profil

Bezpieczeństwo i higiena pracy

(45)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Ewolucja i jej rodzaje

Ewolucjonizm – nauka o ewolucyjnym rozwoju świata żywego badająca : przebieg, przyczyny, kierunki oraz prawa rządzące tym rozwojem. Temat : Ewolucja i jej rodzaje. 1.Ewolucja – powolny, nieodwracalny, kierunkowy proces rozwoju organizmu...

poleca84%

Stres - jego przyczyny, objawy i skutki

Nasze mechanizmy obrony i ataku są podobne do tych, jakimi dysponują zwierzęta. Z jednej strony jest to filozofia ofiary (nie dać się zjeść i przetrwać), z drugiej- filozofia zabójcy (zabijać aby przetrwać). Do realizacji jednej i drugiej opcji...

poleca83%

Podstawowe zagrożenia wypadkowe i metody zapobiegania wypadkom w miejscu pracy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy...

poleca84%

Podstawowe urządzenia biurowe.

Urządzenia biurowe mają ułatwiać pracę w biurze. W dobie dzisiejszych technologii stały się one wręcz niezbędne. Pomagają w prawidłowym przepływie informacji, w łączności z innymi. Urządzenia biurowe prawidłowo eksploatowane pozwalają na pracę...

poleca81%

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

1. Obowiązki pracodawcy - obowiązek zatrudnienia pracownika - obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę - zaznajamianie pracowników z ich zakresem obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach -...

poleca83%

Wydajność pracy

Wydajność pracy – określa wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu. Efektami pracy są: - wielkość produkcji (il. w jednostkach fizycznych np. szt.) oraz wartość (w zł) - liczba wykończonych usług, - wielkość obrotu, utarg, -...

poleca83%

Organizacja pracy i wyposażenie stanowisk roboczych

1.Stanowisko robocze to przestrzeń,w której pracownik lub zespól pracowników wykonuję pracę.W przestrzeni tej znajdują się sprzęty i materiały niezbędne do produkcji,gotowe wyroby oraz odpady. 2.Stanowiska pracy muszą być dostosowane do rodzaju...

poleca85%

BHP - prawna ochrona pracy - materiały

1. Procesy pracy — pojęcia podstawowe Pojęcie ochrony pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego pojmowanie kształtowało się historycznie — w początkowym okresie rozwoju...

poleca84%

BHP- ściąga

treść w załączniku

poleca82%

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

1.Czynniki szkodliwe - chemiczne,fizyczne i biologiczne - są zawsze związane ze środowiskiem pracy 2.Czynniki szkodliwe chemiczne stanowią największą grupę szkodliwości.Najczęściej występują w postaci pyłów,par,gazów i dymów,które przedostają...

poleca85%

Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe

1.Zagrożenia wypadkowe ? to wszelkie zjawiska.które mogą doprowadzić do wypadku.Ma na nie wpływ środowisko materialne i organizacja pracy oraz,w bradzo dużym stopniu,niewłaściwe zachowanie człowieka.Pierwszym sygnałem są zdarzenia wypadkowe (nagłe...

poleca85%

Egzamin z BHP

Dyrektywy: rozwiązania legislacyjne których celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracownika ramowa 89/391/EWG ustanawia podst. zasady prewencji ryzyka zawodowego szczegółowe 89/654/EWG dotyczą miejsca pracy; 89/655/EWG dotyczą minimalnych...

poleca85%

Materiał Bhp

ORGANY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD WARUNKAMI PRAC. - Państwowa Inspekcja Pracy - Inspekcja Sanitarna - Urząd Dozoru Technicznego - Związki Zawodowe - Społeczna Inspekcja Pracy Nadzór Państwowy nad warunkami pracy Nadzór społeczny nad warunkami...

poleca85%

Omówić zagrożenia i metody ich eliminacji występujących na stanowisku spawacz

Prace spawalnicze: Spawaniem nazywamy proces łączenia metali za pomocą ich miejscowego stapiania. Z uwagi na rodzaj czynników wytwarzających wysoką temperaturę (3200-3500* C) spawanie dzielimy na: 1. Gazowe gdzie czynnikiem wytwarzającym wysoką...

poleca85%

Źródła prawa pracy.

1.Prawo pracy - zespół norm (przepisów) regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem dotyczące świadczonej pracy.W zakres prawa pracy wchodzą normy regulujące powstanie i ustalenie stosunku pracy,obowiązki i uprawnienia pracodawcy i...

poleca85%

Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokościach

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCIACH Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni,...

poleca85%

PPŻ

Ściąga.pl

poleca85%

Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie

1.Postanowienia kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 2.Bezpieczeństwo pracy ? to działalnośc zmierzająca do ochrony pracownika przed wypadkiem.Natomiast higiena pracy...

poleca85%

Mikroklimat pomieszczeń

1.Mikroklimat - zespół warunków klimatcznych wstępujących lub sztucznie wytwarzanych w pomieszczeniu lub jego części.Kształtują go: - temperatura - wilgotność - ruch powietrza - promieniowanie cieplne które działają na człowieka łącznie i...

poleca85%

Praca i jej rodzaje

1.Praca ? świadome i celowe działanie człowieka,zmierzające do wytworzenia określonych wartości materialnych bądź kulturalnych. 2.Zwyczajowy sposób podziału pracy na umysłową i fizyczną nie ma większego uzasadnienia,gdyż zawsze jednocześnie...

poleca85%

Stres i zmęczenie w warunkach pracy

Wybrałem ten temat, ponieważ doszedłem do wniosku, że trzeba go poruszyć. Bo właśnie stres i zmęczenie są szczególnie niebezpieczne w pracy, a także są przyczyną wielu nie szczęśliwych wypadków. Polacy z roku na rok są coraz bardziej zestresowani....

poleca85%

Zakażenia i choroby zakaźne

Spośród drobnoustrojów chorobotwórczych najgroźniejsze dla człowieka są bakterie i wirusy.Bakterie to jednokomórkowe organizmy z pogranicza świata roślinnego i zwierzęcego.Mają mikroskopijne rozmiary i szybko się rozmnażają.Wiele bakterii wytwarza...

poleca85%

Higiena pracy,normatywy określające warunki higieny pracy,choroby zawodowe.

1.Wszystkie żywe organizmy podlegają różnorodnym wpływom środowiska.Środowisko może umożliwiać ich egzystencję i rozwój lub działać niekorzystnie.Badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka zajmuje się higiena,której celem jest określanie...

poleca85%

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy to według artykułu 94 kodeksu pracy niepożądane działanie przeciwko pracownikom Polega ono na przykład na ośmieszaniu, uporczywym i długim nękaniu, dokuczaniu, czy też prześladowaniu podwładnych w pracy. Jest to robione w wielu...

poleca85%

Szkło

SZKŁO Szkłem nazywamy substancję organiczną lub nieorganiczną, która podczas ochładzania przeszła w stan szklisty tzw. przechłodzoną ciecz. Cechuje ją bardzo duża lepkość, sztywność, odporność chemiczna i przezroczystość. Szkło to...

poleca85%

Charakterystyka cukrzycy oraz dieta w cukrzycy.

1) Cukrzyca dotyczy schorzeń metabolicznych, w których występuje przewlekła hiperglikema (za wysoki poziom glukozy we krwi) z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek wywołany nieprawidłowym wydzielaniem lub działaniem insuliny....

poleca85%

Pierwsza pomoc

podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy - przydatne do szkolenia wstępnego ogólnego i nie tylko

poleca85%

Zmęczenie, przemęczenie i odpoczynek.

1.Niedostatek wypoczynku wywołuje przemęczenie.Jest to taki stopień zmęczenia,który objawia się nadmierną pobudliwością,trudnościami w zasypianiu i bezsennością,osłabieniem pamięci oraz narastającą niechęcią do pracy. 2.Odpoczynek pozwala na...

poleca85%

Bhp

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy,...

poleca85%

Higiena w życiu codziennym.

1.Jak wynika z badań ergonomicznych wydłużanie czasu pracy powoduje spadek wydajności i wyczerpanie. 2.Czas wolny od pracy i obowiązków domowych należ spędzać aktywnie,zwłaszcza po mało ruchliwej pracy. 3.Specyficzną formą wypoczynku jest...

poleca90%

Ochrona przeciwpożarowa i sprzęt gaśniczy (w miejscu pracy)

Ochrona przeciwpożarowa jest ogółem przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawania i...

poleca85%

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

poleca85%

Organizacja bezpiecznej pracy

Temat: Organizacja bezpiecznej pracy INSTRUKCJA BHP OBOWIĄZUJĄCA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW 1. Zgodnie z przepisami działu dziesiątego Kodeksu Pracy podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP....

poleca87%

Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. Kształtowanie higienicznych warunków pracy.

TEMATY PORUSZONE W PRACY: 1. OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYŁEM 2. OCHRONA PRZED ZATRUCIEM ZAWODOWYM 3 .PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WENTYLACJI 4. OCHRONA PRACY W WARUNKACH UCIĄŻLIWEGO MIKROKLIMATU 5. HAŁAS...

poleca90%

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć.

Trucizny w naszym życiu i jak się przed nimi zabezpieczyć. W otoczeniu człowieka znajdują się miliony związków chemicznych. Niektóre z nich są niezbędne do życia, wpływ innych jest na organizm obojętny. Są także i takie związki chemiczne, których...

poleca88%

BHP przy obsłudze urządzeń do zgrzewania materiałów odzieżowych.

W maszynach do zgrzewania prądem wielkiej czestotliwości stosuje się natężenie pola elektromagnetycznego, nie przekraczającego 10 V/m, tj. natężenie nie zagrażające zdrowiu pracownika. Jednak w celu zwiększenia bezpieczenstwa pracy należy...

poleca85%

Zasady stwierdzania chorób zawodowych.

1.Choroba zawodowa to schorzenie,które: - ma związek przyczynowy z wykonywaną pracą zawodową - jest wymienione w urzędowym wykazie chorób zawodowych 2.Podejrzenie choroby zawodowej u pracownika może zgłosić lekarz zakładowy lub...

poleca89%

Wstęp do zarysu BHP

Cała ludzkość w swoim życiu ma styczność z złymi sytuacjami w miejscu wykonywania zawodu. Niebezpieczeństwa takie występują tak samo w urzędzie czy na budowie. To czy zostaniesz poszkodowany w wypadku nie jest warunkowane od tego czy wykonywany...

poleca87%

Choroba zakaźna, Okres wylęgania się, Endemia, Pandemia, Zastosowanie barw w zakłach pracy, Sen, Prawa pracownika, Ergonomia i jej podziały.

Choroba zakaźna są to takie choroby , które powstają wniknięcia do organizmu ustrojów chorobotwórczych. Okres wylęgania się to czas od momentu wniknięcia drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu. Endemia to stałe występowanie choroby...

poleca86%

Niektóre stany chorobowe nieobojętne wykazem chorób zawodowych

1.W wykazie chorób zawodowych nie ma takich,jak żylaki kończyn dolnych,płaskostopie,przepukliny,skrzywienia kręgosłupa i choroba reumatyczna. 2.Żylaki kończyn dolnych - ograniczone rozszeżenia żyłpod postacią wężykowatych postronków lub...

poleca86%

Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń

1.Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń zakładów gastronomicznych zależy od rodzajów i zakresu działalności gastronomicznej oraz kategorii zakładu.O sposobie wykończenia pomieszczeń konsumpcjnych najczęściej decyduje zamierzony wystrój wnętrza...

poleca86%

Wymagania budowlano-techniczne wobec budynków i pomieszczeń

1.Budynki i inne obiekty budowlane z pomieszczeniami do pracy muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach budowlanych. Oznacza to,że budowa zakładów i wykonywanie pracy w warunkach prowizorycznych są ograniczone przepisami prawa...

poleca86%

Wypadki, świadczenia powypadkowe

Rodzaje świadczeń powypadkowych Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest to świadczenie pieniężne przysługujące z mocy ustawy wypadkowej pracownika, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego...

poleca85%

Obowiązki kierownictwa i załogi w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

1.Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownicy zakładu mają obowiązek: a)wykonywać pracę zgodnie z zasadami bhp b)dbać o należyty stan maszyn i urządzeń c)przestrzegać ładu i porządku w miejscu pracy d)używać w pracy niezbędnych ochron...

Ciekawostki ze świata