profil

Statystyka

(80)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Raport z badań statystycznych

Raport z badań przeprowadzony na podstawie anonimowych ankiet!!!

poleca84%

Statystyka- ściąga

11.POJĘCIE, PODZIAŁ CECH STATYSTYCZNYCH, WARIANTY CECH. Statystyka(stan rzeczy)- nauka zajmująca się metodami badania, badaniami zjawisk o charakterze masowym. Przedmiotem statystyki są zbiorowości odpowiedniej liczbie jednostek, statystyka...

poleca83%

Sposoby obliczania macierzy.

Niech będzie macierzą postaci (3). Każda kolumna macierzy jest wektorem przestrzeni m-wymiarowej . Maksymalną liczbę linowo niezależnych kolumn macierzy nazywamy jej rzędem i oznaczmy symbolem R ( ). Rząd macierzy jest wiec równy wymiarowi...

poleca84%

Szeregi statystyczne, strukturalne i rozdzielcze.

SZEREGI STATYSTYCZNE, STRUKTURALNE I ROZDZIELCZE Tematyka wykładu 1. Statystyczny szereg szczegółowy 2. Rodzaje prób statystycznych 3. Określenie szeregu strukturalnego 4. Konstrukcja szeregu strukturalnego 5. Konstrukcja szeregu...

poleca83%

Statystyka - wzory

Wzory w załączniku

poleca83%

Badania statystyczne -ściąga

Podział badań statystycznych ze względu na liczbę jednostek zbiorowości statystycznej objętych badaniem: badanie pełne, częściowe.Badanie pełne polega na tym, że obserwacji poddana jest każda jednostka zbiorowości statystycznej, której badanie...

poleca83%

Wzory ze statystyki - podstawowe

Wzory: modalna, mediana, kwantyl, odchylenie, wariancja, asymetria, współczynnik zmienności, Współczynnik determinacji, Współczynnik zbieżności, Miara Spearmana, Współczynnik korelacji cząstkowej. Pobierz załącznik

poleca83%

Statystyka matematyczna

Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń...

poleca83%

Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncebtracji.

KIERUNEK „TURYSTYKA I REKREACJA” Przedmiot: „Podstawy Statystyki” Wykład 4. Tematyka wykładu MIARY POŁOŻENIA, ZMIENNOŚCI, ASYMETRII I KONCENTRACJI 1. Określenie i podział charakterystyk liczbowych próby, 2. Opis struktury,...

poleca83%

Statystyka.

Geneza słowa „statystyka" Słowo statystyka po raz pierwszy znajdujemy u J. F. von Bielfelda (Anglia) w książce „The Elements of Universal Erudition" (Elementy uniwesalnej erudycji). Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status -...

poleca82%

Środki techniczne pracy biurowej

1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań. Z dynamicznym charakterem wiąże się także inna cecha, a mianowicie dążność do...

poleca82%

Graficzne przedstawienie danych statystycznych

Graficzne przedstawienie danych statystycznych 1.Wykresy 2 zmiennych a/Wykresy liniowe(,proste,złożone,sumaryczne,strukturalne) 2.wykresy liniowe – modyfikowane(częstotliwości,Lorenza,bilansowy) 3.Wykresy słupkowe...

poleca84%

Scharakteryzuj średnie pozycyjne

STATYSTYKA "Scharakteryzuj średnie pozycyjne" Miary średnie dzielą się na dwie grupy: średnie klasyczne i pozycyjne. Do średnich klasycznych należą: średnia arytmetyczna, średnia potęgowa, średnia harmoniczna oraz średnia geometryczna....

poleca83%

Podstawy statystyki

STATYSTYKA Statystyka jest nauką o metodach ilościowych badania zjawisk masowych. Przez badanie statystyczne rozumiemy ogół prac mających na celu realizację jednego lub kilku spośród następujących zadań. 1) Poznanie struktury zbiorowości ze...

poleca85%

Statystyka matematyczna

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących - pozyskiwaniu, - prezentacji, - analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat...

poleca85%

Opracowanie materiału statystycznego

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca85%

Metody badań statystycznych

Aby określone Badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych)...

poleca85%

Wprowadzenie do badań statystycznych

Statystyka jako nauka Okreslenie statystyka po raz pierwszy pojawia się u J. F. von Bielfelda (Anglia) w książce „The Elements of Universal Erudition" (Elementy uniwesalnej erudycji) z roku 1770. W niej statystyka jest określana jako „nauka,...

poleca85%

Statystyka - podstawy

Podstawy statystyki w załącznikach.

poleca85%

Statystyka - najważniejsze pojęcia

Zbiorowość statystyczna to zbiór elementów podobnych, lecz nie identycznych pod względem określonej cechy objętych badaniem statystycznym. Jednostka statystyczna jest to poszczególny element wchodzący w skład badanej zbiorowości statystycznej....

poleca85%

Główny Urząd Statystyczny i inne Urzędy Statystyczne oraz ich zadania.

A)GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY I INNE URZĘDY STATYSTYCZNE ORAZ ICH ZADANIA. B)OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZWIĄZANYCH ZE STATYSTYKĄ GOSPODARCZĄ. Spis treści: 1. STATYSTYKA 1.1. STATYSTYKA PUBLICZNA 1.2. ORGANIZACJA BADAŃ STATYSTYCZNYCH...

poleca85%

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych

IV) Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych: Przedmiotem analizy współzależności zjawisk ekonomicznych jest badanie związków zachodzących pomiędzy różnymi cechami statystycznymi opisującymi zbiorowości statystyczne. Wyróżnia się 3...

poleca85%

Wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach prawnego stosunku pracy, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości. Zostało ono zdefiniowane w Kodeksie Pracy w art. 78 2. Składnikami...

poleca85%

Ściągi z wzorów

Cała moja praca jest w 4 plikach Excela. Są to wzory uporządkowane z każdego działu statystyki. Idealne na pomnijszenie i ściagi na egzaminy. Analiza dynamiki Analiza wahań okresowych Analiza współzależności Kompleksowa analiza struktury...

poleca85%

Metoda Rangowa WSG Bydgoszcz

Praca na zaliczenie ćwiczeń Badania stosowane w turystyce.....

poleca85%

Statystyka - Wykład jedenasty - AE Poznań

Wykład 11 wraz z przykładem spakowane w WinAce 2.xx

poleca85%

Charakterystyka graficznych metod prezentacji danych statystycznych.

Słowa „statystyka”, „statystyk”, „statystyczny” w ich obecnym znaczeniu liczą zaledwie 100 lat. Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status” – co oznacza państwo. Zbieranie i zestawianie danych określano ogólnie nazwą statystyka....

poleca85%

Grupowanie i zliczanie materiału statystycznego.

Materiał statystyczny otrzymujemy w wyniku obserwacji statystycznej ma postać nieuporządkowanego zbioru danych o poszczególnych jednostkach statystycznych i jest on określany, jako surowy (indywidualny) materiał statystyczny. Materiał ten nie może...

poleca85%

Wzory - korelacja

Najwazniejsze wzory z korelacji (Persona, Spearmana), dynamiki (indeksy indywidualne, Pascgego etc.) Mam nadzieję że się przyda

poleca85%

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych-analiza podregionów Polski

poleca85%

Metoda Perkala WSG Bydgoszcz

na zaliczenie ćwiczeń I semestr I rok Uzupełn. Studiów Magisterkich zaoczne

poleca85%

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań.

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań. Dostałam max punktów za tą pracę:)

poleca85%

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Forma prawna przedsiębiorstwa jest narzędziem : o określającym wymagania założycielskie , strukturę władzy oraz odpowiedzialność o chroniącym interesy społeczeństwa , państwa , właściciela , pracowników, pożyczkodawców Swoboda wyboru...

poleca85%

Badanie statystyczne - Depresja

Prezentacja power point

poleca85%
poleca85%

Badania statystyczne pełne i niepełne

Aby określone badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych)...

poleca85%

Ankieta

Wyraz statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status”, które oznacza stan państwa. Statystyka określa, jak należy zebrać, porządkować, prezentować, uogólniać i analizować dane liczbowe o interesujących nas zjawiskach i procesach. Wymienione...

poleca85%

Podstawowe pojęcia statystyki

Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne - zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym. Podział zbiorowości statystycznych:...

poleca85%

Badanie korelacji zmiennych

Praca w załączniku

poleca85%

Statystyka - Wykład siódmy - AE Poznań

w załączniku, spakowany w ACE 2.xx gdyż w pełnej wielkości przerywało mi podczas wrzucania załącznika

poleca85%

Wzory

tresc w załączniku

poleca85%

Analiza Regresji w Excelu - AE Poznań

Analiza Regresji w Excelu - AE Poznań w załączniku spakowane WinAce 2.xx

poleca85%

Analiza rynku - prognozowanie- analogie przestrzenno czasowe

WSTĘP Historia gatunku ludzkiego dostarcza licznych przykładów rozprzestrzeniania się osiągnięć cywilizacji daleko poza obszary, w których tych osiągnięć dokonano. Rozwój ekonomiczny, techniczny i kulturowy stanowi wynik realizacji ludzkich...

poleca87%

Statystyka

3 zadania które były na egzaminie zerowym + odpowiedzi na 2 z nich.

poleca85%

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki...

poleca85%

Weryfikacja hipotez statystycznych

1. Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każdą taką hipotezę, która dotyczy bądź postaci rozkładu, bądź wartości parametrów rozkładu pewnej zmiennej losowej i która może być weryfikowana statystycznie, to znaczy w...

poleca85%

Statystyka teoria - Pluta

BŁAD PIERWSZEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy weryfikacji hipotezy statystycznej błąd polegający na odrzuceniu testowanej hipotezy prawdziwej BŁĄD DRUGIEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy sprawdzaniu hipotezy statystycznej, błąd...

poleca85%

Wzory ściąga

Wzory na statystykę - w załączniku

poleca94%

Statystyka - Wykład trzynasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx

poleca85%

Podstawy statystki - z przykładami

Statystyka może być rozumiana dwojako, w sensie potocznym uważa się za nią niektóre zestawienia liczbowe charakteryzujące np. umieralność niemowląt, wydobycie kopalin, wypadki przy pracy, spożycie dobra na jednostkę itp. Tak pojmowana statystyka...

Ciekawostki ze świata