profil

Teksty 149
Zadania 0
Słowniki 148
Grafika 0
Filmy 0

Angielski

poleca50%
Angielski

Rzeczownik (Noun)

polecab/d
poleca29%
Angielski

Liczebnik (Numeral)

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy: liczebniki główne one, six, fifty-nine, one hundred and twelve. liczebniki porządkowe first, third, twenty-fifth. liczebniki wielokrotne once, twice, three times

poleca17%
poleca56%
Angielski

Czasownik (Verb)

poleca34%
poleca22%
Angielski

Mowa zależna (Reported speech)

Jak już pewnie wiesz z lekcji języka polskiego, mowa zależna służy do przytaczania wypowiedzi innych osób, ale nie w formie dosłownej. Przytaczając czyjąś wypowiedź dosłownie, zaznaczamy to cudzysłowem, a wypowiedź taką nazywamy mową niezależną: He said ‘I will never lie again’. --> mowa niezależna He said that he would never lie again. --> mowa zależna

poleca81%
Angielski

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...

poleca94%
Angielski

If only – gdyby tylko

If only występuje w konstrukcjach odnoszących się do czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. W czasie teraźniejszymi przeszłym wyraża żal, ubolewanie, natomiast w czasie przyszłym życzenie. Zdanie w czasie Konstrukcja Wyraża Przykład teraźniejszym if only + Past Simple żal, ubolewanie If only I knew Spanish. ( Gdybym tylko znał hiszpański. = Szkoda, że nie znam hiszpańskiego. ) przeszłym if only + Past Perfect żal,...

poleca67%
Angielski

Zaimek (Pronoun)

polecab/d
poleca87%
Angielski

Zdania okolicznikowe (Clauses)

Zdania podrzędne okolicznikowe wskazują na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiadają one na pytania: kiedy? dlaczego? w jakim celu? gdzie? w jaki sposób? , itd. Zdania podrzędne okolicznikowe dzielimy na:

poleca46%
Angielski

Tryb łączący (Unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

poleca62%
Angielski

Zdania przydawkowe (Relative clauses)

Zdania przydawkowe podrzędne odpowiadają na pytania jaki? który? Łączą się one ze zdaniami nadrzędnymi bezspójnikowo lub za pomocą zaimków względnych: that, who, which, whose, whom . Zdania przydawkowe podrzędne dzielimy na dwa rodzaje:

poleca59%
Angielski

Czasownik + przyimek

accuse of oskarżać Tom was accused of robbing an elderly lady. agree with zgadzać się I’m sorry but I don’t agree with you. ask for poprosić Don’t be afraid. I won’t ask you for money. blame for oskarżać, winić I don’t blame you for what has happened. congratulate sb on sth gratulować komuś z powodu Daddy congratulated me on passing all the exams successfully. consist of...

poleca66%
Angielski

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami: London lies on the banks of the river Thames. We are listening to music right now. That’s the man to whom I spoke yesterday. Uważać należy jednak na pytania. W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania: What are you thinking about ? What is she...

poleca69%
Angielski

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że) Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. ( Chciałbym mieć dużo pieniędzy. ) John wishes he were on holidays now. ( Janek chciałby być teraz na wakacjach. ) przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. ( Żałuję, że spowodowałem ten wypadek. ) We wish we had passed our exams. ( Szkoda,...

poleca23%
poleca92%
Angielski

Czasowniki modalne (Modal verbs)

Czasowniki modalne, jak sama nazwa wskazuje, modelują, czyli wpływają na znaczenie czasowników, którym towarzyszą. W języku angielskim czasowniki modalne odgrywają ważną rolę, dlatego teraz przyjrzymy się poszczególnym funkcjom, które pełnią: I should do – powinienem zrobić I must do – muszę zrobić I needn’t do – nie muszę robić I had to do – musiałem zrobić I was able to do – byłem w stanie zrobić Zwróć uwagę, że czasowniki modalne nie zmieniają...

poleca63%
Angielski

Ułamki (Fractions and decimals)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca65%
Angielski

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca32%
Angielski

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z: rzeczownikami, The book is on the table . zaimkami, She is a friend of mine . czasownikami, I’m talking to Mary. Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować...

poleca75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca82%
Angielski

Another, other, others, the other, the others

another, other, others, the other, the others zaimek tłumaczenie występuje another inny, następny z rzeczownikiem z one lub samodzielnie Yesterday I was watching two dogs.One was running around a tree, another (one) was digging in the ground. other inni, inne z rzeczownikiem lub z ones Those jeans are too small. Could you show me some other jeans (ones)? others inni, inne...

poleca78%
Angielski

Zdania oznajmujące w mowie zależnej (Reported statements)

Omówioną wcześniej zasadę następstwa czasów będziemy stosować w mowie zależnej. Aby przekształcić zdanie z mowy niezależnej na mowę zależną, będziemy potrzebować tzw. czasowników relacjonujących ( introductory verbs ), takich jak np.: say, tell, explain, itd., od których będziemy rozpoczynać zdania w mowie zależnej: ‘I’m not hungry’ Tom said. Tom said (that) he was not hungry. W powyższym przykładzie, oprócz zastosowania następstwa czasów, zmianie uległ również podmiot z I...

poleca71%
Angielski

Tryb rozkazujący (Imperative)

Tryb rozkazujący wyraża: nakazy i polecenia: Tell me the truth. Open the door. Shut up your mouth. zakazy: Don’t try to cheat me. Don’t buy that bag. It’s too expensive. Don’t come any closer. życzenia: Let me close the door. ( Pozwól, że zamknę drzwi. ) Let us do it for you. ( Pozwólcie, że zrobimy to za was. ) Let her pay the bill. ( Pozwól, żeby ona zapłaciła rachunek. ) Let’s go to the ciemna. ( Chodźmy do kina. )...

poleca68%
Angielski

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca55%
Angielski

Zastosowanie (Uses of the passive voice)

Strony biernej używamy, gdy chcemy: podkreślić czynność, a nie jej wykonawcę, stąd strona bierna bardzo często pojawia się w wiadomościach, artykułach, instrukcjach: The washing-up has already been done. Seven people were killed in a plane crash last night. The printer cover should always be closed. nie znamy wykonawcy czynności: Mary was robbed last night. The bus stop has been damaged. wykonawca jest oczywisty, więc nie ma sensu o nim wspominać:...

poleca56%
Angielski

wyrażanie przyzwolenia, braku przyzwolenia, zakazu: can could, may, might, can’t, mustn’t

o przyzwolenie pytamy za pomocą: can, could, may, might: Can we go out? ( Czy możemy wyjść? ) Could I open the window? ( Czy mogę otworzyć okno? ) May I leave the classroom? ( Czy mogę wyjść z klasy? ) Might I look at these papers? ( Czy mogę spojrzeć na te papiery? ) Zwróć uwagę, że czasownik can stosowany jest w języku nieformalnym, natomiast could, may i might występują w języku formalnym. przyzwolenia udzielamy za pomocą:...

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...

poleca84%
Angielski

Przedimek określony the (Definite article the)

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy: This is a girl. The girl is tall. That is a dog. The dog is black. Przedimek określony the jest również stosowany przed: rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju): the earth the moon the sky...

poleca40%
Angielski

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth , tell somebody not to do something : ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone. ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting. Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy...

poleca83%
Angielski

Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny (clauses of reason)

Odpowiadają na pytania: dlaczego? z jakiego powodu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: as / since jako że I overslept as / since I went to bed very late the previous night. (Zaspałem, jako że poszedłem późno spać poprzedniej nocy.) because ponieważ Don’t do it because it’s dangerous. (Nie rób tego, ponieważ jest to niebezpieczne.) because of /due to* w związku z / ze względu na The ship didn’t...

poleca77%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

przysłówki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach as… as.. tak… jak… The boy worked as slowly as my brother. so… as… taki… jak… She writes so carefully as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… They did n’t talk as / so long as you did. przysłówki w stopniu wyższym służą do porównania dwóch czynności, odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : The boy worked...

poleca22%
Angielski

Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wszystkie czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy: czasowniki dynamiczne czasowniki statyczne

poleca51%
Angielski

Wyrażanie krytyki: should, shouldn’t, ought to, ought not to

chcąc skrytykować czyjejś zachowanie, postępowanie, zastosujemy czasowniki shouldn’t i ought not to : w czasie teraźniejszym: shouldn’t, ought not to + bezokolicznik bez to You shouldn’t behave noisily. ( Nie powinieneś się głośno zachowywać. ) She ought not to be so cheeky. ( Nie powinna być taka bezczelna. ) Jason shouldn’t speak badly of his brother. ( Jason nie powinien źle mówić o swoim bracie. ) w czasie przeszłym: shouldn’t, ought not...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki użyte przymiotnikowo (Nouns used as adjectives)

Niektóre rzeczowniki mogą pełnić funkcje przymiotnika: silk shirt – jedwabna koszula spring flowers – wiosenne kwiaty steel door – stalowe drzwi summer holiday – letnie wakacje Sunday paper – niedzielna gazeta detecive novel – powieść kryminalna

poleca63%
Angielski

Bezokolicznik z to

Bezokolicznika z to używamy: w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu: I went shopping to buy something to eat. She went on holidays to have some rest. John asked Cindy to lend him a CD. po zwrotach: would like, would love, would prefer : I’d like to have a sports car one day. I’d love to come to your party. She’d prefer to stay at home, rather than go out. po zwrocie: it + be + przymiotnik (+ of + osoba):...

poleca82%
Angielski

As if / as though – jak gdyby

Zwrot ten funkcjonuje tylko w odniesieniu do czasów teraźniejszego i przeszłego. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym as if / as though + Past Simple She behaves as if she was a film star. ( Zachowuje się, jakby była gwiazdą filmową. ) He speaks Spanish as though he was a Spaniard. ( Mówi po hiszpańsku, jakby był Hiszpanem. ) przeszłym as if / as though + Past Perfect He describes Paris as if he had been...

poleca84%
Angielski

Intonacja

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy): Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z...

poleca58%
Angielski

Bezokolicznik (Infinitive)

Formy bezokolicznika bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki złożone (Compound nouns)

Rzeczowniki złożone to połączenia dwóch rzeczowników lub rzeczownika i rzeczownika odczasownikowego (gerund), które zestawione razem nabierają nowego znaczenia. Rzeczowniki złożone mogą występować w następujących kombinacjach: rzeczownik + rzeczownik: hall door telephone directory kitchen table box office traffic jam pain killer rzeczownik + rzeczownik odczasownikowy ( gerund ): coal mining fruit picking lorry driving weight lifting...

poleca94%
Angielski

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca54%
Angielski

Zdania przydawkowe opisujące (Non-defining relative clauses)

Zdania opisujące nie określają osób, rzeczy, roślin, zwierząt, zawierają jedynie dodatkowe informacje na ich temat. Stąd też zdanie opisujące możemy opuścić, a zdanie złożone przekształci się w zdanie proste: Mrs. Jones, whose husband is a dentist, is a very nice woman. --> zdanie złożone Mrs. Jones is a very nice woman. --> zdanie proste London, which is the capital city of Great Britain, lies on the river Thames. --> zdanie złożone London lies on the river Thames....

poleca86%
Angielski

Would rather – woleć, preferować

Zwrot would rather będzie się łączyć z różnymi konstrukcjami w zależności od tego, z jakim dopełnieniem występuje: would rather + dopełnienie takie samo jak podmiot --> nie stosujemy trybu łączącego ! Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym would rather + bezokolicznik bez to I ’d rather stay at home. (Wolę zostać w domu.) I ’d rather go by bus than by train. (Wolę jechać autobusem niż pociągiem.)...