profil

Used to / be used to / get used to

poleca 83% 269 głosów

Zwroty used to, be used to, get used to stosujemy, gdy mówimy o różnego rodzaju przyzwyczajeniach i nawykach. Z racji tego, że wspólnym elementem tych trzech zwrotów jest słowo used, są one bardzo często mylone ze sobą. Dlatego teraz przyjrzyjmy się, w jakich kontekstach możemy zastosować poszczególne zwroty:

 • used to – wyraża rutynową czynność, nawyk w czasie przeszłym:
  • I used to go to sleep late at night when I was younger. (Chodziłem późno spać kiedy byłem młodszy.)
  • She used to spend a lot of money on clothes. (Wydawała dużo pieniędzy na ubrania.)
  • We used to go out a lot on Friday nights. (Często wychodziliśmy w piątkowe wieczory.)
  Zauważ, że słowo used jest już w formie przeszłej, dlatego następny czasownik jest w formie bezokolicznika. A jeżeli tak jest ,to zdania pytające i przeczące będziemy tworzyć za pomocą czasownika posiłkowego did:
  • Did you use to go to sleep late at night when you were younger?
  • She didn’t use to spend much money on clothes.
  • Did you use to go out a lot on Friday nights?

Zwrot used to i czas Past Simple mogą być używane wymiennie, kiedy mówimy o rutynowych czynnościach i nawykach w czasie przeszłym:
She used to get up early when she was a child. = She got up early when she was a child.
Wstawała wcześnie rano, kiedy była dzieckiem.

 • be used tobyć przyzwyczajonym
 • get used toprzyzwyczaić się

Te dwa zwroty służą do wyrażenia przyzwyczajenia w różnych czasach. Spójrz na przykłady

Present I am used to getting up early.
(Jestem przyzwyczajony do wstawania wcześnie rano.)
Past I was used to getting up early.
(Byłem przyzwyczajony do wstawania wcześnie rano.)
Future I will get used to getting up early.
(Przyzwyczaję się do wstawania wcześnie rano.)

Zauważ, że po zwrotach be / get used to mogą wystąpić:

 • rzeczownik:
  • Are the British used to rainy weather? (Czy Brytyjczycy są przyzwyczajeni do deszczowej pogody?)
  • They were used to their old dog. (Byli przyzwyczajeni do swojego starego psa.)
  • I am used to active life. (Jestem przyzwyczajony do aktywnego trybu życia.)
 • rzeczownik odczasownikowy (forma gerundialna):
  • Maria says she will never get used to ironing shirts. (Maria mówi, że nigdy nie przyzwyczai się do prasowania koszul.)
  • I have already got used to living in the country. (Już się przyzwyczaiłem do życia na wsi.)
  • She hasn’t got used to driving on the left side yet. (Jeszcze się nie przyzwyczaiła do jeżdżenia po lewej stronie.)
 • zaimek:
  • I guess they will quickly get used to her. (Sądzę, że szybko się do niej przyzwyczają.)
  • I don’t like this old coat but I am used to it. (Nie lubię tego starego płaszcza, ale jestem do niego przyzwyczajony.)
  • I couldn’t get used to their accent but they quickly got used to mine. (Nie mogłem przyzwyczaić się do ich akcentu, ale oni szybko przyzwyczailisię do mojego.)

Ponieważ be / get used to występują w wielu konstrukcjach, formy pytające i przeczące tworzymy za pomocą czasowników posiłkowych:

 • Were they used to their old dog? (Czy oni byli przyzwyczajeni do swojego starego psa?)
 • I guess they won’t get used to her. (Sądzę, że nie przyzwyczają się do niej.)
 • Jim isn’t used to rainy weather. (Jim nie jest przyzwyczajony do deszczowej pogody.)
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 4 minuty