profil

Następstwo czasów (The sequence of tenses)

poleca 64% 240 głosów

Mowę zależną omówimy szczegółowo w dalszej części, a teraz przyjrzyjmy się zasadzie następstwa czasów, którą stosujemy w mowie zależnej oraz w zdaniach podrzędnych dopełnieniowo. Na początek przypomnijmy sobie, jakie to zdania:

  • She knows that John is a teacher.
  • I don’t know where he lives.
  • Did they know when Jim had come back?

Wszystkie podkreślone elementy to zdania podrzędne dopełnieniowo – rozpoczynają się one od zaimków that, where, who, which. Zasada następstwa czasów mówi o tym, że jeżeli w zdaniu nadrzędnym nastąpi zmiana czasu na czas przeszły, pociąga to za sobą zmianę czasu w zdaniu podrzędnym.

Zauważ, że zasady następstwa czasów nie stosujemy w języku polskim; tylko czasownik w zdaniu nadrzędnym ulega zmianie, natomiast w zdaniu podrzędnym pozostaje bez zmian. Stąd też stosowanie zasady następstwa czasów sprawia Polakom wiele problemów:
Następstwo czasów

Jeżeli zdania nadrzędne i podrzędne są w takich samych czasach, stosowanie następstwa czasów jest w miarę łatwe. Trudności zaczynają się, gdy zdanie nadrzędne jest w innym czasie niż zdanie podrzędne.

Chcąc wyrazić to samo zdanie w czasie przeszłym, musimy – mówiąc potocznie – „cofnąć się” w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym o jeden czas.

Pomocna okazuje się tu bardzo dobra znajomość czasów. Jeżeli płynnie „przechodzisz z czasu na czas”, nie będziesz mieć problemów z następstwem czasów, jeżeli nie, pomoże ci w tym poniższa tabelka:

Present Simple --> Past Simple I look --> I looked
Present Continuous --> Past Continuous I am looking --> I was looking
Present Perfect --> Past Perfect I have looked --> I had looked
Present Perfect Continuous --> Past Perfect Continuous I have been looking --> I had beenlooking
Past Simple --> Past Perfect I looked --> I had looked
Past Continuous --> Past Perfect Continuous I was looking --> I had beenlooking
Past Perfect --> Past Perfect I had looked --> I had looked
Past Perfect Continuous --> Past Perfect Continuous I had been looking --> I had beenlooking
Future Simple --> Future in the Past I will look --> I would look

A teraz spójrz na przykłady zdań, w których zastosowano następstwo czasów:

zdanie nadrzędne zdanie podrzędne zdanie nadrzędne zdanie podrzędne
I think I will read this book one day. --> I thought I would read that book one day.
I think I have seen her before. --> I thought I had seen her before.
They say they’re going to visit us. --> They said they were going to visit us.
I think he was there on Monday. --> I thought he had been there on Monday.
Podoba się? Tak Nie