profil

Bezokolicznik (Infinitive)

poleca 58% 47 głosów

Formy bezokolicznika

bezokolicznik strona czynna prosta strona czynna ciągła strona bierna przeczenie
bezokolicznik teraźniejszy to do to be doing to be done not to do
bezokolicznik przeszły to have done to have been doing to have been done not to have done
poleca 49% 33 głosów

Bezokolicznik prosty (bez to)

Bezokolicznika prostego używamy zazwyczaj po: czasownikach modalnych: I should go to the doctor’s. She must learn more. We can speak French. czasownikach: feel, hear, let, see, make : I can’t let you do it. The joke made me laugh . I saw her go home. Uważaj na czasowniki feel, hear i see , które mogą również występować z formą rzeczownika odczasownikowego. Jeżeli zastosujesz je z bezokolicznikami prostymi, będziesz mówić...

poleca 63% 77 głosów

Bezokolicznik z to

Bezokolicznika z to używamy: w zdaniach podrzędnych okolicznikowych celu: I went shopping to buy something to eat. She went on holidays to have some rest. John asked Cindy to lend him a CD. po zwrotach: would like, would love, would prefer : I’d like to have a sports car one day. I’d love to come to your party. She’d prefer to stay at home, rather than go out. po zwrocie: it + be + przymiotnik (+ of + osoba):...

Podoba się? Tak Nie