profil

Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

poleca 80% 49 głosów

Czasu Past Perfect Continuous używamy:

  • chcąc wyrazić czynności przeszłe, które były wykonywane przez pewien okres, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości:
    • I had been reading for an hour when the phone rang. (Czytałem od godziny, kiedy zadzwonił telefon.)
    • Jason had been learning Spanish for 5 years before he went to Spain. (Jason uczył się hiszpańskiego od pięciu lat, zanim pojechał do Hiszpanii.)
    • Before they moved to Liverpool, they had been living in London for 15 years. (Zanim przeprowadzili się do Liverpoolu, mieszkali w Londynie przez piętnaście lat.)

Okolicznikami czasu w Past Perfect Continuous są wszystkie te stosowane w Present Perfect Continuous i Past Perfect:
I had been working for an hour when my computer broke down.
Before he met Kate, Tom had been going out with Sue.

Konstrukcja:

podmiot + had + been + imiesłów czynny + reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Past Perfect Continuous na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I had been giving I had not (hadn’t) been giving Had I been giving?
you had been giving you had not (hadn’t) been giving Had you been giving?
he had been giving he had not (hadn’t) been giving Had he been giving?
she she she
it it it
we had been giving we had not (hadn’t) been giving Had we been giving?
you you you
they they they
Podoba się? Tak Nie