profil

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

poleca 94% 15 głosów

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając:

  • czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu:
    • By next year I will have been working for the same company for over 20 years. (W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat.)
    • By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. (O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin.)
    • We will have been discussing that topic for over half an hour by 1 pm. (O pierwszej będziemy już dyskutować na ten temat od ponad półgodziny.)

Okoliczniki czasu w Future Perfect Continuous: by… for... (o... od...):
By 6 pm I will have been waiting for him for 3 hours. (O szóstej będę już czekać na niego od trzech godzin.)

Konstrukcja:

podmiot + will + have + been + imiesłów czynny + reszta zdania

Odmiana czasowników w Future Perfect Continuous na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I will have beengiving I will not (won’t) have beengiving Will I have beengiving?
you will have beengiving you will not (won’t) have beengiving Will you have beengiving?
he will have beengiving he will not (won’t) have beengiving Will he have beengiving?
she she she
it it it
we will have beengiving we will not (won’t) have beengiving Will we have beengiving?
you you you
they they they
Podoba się? Tak Nie