Od tego czasu zdążyło ją ratyfikować ponad 40 państw, ale do tej pory brakowało w tym gronie Polski. Trudno o lepszy dowód, jak przez...

poleca85%

Gospodarka rynkowa w świetle typologii ustroju gospodarczego

1. Pojęcie ustroju gospodarczego Ustrój gospodarczy stanowią reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto może wykonywać określone czynności gospodarcze. Ustrój gospodarczy jest czynnikiem...

Ciekawostki ze świata