profil

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Polityka ludnościowa w świecie
2. Polska a polityka ludnościowa.
Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc.
Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej.
2 grupy działań polityki ludnościowej:Pronatalistyczna- wzrost liczby ludności i Antynatalistyczna- wstrzymanie wzrostu liczby urodzeń.
Europa prowadzi pierwszy typ polityki. Wynika to z faktu demograficznego starzenia się społeczeństwa. (w Polsce 17, 5% ludności w wieku poprodukcyjnym- próg starości zaawansowanej to 18%) Polityka ludnościowa- Celowe i długoterminowe oddziaływanie państwa na ruch naturalny i wędrówkowy ludności.
Cele ogólne polityki ludnościowej:
1. Osiągnięcie pożądanego stanu i struktury ludności- odpowiadający rynkowi pracy, służbie zdrowia, ubezpieczeniom społecznym.
2. Tworzenie korzystnych warunków dla pożądanego stanu społeczeństwa- czynniki polityczne, kulturowe, społeczne i prawne
3. Biologiczne przetrwanie narodu.
4. Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno- ekonomicznego(uwzględnienie zarówno celów gospodarczych i społecznych)- dopasowanie do tego rozwoju czynników demograficznych.
Podmioty realizujące Ply Władza publiczna- centralna i lokalna na szczeblu samorządowym., Kościoły Zw wyznaniowe, Organizacje pozarzadowe, Inne organizacje które są w stanie wykonywać zadania PL.
Cele szczegółowe PL:
1. Zmiana postanowień jednostkowych odnośnie zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Propagowanie idei rodziny, małżeństwa.
2. Kształtowanie postaw prokreacyjnych- Kształtowanie na rzecz zwiększania dzietności- poziomu urodzeń.
3. Podnoszenie jakości życia młodego pokolenia- osób wstępujących w wiek reprodukcji, zawierania małżeństw. Poprzez Rozwój ochrony zdrowia i edukacji.
4. Wspieranie aktywnego uczestnictwa wszystkich pokoleń w...................
Obszary polityki ludnościowej: Praca, Zabezpieczenia społeczne, Mieszkalnictwo, Edukacja, Służba zdrowia, Polityka narodowościowa
Cele w Polsce współcześnie Rządowa Rada Ludnościowa opracowała program 4 celów:
1. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin- najbardziej rozbudowany segment-
2. Tworzenie warunków do integracji w starzejącym się społeczeństwie- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2050 roku % osób pow. 60 roku życia to niemal 40%.
3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa i ograniczenie umieralności- kluczowy cel- odwołując się do materiału- najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce- choroby układu krążenia i choroby nowotworowe- chodzi o propagowanie badań. Ograniczenie umieralności- nadumieralność wśród mężczyzn.
4. Określenie kierunków i zasad polityki migracyjnej.
Demograficzne uwarunkowania PS. Nie ulega wątpliwości, że na te sprawy wpływa szereg czynników- kulturowe(pozycja mężczyzny i kobiety, dostępność zawodów dla kobiet, równouprawnienie), strukturalne(sytuacja na rynku pracy), ekonomiczne(warunki i poziom życia), czynniki instytucjonalne(polityka rodzinna- z natury zorientowanej na wspieranie rodzin) W społeczeństwie polskim najczęstsza jest rodzina nuklearna- rodzice i dzieci.
Po pierwsze świadczenia społeczne związane z urodzeniem dziecka. Dodatek do zasiłku rodzinnego zależny od dochodów.)- w innych krajach świadczenia nie są jednorazowe- trwają kilka miesięcy do kilku lat. Po drugie działania zmierzające do pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Tutaj możemy sobie pogrupować działania na kilka grup: prawne- rozwiązania związane z urlopem macierzyńskim- zwiększono go do 20 tygodni, jak również ze wielorakościom porodu, urlop ojcowski, ekonomiczne(ulga prorodzinna- odliczenie sobie kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po odliczeniu skladek na ubezpieczenie zdrowotne), organizacyjne- przedszkola żłobki etc. Pojawiają się też nowe rodzaje pracy- telepraca- stanowisko pracy w domu wyposażone przez pracodawcę- wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Do tego działu zaliczyć też możemy- wprowadzenie jako obowiązkowy przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie jako obowiązkowy przedmiot.
Polityka rodzinna w krajach UE
Dwa cele: Dobrostan dzieci- dziecko w centrum zainteresowania władzy publicznej i Równouprawnienie- pogodzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych.
Grupy państw UE
1. Francja i Belgia- koncentrują się na pierwszym i polityce pronatalistycznych.
2. Kraje skandynawskie- koncentracja na indywidualizacji i prawach dziecka- obrona przed przemocą w rodzinie na przykład.
3. Kraje germańskie- RFN AUSTRIA HOLANDIA- wspieranie konserwatywnego modelu rodziny- jeden żywiciel- rodzina z dziećmi.
4. Anglosasi- koncentracja na walce z ubóstwem
5. Południowe- Włochy, Hiszpania, Portugalia- solidarności rodzinna- współodpowiedzialność rodziców w wychowaniu dziecka.
Bardzo dużą wage przywiązuje się do zdrowia- ważny jest cel trzeci- tutaj kwestie zapobiegania chorobom- zapobieganie rozwoju chorób etc.
Polityka migracyjna jako jeden z elementów PL- Ważne bo Polska staje się krajem wysyłającym i przyjmującym migrantów z przewagą osób wyjeżdżających. Poza granicami Polski przebywa 1 mln 830 tys. osób. Polityka Migracyjna w Polsce
1. Wynika z prawodawstwa UE- swobodnego przepływu pracowników
2. Kieruje się dwoma założeniami- napływ migrantów powinien wynikać z potrzeb rynku pracy i konkurencyjności Polskiej gospodarki- zapełniać miejsca pracy, których nikt nie chce ich piastować.
3. Powinna umożliwiać powroty do kraju- traktować Polaków jako realną siłę kapitału ludzkiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata