profil

Mikroekonomia

(87)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Popyt i podaż

Popyt i podaż, wykresy, przykłady, determinanty...

poleca83%

Mikroekonomia (ściąga)

Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału pieniężnego i rzeczowego - przedsiębiorca jest właścicielem wytworzonego produktu - przedsiębiorca zatrudnia wolna siłę roboczą -...

poleca84%

Mikroekonomia - wykresy

popyt sztywny popyt nieelastyczny popyt elastyczny popyt doskonale elastyczny użyteczność krańcowa (marginalna) użyteczność całkowita dobra komplementarne dobra substytucyjne dobra nabywane w momencie nienasycenia model pajęczyny...

poleca83%

Biznes plan

Wszysko jest w załaczniku. Nie Chciało mi się kombinować bo praca bez grafiki dużo traci.

poleca84%

Formy wymiany wady i zalety

Wstęp Wymiana towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej wymiany warunkowały: • Wzrost liczby ludności; • Stosowanie postępu...

poleca84%

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zysków,rodzaje konkurencji itp.

Koszty dzielimy na: -Krótkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na: a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji np. zakup budynków, pensja administracji itp. b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną...

poleca85%

Mikroekonomia - Wszystko co potrzebne by zdać egzamin

Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do...

poleca85%

Siły rynkowe czyli popyt i podaż

Cała praca znajduje się w załczniku

poleca86%

Ćwiczenia - Makroekonomia prof. Paulina Krystosiak WSFiZ

W załączniku są zrobione ćwiczenia łącznie z rysunkami

poleca85%

Omów korzyści i koszty wynikające z inflacji

INFLACJA to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Inaczej mówiąc zjawisko inflacji...

poleca85%

Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

1. Definicja ekonomii. Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu...

poleca85%

Społeczne skutki monopolu

Społeczne skutki monopolu, integracja rządu na rynku monopolistycznym, złe i dobre strony konkurencji niedoskonałej. Mianem monopolu określamy rynek na którym znajduje się tylko jeden, jedyny sprzedawca. Monopol dookreślenie sytuacji na rynku,...

poleca85%

Aspekty funkcjonowania funduszy emerytalnych

Główne aspekty funkcjonowania OFE 1. Struktura i koncentracja rynku OFE Rynek towarzystw emerytalnych różni się zasadniczo od innych rynków finansowych. Wynika to z przyjętych regulacji prawnych, w myśl których środki funduszy emerytalnych...

poleca85%

Struktura Biznesplanu

STRUKTURA BIZNES PLANU Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcji. Zakres merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne...

poleca85%

Modele rynku

W zależności od intensywności konkurencji na poszczególnych rynkach w literaturze ekonomicznej wyróżnia się cztery podstawowe modele rynku. Są to: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol. Podstawowe cechy...

poleca85%

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje oraz opis rachunków bankowych określonych przez Prawo bankowe: Rachunek bieżący – czyli taki rachunek, na którym gromadzone są środki pieniężne, jak i prowadzone rozliczenia pieniężne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,...

poleca85%

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji...

poleca85%

Mikroekonomia - ściąga

EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds....

poleca85%

Elastycznośći

sa to elastycznosc cenowa popytu podazy mieszana dochodowa

poleca85%

Porównanie podstawowych struktur rynkowych

Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i...

poleca85%

Produkt krajowy brutto

Jako najważniejszy z wielkości makro uważa się powszechnie wskaźnik PKB, który pozwala doskonale ocenić w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego – czyli po prostu czy jest dobrze, czy źle....

poleca85%

Popyt i podaż - różne zagadnienia

Popyt, podaż i ceny PODSTAWY TEORII RYNEK, POPYT I PODAŻ PUNKT RÓWNOWAGI POPYT - RYNEK OD STRONY KONSUMENTA TEORIA POPYTU PRAWO POPYTU KRZYWA POPYTU KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE POPYTU EFEKT GIFFENA I VEBLENA WZROST I SPADEK POPYTU...

poleca85%

Ekonomia sciaga Iszy semestr

1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobów gospodarczych i nieograniczonych potrzeb...

poleca85%

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe.

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe. Termin planowanie oznacza snucie planów, tworzenie obrazu przyszłości, określanie zamiarów, przygotowywanie działań, wyrażanie dążeń dotyczących przyszłości. Przez planowanie...

poleca85%

Mikroekonomia- zagadnienia

MIKROEKONOMIA I. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii jest poznanie...

poleca85%

Wyajśnij róznicę między analizą statyczną a analizą dynamiczną.

Analiza statyczna zwana też analizą równowagi jest to badanie stanu równowagi i obejmuje między innymi formułowanie warunków, jakie muszą być spełnione aby stan równowagi miał miejsce oraz wyznaczanie wartości zmiennych modelu, dla których model...

poleca85%

Mikroekonomia

Mikroekonomia

poleca85%

Ściąga z mikroekonomii

Ekonomia – jest nauka badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym objaśnianiem reguł...

poleca85%

Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

Popyt Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny. Rodzaje popytu: ? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach, ? popyt globalny (rynkowy) - jest to...

poleca85%

Mikroekonomia - Zagadnienia

MIKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA 1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności · Gospodarstwa domowe · Przedsiębiorstwa · Małe rodzinne gospodarstwa rolnicze · Banki parabanki · Państwowe instytucje gospodarcze 2....

poleca85%

Efekt dochodowy i substytucyjny

Efekt dochodowy i substytucyjny - mikroekonomia - praca z wykresami

poleca85%

Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i...

poleca85%

Analiza finansowa

Poniżej w załączniku praca teoretyczna na temat analizy finansowej.

poleca85%

Makroekonomia

MIKROEKONOMIA 1. Geneza: Ekonomia jest nauką o tym, w jaki sposób społeczeństwo używa zawsze ograniczonych czynników i zasobów produkcji tj. kapitału, siły roboczej oraz ziemi z całością jej bogactw. Odpowiada ona na pytanie: co?, jak? i dla...

poleca87%

Biznes plan

To jest prawie gotowiec tylko potrzebne sa dane

poleca86%

Mikroekonomia (30 stron)

MIKROEKONOMIA I. Uwagi wstępne II. Proces gospodarowania III. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów IV. Metody dokonywania wyborów ekonomicznych V. Rynek i gospodarka rynkowa VI. Prawo popytu i podaży VII. Równowaga rynkowa...

poleca86%

Mikroekonomia licencjat - ściągawka

ściaga w załączniku

poleca85%

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)Podaż to moce wytwórcze: technika, technologia, rozmiar...

poleca87%

Mikroekonomia - WSEA Bytom - I sem.

Kompletny zakres programowy na I sem. w WSEA w Bytomiu.

poleca92%

Ściąga z mikroekonomii.

Ściąga w załączniku.

poleca85%

Popyt, podaż, cena, pieniądz

wykład w załączniku

poleca92%

Koszty

Koszt krańcowy (marginalny)-to zmiana kosztu całkowitego wynikająca ze zmiany ilości zastosowanych czynników. KK=del KC/del Q Koszty alternatywne (implicite)-to rachunkowość dochodów, które czynnik wytwórczy mógłby przynieść, gdyby...

poleca85%

Konkurencja doskonała, niedoskonała

IDEALNY MODEL CEN SEZONOWYCH. W idealnym modelu cen sezonowych nie może być struktury cen stałych. Ceny będą zróżnicowane w zależnościom np. pór roku. Spekulujący powodują wyrównanie się cen w czasie. Przemieszczają dobra między regionami-z...

poleca85%

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek,...

poleca85%

Nikołaj Kondratiew

Materiały w załączniku

poleca85%

Ekonomia -wstęp

Gospodarka - swera świadomej działalności czlowieka nakierowanej na uzyskiwanie nadwyżki. Jest działalność zamioerzona, której celem jest nadwyżka czyli zewnętrzna korzyść. kupowanie, sprzedawanie, rynek, handel. Ekonomia- nauka o gospodarce;...

poleca85%

Pytania zamknięte z Mikroekonomi z AE/UE

Pytania do zaliczenia z ćwiczeń z mikro. Rok 2009-2010. Uniwersytet Ekonomiczny

poleca85%

Majątek firmy

MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urządzenia...

poleca90%

Koszty

Przedstawiam prezentację kosztów w mikroekonomii.

Ciekawostki ze świata