profil

Teksty 149
Zadania 0
Opracowania 148
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Angielski

poleca50%
Angielski

Rzeczownik (Noun)

polecab/d
poleca56%
Angielski

Czasownik (Verb)

poleca34%
poleca22%
Angielski

Mowa zależna (Reported speech)

Jak już pewnie wiesz z lekcji języka polskiego, mowa zależna służy do przytaczania wypowiedzi innych osób, ale nie w formie dosłownej. Przytaczając czyjąś wypowiedź dosłownie, zaznaczamy to cudzysłowem, a wypowiedź taką nazywamy mową niezależną: He said ‘I will never lie again’. --> mowa niezależna He said that he would never lie again. --> mowa zależna

poleca67%
Angielski

Zaimek (Pronoun)

polecab/d
poleca46%
Angielski

Tryb łączący (Unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

poleca62%
Angielski

Zdania przydawkowe (Relative clauses)

Zdania przydawkowe podrzędne odpowiadają na pytania jaki? który? Łączą się one ze zdaniami nadrzędnymi bezspójnikowo lub za pomocą zaimków względnych: that, who, which, whose, whom . Zdania przydawkowe podrzędne dzielimy na dwa rodzaje:

poleca59%
Angielski

Czasownik + przyimek

accuse of oskarżać Tom was accused of robbing an elderly lady. agree with zgadzać się I’m sorry but I don’t agree with you. ask for poprosić Don’t be afraid. I won’t ask you for money. blame for oskarżać, winić I don’t blame you for what has happened. congratulate sb on sth gratulować komuś z powodu Daddy congratulated me on passing all the exams successfully. consist of...

poleca66%
Angielski

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami: London lies on the banks of the river Thames. We are listening to music right now. That’s the man to whom I spoke yesterday. Uważać należy jednak na pytania. W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania: What are you thinking about ? What is she...

poleca23%
poleca63%
Angielski

Ułamki (Fractions and decimals)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca65%
Angielski

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca32%
Angielski

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z: rzeczownikami, The book is on the table . zaimkami, She is a friend of mine . czasownikami, I’m talking to Mary. Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować...

poleca75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca71%
Angielski

Tryb rozkazujący (Imperative)

Tryb rozkazujący wyraża: nakazy i polecenia: Tell me the truth. Open the door. Shut up your mouth. zakazy: Don’t try to cheat me. Don’t buy that bag. It’s too expensive. Don’t come any closer. życzenia: Let me close the door. ( Pozwól, że zamknę drzwi. ) Let us do it for you. ( Pozwólcie, że zrobimy to za was. ) Let her pay the bill. ( Pozwól, żeby ona zapłaciła rachunek. ) Let’s go to the ciemna. ( Chodźmy do kina. )...

poleca68%
Angielski

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca56%
Angielski

wyrażanie przyzwolenia, braku przyzwolenia, zakazu: can could, may, might, can’t, mustn’t

o przyzwolenie pytamy za pomocą: can, could, may, might: Can we go out? ( Czy możemy wyjść? ) Could I open the window? ( Czy mogę otworzyć okno? ) May I leave the classroom? ( Czy mogę wyjść z klasy? ) Might I look at these papers? ( Czy mogę spojrzeć na te papiery? ) Zwróć uwagę, że czasownik can stosowany jest w języku nieformalnym, natomiast could, may i might występują w języku formalnym. przyzwolenia udzielamy za pomocą:...

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...

poleca77%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

przysłówki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach as… as.. tak… jak… The boy worked as slowly as my brother. so… as… taki… jak… She writes so carefully as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… They did n’t talk as / so long as you did. przysłówki w stopniu wyższym służą do porównania dwóch czynności, odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : The boy worked...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki użyte przymiotnikowo (Nouns used as adjectives)

Niektóre rzeczowniki mogą pełnić funkcje przymiotnika: silk shirt – jedwabna koszula spring flowers – wiosenne kwiaty steel door – stalowe drzwi summer holiday – letnie wakacje Sunday paper – niedzielna gazeta detecive novel – powieść kryminalna

poleca84%
Angielski

Intonacja

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy): Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z...

poleca58%
Angielski

Bezokolicznik (Infinitive)

Formy bezokolicznika bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca20%
Angielski

Czasownik posiłkowy to have (have – had – had)

czasownik posiłkowy to have (have – had – had) służy dotworzenia wszystkich czasów typu Perfect : to have + imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Perfect I have already done my work. Present Perfect Continuous I have been doing my work for an hour. Past Perfect I had done my work before I went to bed. Past Perfect Continuous I had been doing my work for an hour when Tom came. Future Perfect I...

poleca46%
Angielski

Podstawowe informacje (Introduction)

Jak wiesz, strona bierna występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porównując jednak, częstotliwość stosowania tej konstrukcji, musimy zauważyć, że występuje ona zdecydowanie częściej w języku angielskim niż polskim. Stronę bierną w języku angielskim tworzymy podobnie jak w języku polskim – potrzebujemy czasownika posiłkowego to be w odpowiednim czasie oraz imiesłowu biernego. to be + imiesłów bierny (3 forma czasownika) The essay was written by Mary. ( Wypracowanie...

poleca63%
Angielski

Rodzaje przysłówków (Kinds of adverbs)

Wyróżniamy następujące rodzaje przysłówków: przysłówek odpowiada na pytanie przykłady sposobu how? (jak?) The soldiers fought ( how? ) bravely . miejsca where? (gdzie?) She went ( where? ) down the stairs. czasu when? (kiedy?) I will visit you ( when? ) tomorrow . częstotliwości how often? (jak często?) They ( how often? ) sometimes visit us. stopnia to what extend? (do jakiego...

poleca43%
Angielski

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund)

Forma gerund jest taka sama, jak forma imiesłowu czynnego. Odpowiada ona polskiemu rzeczownikowi odczasownikowemu: dancing – tańczenie writing – pisanie reading – czytanie

poleca69%
Angielski

Pisownia dużych liter (Capital letters)

Dużą literą piszemy: każdy wyraz stojący na początku tekstu lub po kropce, pytajniku lub wykrzykniku: W hen she opened her eyes she saw a strange man. T he man was wearing black coat and a mask. imiona, nazwiska, przydomki: J ohn B rown S anta C laus tytuły, godności lub określenia pokrewieństwa bezpośrednio poprzedzające imię lub nazwisko osoby, do której się odnoszą: P rofesor J ones L ord N elson A unt M ary...

poleca46%
Angielski

Rzeczownik + przyimek

advantage of korzyść There’re many advantages of having a car. answer to odpowiedź na Please, give an answer to my question. (pay) attention to zwrócić uwagę na Will you pay attention to what I am saying? difference between różnica pomiędzy What’s the difference between these two mobile phones? excuse for wymówka That’s another excuse for not going out. influence on wpływ...

poleca80%
Angielski

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Czasu Past Perfect Continuous używamy: chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości: I had been reading for an hour when the phone rang. ( Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon. ) Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. ( Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii. ) Before they moved to Liverpool, they had been living in...

poleca50%
Angielski

Wysuwanie propozycji, ofert: can, could, shall

do wysuwania propozycji (w 1 osobie liczby mnogiej) służą: can w twierdzeniach: We can visit Tom. ( Odwiedźmy Tomka .) We can go for a walk. ( Chodźmy na spacer .) We can invite Jim for a meal. ( Zaprośmy Jima do restauracji .) could w twierdzeniach: We could go to the theatre. ( Chodźmy do teatru .) We could watch „Spiderman 2”. ( Obejrzyjmy „Spidermana 2” .) We could eat pizza. ( Zdejdzmy pizzę .) shall w pytaniach:...

poleca82%
Angielski

Przedimek nieokreślony a / an (Indefinite article a / an)

Przedimek nieokreślony a / an występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, kiedy osobę lub przedmiot wymieniamy po raz pierwszy. Osoba lub przedmiot jest bliżej nieokreślona. Przedimka nieokreślonego a używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od spółgłoski: a boy a girl a pen a pencil a teacher a toy natomiast przedimka nieokreślonego an używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od samogłoski ( a, e,i, o...

poleca64%
Angielski

Every, each

every, each Zarówno zaimek every , jak i each tłumaczymy jako każdy, każda, każde itd., jednak stosując je w języku angielskim, musimy pamiętać o tym, że funkcjonują one w różnych kontekstach. every odnosi się do grupy osób, rzeczy, roślin lub zwierząt Every plant needs water. = All plants need water. (Każda roślina potrzebuje wody.) Every student has to take this exam. = All students have to take this exam. (Każdy student musi...

poleca89%
Angielski

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

Czasu Present Perfect Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej: I have been writing the letter for an hour. She has been talking on the phone since I came back home. We have been learning English since August. czynnościach, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, trwały przez dłuższy okres i których skutki są widoczne obecnie: He is tired because he has been running. ( Jest...

poleca95%
Angielski

Inne przyimki (Other prepositions)

Istnieje bardzo wiele połączeń przymiotników, czasowników i rzeczowników z przyimkami. Postaraj się zapamiętać najczęściej spotykane kombinacje. Wtedy będziesz miał pewność, że nie popełnisz błędu. Pamiętaj, że czasowniki występujące bezpośrednio po przyimkach przyjmują końcówkę -ing (formę gerundialną zwaną też rzeczownikiem odczasownikowym): He was accused of stealing the money. I’m really bad at swimming . Na szczególną uwagę zasługuje również przyimek to , z którym...

poleca59%
Angielski

Przymiotnik + przyimek

(be) afraid of bać się Sue is afraid of spiders. aware of świadomy Children aren’t aware of the danger. bad at słaby w I’m really bad at skiing. famous for słynąć z London is famous for Big Ben. (be) fond of być miłośnikiem Maggie is fond of swimming. good at dobry w What are you good at ? interested in zainteresowany Is she interested in rock...

poleca78%
Angielski

Przyimki ruchu (Prepositions of movement)

Mówiąc o przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, potrzebujemy przyimków from… to… : They took the bus from London to Oxford. Natomiast mówiąc o ruchu w danym kierunku, wykorzystamy sam przyimek to : They went to Chicago to visit their family. Występuje on w towarzystwie takich czasowników jak: come, drive, go, travel, walk : I’ ve been driving to Cracow for 2 hours. Mandy loves travelling to far away places. oraz to be w...

poleca66%
Angielski

Ogólne informacje o przysłówku (Introduction)

Przysłówki opisują: czasowniki - She speaks Italian well. przymiotniki - Jessica is a very attractive girl. inne przysłówki They know Sam very well . Wiele z nich tworzymy, dodając końcówkę -ly do: przysłówek przymiotników bad + ly badly beautiful + ly beautifully rzeczowników day + ly daily week + ly weekly liczebników first + ly...

poleca83%
Angielski

Przedimek określony the (Definite article the)

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy: This is a girl. The girl is tall. That is a dog. The dog is black. Przedimek określony the jest również stosowany przed: rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju): the earth the moon the sky...

poleca78%
Angielski

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...

poleca50%
Angielski

Nieregularne stopniowanie przymiotnika (Irregular comparative form)

Niektóre przymiotniki, podobnie jak w języku polskim, odmieniają się nieregularnie. Zapamiętaj trzy nieregularne przymiotniki: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy dobry good better the best zły bad worse the worst daleki far farther further the farthest the furthest Zauważ, że przymiotnik far stopniujemy na dwa sposoby. Przymiotniki farther , the farthest odnoszą...

poleca73%
Angielski

Pytania zawierające przeczenie (Negative questions)

Pytania zawierające przeczenie, podobnie jak w języku polskim, służą do wyrażenia zdziwienia, niedowierzania, oburzenia, niezadowolenia: Why did n’t you like the film? Has n’t she sold the house yet? Ca n’t you ride a bike? Ponadto, gdy nie do końca jesteśmy pewni danej informacji, możemy poprosić naszego rozmówcę o wyjaśnienie kwestii, korzystając z pytania zawierającego przeczenie: Is n’t that Mr. Jones? Was n’t it in 1999? Did n’t you buy that car 3...

poleca67%
Angielski

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że) Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. ( Chciałbym mieć dużo pieniędzy. ) John wishes he were on holidays now. ( Janek chciałby być teraz na wakacjach. ) przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. ( Żałuję, że spowodowałem ten wypadek. ) We wish we had passed our exams. ( Szkoda,...