profil

Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

poleca 20% 10 głosów

poleca 86% 21 głosów

Ogólne informacje o trybach warunkowych (Introduction)

Zdania w trybach warunkowych, to zdania złożone, składające się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Zdanie nadrzędne mówi o sytuacji, konsekwencjach, które będą miały miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek wyrażony za pomocą zdania podrzędnego. Do określenia warunku służy spójnik if . W języku angielskim wyróżniamy: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci tryb warunkowy oraz tryby mieszane:

poleca 68% 162 głosów

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca 63% 406 głosów

Pierwszy tryb warunkowy (Type 1 Conditionals)

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy, gdy mówimy o sytuacjach realnych, prawdopodobnych w teraźniejszości lub przyszłości. Określona zdaniem nadrzędnym sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w zdaniu podrzędnym: If she passes the exam, her dad will buy her a car. If the weather is nice tomorrow, I’ll go to the swimming pool. W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future Simple , natomiast w podrzędnym Present Simple . Tak jak w zerowym trybie...

poleca 71% 254 głosów

Drugi tryb warunkowy (Type 2 Conditionals)

Korzystając z drugiego trybu warunkowego, będziemy mówić o nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacjach w czasie teraźniejszym lub przyszłym. Jest to swego rodzaju „gdybanie”: If + Past Simple + Future in the Past ( would + bezokolicznik) If I were rich, I’d buy this beautiful yacht. Future in the Past + if + Past Simple ( would + bezokolicznik) You would like Mike, if you knew him. If she saw a ghost, she’d be scared to death. Charakterystyczne są występujące w drugim...

poleca 41% 47 głosów

Trzeci tryb warunkowy (Type 3 Conditionals)

O ile pierwszy i drugi tryb odnosiły się do czasu teraźniejszego i przyszłego, o tyle trzeci nawiązuje do przeszłości, a więc tego, co już miało miejsce i czego nie możemy zmienić. Stąd jest to swego rodzaju „gdybanie” na temat tego, w jaki sposób zmieniłaby się dana sytuacja w przeszłości, gdyby wtedy został spełniony określony warunek: If + Past Perfect + Future Perfect in the Past ( would + have + imiesłów bierny) They would have gone to Turkey if they had had money last year....

poleca 65% 90 głosów

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca 46% 35 głosów

Tryb łączący (Unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

Podoba się? Tak Nie