profil

Rachunkowość

(259)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca85%

Rynek kapitałowy

Podstawowe określenia Warunkiem wzrostu gospodarki jest inwestowanie. Aby inwestował niezbędne są środki finansowe. Ich źródłem mogą być niewykorzystane środki finansowe zwane oszczędnościami. Istnieje więc potrzeba wystąpienia mechanizmu...

poleca85%

Podstawy rachunkowości (ściąga)

RACHUNKOWOŚĆ- system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki...

poleca85%

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

1. Istota rachunkowości. Rachunkowość - system rejestrowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Ma ona na celu ochronę interesów podmiotu, informowanie podmiotów...

poleca85%

Kradzież towarów handlowych

Kradzież towarów handlowych Towary handlowe to według przepisów ustawy o rachunkowości rzeczowe składniki majątku obrotowego jednostki1 nabyte w celu dalszej odsprzedaży w stanie nie przetworzonym. Charakterystyka pojęcia "towary handlowe"...

poleca85%

Weksel

Narzędzie finansowe jakim jest weksel nie zmieniło się od czasów międzywojennych. W Polsce nadal obowiązuje prawo wekslowe ustanowione w latach trzydziestych. (Chyba w tej kwestii górę wziął rozsądek, bo co jest dobre, to lepiej nie poprawiać)....

poleca85%

Rachunkowość a controlling

Controlling bazuje na danych dostarczanych przez system sprawozdawczy przedsiębiorstwa i przez rachunkowość finansową. Oznacza to także, że controlling bez danych z księgowości nie mógłby funkcjonować, ale także i to, że wiarygodność opracowań...

poleca85%

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Wprowadzenie podatku od towarów i usług do polskiego systemu podatkowego stanowiło istotny etap reformy podatków pośrednich. Do dnia 05.07.1993 r. obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, które odzwierciedlały zasadę nierówności...

poleca85%

Obrót bezgotówkowy

Polega na regulowaniu rozrachunków między podmiotami za pośrednictwem i pod kontrolą banku. Może być w formie: a) polecenia przelewu – wystawia dłużnik, najczęściej w 4 egzemplarzach (A,B,C,D). Jest to polecenie przekazania środków pieniężnych...

poleca85%

Rchunkowość -podstawy

Aktywa Aktywa to ogół środków gospodarczych (składników majątku), którymi w danym momencie rozporządza jednostka. Środki te posiadają określoną wartość ekonomiczną. Ich zestawienie znajduje się na początku bilansu przedsiębiorstwa. Pogrupowane...

poleca85%

Zasady założenia a także dobrego funkcjonowania restauracji.

Przedmiotem mojej działalności ma być restauracja o nazwie „ xxxxxxx„ Planowo ma być ona umieszczona na głównej ulicy w xxxxxxxx, czyli xxxxxxxxxxxxx pod numerem xx(patrz-plan zagospodarowania)Warunkami niezbędnymi do tego ,aby moja firma...

poleca85%

Porównanie amortyzacji środków trwałych.

Porównanie amortyzacji środków trwałych element składowy programu Kalkulator IP Porównanie amortyzacji środków trwałych W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych znajdziemy opisy wielu różnych sposobów amortyzacji...

poleca85%

Podstawowe pojęcia z Rachunku Kosztów

Koszty bezpośrednie - na podstawie dokumentów źródłowych można odnieść na produkty pracy. Są to np. materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie z narzutami, obróbka obca, koszt uruchomienia nowej produkcji....

poleca85%

Zagadnienia z rachunkowości.

Zagadnienia z rachunkowości 1. Omów unormowania prawne rachunkowości w Polsce po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Od 01.01.1991 w Polsce wprowadzono nowe zasady prowadzenia rachunkowości Dz.U nr 10 z 1991. Nowe standarty służyły gospodarce...

poleca89%

Fundusz udziałowy i zasobowy w spółdzielni

FUNDUSZ UDZIAŁOWY To fundusz tworzony z wpłat zadeklarowanych przez członków spółdzielni. Odzwierciedla część jej majątku. Podlega zwrotowi w chwili wystąpienia członka ze spółdzielni lub jej rozwiązania; Jest, obok funduszu zasobowego,...

poleca85%

Wykłady z finansów publicznych na temat podatkow z AE w Poznaniu

PODATKI ISTOTA I FUNKCJE PODATKU Władza publiczna czerpie środki na realizację swoich zadań z danin publicznych. Państwo ustanawia obowiązek wnoszenia danin publicznych przez określone kategorie osób publicznych, osób fizycznych i osób...

poleca96%
poleca85%

Majątek trwały, obrotowy, finansowy

Prace w załączniku: - Majątek obrotowy - Majątek finansowy - Majątek trwały - schemat

poleca85%

Klasyfikacja papierów wartościowych i ich rola w finansowaniu podmiotów gospodarczych

Papiery wartościowe są to dokumenty, stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów bądź ich zwrot. Maja one przede wszystkim charakter finansowy (prawo własności...

poleca85%

Rachunkowość ściąga z wykładów

Układ rodzajowy kosztów-obejmuje wszystkie koszty przedsiębiorstwa. Składniki tego układu informują o rodzajach i wartościach zasobów zużywanych w działalności. Analiza kosztów w tym układzie dostarcza informacji do racjonalizowania zużycia i...

poleca85%

Controling

1. Definiowanie controllingu. Jest ponad funkcjonalnym instrumentem zarządzania, który powinien wspierać dyrekcje i zarząd przy podejmowaniu decyzji (jako instrument zarządzania). Controlling to system zasilania w informacje, który poprzez...

poleca86%

Rachunkowość - pytania egzaminacyjne

1. Jakie wskaźniki wykorzystuje się do oceny wykorzystania parku maszynowego? 1. Wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy (Wt) – stanowi relację między wartością środków trwałych i jednostką pracy żywej. Wt = środki trwałe/praca żywa 2. Wskaźnik...

poleca85%

Ściąga z Ubezpieczeń majątkowych

Ściąga z Ubezpieczeń majątkowych

poleca85%

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W ANALIZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wariant kalkulacyjny Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym: A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze...

poleca94%

Ewolucja ulg podatkowych

W przychodach Skarbu państwa najważniejszą wagę stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, został on rozdzielony, od roku 1992, na trzy grupy dochodowe – tzw. progi podatkowe z odmienną dla każdego stopą podatkową. W latach 1989-1991...

poleca85%

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa stanowi podsystem informacyjny przedsiębiorstwa. Jest to system ewidencji gospodarczej , który ujmuje w odpowiednich przekrojach, wyrażone wartościowo: majątek, źródła jego finansowania, stopień jego wykorzystanie, przebieg...