profil

Zarządzanie

(419)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca84%

Biznes Plan dla Kawiarni.

SPIS TREŚCI: str. I. Streszczenie II. Charakterystyka firmy 1. Historia firmy 2. Nazwa i adres firmy 3. Status prawny 4. Informacje o wspólnikach 5. Zasięg terytorialny 6. Lokalizacja 6 III. Strategia bazowa 1. Misja 2....

poleca83%

Formy i funkcje reklamy

W turystyce można zastosować następujące formy reklamy: 1) ULOTKA Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje,...

poleca84%

Zmiany w organizacji

Zmiana organizacyjna to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji. Zgodnie z tą definicją, zmiana może dotyczyć niemalże każdego aspektu organizacji, np. harmonogramów pracy, podstawy grupowania stanowisk pracy, rozpiętości zarządzania,...

poleca87%

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan).

1.Streszczenie planu. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu, w którym będą remontowane samochody ciężarowe i osobowe. W dzisiejszych czasach warunki drogowe ( zarówno stan nawierzchni jak i częste...

poleca84%

Zachowania organizacyjne "Budowanie zespołu"

3 Budowa i funkcjonowanie zespołu. Budowanie zespołu. Role w zespole. Funkcjonowanie zespołu. Budowanie zespołu może odbywać się w obrębie grupy lub pomiędzy grupami. Rozwój w obrębie grupy dotyczy „rodzin organizacyjnych” grup kierowniczych,...

poleca89%

Biznes plan 3 przedsiębiorstw do zrealizowania w mojej dzielnicy

Zadaniem poniższego raportu jest przedstawienie metod generowania pomysłów i wyboru możliwych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, w którym mieszkam. Będąc mieszkańcem gminy Bielany, będę oceniać możliwości założenia własnego...

poleca87%

Zarzadzanie jakoscią - Kwalitologia

Izoteryczne podstawy zarządzania jakością: Kwalitologia – nauka o jakości, tworzy się pod wpływem potrzeb praktyki. 1.Orientacja na produkcje Dążenie do maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, podnoszenie...

poleca84%

Metody wartościowania pracy

METODY WARTOŚCIOWANIA PRACY WSTĘP W momencie, kiedy człowiek pierwotny podzielił po raz pierwszy pracę pomiędzy mężczyznę i kobietę, czyli tego który polował i zdobywał środki żywności, a tę która je przygotowywała do spożycia, pilnowała i...

poleca84%

Planowanie jako podstawa procesu zarządzania

1.1. ISTOTA PLANOWANIA Klasyczna nauka zarządzania, stawia planowanie na początku ciągu funkcji zarządzania, jako projekt wszystkich przewidzianych do osiągnięcia celów i koniecznych do tego środków. Z uwagi na to,...

poleca83%

Informatyczne systemy zarządzania.

1. PODAJ OKREŚLENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO. System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania. 2. PODAJ OKREŚLENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. To system, w którym...

poleca84%

Technika (metoda) Gerbiera

Zamieszczam informacje tylko na temat tej metody. Podobne można znaleźć w pracy \"techniki rangowania elementów".

poleca81%

Koncepcja: zarządzanie projektami na podstawie pracowni architektonicznej

„Przedstaw koncepcje zarządzanie projektami na podstawie pracowni architektonicznej” Założenia: Pracownia architektoniczna Kadra pracownicza: 20 osób na stale zatrudnionych struktura organizacji: typ macierzowy (cel: uzyskanie...

poleca85%

Składniki struktury organizacyjnej

SKŁADNIKI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Składniki struktury organizacyjnej to elementy, z których składa się organizacja; wywierają one wpływ na jej kształt....

poleca83%

Zasoby organizacji

Zasoby organizacji Aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować, niezbędna jest wykorzystanie czterech podstawowych zasobów · Ludzkich (pracownicy organizacji) – przy czym istotne znaczenie mają: - struktura zatrudnienia w układzie cech...

poleca88%

Socjologia Managera: praca w zespole, zarządzanie konfliktem, mobbing

SOCJOLOGIA MANAGERA Manager. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managers: sales manager, brand manager, marketing manager, office...

poleca84%

Cechy organizacji

Obiektem badań teorii zarządzania jest zorganizowane działanie ludzi, szczególnie to, które posiada formę organizacji. Za jej właściwości przyjmuje się następujące cechy: 1. Utworzenie przez ludzi lub przez czlonków - założycieli albo na...

poleca84%

Zarządzanie jakością.

Instrumenty TQM Do realizowania zadań i osiągania celów zapisanych np. w księdze jakości lub wynikających z realizacji strategii TQM, konieczne jest dysponowanie zasobem środków pozwalających kształtować jakość wyrobu na wszystkich etapach w...

poleca80%

Opracowanie struktur organizacyjnych 3 dowolnie wybranych firm

Praca oceniona przez wykładowcę - uzyskała 25/25 pkt.

poleca84%

Czym jest przywództwo?

CZYM JEST PRZYWÓDZTWO? Przywództwo kierownicze jest określane jako proces kierowania i wpływania na działalność członków grupy, związaną z jej zadaniami. Jest to model zarządzania przede wszystkim przez stwarzanie pracownikom nowych,...

poleca84%

zarządzanie produkcją

SYSTEM PRODUKCYJNY – to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb...

poleca84%

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami

Podstawy zarządzania - pytania testowe z odpowiedziami

poleca88%

Opracowane zagadnienia na egzamin - zarządzanie

władza organizacyjna- możliwość takiego oddziaływania na ludzi aby ci ludzie zachowywali się, a zasoby funkcjonowały zgodnie z wolą wykonującego władzę Źródła władzy organizacyjnej: - władza z wyboru - delegowanie władzy - wymuszenie...

poleca84%

Techniki rangowania elementów, techniki rangowania celów, metody badania współzależności, techniki badania współzależności

W pliku są bardzo szczegółowo opisane (krok po kroku) techniki rangowania elementów (celów). Znaleźć tu można: 1. Technikę (metodę) Gerbiera 2. Technikę (metodę) "0-10" 3. Technikę (metodę) ABC (Lorenza-Pareto-Druckera, "10-90", "20-80") 4....

poleca86%

Motywacja

W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z...

poleca83%

Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.

1) Przychód Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy...

poleca82%

Zarządzanie strategiczne

W procesie zarzadzania można wyróżnić pięć podstawowych_funkcji: l.planowanie, 2.organizowanie, 3.przekazywanie poleceń, 4.koordynację, 5.kontrolowanie. W ramach każdej z tych funkcji zarządca może wykorzystać określone zbiory...

poleca83%

Funkcjonowanie recepcji jako działu koordynującego prace hotelu.

Podstawowym zadaniem recepcji jest świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem i obsługa gości hotelowych w czasie ich pobytu w hotelu, a także prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami sztuki hotelarskiej. Wszyscy pracownicy recepcji...

poleca85%

Podstawy zarządzania

1. Zdefiniuj pojęcie zarządzania. Zarządzanie proces polegający na podejmowaniu decyzji zapewniających wykorzystanie określonych zasobów dla osiągnięcia pożądanych celów określonych przez właściciela organizacji oraz na koordynowaniu...

poleca85%

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna) można zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji, tj. ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym...

poleca85%

Zarządzanie i planowanie marketingowe

Pojęciem rynku określa się: · zbiór producentów, kupców i konsumentów, · wyodrębniony przedmiot transakcji i wymiany, · miejsce dokonywania kupna i sprzedaży, · formę i mechanizm bezpośredniego uzgadniania miedzy dostawcami i nabywcami...

poleca84%

Technika (metoda) badania współzależności, mapa intensywności celów, mapa współzależności, mapa siły oddziaływań

Zamieszczam informacje na temat tej techniki. Więcej podobnych metod w pracy \"Techniki rangowania elementów, techniki rangowania celów, metody badania współzależności, techniki badania współzależności\".

poleca75%

Ergonomia w miejscu pracy

Wprowadzenie W wyniku stałego postępu techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i multimedialnej - otoczenie, w jakim żyjemy podlega ciągłym zmianom. Cywilizacja wkroczyła obecnie na nowy etap rozwoju - stajemy się społeczeństwem...

poleca85%

Organizacja i Zarządzanie - wykłądy

Wykładziki z OIZ - co do słowa z I wszego roku studiów zaocznych WSTIH - gdańsk

poleca85%

Klasyczna szkoła zarządzania

Klasyczna Szkoła zarządzania: - założyciel szkoły Henri Fayol (usystematyzował zachowania kierowników) - szkoła narodziła się w USA, - początek (koniec IXX w.), - koniec (koniec lat 20-tych), funkcjonowała do wojny - ten czas to eksplozja...

poleca85%

Podstawy zarządzania

EGZAMIN Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Istota zarządzania Zarządzanie jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby (kadrę zarządzającą) decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągania założonych celów w...

poleca83%

Formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektórych rodzajach...

poleca85%

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka)

Wyraz Etyka pochodzi od greckiego słowa ethicos. Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe.Etyka bada...

poleca84%

Biznes Plan

PLAN BIZNES PLANU 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa i forma prawna 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Siedziba 1.4. Charakterystyka właścicieli 2. Misja firmy 3. Cele przedsiębiorstwa 3.1. Cele krótkoterminowe 3.2....

poleca84%

Struktury organizacyjne

STRUKTURA LINIOWA Podstawą wyróżnienia struktury liniowej jest fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa w myśl której każdy podwładny może mieć tylko jednego Przełożonego, stanowiącego pierwszy element tzw. drogi służbowej. W praktyce oznacza to,...

poleca86%

Technika (metoda) 0-10

Zamieszczam informacje na temat tej techniki. Więcej podobnych metod w pracy \"Techniki rangowania elementów, techniki rangowania celów, metody badania współzależności, techniki badania współzależności\".

poleca78%

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania

Inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i czasem niepewnych korzyści. Wynika z tego, że inwestor dokonuje podziału swego budżetu na część przeznaczoną na inwestycje. Przy określonych dochodach zwiększenie części...

poleca84%

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa

STRUKTURA DYWIZJONALNA ZALETY : - jasno określony obszar uprawnień, - obciążenie naczelnego kierownictwa, - szybkość podejmowania decyzji, - łatwość koordynacji działań wewnątrz dywizjonu - struktura jest elastyczna i dostosowuje...

poleca85%

Metoda "Burza mózgów"

Treść w załączniku

poleca87%

Rozmowa kwalifikacyjna

DRZWI DO SUKCESU Pierwszym etapem selekcji kandydatów starających się o pracę jest analiza ich dokumentów – przede wszystkim curriclum vitae (życiorysu zawodowego) oraz listu motywacyjnego. Jeśli przedstawione w tych pismach informacje...

poleca85%

Zarządzanie ryzykiem

RYZYKO-wymierna niepewność co do osiągnięcia zaplanowanego celu (prawdopodobieństwo niezrealizowania założonego celu) lub prawdopodobieństwo niepożądanego zdarzenia, którego konsekwencje są negatywne. RYZYKO KREDYTOWE- niebezpieczeństwo , iż...

poleca85%

Podstawy zarządzania - pytanka i odpowiedzi (bardzo pomocne przed egzaminem)

Całość materiału jest w załączniku (65 pytań i odpowiedzi - łącznie 19 stron). Miłej nauki 1. CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ZARZĄDZANIAI JAKIE SĄ JEGO ELEMENTY SKŁADOWE: Zarządzanie – umiejętność prowadzenia działalności gosp. która przynosi...

poleca84%

Kierowanie

KIEROWANIE-jako proces planowania,organizowania,przewodzenia, kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. FUNKCJE:1)planowanie-wskazuje że kierownicy koordynują...

poleca88%

Wizerunek współczesnego menadżera - czyli jak powinien wyglądać menedżer jutra.

Wstęp. Menedżer. Określenie to, choć ma w naszym słowniku krótką historię, na trwałe weszło do powszechnego zastosowania. Na każdym kroku natrafiamy na przeróżnych managerów: sales manager, brand manager, marketing manager, office manager,...

poleca82%

Formy organizacyjne przedsiębiorstw

FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorstwo – stanowi wyodrębnioną z gospodarki narodowej jednostkę gospodarczą, społeczno-techniczną utworzoną w celu trwałego, zarobkowego zaspokojenia potrzeb osób trzecich na rynku. Cechy...