profil

Teksty 149
Zadania 0
Słowniki 148
Grafika 0
Filmy 0

Angielski

poleca50%
Angielski

Rzeczownik (Noun)

polecab/d
poleca29%
Angielski

Liczebnik (Numeral)

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy: liczebniki główne one, six, fifty-nine, one hundred and twelve. liczebniki porządkowe first, third, twenty-fifth. liczebniki wielokrotne once, twice, three times

poleca17%
poleca56%
Angielski

Czasownik (Verb)

poleca34%
poleca22%
Angielski

Mowa zależna (Reported speech)

Jak już pewnie wiesz z lekcji języka polskiego, mowa zależna służy do przytaczania wypowiedzi innych osób, ale nie w formie dosłownej. Przytaczając czyjąś wypowiedź dosłownie, zaznaczamy to cudzysłowem, a wypowiedź taką nazywamy mową niezależną: He said ‘I will never lie again’. --> mowa niezależna He said that he would never lie again. --> mowa zależna

poleca67%
Angielski

Zaimek (Pronoun)

polecab/d
poleca46%
Angielski

Tryb łączący (Unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

poleca62%
Angielski

Zdania przydawkowe (Relative clauses)

Zdania przydawkowe podrzędne odpowiadają na pytania jaki? który? Łączą się one ze zdaniami nadrzędnymi bezspójnikowo lub za pomocą zaimków względnych: that, who, which, whose, whom . Zdania przydawkowe podrzędne dzielimy na dwa rodzaje:

poleca59%
Angielski

Czasownik + przyimek

accuse of oskarżać Tom was accused of robbing an elderly lady. agree with zgadzać się I’m sorry but I don’t agree with you. ask for poprosić Don’t be afraid. I won’t ask you for money. blame for oskarżać, winić I don’t blame you for what has happened. congratulate sb on sth gratulować komuś z powodu Daddy congratulated me on passing all the exams successfully. consist of...

poleca66%
Angielski

Miejsce przyimka w zdaniu (Position of prepositions)

W większości wypadków przyimki, tak jak w języku polskim, stosujemy po rzeczownikach, czasownikach i przed zaimkami: London lies on the banks of the river Thames. We are listening to music right now. That’s the man to whom I spoke yesterday. Uważać należy jednak na pytania. W pytaniach nieformalnych, które są najczęściej stosowane,przyimki stawiamy na końcu, a nie, tak jak w języku polskim, na początku pytania: What are you thinking about ? What is she...

poleca23%
poleca63%
Angielski

Ułamki (Fractions and decimals)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca65%
Angielski

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca32%
Angielski

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z: rzeczownikami, The book is on the table . zaimkami, She is a friend of mine . czasownikami, I’m talking to Mary. Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować...

poleca75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca82%
Angielski

Another, other, others, the other, the others

another, other, others, the other, the others zaimek tłumaczenie występuje another inny, następny z rzeczownikiem z one lub samodzielnie Yesterday I was watching two dogs.One was running around a tree, another (one) was digging in the ground. other inni, inne z rzeczownikiem lub z ones Those jeans are too small. Could you show me some other jeans (ones)? others inni, inne...

poleca78%
Angielski

Zdania oznajmujące w mowie zależnej (Reported statements)

Omówioną wcześniej zasadę następstwa czasów będziemy stosować w mowie zależnej. Aby przekształcić zdanie z mowy niezależnej na mowę zależną, będziemy potrzebować tzw. czasowników relacjonujących ( introductory verbs ), takich jak np.: say, tell, explain, itd., od których będziemy rozpoczynać zdania w mowie zależnej: ‘I’m not hungry’ Tom said. Tom said (that) he was not hungry. W powyższym przykładzie, oprócz zastosowania następstwa czasów, zmianie uległ również podmiot z I...

poleca71%
Angielski

Tryb rozkazujący (Imperative)

Tryb rozkazujący wyraża: nakazy i polecenia: Tell me the truth. Open the door. Shut up your mouth. zakazy: Don’t try to cheat me. Don’t buy that bag. It’s too expensive. Don’t come any closer. życzenia: Let me close the door. ( Pozwól, że zamknę drzwi. ) Let us do it for you. ( Pozwólcie, że zrobimy to za was. ) Let her pay the bill. ( Pozwól, żeby ona zapłaciła rachunek. ) Let’s go to the ciemna. ( Chodźmy do kina. )...

poleca68%
Angielski

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca55%
Angielski

Zastosowanie (Uses of the passive voice)

Strony biernej używamy, gdy chcemy: podkreślić czynność, a nie jej wykonawcę, stąd strona bierna bardzo często pojawia się w wiadomościach, artykułach, instrukcjach: The washing-up has already been done. Seven people were killed in a plane crash last night. The printer cover should always be closed. nie znamy wykonawcy czynności: Mary was robbed last night. The bus stop has been damaged. wykonawca jest oczywisty, więc nie ma sensu o nim wspominać:...

poleca56%
Angielski

wyrażanie przyzwolenia, braku przyzwolenia, zakazu: can could, may, might, can’t, mustn’t

o przyzwolenie pytamy za pomocą: can, could, may, might: Can we go out? ( Czy możemy wyjść? ) Could I open the window? ( Czy mogę otworzyć okno? ) May I leave the classroom? ( Czy mogę wyjść z klasy? ) Might I look at these papers? ( Czy mogę spojrzeć na te papiery? ) Zwróć uwagę, że czasownik can stosowany jest w języku nieformalnym, natomiast could, may i might występują w języku formalnym. przyzwolenia udzielamy za pomocą:...

poleca74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...

poleca40%
Angielski

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth , tell somebody not to do something : ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone. ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting. Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy...

poleca77%
Angielski

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

przysłówki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach as… as.. tak… jak… The boy worked as slowly as my brother. so… as… taki… jak… She writes so carefully as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… They did n’t talk as / so long as you did. przysłówki w stopniu wyższym służą do porównania dwóch czynności, odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : The boy worked...

poleca51%
Angielski

Wyrażanie krytyki: should, shouldn’t, ought to, ought not to

chcąc skrytykować czyjejś zachowanie, postępowanie, zastosujemy czasowniki shouldn’t i ought not to : w czasie teraźniejszym: shouldn’t, ought not to + bezokolicznik bez to You shouldn’t behave noisily. ( Nie powinieneś się głośno zachowywać. ) She ought not to be so cheeky. ( Nie powinna być taka bezczelna. ) Jason shouldn’t speak badly of his brother. ( Jason nie powinien źle mówić o swoim bracie. ) w czasie przeszłym: shouldn’t, ought not...

poleca60%
Angielski

Rzeczowniki użyte przymiotnikowo (Nouns used as adjectives)

Niektóre rzeczowniki mogą pełnić funkcje przymiotnika: silk shirt – jedwabna koszula spring flowers – wiosenne kwiaty steel door – stalowe drzwi summer holiday – letnie wakacje Sunday paper – niedzielna gazeta detecive novel – powieść kryminalna

poleca63%
Angielski

Bezokolicznik z to

Bezokolicznika z to używamy: w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu: I went shopping to buy something to eat. She went on holidays to have some rest. John asked Cindy to lend him a CD. po zwrotach: would like, would love, would prefer : I’d like to have a sports car one day. I’d love to come to your party. She’d prefer to stay at home, rather than go out. po zwrocie: it + be + przymiotnik (+ of + osoba):...

poleca84%
Angielski

Intonacja

Na samym początku powiedzieliśmy, że pytania rozłączne pełnią dwie funkcje – pytania i prośby o potwierdzenie informacji. Z tymi dwoma funkcjami nierozłącznie związane jest zagadnienie intonacji. Jeżeli chcemy zadać prawdziwe pytanie, zastosujemy intonację rosnącą (akcentujemy zaimek osobowy): Natomiast jeżeli chcemy tylko usłyszeć potwierdzenie informacji,którą znamy, zastosujemy intonację opadającą (akcentujemy czasownik posiłkowy / modalny). Bardzo często pytania rozłączne z...

poleca58%
Angielski

Bezokolicznik (Infinitive)

Formy bezokolicznika bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done

poleca94%
Angielski

Future Perfect Continuous – czas przyszły ciągły niedokonany

Czasu Future Perfect Continuous używamy, wyrażając: czynności, które w danym momencie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu: By next year I will have been working for the same company for over 20 years. ( W przyszłym roku będę pracował dla tej samej firmy odponad dwudziestu lat. ) By 3 pm she will have been working on the project for 7 hours. ( O trzeciej będzie już pracowała nad projektem od siedmiu godzin. ) We will have been discussing that topic for over half...

poleca20%
Angielski

Czasownik posiłkowy to have (have – had – had)

czasownik posiłkowy to have (have – had – had) służy dotworzenia wszystkich czasów typu Perfect : to have + imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Perfect I have already done my work. Present Perfect Continuous I have been doing my work for an hour. Past Perfect I had done my work before I went to bed. Past Perfect Continuous I had been doing my work for an hour when Tom came. Future Perfect I...

poleca85%
Angielski

Forma dzierżawcza (Saxon genitive, -of)

Forma dzierżawcza w języku angielskim, która odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego? ), tworzona jest na dwa sposoby: za pomocą apostrofu i -s oraz za pomocą zaimka of . Pierwszą z nich stosujemy, mówiąc o rzeczownikach żywotnych, natomiast drugą o rzeczownikach nieżywotnych. Formę dzierżawczą osób tworzymy w następujący sposób: w liczbie pojedynczej dodajemy apostrof i -s ( ‘s ): This is my mother’s car . (To jest samochód (kogo?) mojej mamy.) There was a big chimney on...

poleca46%
Angielski

Podstawowe informacje (Introduction)

Jak wiesz, strona bierna występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porównując jednak, częstotliwość stosowania tej konstrukcji, musimy zauważyć, że występuje ona zdecydowanie częściej w języku angielskim niż polskim. Stronę bierną w języku angielskim tworzymy podobnie jak w języku polskim – potrzebujemy czasownika posiłkowego to be w odpowiednim czasie oraz imiesłowu biernego. to be + imiesłów bierny (3 forma czasownika) The essay was written by Mary. ( Wypracowanie...

poleca63%
Angielski

Rodzaje przysłówków (Kinds of adverbs)

Wyróżniamy następujące rodzaje przysłówków: przysłówek odpowiada na pytanie przykłady sposobu how? (jak?) The soldiers fought ( how? ) bravely . miejsca where? (gdzie?) She went ( where? ) down the stairs. czasu when? (kiedy?) I will visit you ( when? ) tomorrow . częstotliwości how often? (jak często?) They ( how often? ) sometimes visit us. stopnia to what extend? (do jakiego...

poleca43%
Angielski

Rzeczownik odczasownikowy (Gerund)

Forma gerund jest taka sama, jak forma imiesłowu czynnego. Odpowiada ona polskiemu rzeczownikowi odczasownikowemu: dancing – tańczenie writing – pisanie reading – czytanie

poleca69%
Angielski

Pisownia dużych liter (Capital letters)

Dużą literą piszemy: każdy wyraz stojący na początku tekstu lub po kropce, pytajniku lub wykrzykniku: W hen she opened her eyes she saw a strange man. T he man was wearing black coat and a mask. imiona, nazwiska, przydomki: J ohn B rown S anta C laus tytuły, godności lub określenia pokrewieństwa bezpośrednio poprzedzające imię lub nazwisko osoby, do której się odnoszą: P rofesor J ones L ord N elson A unt M ary...

poleca46%
Angielski

Rzeczownik + przyimek

advantage of korzyść There’re many advantages of having a car. answer to odpowiedź na Please, give an answer to my question. (pay) attention to zwrócić uwagę na Will you pay attention to what I am saying? difference between różnica pomiędzy What’s the difference between these two mobile phones? excuse for wymówka That’s another excuse for not going out. influence on wpływ...

poleca25%
Angielski

Liczebniki wielokrotne (Repeating numerals)

Liczebniki wielokrotne służą do wskazania, jak często wykonywana jest dana czynność. Tworzymy je przez dodanie do liczebnika głównego słowa times , oprócz dwóch pierwszych liczebników wielokrotnych, które są liczebnikami nieregularnymi: once – jeden raz, twice – dwa razy, three times – trzy razy, twenty-four times – dwadzieścia cztery razy.

poleca80%
Angielski

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Czasu Past Perfect Continuous używamy: chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości: I had been reading for an hour when the phone rang. ( Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon. ) Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. ( Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii. ) Before they moved to Liverpool, they had been living in...

poleca50%
Angielski

Wysuwanie propozycji, ofert: can, could, shall

do wysuwania propozycji (w 1 osobie liczby mnogiej) służą: can w twierdzeniach: We can visit Tom. ( Odwiedźmy Tomka .) We can go for a walk. ( Chodźmy na spacer .) We can invite Jim for a meal. ( Zaprośmy Jima do restauracji .) could w twierdzeniach: We could go to the theatre. ( Chodźmy do teatru .) We could watch „Spiderman 2”. ( Obejrzyjmy „Spidermana 2” .) We could eat pizza. ( Zdejdzmy pizzę .) shall w pytaniach:...

poleca82%
Angielski

Przedimek nieokreślony a / an (Indefinite article a / an)

Przedimek nieokreślony a / an występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, kiedy osobę lub przedmiot wymieniamy po raz pierwszy. Osoba lub przedmiot jest bliżej nieokreślona. Przedimka nieokreślonego a używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od spółgłoski: a boy a girl a pen a pencil a teacher a toy natomiast przedimka nieokreślonego an używamy przed rzeczownikami, które w wymowie zaczynają się od samogłoski ( a, e,i, o...

poleca56%
Angielski

Czasownik posiłkowy to be (be – was – been)

czasownik posiłkowy to be ( be – was – been ) służy do: tworzenia form ciągłych w czasach typu Continuous : to be + imiesłów czynny (czasownik + -ing ) Present Continuous She is sleeping now. Present Perfect Continuous She has been sleeping for an hour. Past Continuous She was sleeping the whole day yesterday. Past Perfect Continuous She had been sleeping for an hour when Tom woke her up. Future...