profil

Marketing

(429)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca84%

Plan marketingowy część 2 - praca zaliczeniowa z marketingu w handlu i usługach

plan marketingowy czesc 2 SPIS TREŚCI 1. Marketingowa istota produktu 1.1 Cechy identyfikacyjne przedsiębiorstwa 1.2 Krótka charakterystyka zasobów 1.3 Główne...

poleca82%

Marketing społeczny

Marketing społeczny - zasada światłego marketingu, zgodnie z którą firma powinna podejmować decyzje marketingowe, biorąc pod uwagę pragnienia i długofalowe interesy konsumentów, wymogi firmy oraz interesy społeczeństwa w długim okresie. Firma...

poleca81%

Segmentacja Rynku

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji, w preferencjach zakupu. Każda z tych zmiennych może być wykorzystywana do...

poleca83%

Istota i zakres badań marketingowych

Podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć rynkowych towarzyszy występowanie określonego ryzyka. Wynika ono z dynamicznego charakteru procesu i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza permanentnych zmian sytuacji rynkowej. Naturalną reakcją na istniejące...

poleca83%

Analiza elementów systemu marketingowego

ANALIZA ELEMENTÓW SYSTEMU MARKETINGOWEGO I.CHARAKTERYSTYKA FIRMY >Podstawowe dane: Nazwa - ,,Hotel Cztery Pory Roku’’ Forma prawna –spółka jawna Podmiot działalności –działalność hotelarsko – gastronomiczna Siedziba spółki - ul....

poleca81%

Dystrybucja - kilka pojęć

Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, nabywcy). Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup...

poleca79%

Jakie cechy ma osoba przedsiębiorcza?

Osoba przedsiębiorcza zawiera w sobie takie cechy, które pomagają mu w dążeniu do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcie go. Osoba taka posiada umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą pojawić się w każdej...

poleca83%

Cena - ustalenie ceny

Kluczową kwestią przy ustalaniu ceny jest odpowiedź na pytanie, dlaczego klient kupuje u Ciebie i czy rzeczywiście oferujesz mu dobry produkt, połączony z solidną obsługą i wyczerpującą informacją. Należy podkreślić, że cena jest tylko jednym z...

poleca83%

Marketing Analiza koncepcji marketingu mix

Analiza koncepcji marketingu mix Do swojej pracy wybrałam produkt przemysłowy, powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych. Praktycznie niemal każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z tego wyrobu, różnicę występują tylko w doborze...

poleca82%

badania marketingowe -ściaga

INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.Podział informacji wg ich powstawania -informacje zewnętrzne -informacje...

poleca82%

Pdstawy marketingu (pytania i odpowiedzi)

60 pytań i odpowiedzi na egzamin z Podstaw Marketingu, plus wersja mini.

poleca84%

Polityka dystrybucji

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w...

poleca84%

Public relations

Termin public relations oraz jego praktyczne zastosowania pojawiły się w USA jeszcze na początku naszego stulecia. Jednak mimo długiej tradycji w Stanach Zjednoczonych, pojęcie i praktyka public relations nie są nawet tam jednoznacznie rozumiane....

poleca82%

Semestr II marketing - streszczenie

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW ma duże znacznie, ponieważ poszczególne grupy produktów wymagają odmiennych strategii marketingowych. Najbardziej ogólna klasyfikacja, oparta na kryterium przeznaczenia, wyróżnia: produkty konsumpcyjne, zaspokajające...

poleca79%

Analiza Swot własnej osoby

1. Silne strony - obszerna wiedza ekonomiczna; - odbyte praktyki; - dobra znajomośc języka angielskiego i francuskiego; - umiejętność dostosowania się do różnych warunków pracy; - jestem osoba młodą - dobra znajomość obsługi programów...

poleca81%

Projekt

Patrz załącznik

poleca83%

Marketing w handlu i usługach

Marketing w handlu i usługach MARKETING W HANDLU I USŁUGACH Wykład 1. Definicje i specyfika usługi jako produktu marketingowego • Marketingowa definicja usługi • Materialne i niematerialne elementy usługi • Marketingowe cechy usługi...

poleca80%

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych"

„Struktura i kompetencje organów administracyjnych.” 1. Pojecie administracji W nauce prawa administracyjnego mówi się o pojęciu administracji w trzech znaczeniach. W ujęciu podmiotowym administracja oznacza wydzielone w państwie różnorodne...

poleca81%

METODY OCENY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU

Pojęcie konkurencyjności używane jest do oceny efektów działalności różnych systemów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, produktów, sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej. Pojęcie konkurencyjności odnosi się do czynników produkcji...

poleca82%

Klasyfikacja usług

Istnieje wiele różnych firm usługowych. Można je klasyfikować na wiele sposobów. Jednym z kryteriów jest rodzaj własności, czyli to, czy są one prywatne (np. magazyny i firmy dystrybucyjne, banki) czy państwowe (np. policja, szpitale państwowe)....

poleca82%

Produkt turystyczny jako element strategii rozwoju Miasta i Gminy Barwice

Spis treści: Wstęp??????????????????????????????????..4 Rozdział 1. Turystyka jako jedna z szans rozwoju rolniczych gmin w Polsce???..?..6 1.1. Pojęcie produktu turystycznego???????????????...???????6 1.2. Rynek...

poleca82%

Ekonomika przedsiębiorstw

1.NIEZBĘDNE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBY FIZYCZNEJ, SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH. 1.osoba fiz.-wpis do ewidencji gospodarczej. Pozostali KRS. 2.Rejestracja w Urzędzie statystycznym(regon) 3.Wyrobienie...

poleca82%

Strategie konkurencji przedsiebiorstw

Wstęp Każda firma konkurująca w danym sektorze ma strategię konkurencji, sformułowaną świadomie lub wynikową. Strategia może być celowo opracowana w toku procesu planowania albo może być efektem działalności różnych działów funkcjonalnych...

poleca82%

Charakterystyka wybranej formy promocji na przykładzie dowolnego produktu

Produktem, który będę rozpowszechniał będzie oprogramowanie dla indywidualnych klientów. W tym celu wykorzystam Internet, ponieważ znajdę tam najwięcej potencjalnych nabywców. Narzędzia komunikacji i promocji w Internecie....

poleca81%

Promocja-jej cele,strategia i instrumenty

Promocja - promotion forma społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami pomysłowości i przedsiębiorczości. Promocja (łac. promotio, promovere – poparcie, szerzenie, posuwanie naprzód) jest...