profil

Teksty 149
Zadania 0
Słowniki 148
Obrazy 0
Wideo 0

Angielski

poleca29%
Angielski

Liczebnik (Numeral)

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy: liczebniki główne one, six, fifty-nine, one hundred and twelve. liczebniki porządkowe first, third, twenty-fifth. liczebniki wielokrotne once, twice, three times

poleca22%
Angielski

Mowa zależna (Reported speech)

Jak już pewnie wiesz z lekcji języka polskiego, mowa zależna służy do przytaczania wypowiedzi innych osób, ale nie w formie dosłownej. Przytaczając czyjąś wypowiedź dosłownie, zaznaczamy to cudzysłowem, a wypowiedź taką nazywamy mową niezależną: He said ‘I will never lie again’. --> mowa niezależna He said that he would never lie again. --> mowa zależna

poleca81%
Angielski

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Kategoria: Przedimek (Article)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...

poleca94%
Angielski

If only – gdyby tylko

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

If only występuje w konstrukcjach odnoszących się do czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. W czasie teraźniejszymi przeszłym wyraża żal, ubolewanie, natomiast w czasie przyszłym życzenie. Zdanie w czasie Konstrukcja Wyraża Przykład teraźniejszym if only + Past Simple żal, ubolewanie If only I knew Spanish. ( Gdybym tylko znał hiszpański. = Szkoda, że nie znam hiszpańskiego. ) przeszłym if only + Past Perfect żal,...

poleca87%
Angielski

Zdania okolicznikowe (Clauses)

Kategoria: Zdania podrzędnie złożone (Complex sentences)

Zdania podrzędne okolicznikowe wskazują na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiadają one na pytania: kiedy? dlaczego? w jakim celu? gdzie? w jaki sposób? , itd. Zdania podrzędne okolicznikowe dzielimy na:

poleca46%
Angielski

Tryb łączący (Unreal present and past)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

poleca62%
Angielski

Zdania przydawkowe (Relative clauses)

Kategoria: Zdania podrzędnie złożone (Complex sentences)

Zdania przydawkowe podrzędne odpowiadają na pytania jaki? który? Łączą się one ze zdaniami nadrzędnymi bezspójnikowo lub za pomocą zaimków względnych: that, who, which, whose, whom . Zdania przydawkowe podrzędne dzielimy na dwa rodzaje:

poleca59%
Angielski

Czasownik + przyimek

Kategoria: Inne przyimki (Other prepositions)

accuse of oskarżać Tom was accused of robbing an elderly lady. agree with zgadzać się I’m sorry but I don’t agree with you. ask for poprosić Don’t be afraid. I won’t ask you for money. blame for oskarżać, winić I don’t blame you for what has happened. congratulate sb on sth gratulować komuś z powodu Daddy congratulated me on passing all the exams successfully. consist of...

poleca66%
Angielski

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami: London lies on the banks of the river Thames. We are listening to music right now. That’s the man to whom I spoke yesterday. Uważać należy jednak na pytania. W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania: What are you thinking about ? What is she...

poleca69%
Angielski

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że) Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. ( Chciałbym mieć dużo pieniędzy. ) John wishes he were on holidays now. ( Janek chciałby być teraz na wakacjach. ) przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. ( Żałuję, że spowodowałem ten wypadek. ) We wish we had passed our exams. ( Szkoda,...

poleca92%
Angielski

Czasowniki modalne (Modal verbs)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki modalne, jak sama nazwa wskazuje, modelują, czyli wpływają na znaczenie czasowników, którym towarzyszą. W języku angielskim czasowniki modalne odgrywają ważną rolę, dlatego teraz przyjrzymy się poszczególnym funkcjom, które pełnią: I should do – powinienem zrobić I must do – muszę zrobić I needn’t do – nie muszę robić I had to do – musiałem zrobić I was able to do – byłem w stanie zrobić Zwróć uwagę, że czasowniki modalne nie zmieniają...

poleca63%
Angielski

Ułamki (Fractions and decimals)

Kategoria: Liczebnik (Numeral)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca65%
Angielski

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca32%
Angielski

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z: rzeczownikami, The book is on the table . zaimkami, She is a friend of mine . czasownikami, I’m talking to Mary. Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować...

poleca75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Kategoria: Liczebnik (Numeral)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca82%
Angielski

Another, other, others, the other, the others

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

another, other, others, the other, the others zaimek tłumaczenie występuje another inny, następny z rzeczownikiem z one lub samodzielnie Yesterday I was watching two dogs.One was running around a tree, another (one) was digging in the ground. other inni, inne z rzeczownikiem lub z ones Those jeans are too small. Could you show me some other jeans (ones)? others inni, inne...

poleca78%
Angielski

Zdania oznajmujące w mowie zależnej (Reported statements)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

Omówioną wcześniej zasadę następstwa czasów będziemy stosować w mowie zależnej. Aby przekształcić zdanie z mowy niezależnej na mowę zależną, będziemy potrzebować tzw. czasowników relacjonujących ( introductory verbs ), takich jak np.: say, tell, explain, itd., od których będziemy rozpoczynać zdania w mowie zależnej: ‘I’m not hungry’ Tom said. Tom said (that) he was not hungry. W powyższym przykładzie, oprócz zastosowania następstwa czasów, zmianie uległ również podmiot z I...

poleca71%
Angielski

Tryb rozkazujący (Imperative)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb rozkazujący wyraża: nakazy i polecenia: Tell me the truth. Open the door. Shut up your mouth. zakazy: Don’t try to cheat me. Don’t buy that bag. It’s too expensive. Don’t come any closer. życzenia: Let me close the door. ( Pozwól, że zamknę drzwi. ) Let us do it for you. ( Pozwólcie, że zrobimy to za was. ) Let her pay the bill. ( Pozwól, żeby ona zapłaciła rachunek. ) Let’s go to the ciemna. ( Chodźmy do kina. )...

poleca40%
Angielski

Wyrażanie próśb: can, will, could, would, may, might

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

prosząc kogoś o wykonanie jakiejś przysługi dla nas, będziemy potrzebować następujących czasowników modalnych: can,will, could, would: Can you help me? ( Możesz mi pomóc? ) Will you do this for me? ( Zrobisz to dla mnie? ) ‘ Could you help me with my homework?’ the pupil asked the teacher. ( „Pomoże mi pan zrobić zadanie?” uczeń zapytał nauczyciela. ) Would you exchange this T-shirt for me? It’s too small. ( Wymieni mi pani tę koszulkę? Jest za mała. )...

poleca68%
Angielski

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca55%
Angielski

Zastosowanie (Uses of the passive voice)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Strony biernej używamy, gdy chcemy: podkreślić czynność, a nie jej wykonawcę, stąd strona bierna bardzo często pojawia się w wiadomościach, artykułach, instrukcjach: The washing-up has already been done. Seven people were killed in a plane crash last night. The printer cover should always be closed. nie znamy wykonawcy czynności: Mary was robbed last night. The bus stop has been damaged. wykonawca jest oczywisty, więc nie ma sensu o nim wspominać:...

poleca56%
Angielski

wyrażanie przyzwolenia, braku przyzwolenia, zakazu: can could, may, might, can’t, mustn’t

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

o przyzwolenie pytamy za pomocą: can, could, may, might: Can we go out? ( Czy możemy wyjść? ) Could I open the window? ( Czy mogę otworzyć okno? ) May I leave the classroom? ( Czy mogę wyjść z klasy? ) Might I look at these papers? ( Czy mogę spojrzeć na te papiery? ) Zwróć uwagę, że czasownik can stosowany jest w języku nieformalnym, natomiast could, may i might występują w języku formalnym. przyzwolenia udzielamy za pomocą:...

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kategoria: Zasady pisowni (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...

poleca84%
Angielski

Przedimek określony the (Definite article the)

Kategoria: Przedimek (Article)

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy: This is a girl. The girl is tall. That is a dog. The dog is black. Przedimek określony the jest również stosowany przed: rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju): the earth the moon the sky...

poleca40%
Angielski

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth , tell somebody not to do something : ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone. ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting. Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy...

poleca83%
Angielski

Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny (clauses of reason)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: dlaczego? z jakiego powodu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: as / since jako że I overslept as / since I went to bed very late the previous night. (Zaspałem, jako że poszedłem późno spać poprzedniej nocy.) because ponieważ Don’t do it because it’s dangerous. (Nie rób tego, ponieważ jest to niebezpieczne.) because of /due to* w związku z / ze względu na The ship didn’t...

poleca77%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

przysłówki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach as… as.. tak… jak… The boy worked as slowly as my brother. so… as… taki… jak… She writes so carefully as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… They did n’t talk as / so long as you did. przysłówki w stopniu wyższym służą do porównania dwóch czynności, odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : The boy worked...

poleca22%
Angielski

Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Wszystkie czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy: czasowniki dynamiczne czasowniki statyczne

poleca51%
Angielski

Wyrażanie krytyki: should, shouldn’t, ought to, ought not to

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

chcąc skrytykować czyjejś zachowanie, postępowanie, zastosujemy czasowniki shouldn’t i ought not to : w czasie teraźniejszym: shouldn’t, ought not to + bezokolicznik bez to You shouldn’t behave noisily. ( Nie powinieneś się głośno zachowywać. ) She ought not to be so cheeky. ( Nie powinna być taka bezczelna. ) Jason shouldn’t speak badly of his brother. ( Jason nie powinien źle mówić o swoim bracie. ) w czasie przeszłym: shouldn’t, ought not...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki użyte przymiotnikowo (Nouns used as adjectives)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Niektóre rzeczowniki mogą pełnić funkcje przymiotnika: silk shirt – jedwabna koszula spring flowers – wiosenne kwiaty steel door – stalowe drzwi summer holiday – letnie wakacje Sunday paper – niedzielna gazeta detecive novel – powieść kryminalna

poleca63%
Angielski

Bezokolicznik z to

Kategoria: Bezokolicznik (Infinitive)

Bezokolicznika z to używamy: w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu: I went shopping to buy something to eat. She went on holidays to have some rest. John asked Cindy to lend him a CD. po zwrotach: would like, would love, would prefer : I’d like to have a sports car one day. I’d love to come to your party. She’d prefer to stay at home, rather than go out. po zwrocie: it + be + przymiotnik (+ of + osoba):...

poleca82%
Angielski

As if / as though – jak gdyby

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot ten funkcjonuje tylko w odniesieniu do czasów teraźniejszego i przeszłego. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym as if / as though + Past Simple She behaves as if she was a film star. ( Zachowuje się, jakby była gwiazdą filmową. ) He speaks Spanish as though he was a Spaniard. ( Mówi po hiszpańsku, jakby był Hiszpanem. ) przeszłym as if / as though + Past Perfect He describes Paris as if he had been...

poleca84%
Angielski

Intonacja

Kategoria: Pytania rozłączne (Question tags)

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy): Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z...

poleca58%
Angielski

Bezokolicznik (Infinitive)

Kategoria: Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne (Infinitive and gerund)

Formy bezokolicznika bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki złożone (Compound nouns)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Rzeczowniki złożone to połączenia dwóch rzeczowników lub rzeczownika i rzeczownika odczasownikowego (gerund), które zestawione razem nabierają nowego znaczenia. Rzeczowniki złożone mogą występować w następujących kombinacjach: rzeczownik + rzeczownik: hall door telephone directory kitchen table box office traffic jam pain killer rzeczownik + rzeczownik odczasownikowy ( gerund ): coal mining fruit picking lorry driving weight lifting...

poleca94%
Angielski

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca54%
Angielski

Zdania przydawkowe opisujące (Non-defining relative clauses)

Kategoria: Zdania przydawkowe (Relative clauses)

Zdania opisujące nie określają osób, rzeczy, roślin, zwierząt, zawierają jedynie dodatkowe informacje na ich temat. Stąd też zdanie opisujące możemy opuścić, a zdanie złożone przekształci się w zdanie proste: Mrs. Jones, whose husband is a dentist, is a very nice woman. --> zdanie złożone Mrs. Jones is a very nice woman. --> zdanie proste London, which is the capital city of Great Britain, lies on the river Thames. --> zdanie złożone London lies on the river Thames....

poleca86%
Angielski

Would rather – woleć, preferować

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot would rather będzie się łączyć z różnymi konstrukcjami w zależności od tego, z jakim dopełnieniem występuje: would rather + dopełnienie takie samo jak podmiot --> nie stosujemy trybu łączącego ! Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym would rather + bezokolicznik bez to I ’d rather stay at home. (Wolę zostać w domu.) I ’d rather go by bus than by train. (Wolę jechać autobusem niż pociągiem.)...

poleca65%
Angielski

Miejsce przymiotnika w zdaniu (Position of adjectives)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

Przymiotniki zwykle zajmują miejsce przed rzeczownikiem.Przymiotniki odnoszące się do jakości mogą występować zarówno przed rzeczownikiem: Yesterday I met a nice guy. She hates her brown coat. I have some interesting information for you. jak i po czasowniku: I will become rich one day. Maggie is very intelligent . You look good in this dress. Wszystkie przymiotniki dzielimy na dwie grupy: przymiotniki wyrażające opinię: good,...

poleca64%
Angielski

Następstwo czasów (The sequence of tenses)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

Mowę zależną omówimy szczegółowo w dalszej części, a teraz przyjrzyjmy się zasadzie następstwa czasów, którą stosujemy w mowie zależnej oraz w zdaniach podrzędnych dopełnieniowo. Na początek przypomnijmy sobie, jakie to zdania: She knows that John is a teacher . I don’t know where he lives . Did they know when Jim had come back ? Wszystkie podkreślone elementy to zdania podrzędne dopełnieniowo – rozpoczynają się one od zaimków that, where, who, which . Zasada...

poleca58%
Angielski

zdania okolicznikowe skutku (clauses of result)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: z jakim skutkiem? co miało miejsce w związku z tym? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym spójnikami: as a result /consequently w rezultacie I lost my keys as a result / consequently I couldn’t get to my flat. ( Zgubiłem klucz i w rezultacie nie mogłem dostać się do mieszkania. ) therefore dlatego The boy broke his mother’s best cup therefore she was angry with him. ( Chłopak zbił najlepszą filiżankę mamyi dlatego była na...

poleca73%
Angielski

Pytania zawierające przeczenie (Negative questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania zawierające przeczenie, podobnie jak w języku polskim, służą do wyrażenia zdziwienia, niedowierzania, oburzenia, niezadowolenia: Why did n’t you like the film? Has n’t she sold the house yet? Ca n’t you ride a bike? Ponadto, gdy nie do końca jesteśmy pewni danej informacji, możemy poprosić naszego rozmówcę o wyjaśnienie kwestii, korzystając z pytania zawierającego przeczenie: Is n’t that Mr. Jones? Was n’t it in 1999? Did n’t you buy that car 3...

poleca20%
Angielski

Czasownik posiłkowy to have (have – had – had)

Kategoria: Czasowniki posiłkowe: to be, to do, to have (Auxiliary verbs: to be, to do, to have)

czasownik posiłkowy to have (have – had – had) służy dotworzenia wszystkich czasów typu Perfect : to have + imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Perfect I have already done my work. Present Perfect Continuous I have been doing my work for an hour. Past Perfect I had done my work before I went to bed. Past Perfect Continuous I had been doing my work for an hour when Tom came. Future Perfect I...

poleca85%
Angielski

Forma dzierżawcza (Saxon genitive, -of)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Forma dzierżawcza w języku angielskim, która odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego? ), tworzona jest na dwa sposoby: za pomocą apostrofu i -s oraz za pomocą zaimka of . Pierwszą z nich stosujemy, mówiąc o rzeczownikach żywotnych, natomiast drugą o rzeczownikach nieżywotnych. Formę dzierżawczą osób tworzymy w następujący sposób: w liczbie pojedynczej dodajemy apostrof i -s ( ‘s ): This is my mother’s car . (To jest samochód (kogo?) mojej mamy.) There was a big chimney on...

poleca46%
Angielski

Podstawowe informacje (Introduction)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Jak wiesz, strona bierna występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porównując jednak, częstotliwość stosowania tej konstrukcji, musimy zauważyć, że występuje ona zdecydowanie częściej w języku angielskim niż polskim. Stronę bierną w języku angielskim tworzymy podobnie jak w języku polskim – potrzebujemy czasownika posiłkowego to be w odpowiednim czasie oraz imiesłowu biernego. to be + imiesłów bierny (3 forma czasownika) The essay was written by Mary. ( Wypracowanie...

poleca80%
Angielski

Przyimki określające czas (Prepositions of time)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia: She usually gets up at seven am . I finished work at half past five yesterday. Bats don’t sleep at night- they look for food. People say that ghosts wake up at midnight oraz w wyrażeniach: at present At present , there’re more and more educated people. at the moment I’m preparing breakfast at the moment . at Christmas / Easter She’s...

poleca63%
Angielski

Rodzaje przysłówków (Kinds of adverbs)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Wyróżniamy następujące rodzaje przysłówków: przysłówek odpowiada na pytanie przykłady sposobu how? (jak?) The soldiers fought ( how? ) bravely . miejsca where? (gdzie?) She went ( where? ) down the stairs. czasu when? (kiedy?) I will visit you ( when? ) tomorrow . częstotliwości how often? (jak często?) They ( how often? ) sometimes visit us. stopnia to what extend? (do jakiego...

poleca67%
Angielski

Ogólne informacje o przysłówku (Introduction)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Przysłówki opisują: czasowniki - She speaks Italian well. przymiotniki - Jessica is a very attractive girl. inne przysłówki They know Sam very well . Wiele z nich tworzymy, dodając końcówkę -ly do: przysłówek przymiotników bad + ly badly beautiful + ly beautifully rzeczowników day + ly daily week + ly weekly liczebników first + ly...

poleca78%
Angielski

Liczebniki porządkowe (Ordinal numbers)

Kategoria: Liczebnik (Numeral)

Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -th . Są jednak wyjątki – trzy pierwsze liczebniki porządkowe tworzą nieregularne formy: liczebnik główny liczebnik porządkowy one the first two the second three the third four the four th five the fif th six the six th twelve the twelf th W liczebnikach złożonych tylko ostatni człon...

poleca78%
Angielski

Przyimki ruchu (Prepositions of movement)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Mówiąc o przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, potrzebujemy przyimków from… to… : They took the bus from London to Oxford. Natomiast mówiąc o ruchu w danym kierunku, wykorzystamy sam przyimek to : They went to Chicago to visit their family. Występuje on w towarzystwie takich czasowników jak: come, drive, go, travel, walk : I’ ve been driving to Cracow for 2 hours. Mandy loves travelling to far away places. oraz to be w...

poleca43%
Angielski

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund)

Kategoria: Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne (Infinitive and gerund)

Forma gerund jest taka sama, jak forma imiesłowu czynnego. Odpowiada ona polskiemu rzeczownikowi odczasownikowemu: dancing – tańczenie writing – pisanie reading – czytanie

poleca83%
Angielski

Pytania rozłączne (Question tags)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania rozłączne są odpowiednikiem polskiego zwrotu nieprawdaż ,czy potocznego no nie?, nie? Stosowane są w zdaniach twierdzących i przeczących i pełnią dwie funkcje: - pytania, - prośby o potwierdzenie informacji: You have been to New York, haven’t you? They can dance, can’t they? Kate is an architect, isn’t she? We love going to the cinema, don’t we? pytania rozłączne w zdaniach twierdzących – w tego typu zdaniach pytania rozłączne tworzymy przez zaprzeczenie informacji...

Sprawdź także
poleca69%
Angielski

Pisownia dużych liter (Capital letters)

Kategoria: Zasady pisowni (Punctuation marks)

Dużą literą piszemy: każdy wyraz stojący na początku tekstu lub po kropce, pytajniku lub wykrzykniku: W hen she opened her eyes she saw a strange man. T he man was wearing black coat and a mask. imiona, nazwiska, przydomki: J ohn B rown S anta C laus tytuły, godności lub określenia pokrewieństwa bezpośrednio poprzedzające imię lub nazwisko osoby, do której się odnoszą: P rofesor J ones L ord N elson A unt M ary...

poleca46%
Angielski

Rzeczownik + przyimek

Kategoria: Inne przyimki (Other prepositions)

advantage of korzyść There’re many advantages of having a car. answer to odpowiedź na Please, give an answer to my question. (pay) attention to zwrócić uwagę na Will you pay attention to what I am saying? difference between różnica pomiędzy What’s the difference between these two mobile phones? excuse for wymówka That’s another excuse for not going out. influence on wpływ...

poleca70%
Angielski

Strona bierna w czasach teraźniejszych (Passive voice in present tenses)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

czas czasownik to be imiesłów bierny Present Simple am / are / is imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Continuous am / are / is + being Present Perfect have / has + been   strona czynna strona bierna They paint the room every year. The room is painted every year. They are painting the room now. The room is being painted now. They have just painted the...

poleca69%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

przymiotniki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach: as… as.. tak… jak… John is as old as my brother. so… as… taki… jak… She is so good as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… The book wa sn’t so / as interesting as the film. przymiotniki w stopniu wyższym służą porównaniu dwóch osób, rzeczy itd., odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : John is older than my...

poleca43%
Angielski

Czasowniki dynamiczne

Kategoria: Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wyrażające ruch, czynności, np.: dance, drive, get, give, go, move, travel, walk: She dances beautifully. We’re driving to Prague. Max got a nice present for his birthday. Where will you go on your holidays? I was walking in the park when I met a friend of mine. występują one we wszystkich typach czasów;

poleca82%
Angielski

Suppose / supposing – przypuśćmy, a jeśli

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Podobnie jak as if / as though występuje, opisując sytuacje w czasie teraźniejszym i przeszłym. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym Suppose /supposing + Past Simple Suppose you were a very rich person. (Przypuśćmy, że jesteś bardzo bogatą osobą.) Supposing they were abroad. (Przypuśćmy, że są za granicą.) przeszłym Suppose /supposing + Past Perfect Suppose he had lost his way. (Przypuśćmy, że zgubił drogę.)...

poleca25%
Angielski

Liczebniki wielokrotne (Repeating numerals)

Kategoria: Liczebnik (Numeral)

Liczebniki wielokrotne służą do wskazania, jak często wykonywana jest dana czynność. Tworzymy je przez dodanie do liczebnika głównego słowa times , oprócz dwóch pierwszych liczebników wielokrotnych, które są liczebnikami nieregularnymi: once – jeden raz, twice – dwa razy, three times – trzy razy, twenty-four times – dwadzieścia cztery razy.

poleca84%
Angielski

Future Continuous – czas przyszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą się rozgrywały w danym momencie w przyszłości: He will be writing a book tomorrow morning. ( Jutro rano będzie pisał książkę. ) Tom will be sunbathing on the beach this time next week. ( O tej porze w przyszłym tygodniu Tom będzie się opalał na plaży. ) At 4 pm tomorrow I will be working in my office. ( Jutro o czwartej będę pracował w biurze. ) Konstrukcja: podmiot + will + be +...

poleca80%
Angielski

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Perfect Continuous używamy: chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości: I had been reading for an hour when the phone rang. ( Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon. ) Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. ( Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii. ) Before they moved to Liverpool, they had been living in...