profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca81%

Ruch -definicje

Ruch-zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia. Względność ruchu- określenie czy dane ciało jest w ruchu, czy w spoczynku, w zależności od wyboru układu odniesienia. Układ odniesienia-wybrany układ ciał, względem którego...

poleca84%

Referat o planecie Merkury

Dane planety Śr. odległość od Słońca 58 000 000 km Najmniejsza odległość od Słońca 46 000 000 km Największa odległość od Słońca 70 000 000 km Nachylenie orbity względem ekliptyki 700'15'' Gwiazdowy okres obiegu...

poleca81%

Pole magnetyczne magnesu i Ziemi

Pole magnetyczne magnesu Magnesy trwałe. Oddziaływanie magnesów. Już bardzo dawno temu ludzie zauważyli, że niektóre rudy, a zwłaszcza magnetyt wykazują zadziwiające właściwości. Zawsze, w każdych warunkach wskazują ściśle określony...

poleca84%

Gęstość, siła ciężkości, ciśnienie.

Siła ciężkości - siła z jaką Ziemia przyciąga ciało w kierunku środka Ziemii. 1N - to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 100 g. Wektor: -kierunek (północny lub południowy) -zwrot (w górę, w dół, w lewo, w prawo) -wartość -punkt...

poleca82%

Energia wewnętrzna. Sposoby ciepłego przepływu energii. Wzór ciepła pobranego do ogrzania substancji.

Enwrgia wewnętrzna ( Ew) ciała to suma energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek oraz ich energii potancjalnych, wynikającychz wzajemnego oddziaływania miedzy cząsteczkowego. Ew ciała można zmienić przez wykonanie pracy (W) lub przez...

poleca81%

Oddziaływania międzycząsteczkowe - definicje

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje,...

poleca82%

Widzenie barw

Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mózgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komórkom światłoczułym, znajdującym się w siatkówce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gdy oko odbiera...

poleca81%

Budowa układu słonecznego - ziemia we wszechświecie

Układ słoneczny tworzą: słońce, planety i ich satelity, planetoidy, komety materie międzyplanetarne (drobny pył i gazy). W słońcu jest skupiona prawie cała masa układu słonecznego. Jest to gwiazda średniej wielkości, ale w porównaniu z ziemią...

poleca80%

Przyrządy optyczne z punktu widzenia fizyki

1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste. Każda z tych części wykonuje proste zadanie i choć...

poleca83%

Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną

Wahadło torsyjne (przedstawione na powyższym rysunku) – umocowana na osi bryła, która skręcana od położenia równowagi, porusza się ruchem wahadłowym harmonicznym, pod wpływem siły sprężystości. Typowym przykładem takiego wahadła może być koło...

poleca83%

Źródła hałasu

Z akustycznego punktu widzenia, hałasem określimy każdy dźwięk niepożądany, który w jakiś sposób wpływa na tło akustyczne (np. zakłóca je).Poziom hałasu czy choćby siłę głosu można zmierzyć specjalnymi urządzeniami - fonometrami. Medyczny...

poleca84%

Równia pochyła

Siły działające na cialo Tg = fsN – sila tarcia f- wspólczynnik tarcia Fg – siła ciezkości skierowana prostopadle do podloza Fg = mg N = Fn - wartość siły nacisku. (skierowana prostopadle do kierunku ruchu) Fz – siła ściagająca...

poleca83%

Energia geotermalna

Energia geotermalna - energia wnętrza Ziemi - czyli naturalne ciepło wnętrza naszej planety zgromadzone w skalach i wypełniających je wodach. Jest to stosunkowo młoda metoda pozyskiwania energii gdyż, po raz pierwszy energie geotermalna...

poleca84%

Badanie zależności drogi od czasu w ruchu przyspieszonym bez prędkości początkowej (v0=0)

Cel doświadczenia: Zmierzenie ustalonych odcinków drogi i czasu trwania ruchu przyspieszonego na tych odcinkach. Ustalenie zależności między drogą i czasem w ruchu przyspieszonym, gdy prędkość początkowa jest równa 0. Przyrządy: Linijka,...

poleca84%

Referat o falach dźwiękowych

Jest to referat zawierający różne treści związane z falami dźwiękowymi .

poleca83%

Energia elektryczna. Praktyczne jej zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym.

Energia elektryczna jest to czynnik warunkujący i umożliwiający przekształcanie zasobów naturalnych w przedmioty użytkowe, służące ludziom. Energię tę produkują elektrownie: -cieplne (63% całej energii elektrycznej, głównym surowcem jest węgiel)...

poleca80%

Druga zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki, zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała, na które działa stała siła. Jeśli na ciało działa stała siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie ciała jest wprost...

poleca82%

Cząstki Elementarne

CZĄSTKI ELEMENTARNE, obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii. W węższym znaczeniu do cząstek elementarnych zalicza się obiekty nie mające struktury wewn.: leptony, kwarki...

poleca83%

Biografia Archimedesa

Archimedes urodził się w Syrakuzach w 287 r.p.n.e. i tam rozwijał działalność naukową. Początkowe nauki pobierał u swego ojca astronoma Fidiasza; studiował również w Aleksandrii, gdzie nawiązał kontakty z uczniami Euklidesa i utrzymywał też z nimi...

poleca83%

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Przedrostek Oznaczenie Mnożnik eksa E 1018 peta P 1015 tera T 1012 giga G 109 mega M 106 kilo k 103 hekto h 102 deka da 101 decy d 10-1 centy c 10-2...

poleca84%

Własności materii - Ściaga

Przykłady ruchu drgającego: kulka zawieszona na nitce, ciężarek zawieszony na sprężynie, kulka umieszczona w zagłębieniu, woda w rurce w kształcie litery U, obciążona probówka zanurzona w wodzie. Wielkości opisujące ruch drgający: położenie...

poleca83%

Badania Saturna

Voyager 2 podobnie jak jego brat bliźniak Voyager 1 miał zbadać Jowisza i Saturna wraz z ich naturalnymi satelitami.Jednak Voyager 2 zbadał również Urana i Neptuna. Został wystrzelony 20 sierpnia 1977 r., a do Jowisza, przybył 7 sierpnia 1979 r...

poleca84%

Historia badania kosmosu

ZSRR zaszokował świat wystrzeleniem w 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Sputnik - 1 krążył wokół Ziemi i nadawał przeciągłe pi-pip. To był nokaut dla USA, które uważało się za pierwsze mocarstwo świata. Miesiąc później w Sputniku-2...

poleca81%

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005 1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz: a. wartość prędkości b. przyspieszeni dośrodkowe...

poleca83%

Ultradźwięki - wytwarzanie i zastosowanie

Ultradźwięki, fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka) i niższej od 100 MHz (hiperdźwięk). W naturze ultradźwięki emitowane są przez niektóre ssaki (m.in. nietoperze i delfiny)...

poleca83%

Spadek swobodny

Podczas dzisiejszego ćwiczenia wyznaczamy wartości przyspieszenia ziemskiego. Przyspieszenie ziemskie , symbolicznie oznaczane jako g, jest to przyspieszenie, z jakim poruszają się wszystkie ciała w okolicy powierzchni ziemskiej. Aby wyznaczyć...

poleca81%

Siła jako wektor

Jeśli dwa ciała działają na siebie, mówimy, że działają między nimi siły. Siły nie można zobaczyć, ale można rozpoznać jej działanie po wywoływanych przez nią skutkach. Skutki działania sił dzielimy na dwie grupy: - zmiany stanu ruchu...

poleca83%

Praca i energia w centralnym polu grawitacyjnym.

PRACA I ENERGIA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM. OGóLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM. Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało...

poleca84%

Prędkość w różnych układach odniesienia

1. Układ odniesienia.. Każdy opis ruchu ciał materialnych wymaga uprzedniego wyboru układu odniesienia. Przez wyb6r układu odniesienia rozurniemy wybór jednego lub kilku ciał, które umownie przyjmujemy za nieruchome i z którymi wiążemy pewien...

poleca81%

Jak powstają wiatry?

Na zachowanie się mas powietrza mają wpływ praktycznie jedynie dwie siły: ciężkości i siła parcia, wywierana przez cząsteczki sąsiednie, działająca we wszystkich kierunkach. Aby cząsteczka powietrza pozostała w spokoju, te siły muszą być w...

poleca83%

Jądro atomowe

Skład i rozmiary jądra atomowego Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne. Wszystkie składniki jądra nazywamy nukleonami (wspólna nazwa dla protonów i neutronów)....

poleca84%

Fale radiowe

Fale radiowe to nośniki sygnału, dzięki którym możemy słuchać radia. Każda stacja w postaci sygnałów analogowych ma swój generator połączony z anteną nadawczą, urządzenia, te służą do wytwarzania fali elektromagnetycznej o określonej...

poleca82%

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny - jest to cecha, pewna właściwość ciał powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość. W przyrodzie występują również ładunki ujemne i ładunki dodatnie. Ładunki tych samych wartościach odpychają się natomiast ładunki o...

poleca83%

Cząstki elementarne

W tej pracy postaram się przybliżyć istotę i budowę cząstek elementarnych. Aby w ogóle można było wyjaśnić samo zjawisko ich występowania najlepiej przyjrzeć sie najpierw podstawowej cząstce elemantarnej jaką jest ATOM. Wewnątrz atomu znajduje się...

poleca81%

Fizyka- elektrostatyka

Wartość siły wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych kulek umieszczonych w pewnej odległości od siebie jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków zgromadzonych na kulkach. F=kQ1Q2/r^{2}, gdzie: k-stała elektryczna,...

poleca82%

Zasady działania domowych urządzeń elektrycznych - kuchenka mikrofalowa, lampa żarowa, lodówka

Kuchenka mikrofalowa Kuchenki mikrofalowe wykorzystują do ogrzewania potraw promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach pomiędzy zakresem sygnałów telewizyjnych (UHV) a długofalowym końcem podczerwieni, czyli mikrofale. Standardowa...

poleca83%

Prędkości kosmiczne

Asysta (wsparcie grawitacyjne) jest w zasadzie przekazaniem części energii kinetycznej dużego ciała kosmicznego (praktycznie planety) podróżującemu statkowi kosmicznemu. Należy w tym celu wykonać manewr, który w swej optymalnej formie będzie...

poleca84%

Ruch

1.1 Pojęcie ruchu Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem drugiego ciała. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał, względem którego rozpatrujemy ruch innych ciał. Względność ruchu polega na tym, że nie ma ruchu...

poleca84%

Właściwości sprężyste, Prawo Hooke, Prawo Ohma, Właściwości magnetyczne,

- ciała krystaliczne – których cząsteczki tworzą regularną strukturę. Należy do nich większość metali a także niektóre izolatory. - ciała amorficzne – (np. szkło,...

poleca82%

Warunki panujące na planetach układu słonecznego.

Układ słoneczny Układem słonecznym nazywamy Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią (planety i ich księżyce, planetoidy, komety, meteoroidy oraz pył i gaz wypełniający przestrzeń międzyplanetarną). Materia ta...

poleca83%

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych.

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych. 1) LUPA Lupa jest przyrządem optycznym służącym do obserwacji drobnych przedmiotów. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu soczewek umieszczonych w oprawce. Lupa...

poleca83%

Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.

Fale elektromagnetyczne- zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale te są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B...

poleca84%

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Instalacje elektryczne mogą stanowić źródło zagrożeń życia i zdrowia. Skutkami tych zagrożeń mogą być: porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzenia skóry oraz olśnienia oczu wywołanego łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym, zatrucia w...

poleca83%

Energia potencjalna

Kiedy ciało posiada energie potencjalną? Jesli będzie sie znajdowało na pewnej wysokości względem punktu zerowego. Dla naszych rozważań za punkt zerowy przyjmujemy punkt równy z powierzchni ziemii. Jednak punkt zero jest punktem umownym i możemy-...

poleca82%

Hałas zjawisko z którym trzeba walczyć

Źródła hałasu z zewnątrz: ? Środki komunikacji, transportu, ? Lotniska, dworce, zajezdnie, ? Obiekty przemysłowe, rozrywkowe, sportowe, itp. Źródła hałasu w domu: ? Głośna muzyka ? Suszarka Naturalne źródła dźwięków: ? grzmoty, ?...

poleca83%

Soczewka

Soczewka jest to bryła wykonana z przezroczystego materiału, której albo obie powierzchnie ograniczające są powierzchniami kulistymi, albo jedna jest kulista a druga płaska. Soczewka dwustronnie wypukła jest soczewką skupiającą. Wiązka promieni...

poleca83%

Elektryczność, prawo Ohma

Elektryczność Elektryczność, ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Istnienie zjawisk elektryczncyh znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności...

poleca82%

Elektrostatyka

W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy: zamianą pracy na ładunki elektryczne, przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami, przemieszczaniem się jonów...

poleca83%

Gwiazdy - referat

Co to są Gwiazdy? Gwiazda to ciało niebieskie będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii, w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej. Wyzwolona w nich energia jest emitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego, a w...