profil

Past Simple – czas przeszły dokonany

poleca 64% 488 głosów

Czasu Past Simple używamy, wyrażając:

  • czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości:
    • She watched that film yesterday.
    • They invited me to the party last week.
    • Kate bought that dress two months ago.
  • szereg kolejno następujących po sobie działań w przeszłości:
    • He opened the door, entered the room, sat down on the sofa and turned on the TV.

Okolicznikami czasu są: yesterday (wczoraj), last week /month / year (w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku) a day /week / month ago (dzień / tydzień / miesiąc temu) Stawiamy je na początku lub końcu zdania:
Who did you meet yesterday?
I found a gold ring in the street last week.
Last year we went to Turkey for our holidays.
She met her boyfriend a month ago.

Odmiana czasownika to be w czasie Past Simple
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I was I was not = wasn’t Was I ?
you were you were not = weren’t Were you ?
he was he was not = wasn’t Was he ?
she she she
it it it
we were we were not = weren’t Were we ?
you you you
they they they

Konstrukcja:

podmiot + czasownik w formie przeszłej + reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Past Simple na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I gave I did not (didn’t) give Did I give?
you gave you did not (didn’t) give Did you give?
he gave he did not (didn’t) give Did he give?
she she she
it it it
we gave we did not (didn’t) give Did we give?
you you you
they they they

Czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. Regularne przyjmują końcówkę -ed, natomiast nieregularnych musisz nauczyć się na pamięć.

Zwróć uwagę, że stosując czasownik posiłkowy did (taki sam dla wszystkich osób), czasownik główny cofasz do formy podstawowej:
When did you return?
Where did she find my car keys?
Did they sell that house?

Podoba się? Tak Nie