profil

Finanse i bankowość

(450)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca81%

Egzamin z finansów

Egzamin z finansów

poleca85%

Finanse publiczne - ściąga

Finanse publiczne - ściąga

poleca85%

Podstawowe kryteria wyboru przy decyzjach na rynkac inwestycyjnych.

Inwestor podejmując decyzję o inwestycji bierze pod uwagę trzy kryteria a biorąc pod uwagę każde z nich inwestor powinien zadać sobie pytania do każdego: • bezpieczeństwo inwestycji - inwestor powinien dowiedzieć się, kto jest kapitałobiorcą...

poleca78%

Cechy podatku

Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego wymiarem i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Przymusowy (obowiązkowy) charakter świadczeń podatkowych wynika z władczych uprawnień państwa do wszystkich, którzy mieszkają...

poleca85%

Limity kredytów

DYWERSYFIKACJA RYZYKA KREDYTOWEGO Ryzyko kredytowe w działalności każdego banku jest zdeterminowane wieloma, nie dającymi się w pełni przewidzieć, czynnikami. Występuje też ono w zróżnicowanych ujęciach: mikroekonomicznym, tj. pojedynczego...

poleca90%

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.)

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: - podatków, opłat oraz niepodatkowych...

poleca83%

Rola banku w gospodarce rynkowej

Rola banku w gospodarce rynkowej 1. Udział w kreacji pieniądza bankowego Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje za pomocą wzrostu wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także po przez zwiększenie zakupu walut...

poleca83%

Papiery wartościowe

Postać i forma papierów wartościowych. 1. Papier wartościowy ma postać dokumentu, określonego przepisami prawa; 2. Zawiera określone w nim prawa majątkowe; 3. Jest dokumentem zbywalnym; 4. Ma postać legitymizacji praw majątkowych. Cechy...

poleca85%

Historia Gospodarcza - ściąga z całego semestru

Scąga z historii gospodaczej - tematy na ściądze: PYTANIA EGZAMINACYJNE, HISTORIA GOSPODARCZA 1. Gospodarcze podstawy społeczeństw pierwotnych. Gospodarka przyswajająca. 2. Rewolucja neolityczna – istota, przejawy, znaczenie. 3. Rola...

poleca84%

Mikroekonomia-testy

mikroekonomia-testy

poleca85%

Znaczenie pieniądza we współczesnej gospodarce rynkowej

Czym jest pieniądz? I co sprawia, że odgrywa on dziś tak ogromne znaczenie? Obecnie na całym świecie stanowi on niezbędny czynnik życia gospodarczego, jest tak oczywisty, że wprost trudno sobie wyobrazić istnienie jakiejkolwiek społeczności...

poleca82%

Klasyfikacja podatku.

Różnorodność podatków oraz znaczne zróżnicowanie form wymiaru i poboru podatków powodują konieczność ich klasyfikacji. Klasyfikacje przeprowadza się według różnych kryteriów. I tak, w klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się...

poleca85%

Fundusze celowe

Spis treści: 1. Wstęp ? definicja funduszu celowego. 2. Zniesienie zakazu tworzenia nowych funduszy celowych. 3. Ustawa o finansach publicznych a źródła tworzenia funduszu celowego. 4. Celowy charakter działalności finansowej. 5. Fundusz celowy a...

poleca85%

Papiery Wartościowe

W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decydujące znaczenie posiada umiejętne gospodarowanie pieniądzem, korzystne lokowanie oraz udane inwestycje. Powyższe działania warunkuje rynek kapitałowy obejmujący transakcje instrumentami finansowymi o...

poleca85%

Jednostka Budżetowa, Zakład Budżetowy

JEDNOSTKA BUDŻETOWA -jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu...

poleca84%

Funkcje pieniądza

Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji. Jest też środkiem płatniczym, może być używany do gromadzenia...

poleca83%

Analiza finansowa przykładowe pytania

Analiza finansowa przykladowe pytania

poleca83%

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego.

Wstęp W polskiej gospodarce występuje dwustopniowy system bankowy: bank centralny i podlegające mu banki prywatne. Instytucje te krążą dwa rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego oraz pieniądz banków prywatnych, zwany pieniądzem bankowym,...

poleca82%

Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej

W załączniku prezentacja PowerPoint dotycząca banku centralnego

poleca83%

Banki komercyjne

Monika Lewińska II TeA Banki komercyjne Banki- są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między wszystkimi jednostkami gospodarującymi i ludnością są one samodzielnymi...

poleca83%

Pieniądz, formy pieniądza

Pieniądz, formy pieniądza

poleca84%

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Deficyt jest zawsze ujemny, czyli jeśli wydatki są większe od dochodów. Jeśli natomiast jest odwrotnie (dochody większe od wydatków) wtedy powstaje nadwyżka budżetowa. W Polsce...

poleca83%

Geneza, ewolucja i funkcje pieniądza

ZARYS EWOLUCJI PIENIĄDZA Gospodarka naturalna - podział pracy wewnątrz rodziny, potem w ramach wspólnot plemiennych. Wielkość produkcji kształtowały bieżące potrzeby. Wykształcenie się społecznego podziału pracy, wymiana nadwyżek dóbr -...

poleca85%

Sprawozdanie finansowe Sportowej spółki akcyjnej GKS Bełchatów

w załączniku cała praca oceniona na 4,5 :)

poleca85%

Notatki - rynki finansowe

Rynek finansowy to rynek instrumentów finansowych charakteryzujących się różnym terminem zapadalności, różnym stopniem płynności i różnymi formami zabezpieczeń. Uczestnicy rynku finansowego: • państwo • przedsiębiorstwa • gospodarstwa domowe...

poleca84%

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie sklepu internetowego X.

Wstęp Obecnie obserwuje się stały i znaczny rozwój komputeryzacji oraz informatyzacji. Jednym z istotnych determinantów rozwoju gospodarki stał się Internet. Dla sporej części przedsiębiorstw stanowi on jedyny lub jeden z ważniejszych kanałów...

poleca84%

Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego

Wstęp Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza . Polityka pieniężna to...

poleca84%

Bankowosc i finanse wykłady i ćwiczenia (zaoczne)

Wykład I System finansowy spełnia III funkcje: - ułatwia obieg pieniężny (banki ułatwiają obieg) - mobilizuje oszczędności, niezbędne dla stabilnych inwestycji (fundusze inwestycyjne i emerytalne) - weryfikuje projekty inwestycyjne (ocena...

poleca90%

Ściaga na Egzamin z bankowości WSZiB

Ściaga na Egzamin z bankowości WSZiB

poleca82%

System walutowy Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcje Narodowego Banku Polskiego.

Pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza Pieniądz jest szczególnego rodzaju towarem, w którym wyrażana jest wartość dóbr, akceptowanym powszechnie jako środek płatniczy w transakcjach wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań (np....

poleca89%

Deficyt budżetowy

1. Ogólnie o deficycie budżetowym 1.1 Definicja Deficytu budżetowego i jego rodzaje Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. W literaturze ekonomicznej...

poleca83%

Niezależność banku centranego - referat

Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; odpowiada za wartość polskiego pieniądza; zarysowano zasady...

poleca84%

Pojęcie, funkcje i zakres finansów

1. Na czym polega różnica między finansami publicznymi a finansami prywatnymi? 2. Wyjaśnij, dlaczego nadmierny fiskalizm jest niekorzystny dla całej gospodarki. 3. Jakiego rodzaju politykę podatkową powinno prowadzić państwo w długim horyzoncie...

poleca84%

Rola Ministra Finansów w projektowaniu i uchwalaniu budżetu

Procedura budżetowa obejmuje: · opracowanie projektu budżetu (planowanie budżetowe), · uchwalanie budżetu, · wykonywanie budżetu, · rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę budżetu. Planowanie (projektowanie) budżetowe jest procesem...

poleca82%
poleca84%

Międzynarodowe Centra Finansowe

Międzynarodowe Centra Finansowe Międzynarodowe Centa Finansowe koncentrują międzynarodowe działalności kredytowe banków, emisje międzynarodowych papierów wartościowych (obligacji i akcji), operacji walutowych i ubezpieczeniowych . Cechy,...

poleca86%

Zarządznie finansami przedsiębiorstwa

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Ogólne pojęcia zarządzania finansami przedsiębiorstw. PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo – system ekonomiczny produkujący wyroby na sprzedaż, świadczący odpłatnie usługi, prowadzący handel. Dotyczą...

poleca86%

Kreacja pieniądza i kredytu

KONCEPCJA "MECHANISTYCZNEJ" KREACJI PIENIĄDZA I KREDYTU Istota: System bankowy jako całość jest w stanie na podstawie wolnych rezerw (pieniądza rezerwowego) wykreować ich wielokrotność w postaci kredytu. Dopóki bank musi dokonywać płatności...

poleca86%

Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.).Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o...

poleca85%

Finansowanie oświaty przez gminy w Polsce na przykładzie Gminy Iwanowice

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Oświata jako dobro społeczne. 4 1. Znaczenie oświaty w zaspokajaniu potrzeb człowieka. 4 2. Zarys historyczny rozwoju oświaty na ziemiach polskich. 6 3. Organizacja oświaty w Polsce po...

poleca86%

Test z operacji bankowych- Pani prof szydło

1. Do czynności bankowych wykonywanych wyłącznie przez banki na mocy ustawy Prawo Bankowe zaliczamy: a) udzielanie kredytów b) udzielanie pożyczek pieniężnych c) udzielanie poręczeń d) terminowe operacje finansowe 2. Do operacji...

poleca85%

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Wykład 5. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Inwestorzy instytucjonalni są to instytucje finansowe zajmujące się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym. Często są to pośrednicy, którzy przyjmują pieniądze od...

poleca84%

Bank komercyjny i jego rola w gospodarce

W załączniku prezentacja PowerPoint dotycząca banku komercyjnego

poleca90%

Pytania i odpowiedzi Zarządzanie ryzykiem - II Kolos

II kolos u Pani doktor Papież Bardzo dokładnie zrobione

poleca86%

Bank Centralny - 9 stron

1.STRUKTURA POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO W końcu lat 80 rozpoczęto w Polsce budowę dwuszczeblowego systemu bankowego tzn. składającego się z banku centralnego i z sieci banków komercyjnych. Struktura aktualnego systemu bankowego ukształtowała się...

poleca82%

Budżet państwa – źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy.

Temat : Budżet państwa ? źródła dochodów i wydatków, forma ustalania budżetu, deficyt budżetowy. Budżet państwa jest to instytucja finansowo ? prawna . Jest podstawową i najstarszą instytucją finansów publicznych. Geneza i funkcje...

poleca86%

Polityka pieniężna - instrumenty

Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego możemy podzielić na 3 grupy: instrumenty kontroli ogólnej - oddziałują na wszystkie banki komercyjne jednocześnie, z jednakowym natężeniem. Do tego rodzaju instrumentów zaliczamy: operacje...

poleca84%

Bankowośc zadania

POSIADAM JESZCZE INNE MATERIAŁY Z BANKOWOŚCI I NIE TYLKO

poleca84%

Pytania egzaminacyjne z Finansów

W załączniku 17 zagadnień dotyczyących finansów- tematy egzaminacyjne

poleca79%

Wszystko o budżecie państwa.

Budżet państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sadów trybunałów oraz administracji rządowej uchwalany w formie ustawy uchwalanym na okres roku...