profil

Statystyka

(80)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca84%

Charakterystyka graficznych metod prezentacji danych statystycznych.

Słowa „statystyka”, „statystyk”, „statystyczny” w ich obecnym znaczeniu liczą zaledwie 100 lat. Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status” – co oznacza państwo. Zbieranie i zestawianie danych określano ogólnie nazwą statystyka....

poleca83%

Statystyka- ściąga

11.POJĘCIE, PODZIAŁ CECH STATYSTYCZNYCH, WARIANTY CECH. Statystyka(stan rzeczy)- nauka zajmująca się metodami badania, badaniami zjawisk o charakterze masowym. Przedmiotem statystyki są zbiorowości odpowiedniej liczbie jednostek, statystyka...

poleca83%

Metody badań statystycznych

Aby określone Badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych)...

poleca84%

Statystyka matematyczna

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących  pozyskiwaniu,  prezentacji,  analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat...

poleca83%

Wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach prawnego stosunku pracy, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości. Zostało ono zdefiniowane w Kodeksie Pracy w art. 78 2. Składnikami...

poleca84%

Metoda Perkala WSG Bydgoszcz

na zaliczenie ćwiczeń I semestr I rok Uzupełn. Studiów Magisterkich zaoczne

poleca85%

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Forma prawna przedsiębiorstwa jest narzędziem : o określającym wymagania założycielskie , strukturę władzy oraz odpowiedzialność o chroniącym interesy społeczeństwa , państwa , właściciela , pracowników, pożyczkodawców Swoboda wyboru...

poleca83%

Badanie statystyczne - Depresja

Prezentacja power point

poleca84%
poleca84%

Metoda Rangowa WSG Bydgoszcz

Praca na zaliczenie ćwiczeń Badania stosowane w turystyce.....

poleca83%

Raport z badań statystycznych

Raport z badań przeprowadzony na podstawie anonimowych ankiet!!!

poleca84%

Opracowanie materiału statystycznego

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca83%

Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego.

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany, jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca83%

Ściągi z wzorów

Cała moja praca jest w 4 plikach Excela. Są to wzory uporządkowane z każdego działu statystyki. Idealne na pomnijszenie i ściagi na egzaminy. Analiza dynamiki Analiza wahań okresowych Analiza współzależności Kompleksowa analiza struktury...

poleca82%

Statystyka - Wykład jedenasty - AE Poznań

Wykład 11 wraz z przykładem spakowane w WinAce 2.xx

poleca82%

Podstawy statystyki

23.02.2008 STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. 1) Poznanie...

poleca82%

Wzory - korelacja

Najwazniejsze wzory z korelacji (Persona, Spearmana), dynamiki (indeksy indywidualne, Pascgego etc.) Mam nadzieję że się przyda

poleca81%

Sposoby obliczania macierzy.

Niech będzie macierzą postaci (3). Każda kolumna macierzy jest wektorem przestrzeni m-wymiarowej . Maksymalną liczbę linowo niezależnych kolumn macierzy nazywamy jej rzędem i oznaczmy symbolem R ( ). Rząd macierzy jest wiec równy wymiarowi...

poleca80%

Środki techniczne pracy biurowej

1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań. Z dynamicznym charakterem wiąże się także inna cecha, a mianowicie dążność do...

poleca82%

Scharakteryzuj średnie pozycyjne

STATYSTYKA "Scharakteryzuj średnie pozycyjne" Miary średnie dzielą się na dwie grupy: średnie klasyczne i pozycyjne. Do średnich klasycznych należą: średnia arytmetyczna, średnia potęgowa, średnia harmoniczna oraz średnia geometryczna....

poleca83%

Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncebtracji.

KIERUNEK „TURYSTYKA I REKREACJA” Przedmiot: „Podstawy Statystyki” Wykład 4. Tematyka wykładu MIARY POŁOŻENIA, ZMIENNOŚCI, ASYMETRII I KONCENTRACJI 1. Określenie i podział charakterystyk liczbowych próby, 2. Opis struktury,...

poleca81%

Wzory ze statystyki - podstawowe

Wzory: modalna, mediana, kwantyl, odchylenie, wariancja, asymetria, współćzynnik zmienności, Współczynnik determinacji, Współczynnik zbieżności, Miara Spearmana, Współczynnik korelacji cząstkowej.

poleca80%

Statystyka - wzory

Wzory w załączniku

poleca81%

Szeregi statystyczne, strukturalne i rozdzielcze.

SZEREGI STATYSTYCZNE, STRUKTURALNE I ROZDZIELCZE Tematyka wykładu 1. Statystyczny szereg szczegółowy 2. Rodzaje prób statystycznych 3. Określenie szeregu strukturalnego 4. Konstrukcja szeregu strukturalnego 5. Konstrukcja szeregu...

poleca80%

Statystyka matematyczna

Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń...