profil

Marketing

(429)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca87%

Co to jest public relations?

OPIS PODSTAW ROZUMIENIA PUBLIC RELATIONS Public relations (relacje publiczne)- przez pojęcie to należy rozumieć ogół kontaktów z otoczeniem, dbanie o własną opinię, przekonywanie innych o słuszności swoich poglądów i przekonań. Podstawą tego...

poleca85%

Informacje rynkow i badania marketingowe

Informacje rynkowe i badania marketingowe System Informacji Marketingowej (SIM) – obejmuje personel, wyposażenie i procedury służące zbieraniu, porządkowaniu, analizie, ocenie i rozprowadzaniu informacji potrzebnych decydentom ,arketinowym....

poleca89%

Rotacja pracowników

Czy rotacja pracowników musi być duża? Na wstępie osobom, które tak twierdzą, pragnę pogratulować dużej zdolności przekonywania siebie i innych, wyobraźni i gibkości intelektualnej koniecznej do zaprezentowania w korzystnym świetle polityki...

poleca85%

Marketing Wykłady na PB

Funkcje rynku 1.Wyrównanie – podmiotów i struktury podaży i popytu za pomocą cen równowagi, 2.Informacyjna – informowanie nabywców i dostawców o ofercie towarowej i chłonności rynku na towary i usługi, 3.Alokacyjna – czyli przemieszczenie...

poleca89%

Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Czym jest cena ? Cena jest sumą pieniędzy oraz działań i oczekiwań nabywcy wiążących się z nabyciem produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź zrezygnowanie z zakupu. Na koszt zakupu składa się nie tylko cena, którą trzeba...

poleca89%

Marketing

Marketing wiąże się z promowaniem czegoś usługi towary bankowość ubezpieczenia edukacja medycyna. Kiedyś nie było konkurencji bo nie było konkurencji ceny Peter Drucer pr. Marketing posiada fundamentalne znaczenie że nie może być rozpatrywany jako...

poleca89%

Mystery Shopping

Mystery Shopping zalicza się do wyrafinowanych metod wyznaczania i pomiaru zadowolenia klienta. Jednocześnie jest uznawane za godne zaufania narzędzie zbierania informacji o doświadczeniach klienta w trakcie interakcji ze sprzedawcą. Mystery...

poleca85%

Podstawy marketingu

Sciaga z podstaw marketingu

poleca89%

Jak zawrzeć umowę na leasing

W celu zawarcia umowy leasingowej wraz z wypełnionym wnioskiem należy dostarczyć dokumenty, które można podzielić na trzy podstawowe kategorie: • dokumenty prawne, • dokumenty finansowe, • opinie, zaświadczenia i zabezpieczenia. Wymagania...

poleca89%

Studium Przypadku Pensjonat w Zakopanem

1. Segmentacja. Pensjonat chcielibyśmy wykorzystać i przerobić na potrzeby ośrodka rehabilitacji psychoruchowej i hipoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Grupą odbiorców docelowych naszego ośrodka w założeniu byłyby...

poleca85%

Leasing.

I. LEASING Dzisiaj chyba każdy zetknął się z pojęciem leasingu, do niedawna obco brzmiącym angielskim słowem zrozumiałym tylko przez nielicznych, dziś używanym powszechnie w szeroko pojętej działalności gospodarczej. Wiele osób nie do końca...

poleca85%

Sposoby kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa

Image – jest to subtelny wizerunek, obraz, czy też wyobrażenie o przedsiębiorstwie ( instytucji lub organizacji ). Wizerunek budowany jest w wyniku długotrwałego, kompleksowego oddziaływania na otoczenie. Nie jest to obraz rzeczywisty,...

poleca85%

Gospodarka rachunkowości

Rachunkowość rozumiemy jako system ciągłego i systematycznego gromadzenia informacji ekonomiczno – finansowych oraz przetwarzania ich w postaci prezentacji zestawień liczbowych z wykorzystaniem specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych...

poleca89%

Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej

Wieloletnia modyfikacja sprzedaży osobistej, poparta praktyką, zdobytą przez rzesze prezenterów, zatrudnianych przez wiele firm i opiniami klientów z całego świata, uczyniła ją jedną z najskuteczniejszych technik handlowych. W Polsce metoda ta...

poleca89%

EWOLUCJA STRATEGII MARKETINGOWEJ W RAMACH CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU

Fazy cyklu życia produktu: • WPROWADZENIE – okres powolnego wzrostu sprzedaży produktu w miarę jego wprowadzania na rynek.. Brak zysków w tej fazie jest spowodowany wysokimi kosztami wprowadzenia produktu. • WZROST – okres szybkiej akceptacji...

poleca89%

Nietypowy produkt turystyczny

Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra turystyczne, czyli dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka, które stanowią cel podróży turystycznych nazywane są inaczej walorami turystycznymi. Punktem wyjścia dla...

poleca89%

Marketing

Części składowe dystrybucji towarów: kanał dystrybucji; fizyczny przepływ towarów. Kanały dystrybucji-obejmują doprowadzenie towarów do sklepów lub innych miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz oferowania tych towarów ostatecznym,...

poleca85%

Marketing - ogólne zaganienia

Marketing – (ang) działalność gospodarcza polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finansowej, finansowaniu i kredytowaniu obrotu, działaniach związanych z...

poleca85%
poleca85%

Badanie marketingowe na przykładzie firmy "IMPEL"

„BADANIE WPŁYWU SPECJALIZACJI PRACY FIRMY IMPEL NA JEJ EFEKTYWNOŚĆ” SPIS TREŚCI 1.Sytuacja na rynku firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw.. 2.Prezentacja Spółki Impel. 2.1.Analiza...

poleca85%

Co to jest marketing - zagadnienia

praca w załączniku

poleca85%

Niektóre pojęcia z marketingu

Klient – osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera dawcy w transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utożsamiany z „nabywca” lub „kupującym”, ale jest tylko pokrewny w stosunku do terminów...

poleca86%

Jakość w usługach

WSTĘP W wielu opracowaniach można znaleźć stwierdzenie, że świat wkroczył obecnie w okres drugiej rewolucji przemysłowej ? rewolucji jakościowej współcześnie. W krajach, których podaż wyrobów i usług przewyższa popyt, gdzie panuje rynek...

poleca85%

Najczęstsze błędy w CV

1. Przede wszystkim osoby starsze, chcąc wiarygodnie przedstawić swoją osobę, piszą czasem o rzeczach nie istotnych. Niektóre z ich CV mają często ogromną objętość i wiele szczegółów dotyczących np. stanu zdrowia, dorastających dzieci i zawodu...

poleca85%

Polityka cen w przedsiębiorstwie

W ujęciu marketingowym cenę można zdefiniować jako wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określaną najczęściej w ujęciu monetarnym. Wartość ta...

poleca85%

Formy marketingu bezpośredniego

FORMY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Sprzedaż ,,twarzą w twarz’’ 2. Marketing pocztowy 3. Marketing za pośrednictwem katalogów 4. Telemarketing 5. Marketing za pośrednictwem telewizji 6. Marketing online SPRZEDAŻ ,,TWARZĄ W TWARZ’’ formy:...

poleca88%

Różnice w komunikacji marketingowej

Różnice w komunikacji marketingowej (rynkami z kulturą wysokiego i niskiego kontekstu). We współczesnym świecie odległości znacznie "zmniejszyły się" - możliwość podróży samolotowych, komunikacji internetowej. Dzięki tym udogodnieniom, wiele...

poleca85%

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne

POJĘCIA Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej alternatyw, z...

poleca88%

Ocena efektywności reklamy

Mierzenie skuteczności i efektywności reklamy jest jednym z ważniejszych proble-mów firmy. Efektem reklamy mogą być: pobudzenie świadomości u jej odbiorców, wzmoc-nienie lub zmiana ich postaw, dotarcie do nowych klientów, przygotowanie...

poleca85%

Plan marketingowy

SPIS TREŚCI I. Streszczenie projektu przedsięwzięcia II. Charakterystyka firmy 1.Historia firmy 2.Ogólne cele i zasady działania firmy III. PLAN marketingowy 1.Streszczenie. 2.Analiza sytuacji wyjściowej 2.1. Rynek docelowy...

poleca85%

Profile the market

xa te prace otrzymalem ocene 15/20 mozliwych i wcale nie jestem happy:( po zapoznaniu sie z praca na pewno bedziecia bardziej sie przykladac do waszych prac na uczelni....mam nadzieje pozdrawiam student Vic Uni in Mel Aus

poleca85%

Opakowane w marketingu-na podstawie wybranego przykładu

Przedstawiając znaczenie i funkcje opakowania w marketingu należy zacząć od przytoczenia definicji tego czym właściwie jest opakowanie. A jest to: "Zespół czynności projektowania i produkcji pojemników lub opakowań dla produktu.." W...

poleca88%

Projekt gospodarki magazynowej firmy handlowo- usługowej

Spis Treści: 1. Charakterystyka firmy 2. Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym 3. Forma własności magazynów oraz ich charakterystyka 4. Techniczne wyposażenie magazynów 5. Struktura organizacyjna magazynów 6....

poleca88%

Wpływ jakości usług na dochód Poczty Polskiej

Jakość jest to zespól cech, walorów, atrybutów użytkowych i emocjonalnych, które decydują o stopniu, w jakim produkt zaspokaja potrzeby odbiorców. Miarą jakości jest stopień spełnienia rzeczywistych wymagań klienta (względnie oczekiwanie ich...

poleca85%

Ankieta

ANKIETA NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ prowadzona przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Imię i nazwisko, numer PESEL...

poleca88%

Podatki

Podatek dochodowy od os. fiz. Zasady ogólne: Dochody niepodlegające opodatkowaniu: 1. Działalność rolnicza 2. Gos. Leśna 3. Działania zakazane (np. przemyt) Źródła przychodu: 1. Stosunek służbowy, pracy, członkowstwo w spółdzielni...

poleca88%

Marketing

Zagadnienia, Wykłady, Pytania i Odpowiedzi - w załącznikach

poleca86%

Systemy motywacyjne w firmie krka polska sp zoo.

Wstęp 5 ROZDZIAŁ I. 8 GOSPODAROWNIE ZASOBAMI LUDZKIMI 8 1.1. Zarys historyczny zarządzania personelem 8 1.2. Treść i zakres pojęcia zarządzanie zasobami ludzkimi 14 1.3 Cele i zadania systemu zarządzania zasobami ludzkimi 19 1.4 Zarządzanie...

poleca85%

Marketing wykłady I sem.

marketing w pigułce

poleca85%

Marketingowy system informacji

- Informacja marketingowa, - Marketingowy system informacji, - Główne typy informacji wg miejsca ich powstawania, - Przykładowe informacje z głównych źródel zewnętrznych, - Struktura marketingowego systemu informacji, - Metody zdobywania...

poleca88%

OPAKOWANIE PRODUKTU JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Ważnym elementem obok ceny, promocji i produktu jest jego opakowanie. Dobrze zaprojektowane opakowania ułatwiają korzystanie z produktu i promują producenta. Wprowadzenie dobrego opakowania dla produktu wymaga kilku decyzji. Po pierwsze, trzeba...

poleca85%

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIA Badania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową firmy Decyzja – świadomy wybór spośród dwóch lub więcej alternatyw, z...

poleca85%

Percepcja oznaczeń cenowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych

Praca z przedmiotu badań marketingowych, przedstawia problem badawczy, cele, zmienne, mapkę, hipotezy a co najważniejsze wyniki badań ankietowych na poszczególne pytania i weryfikacją hipotez. Na końcu jest podsumowanie

poleca87%

Przetwórstwo surowców żywnościowych a integracja

Firmy przetwarzające surowce żywnościowe adresują do swego najważniejszego źródła surowców,tj. rolnictwa, następujące wymagania surowcowe: - stabilizacja tempa wzrostu produkcji w długim okresie - rosnąca jakość podaży - optymalizacja rytmu...

poleca87%

Symbole w reklamie

Plan pracy Wstęp 1. Symbole 2. Model FCB 3. Opisy użycia symboli w przykładowych reklamach tworzących nawyk: a) Bella b) Feta c) Jogobella firmy Zott d) Aqua Fresh Ice Whitening Podsumowanie Literatura cytowana Wstęp...

poleca87%

Różnice między strategiami "czerwonego oceanu" a "błękitnego oceanu"

Sieć łącząca miliony ludzi, będąca nowym medium oraz narzędziem często wykorzystywanym przez PR-owców z całego świata. Przestrzeń, która stała się częscią życia dużej części społeczeństwa ze względów towarzyskich, a następnie stosowana jako...

poleca87%

Cele strategiczne.

Produkcja – wzrost produkcji poduszek powietrznych o 20% w latach 2013 – 2015 w stosunku do roku 2012 Dystrybucja - wejście na nowy geograficznie rynek rosyjski, w roku 2013 nawiązanie współpracy z dwoma największymi dystrybutorami części...

poleca87%

Charakterystyka rynku Egiptu

Gotowa praca na temat rynku w Egipcie