profil

Biologia

(123)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca82%

Choroby genetyczne sprzężone z płcią i ograniczone płcią

Choroby genetyczne są to choroby przekazywane z pokolenia na pokolenie lub też choroby powstające na nowo na skutek zmian i zaburzeń w mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych. Te nieprawidłowości mogą być przekazywane potomstwu jako choroby...

poleca84%

Fizjologia - wpływ aktywności ruchowej na efekty fizjologiczne.

rekreacja –zespół zjawisk społeczno - kulturowych, proces wypoczynku, zespół zachowań w czasie wolnym rekreacyjne zachowanie się to: mniej lub bardziej złożona zorganizowana aktywność człowieka skierowana na świadomy cel związany z jego...

poleca82%

Wpływ spalin samochodowych na środowisko

"Wpływ spalin samochodowych na środowisko"-praca zaliczeniowa z ochrony środowiska,dostałam za nią 4 :) Spis treści 1.Powietrze atmosferyczne-zanieczyszczenia powietrza i ich źródła………….. 1 1.1.Czym są zanieczyszczenia...

poleca84%

Nawożenia

17. Bor w glebie i roślinie: GLEBA: Ogólna zawartość B w gl. 4-100mg/kg s.m. .gleby piaszczyste zawierają 5-13.5 (9), gliniaste 3-75 (15), rędziny 1-194 (25) oraz organogeniczne 17-48mg B/kg s.m. najmniej boru zawierają gleby bielicowe i...

poleca83%

Jak powstają gatunki?

Zanim zaczniemy się zastanawiać jak powstają różnorodne gatunki organizmów powinniśmy przypomnieć sobie co w ogóle oznacza słowo "gatunek". Jeszcze w liceum poznaliśmy definicję tego słowa. Jak dobrze pamiętam " Gatunek jest...

poleca84%

Odpady toksyczne i metody ich unieszkodliwiania

I. WSTĘP . Odpady ? to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe , również te nie będące ściekami substancje ciekłe , powstałe w wyniku działalności przemysłowej , gospodarczej...

poleca84%
poleca82%

Urazy narządu ruchu.

Biomedyczne podstawy rozwoju. URAZY NARZĄDU RUCHU: 1. SKRĘCENIA: * gwałtowny ruch, przekraczający fizjologiczny zakres ruchomości stawu* różny stopień – lekki, przez naderwanie torebki stawowej i więzadeł stawowych, do urazu przyczepu mięśni...

poleca81%

Higiena układu oddechowego człowieka.

Oddychanie jest jednym z najważniejszych przejawów życia. Aby było sprawne, w złożonych organizmach wykształcił się wielonarządowy system dostawy tlenu i odbioru dwutlenku węgla. Ten system to układ oddechowy. Składa się on z dróg oddechowych...

poleca82%

Znaczenie lasów w przyrodzie

LAS - jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat...

poleca82%

Biochemia

1. Właściwości białek Białka nie posiadają charakterystycznej dla siebie temperatury topnienia. Przy ogrzewaniu w roztworze, a tym bardziej w stanie stałym, ulegają, powyżej pewnej temperatury, nieodwracalnej denaturacji - zmianie struktury,...

poleca83%

Botanika - najważniejsze informacje

Rozwój megaspory i gametofitu żeńskiego - zalążki powstają w zalążni ze specjalnej tkanki merystematycznej placenty (łożyska) - - tworzący się początkowo zalążek jest kopulastym wypukleniem łożyska - drożały zalążek składa się...

poleca84%

Sinice

Sinice, cyjanofity, cyjanobakterie, cyjanoprokariota (Cyanobacteria, Cyanophyta, Schizophyta) - gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do Procaryota (prokarioty). Nazwa zwyczajowa...

poleca80%

Wybrane zagadnienia z Botanikii i Zoologii

BOTANIKA 1) WYBRANE DZIEDZINY NAUK BIOLOGICZNYCH I ICH ZWIĄZEK Z INNYMI DYSCYPLINAMI PRZYRODNICZYMI. -BIOLOGIA- jest nauką o żywych organizmach, ich pochodzeniu, rozwoju, funkcjach życiowych i współzależności z innymi organizmami. -BOTANIKA-...

poleca84%

Charakterystyka głównych biomów

Wilgotne lasy równikowe Klimat: równikowy wilgotny, całoroczne opady Rośliny: storczykowate, paprocie, wysokie drzewa Zwierzęta: goryle, orangutany, papugi, żaby, motyle, termity, węże, kameleony, gryzonie Położenie: Środkowa Afryka,...

poleca84%

Dlaczego życie powstało w wodzie?

Dlaczego życie powstało w wodzie? Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie dlaczego życie na Ziemi narodziło się w wodzie. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wyjaśnić kiedy i w jaki sposób pojawiła się woda na naszej planecie. W...

poleca77%

Przystosowanie drapieżników do polowania, a ich ofiar do obrony

Jedną z cech warunkujących przetrwanie organizmu jest pobieranie pokarmu. W tym celu zwierzęta wykształciły wiele przystosowań ułatwiających zdobywanie pożywienia i wspomagających je w walce z konkurencją, a jest ich tak wiele że nie sposób...

poleca85%

Fizjologia wysiłku fizycznego.

Mam nadzieję, że ta praca komuś pomoże :-)

poleca85%

Energia biomasy

Energia biomasy. Biomasa to najwcześniej wykorzystywane przez człowieka źródło energii. Jest to największe potencjalne źródło energii na świecie. Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegające...

poleca85%

HACCP ściąga

HACCP - historia 1970 : narodziny HACCP w USA w przemyśle chemicznym 1972 : zastosowanie HACCP w USA w przemyśle spożywczym pracującym na potrzeby NASA i armii amerykańskiej 1987 : pierwsza rekomendacja Kodeksu Żywnościowego na temat HACCP...

poleca85%

Fizjologia - kompendium cz. 2

1. Acetylokoenzym-A – powstawanie, rola w przemianach. Acetylokoenzym A, acetylo-CoA, kwas octowy aktywny, octan aktywny, CH3-C(O)-S-CoA, tioester kwasu octowego i koenzymu A, ważny związek metaboliczny. Acetylokoenzym A powstaje bezpośrednio...

poleca85%

Postawa ciała

Postawa ciała to sposób trzymania ciała w pozycji stojącej, który zmienia się w ciągu całego życia, w zależności od wieku, stanu zdrowia, płci, wagi i trybu życia. Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktywności organizmu ludzkiego; każdy...

poleca85%

Geomorfologia

GEOMORFOLOGIA – nauka o formach powierz. Ziemi, zajmuje się opisem, klasyfikacją, genezą, wiekiem, ewolucją pojedynczych i zespołów form rzeźby. MIEJSC GEOMORFOLOGII W ŚRODOWISKU: -budowa geologiczna – GEOLOGIA -rzeźba terenu – GEOMORFOLOGIA...

poleca85%

Ryż

Ryż roczna roślina zbożowa z rodziny traw, ponad 8 tys. odmian. Jedno z najważniejszych źródeł pożywienia ludzkości, głównie mieszkańców Azji, dla których roślina ta jest podstawą diety. Uprawiany od co najmniej 5 tys. lat (najstarszy zapis na...

poleca86%

Rośliny samopylne i obcopylne (samopłodne / obcopłodne)

* Obcopylne: o kukurydza o dynia oleista o ogórek o szpinak o melon o konopie siewne o chmiel o żyto o gryka o gorczyca biała o...

poleca85%

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

Zdolność wysiłkowa: a) metody oceny zdolności wysiłkowej stosowane poza laboratorium b) metody laboratoryjne oceny zdolności wysiłkowej – testy wysiłkowe Oznaczanie czasu bezdechu dowolnego Czas trwania bezdechu dowolnego jest to czas, w...

poleca85%

Zaburzenia rytmu sercia i przewodzenia

1.Blok przedsionkowo – komorowy I, II. III stopnia 2.Trzepotanie i migotanie przedsionków 3.trzepotanie i migotanie komór. BLOK PRZEDSIONKOWO- KOMOROWY: są to zaburzenie przewodzenia przez węzeł przedsionkowo – komorowy , pęczek Hisa lub...

poleca85%

Entomologia

1. PODZIAŁ ZOOCYDÓW; PRZYKŁADY: • ZOOCYDY – są to związki chemiczne, używane do zwalczania szkodników zwierzęcych. Zoocydy w stosunku do zwierząt działają: - oddechowo – działają poprzez układ oddechowy, - kontaktowo – działają poprzez kontakt...

poleca85%

Zasady chowu strusi

Pochodzenie strusi Pierwsze związki człowieka ze strusiem pochodzą z okresu 5500 lat przed naszą erą. Świadczą o tym liczne rysunki naskalne na obszarach dzisiejszej Sahary przedstawiające lamparty i gepardy polujące na ptaki. Światowa...

poleca85%

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne. 1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną? Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności biotycznej. Zbieranie...

poleca85%

Ruch w świecie roślin i zwierząt

Celem pracy jest wyjaśnienie dlaczego poruszanie się ma tak ważne znaczenie w świecie roślin i zwierząt, czemu służy ruch i dlaczego dla organizmów żywych jest on tak ważny. Atrybuty ruchu ? wymiana ze środowiskiem różnych elementów....

poleca85%

Grzybienie Białe

Grzybienie białe (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z około 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze...

poleca85%

Fizjologia - wysiłek fizyczny.

WYSIŁEK FIZYCZNY- praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. wysiłki ogólne – występują wówczas gdy w wysiłku zaangażowanych jest ponad 30% masy mięśniowej ( zależy od masy ciała)...

poleca85%

Współczesne problemy zagrożeń zdrowia.

Największym zagrożeniem życia w dzisiejszych czasach są choroby cywilizacyjne, których nie możemy uniknąć, i na które wszyscy jesteśmy podatni. Nikt nie jest odporny na zakażenie wirusem AIDS. (Istnieją wyjątki ale można je pominąć biorąc pod...

poleca85%

Krew - tkanka płynna w organizmie.

Krew jest płynem ustrojowym, wchodzący w skład tkanki łącznej, której istota międzykomórkowa jest płynna.Objętość krwi dorosłego człowieka wynosi około 5-6 litrów, co stanowi średnio 6-8 % masy ciała. Składa się z części płynnej, czyli osocza...

poleca85%
poleca85%

Pompa jonowa

POMPA JONOWA mechanizm biochemiczny działający w błonie komórki, czynnie przenoszący część jonów z przestrzeni o ich mniejszym stężeniu do przestrzeni o większym stężeniu; z neuronu pompa sodowo-potasowa usuwa jony sodu i wprowadza do komórki jony...

poleca85%

Ontogeneza człowieka

I. Definicja ontogenezy Ontogeneza - inaczej rozwój osobniczy człowieka - jest zespołem powiązanych z sobą procesów morfologicznych kształtujących organizm i osobowość człowieka od chwili powstania zygoty do końca życia.Za początek ontogenezy...

poleca85%

Okolica węchowa i narząd lemieszowo-nosowy. Feromony

Węch dla większości ssaków ma fundamentalne znaczenie dla przeżycia, dostarczając niezbędnych informacji o otaczającym środowisku. Właśnie ze względu na szereg funkcji zmysł powonienia jest bardziej rozbudowany od pozostałych. Ssaki mają...

poleca85%

Fizjologia - kompendium cz1.

1. Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy i stásis - trwanie) – zdolność do utrzymania stanu równowagi dynamicznej środowiska, w którym zachodzą procesy biologiczne. Zasadniczo sprowadza się to do równowagi płynów wewnątrz- i...

poleca85%

Włosień spiralny - budowa, cykl życiowy, objawy, wykrywanie, leczenie

- Trichinella spiralis to kosmopolityczny nicień, występujący głównie na półkuli północnej i w niektórych krajachtropikalnych (m.in. W Tajlandii) - Trichinella spiralis pasozytuje u człowieka i innych zwierząt (np. świnia, dzik, mysz, szczur) -...

poleca85%

Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat...

poleca85%

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce. Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je...

poleca85%

Dietetyka :Witaminy rozpuszczalne i nierozpuszczalne w tłuszczach - ich rola w żywieniu

Do optymalnego wykorzystania spożytego pożywienia i utrzymania ciągłości procesu przemiany materii niezbędne są w i t a m i n y (łac.: vita ? życie, amina ? związek chemiczny zawierający grupę aminową). Nazwa ?witamina? została wymyślona przez...

poleca94%

Gonartroza

Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, czyli gonartroza, wywodzą swoją nazwę od łacińskiej nazwy gonarthrosis. Za gonartrozę należy uważać ból i dysfunkcję kolana, w którym radiologicznie potwierdzono proces zwyrodnieniowy. Za potwierdzenie...

poleca85%

Egzamin z gleboznawstwa

pytania na egzamin z gleboznawstwa rolnictwo rok 1 sem2.

poleca86%

Choroby reumatoidalne i reumatyczne RZS, ZZSK, gorączka reumatyczna.

Choroby reumatoidalne i reumatyczne RZS, ZZSK, gorączka reumatyczna. 1.Etiologia schorzeń reumatoidalnych 2.Przebieg RZS, ZZSK 3.Czynniki wywołujące gorączki reumatycznej 4.Patogeneza gorączki reumatycznej 5.Postępowanie w schorzeniach...

poleca85%

Grzyby - Fungi Mycota - budowa i charakterystyka

Budowa komórkowa grzybów -ściana komórkowa -lizosomy (duża zawartość enzymów) -błona komórkowa -mitochondrium -jądro -cytoplazma Komórki grzybów są zebrane w strzępki (Hyphe) jedno- lub wielokomórkowe. Skład chemiczny grzybów >do 5%...

poleca85%

Kultury in vitro roslin - rozmnazanie klonalne

Podział metod rozmnażania klonalnego Istnieje kilka sposobów rozmnażania klonalnego, a kryterium ich podziału stanowią predyspozycje poszczególnych jednostek rozwojowych rośliny( takich jak komórki, tkanki, organy) do różnicowania pąków...

Ciekawostki ze świata