profil

Przyimki ruchu (Prepositions of movement)

poleca 78% 102 głosów

Mówiąc o przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, potrzebujemy przyimków from… to…:

  • They took the bus from London to Oxford.

Natomiast mówiąc o ruchu w danym kierunku, wykorzystamy sam przyimek to:

  • They went to Chicago to visit their family.

Występuje on w towarzystwie takich czasowników jak: come, drive, go, travel, walk:

  • I’ve been driving to Cracow for 2 hours.
  • Mandy loves travelling to far away places.

oraz to be w czasie Present Perfect:

  • She’s been to Brighton twice.

Czasownik to be oprócz występowania z przyimkiem to, łączy się również z przyimkiem in. Jak się na pewno domyśliłeś, been to i been in różnią się znaczeniem. O ile łączy je to, że stosujemy je w czasie Present Perfect, o tyle been in oznacza, że dana osoba nadal pozostaje w wyżej wymienionym miejscu od jakiegoś czasu. Natomiast been to oznacza, że jakiś czas temu osoba ta była w danym miejscu, ale obecnie przebywa gdzieś indziej:
Bob’s been in London for a week. (Bob nadal jest w Londynie.)
Lucy’s been to London three times. (Lucy była w Londynie trzy razy i już wróciła– może teraz jest w Maroku.)

Czasownik been in ma podobne znaczenie jak czasownik gone to.

  • Mr. Smith has been in Scotland for a week. (Pan Smith jest w Szkocji od tygodnia.)
  • Mr. Smith has gone to Scotland. (Pan Smith pojechał do Szkocji. – nadal tam jest)

Czasowniki ruchu łączą się również z całą gamą innych przyimków:

across przez She went cross the street.
along wzdłuż The boy was walking along the pavement.
around wokół Look! Your dog is running around the tree.
down w dół Kate went down the stairs to check who wasknocking.
into do wewnątrz Pupils went into the classroom when the teachercame.
onto na Pupils put their books onto the tables.
out na zewnątrz You can go out after breakfast.
out of poza I took some money out of my pocket as I wanted to pay for my meal.
towards w kierunku Look that’s Jim. He’s coming towards us.
up w górę Mandy is going up the stairs.

Poznałeś już przyimki, które łączą się z czasownikami ruchu. Musisz jednak zapamiętać jeszcze jedną zasadę. Mianowicie, jeżeli po czasowniku ruchu bezpośrednio występuje rzeczownik home, nie stosujemy wtedy żadnego przyimka:
We returned home after midnight.
Where are you going? I’m going home.
Gary is coming back home next Friday.

Mówiąc o poruszaniu się środkami transportu, będziesz potrzebować przyimka by:
I’m going to London by plane.
Sue will get there by car.

Stosując go, musisz jednak pamiętać o tym, żeby przed rzeczownikiem określającym środek transportu nie stawiać przedimków, przymiotników dzierżawczych i dopełniacza saksońskiego, ponieważ, jeżeli to zrobisz, będziesz musiał zastosować inne przyimki:
Sam is on the plane to Milan now.
We’ll go there in my car.
Would you like to go there in Jim’s car?

Nie zapomnij również, że mówiąc o poruszaniu się na piechotę, musisz koniecznie skorzystać z przyimka on:
I live close to school, that’s why I go there on foot.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na charakterystyczny czasownik arrive i jego połączenia z przyimkami. Mówiąc o przybyciu na większy obszar typu państwo / miasto, po czasowniku zastosujemy przyimek in:

  • They arrived in Paris at 4 pm.

Natomiast mówiąc o obszarach powierzchniowo mniejszych, zastosujemy przyimek at:

  • What time did you arrive at the hotel?
Podoba się? Tak Nie