profil

Fizyka

(2215)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca83%

Badania Saturna

Voyager 2 podobnie jak jego brat bliźniak Voyager 1 miał zbadać Jowisza i Saturna wraz z ich naturalnymi satelitami.Jednak Voyager 2 zbadał również Urana i Neptuna. Został wystrzelony 20 sierpnia 1977 r., a do Jowisza, przybył 7 sierpnia 1979 r...

poleca81%

Zadania do poćwiczenia sobie przed klasówką z ruchu po okręgu

.Zadania – ruch po okręgu Zestaw 03.2005 1. 1. Satelita obiega Ziemię po orbicie kołowej na wysokości 640km nad powierzchnią Ziemi. Okres obiegu wynosi 98min. Wyznacz: a. wartość prędkości b. przyspieszeni dośrodkowe...

poleca83%

Ultradźwięki - wytwarzanie i zastosowanie

Ultradźwięki, fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz (tj. przekraczającej górny próg słyszalności dla człowieka) i niższej od 100 MHz (hiperdźwięk). W naturze ultradźwięki emitowane są przez niektóre ssaki (m.in. nietoperze i delfiny)...

poleca83%

Spadek swobodny

Podczas dzisiejszego ćwiczenia wyznaczamy wartości przyspieszenia ziemskiego. Przyspieszenie ziemskie , symbolicznie oznaczane jako g, jest to przyspieszenie, z jakim poruszają się wszystkie ciała w okolicy powierzchni ziemskiej. Aby wyznaczyć...

poleca81%

Siła jako wektor

Jeśli dwa ciała działają na siebie, mówimy, że działają między nimi siły. Siły nie można zobaczyć, ale można rozpoznać jej działanie po wywoływanych przez nią skutkach. Skutki działania sił dzielimy na dwie grupy: - zmiany stanu ruchu...

poleca83%

Praca i energia w centralnym polu grawitacyjnym.

PRACA I ENERGIA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM. OGóLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM. Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało...

poleca84%

Prędkość w różnych układach odniesienia

1. Układ odniesienia.. Każdy opis ruchu ciał materialnych wymaga uprzedniego wyboru układu odniesienia. Przez wyb6r układu odniesienia rozurniemy wybór jednego lub kilku ciał, które umownie przyjmujemy za nieruchome i z którymi wiążemy pewien...

poleca81%

Jak powstają wiatry?

Na zachowanie się mas powietrza mają wpływ praktycznie jedynie dwie siły: ciężkości i siła parcia, wywierana przez cząsteczki sąsiednie, działająca we wszystkich kierunkach. Aby cząsteczka powietrza pozostała w spokoju, te siły muszą być w...

poleca83%

Jądro atomowe

Skład i rozmiary jądra atomowego Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne. Wszystkie składniki jądra nazywamy nukleonami (wspólna nazwa dla protonów i neutronów)....

poleca84%

Fale radiowe

Fale radiowe to nośniki sygnału, dzięki którym możemy słuchać radia. Każda stacja w postaci sygnałów analogowych ma swój generator połączony z anteną nadawczą, urządzenia, te służą do wytwarzania fali elektromagnetycznej o określonej...

poleca82%

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny - jest to cecha, pewna właściwość ciał powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość. W przyrodzie występują również ładunki ujemne i ładunki dodatnie. Ładunki tych samych wartościach odpychają się natomiast ładunki o...

poleca83%

Cząstki elementarne

W tej pracy postaram się przybliżyć istotę i budowę cząstek elementarnych. Aby w ogóle można było wyjaśnić samo zjawisko ich występowania najlepiej przyjrzeć sie najpierw podstawowej cząstce elemantarnej jaką jest ATOM. Wewnątrz atomu znajduje się...

poleca81%

Fizyka- elektrostatyka

Wartość siły wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych kulek umieszczonych w pewnej odległości od siebie jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków zgromadzonych na kulkach. F=kQ1Q2/r^{2}, gdzie: k-stała elektryczna,...

poleca82%

Zasady działania domowych urządzeń elektrycznych - kuchenka mikrofalowa, lampa żarowa, lodówka

Kuchenka mikrofalowa Kuchenki mikrofalowe wykorzystują do ogrzewania potraw promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach pomiędzy zakresem sygnałów telewizyjnych (UHV) a długofalowym końcem podczerwieni, czyli mikrofale. Standardowa...

poleca83%

Prędkości kosmiczne

Asysta (wsparcie grawitacyjne) jest w zasadzie przekazaniem części energii kinetycznej dużego ciała kosmicznego (praktycznie planety) podróżującemu statkowi kosmicznemu. Należy w tym celu wykonać manewr, który w swej optymalnej formie będzie...

poleca84%

Właściwości sprężyste, Prawo Hooke, Prawo Ohma, Właściwości magnetyczne,

- ciała krystaliczne – których cząsteczki tworzą regularną strukturę. Należy do nich większość metali a także niektóre izolatory. - ciała amorficzne – (np. szkło,...

poleca83%

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych.

Zastosowanie soczewek i zwierciadeł w przyrządach optycznych. 1) LUPA Lupa jest przyrządem optycznym służącym do obserwacji drobnych przedmiotów. Zbudowana jest z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu soczewek umieszczonych w oprawce. Lupa...

poleca82%

Warunki panujące na planetach układu słonecznego.

Układ słoneczny Układem słonecznym nazywamy Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią (planety i ich księżyce, planetoidy, komety, meteoroidy oraz pył i gaz wypełniający przestrzeń międzyplanetarną). Materia ta...

poleca80%

Zjawiska przyrodnicze w przyrodzie

Tęcza Tęcza - zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego, gdy Słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła oraz przez...

poleca83%

Wykorzystanie fali elektromagnetycznej przez człowieka.

Fale elektromagnetyczne- zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale te są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B...

poleca84%

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe

Instalacje elektryczne mogą stanowić źródło zagrożeń życia i zdrowia. Skutkami tych zagrożeń mogą być: porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzenia skóry oraz olśnienia oczu wywołanego łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym, zatrucia w...

poleca83%

Energia potencjalna

Kiedy ciało posiada energie potencjalną? Jesli będzie sie znajdowało na pewnej wysokości względem punktu zerowego. Dla naszych rozważań za punkt zerowy przyjmujemy punkt równy z powierzchni ziemii. Jednak punkt zero jest punktem umownym i możemy-...

poleca82%

Hałas zjawisko z którym trzeba walczyć

Źródła hałasu z zewnątrz: ? Środki komunikacji, transportu, ? Lotniska, dworce, zajezdnie, ? Obiekty przemysłowe, rozrywkowe, sportowe, itp. Źródła hałasu w domu: ? Głośna muzyka ? Suszarka Naturalne źródła dźwięków: ? grzmoty, ?...

poleca83%

Soczewka

Soczewka jest to bryła wykonana z przezroczystego materiału, której albo obie powierzchnie ograniczające są powierzchniami kulistymi, albo jedna jest kulista a druga płaska. Soczewka dwustronnie wypukła jest soczewką skupiającą. Wiązka promieni...

poleca83%

Elektryczność, prawo Ohma

Elektryczność Elektryczność, ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Istnienie zjawisk elektryczncyh znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności...

poleca82%

Elektrostatyka

W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy: zamianą pracy na ładunki elektryczne, przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami, przemieszczaniem się jonów...

poleca84%

Mikroskop optyczny

Podstawowe elementy mikroskopu optycznego 1 — okular, 2 — uchwyt rewolwerowy obiektywów, 3 — obiektyw, 4 — śruba makrometryczna, 5 — śruba mikrometryczna, 6 — stolik przedmiotowy, 7 — zwierciadło oświetlające, 8 — przesłona...

poleca83%

Gwiazdy - referat

Co to są Gwiazdy? Gwiazda to ciało niebieskie będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii, w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej. Wyzwolona w nich energia jest emitowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego, a w...

poleca83%

Tarcie

Wszelkie ciała przemieszczające się natkną się na opór ruchu ze strony środowiska, w którym się przemieszają. Siły, które wynikają na skutek oporu środowiska, takie jak np. opór powietrza wywierany na szybujący pocisk czy samolot, opór wody przy...

poleca81%

Silnik elektryczny i prądnica

Silnik elektryczny to urzadzenie, w którym energia elektryczna zamieniana jest na energie mechaniczną, zwykle w postaci energi ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w silniku elektrycznym w wyniki oddziaływania pola magnetycznego i prądu...

poleca83%

Woda w przyrodzie

Woda pokrywa ponad ⅔ powierzchni Ziemi. 97% wody stanowią morza i oceany, 2% występuje w postaci lodowców i lądolodów, a niecały 1% to woda w rzekach, jeziorach, stawach, strumieniach i wodach podziemnych. Woda w niewielkich ilościach występuje...

poleca82%

Łączenie oporów

Rozróżniamy dwa łączenia oporów: a) łączenie szeregowe oporów b) łączenie równoległe oporów 1. Łączenie szeregowe oporów Rozważmy obwód przedstawiony na rysunku 1, zawierający trzy opory: R1, R2, R3 połączone szeregowo. Według II prawa...

poleca84%

Metody badawcze fizyki

Ważne pomiary z historii fizyki: - Pomiar promienia Ziemi - Pomiar szybkości światła - Wyznaczenie stałej grawitacji - Wyznaczenie ładunku elementarnego - Pomiar średnicy jądra atomowego-cienka złotą folie zbombardowano cząstkami...

poleca83%

Wpływ wytwarzania energii na środowisko naturalne

Energia jest niezbędna w życiu człowieka. Pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby, osiągać coraz wyższy poziom życia, realizować nasze pragnienia. Produkcja energii i jej wykorzystanie wpływa na podniesienie poziomu naszego życia, ale...

poleca82%

Pola magnetyczne

1. Rodzaje magnesów trwałych: sztabkowy i podkowiasty. 2. Pole magnetyczne jest to przestrzeń, w której na igłę magnetyczną działa siła. 3. Pole magnetyczne występuje wokół: magnesu trwałego, Ziemii, przewodnika z prądem. 4. Biegun...

poleca84%

Budowa materii, masa.

kinetyczny model budowy materii ciała stałe-sieć krystaliczna (równa) cząsteczki ułożone bardzo blisko siebie i silnie się przyciągają, cząsteczki wykonują drgania wokół punktu równowagi, ciecze cząsteczki ułożone chaotycznie słabo na siebie...

poleca84%

Układ Słoneczny - prezentacja

Prezentacja całego układu słonecznego. Materiał otwiera się w programie Microsoft Power Point

poleca83%

Słońce

Słońce jest najbliższą nam gwiazdą i ma wpływ na wszystkie zjawiska przyrodnicze na Ziemi. Co ciekawe, wśród gwiazd niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jest żółtym karłem. Charakteryzuje się przeciętnymi rozmiarami, masą, temperaturą powierzchni,...

poleca80%

Domowe instalacje elektryczne

Energia elektryczna odgrywa zasadniczą rolę w korzystaniu z podstawowych osiągnięć cywilizacji. Bez elektryczności nie funkcjonuje oświetlenie elektryczne, niemożliwe jest też używanie powszechnie dostępnych elektromechanicznych urządzeń...

poleca83%

Termodynamika

Wszystko z Termodynamiki

poleca83%

Lunety

Niekiedy wynalazek lunety przypisuje się XII-wiecznemu angielskiemu filozofowi Rogerowi Baconowi. Jednak o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że wymyślili ją wcześniej uczeni arabscy. Pierwszym uczonym, który obserwował niebo posługując się...

poleca83%

Fale elektromagnetyczne w telekomunikacji, wysyłanie i odbiór fal elektromagnetycznych, co to jest radiofonia, telegrafia, telefonia, telewizja i radar.

„Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego, zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej w której składowa elektryczna i magnetyczna prostopadłe do siebie i...

poleca79%

Edison Thomas Alva - życie i wynalazki

Przedsiębiorczy wynalazca Tomasz Alva Edison urodził się w lutym 1846 roku w Milan w stanie Ohio. Jego rodzice byli Kanadyjczykami, ojciec zajmował się handlem drewnem budowlanym. Thomas Alva był siódmym dzieckiem w tej rodzinie, jednak troje jego...

poleca84%

Podróż na Marsa

Podróż na Marsa Gdy w roku 1969 Amerykanie dotarli na Księżyc, krążyły poglądy o rychłym zdobyciu Marsa. Jednak prawda była i jest zupełnie inna. Obecnie nikt nie planuje takiej wyprawy, a to z powodu wielu czynników. Aby dolecieć do Marsa,...

poleca83%

Typowe obiekty astronomiczne

TYPOWE OBIEKTY ASTRONOMICZNE Obiekty astronomiczne to wszystkie naturalne i sztuczne obiekty znajdujące się poza naszą planetą Ziemią. Do takich obiektów należą między innymi: Kwazary czyli obiekty gwiazdopodobne. To według naukowców...

poleca82%

Płytka równoległoscienna i załamanie światła

Płytka równoległościenna jest to płytka ograniczona dwiema równoległymi powierzchniami, wykonana z materiału przepuszczającego światło. Płytki równoległościenne, zwane także płasko równoległymi, wykorzystuje się często do ochrony obiektywów...

poleca84%

Zasada zachowania energii mechanicznej

1. Badanie energii spadającego ciała. Jeżeli ciało spada, to jego energia potencjalna maleje (bo wysokość maleje), a energia kinetyczna rośnie (bo jego prędkość rośnie). Zachodzi tu przemiana energii potencjalnej w kinetyczną. Zbadajmy...

poleca83%

Elektrostatyka

Elektrostatyka Błyskawice i pioruny od zawsze budziły w ludziach strach i grozę. W cywilizacjach antycznych pioruny były utożsamiane z bronią bogów, a ich moc i zagadkowość ciągnęły śmiałków do poznania tych zjawisk. Dzisiaj wiemy już całkiem...

poleca83%

Siła

Siła, czyli wielkość zmieniająca stan ruchu ciała Wielkością która zmienia ruch (pęd) ciała jest siła. Do tego, aby w danej sytuacji pojawiła się siła różna od zera potrzebne są: przynajmniej dwa ciała oddziaływanie między tymi ciałami...