profil

Porównanie amortyzacji środków trwałych.

poleca 85% 252 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Porównanie amortyzacji środków trwałych
element składowy programu Kalkulator IP

Porównanie amortyzacji środków trwałych

W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych znajdziemy opisy wielu różnych sposobów amortyzacji składników majątku, różniących się od siebie zakresem zastosowań i sposobem dokonywania odpisów. W zależności od rodzaju składnika majątkowego możliwe jest zastosowanie metod znacznie różniących się od siebie tempem i wartością amortyzacji w poszczególnych okresach.

Kalkulator porównania amortyzacji umożliwia dobór optymalnej dla Użytkownika metody, porównując czas trwania amortyzacji i generując skrócony kwotowy i czasowy harmonogram odpisów dla każdego z uwzględnionych sposobów. Proszę pamiętać, że dopiero analiza harmonogramu pozwoli wstępnie ustalić, który ze sposobów amortyzacji jest dla Użytkownika najkorzystniejszy. Podawany łączny czas dokonywania odpisów w miesiącach daje przybliżony pogląd - wartość odpisów amortyzacyjnych w czasie może się bowiem znacznie różnić przy metodach degresywnych naliczania odpisów - i tę wartość również należy brać pod uwagę przy analizie.

Kalkulator został skonstruowany w ten sposób, że podaje wartość odpisów miesięcznych. Proszę jednak pamiętać o zapisie art. 22h ust. 4, zgodnie z którym podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 22i. Za rok podatkowy przyjęto w kalkulatorze rok kalendarzowy.

Pokutuje przekonanie, że im szybsza amortyzacja, tym ze względów podatkowych dla podatnika lepiej. Tak jest istotnie w wielu przypadkach. Jednak są sytuacje, kiedy korzystnie jest dokonywać jak najmniejszych odpisów i jak najmniej obciążać koszty uzyskania przychodów. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność, generujący przez pierwsze kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy stratę z działalności, najczęściej nie będzie zainteresowany powiększaniem tej straty - raczej będzie chciał mieć możliwość obciążenia kosztów w momencie, kiedy firma zacznie przynosić zyski. Podobnie jest w przypadku firm przeżywających okresowe problemy z generowaniem dochodów - w poszczególnych okresach firmy te mogą być zainteresowane w elastycznym kształtowaniu wysokości odpisów. Ustawy o pdof i pdop dają taką możliwość, pozwalając na zmniejszanie i zwiększanie stawek amortyzacyjnych, oczywiście przy zachowaniu określonych w ustawie warunków. Minimalna roczna stawka amortyzacji obsługiwana przez kalkulator wynosi 1,0%.

UWAGA:

Kalkulator nie zawiera ograniczeń dotyczących współczynników i górnej granicy stawek amortyzacji. Dla prawidłowego stosowania kalkulatora konieczna jest znajomość przepisów dotyczących dokonywania odpisów amortyzacyjnych, znajdujących się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 22a - 22o i art. 16a - 16m). Proszę pamiętać o każdorazowej kontroli wprowadzonych danych.

Obsługiwane warianty amortyzacji:
Amortyzacja liniowa

Sposób najprostszy. Wartość odpisów jest stała w czasie. Harmonogram będzie miał zawsze dwa wiersze - w pierwszym będzie wartość odpisów i przedział czasu, w których będą dokonywane, w drugim - miesiąc i wartość ostatniego odpisu
Amortyzacja używanych lub ulepszonych środków trwałych, wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji podatnika

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Należy przy tym pamiętać, że okres amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych nie może być krótszy niż:

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT

a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,
b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,

2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy,
3) dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 KŚT, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Jaki środek trwały można uznać za używany, a jaki za ulepszony definiuje ustawa o pdof w art. 22j.

W celu przeliczenia amortyzacji dla tego wariantu, należy skorzystać z części przeznaczonej dla amortyzacji liniowej bez współczynnika. W pierwszej kolejności należy samodzielnie ustalić roczną stawkę amortyzacji. Przykładowo - dla okresu amortyzacji nie krótszego niż 24 miesiące roczna stawka amortyzacji wynosi 50%, 60 miesięcy - 20%, 30 miesięcy - 40%, 10 lat - 10%, a 36 miesięcy - 33,33% (w tym przypadku wystąpi 37 odpis niewielkiej wartości).
Amortyzacja liniowa ze współczynnikiem

W warunkach określonych w Art. 22i ust. 2 ustawy o pdof można zastosować współczynnik zwiększający, który w oczywisty sposób wpłynie na czas amortyzacji i wartość odpisów. Dane dotyczące harmonogramu przy tej metodzie amortyzacji znajdują się w kolumnie "liniowa ze współczynnikiem". Użytkownik powinien uzupełnić wartość współczynnika w polu do tego przeznaczonym.
Amortyzacja degresywna

Przy zastosowaniu amortyzacji degresywnej (dozwolona przy amortyzacji maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych) wartość odpisów na początku jest większa, a następnie zmniejsza się, aby dojść do wartości odpisów przy zastosowaniu metody liniowej. Ręczne przeliczenie harmonogramu dla amortyzacji degresywnej jest dość skomplikowane i czasochłonne. Ponieważ współczynniki zwiększające przy metodzie degresywnej mogą przyjmować różne wartości, dla porównania przy zastosowaniu różnych współczynników należy powtórzyć wyliczenie, zapisując lub drukując wyniki dla poszczególnych współczynników. Przy amortyzacji degresywnej harmonogram przyjmie nieco bardziej skomplikowaną postać - okresów, w których będą obowiązywały różne odpisy może być nawet kilkanaście. Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania amortyzacji metodą degresywną w ustawie o pdof znajdują się w art. 22k.
Odpis początkowy 30%

To sposób amortyzacji szczególnie korzystny dla podatników poszukujących możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z ustawą o pdof (Art. 22k ust. 4 i dalsze) odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 KŚT, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości. Jeżeli wysokość tak ustalonych odpisów byłaby niższa od odpisów obliczonych dla metody degresywnej (Art. 22k ust. 1), podatnicy mogą dokonywać w pierwszym roku podatkowym odpisów przy zastosowaniu stawki z wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. Roczną kwotę amortyzacji w takim przypadku ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji.

Odpisów obliczonych w ten sposób można dokonać jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, można również dokonywać odpisów w równych ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku. W następnym roku podatkowym liczy się odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej, a podatnik może zdecydować, czy dalszy bieg amortyzacji będzie przebiegał zgodnie z metodą liniową, czy metodą degresywną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Typ pracy