profil

Mikroekonomia

(87)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

6 online
poleca85%

Produkt krajowy brutto

Jako najważniejszy z wielkości makro uważa się powszechnie wskaźnik PKB, który pozwala doskonale ocenić w jakim stanie znajduje się gospodarka danego kraju, w jakim stadium cyklu koniunkturalnego – czyli po prostu czy jest dobrze, czy źle....

poleca84%

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji...

poleca85%

Omów korzyści i koszty wynikające z inflacji

INFLACJA to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie. Inaczej mówiąc zjawisko inflacji...

poleca85%

Zagadnienia z mikroekonomii

Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do...

poleca85%

Majątek firmy

MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urządzenia...

poleca84%

Mikroekonomia - Wszystko co potrzebne by zdać egzamin

Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do...

poleca82%

Popyt i podaż

Popyt i podaż, wykresy, przykłady, determinanty...

poleca84%

Ekonomia sciaga Iszy semestr

1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobów gospodarczych i nieograniczonych potrzeb...

poleca84%

Popyt i podaż - różne zagadnienia

Popyt, podaż i ceny PODSTAWY TEORII RYNEK, POPYT I PODAŻ PUNKT RÓWNOWAGI POPYT - RYNEK OD STRONY KONSUMENTA TEORIA POPYTU PRAWO POPYTU KRZYWA POPYTU KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE POPYTU EFEKT GIFFENA I VEBLENA WZROST I SPADEK POPYTU...

poleca84%

Mikroekonomia - ściąga

EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds....

poleca83%

Modele rynku

W zależności od intensywności konkurencji na poszczególnych rynkach w literaturze ekonomicznej wyróżnia się cztery podstawowe modele rynku. Są to: konkurencja doskonała, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol. Podstawowe cechy...

poleca83%

Elastycznośći

sa to elastycznosc cenowa popytu podazy mieszana dochodowa

poleca83%

Społeczne skutki monopolu

Społeczne skutki monopolu, integracja rządu na rynku monopolistycznym, złe i dobre strony konkurencji niedoskonałej. Mianem monopolu określamy rynek na którym znajduje się tylko jeden, jedyny sprzedawca. Monopol dookreślenie sytuacji na rynku,...

poleca83%

Aspekty funkcjonowania funduszy emerytalnych

Główne aspekty funkcjonowania OFE 1. Struktura i koncentracja rynku OFE Rynek towarzystw emerytalnych różni się zasadniczo od innych rynków finansowych. Wynika to z przyjętych regulacji prawnych, w myśl których środki funduszy emerytalnych...

poleca82%

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zysków,rodzaje konkurencji itp.

Koszty dzielimy na: -Krótkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na: a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji np. zakup budynków, pensja administracji itp. b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną...

poleca81%

Mikroekonomia - wykresy

popyt sztywny popyt nieelastyczny popyt elastyczny popyt doskonale elastyczny użyteczność krańcowa (marginalna) użyteczność całkowita dobra komplementarne dobra substytucyjne dobra nabywane w momencie nienasycenia model pajęczyny...

poleca82%

Mikroekonomia (ściąga)

Z GÓRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESÓW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału pieniężnego i...

poleca81%

Formy wymiany wady i zalety

Wstęp Wymiana towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej wymiany warunkowały: • Wzrost liczby ludności; • Stosowanie postępu...

poleca82%

Biznes plan

Wszysko jest w załaczniku. Nie Chciało mi się kombinować bo praca bez grafiki dużo traci.

poleca85%

Wyajśnij róznicę między analizą statyczną a analizą dynamiczną.

Analiza statyczna zwana też analizą równowagi jest to badanie stanu równowagi i obejmuje między innymi formułowanie warunków, jakie muszą być spełnione aby stan równowagi miał miejsce oraz wyznaczanie wartości zmiennych modelu, dla których model...

poleca84%

Makroekonomia

MIKROEKONOMIA 1. Geneza: Ekonomia jest nauką o tym, w jaki sposób społeczeństwo używa zawsze ograniczonych czynników i zasobów produkcji tj. kapitału, siły roboczej oraz ziemi z całością jej bogactw. Odpowiada ona na pytanie: co?, jak? i dla...

poleca85%

Ćwiczenia - Makroekonomia prof. Paulina Krystosiak WSFiZ

W załączniku są zrobione ćwiczenia łącznie z rysunkami

poleca85%

Mikroekonomia

Mikroekonomia

poleca85%

Efekt dochodowy i substytucyjny

Efekt dochodowy i substytucyjny - mikroekonomia - praca z wykresami

poleca85%

Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje oraz opis rachunków bankowych określonych przez Prawo bankowe : • rachunek bieżący – czyli taki rachunek, na którym gromadzone są środki pieniężne, jak i prowadzone rozliczenia pieniężne podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,...