profil

W jaki sposób realizowana jest ochrona bezrobotnych

poleca 85% 369 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: W jaki sposób jest realizowana ochrona bezrobotnych.

KTO MOŻE BYĆ BEZROBOTNYM

O status osoby bezrobotnej ubiegać się może:
1) obywatel polski zamieszkały w Polsce, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,
2) cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub którym nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Polski,
o ile jest nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
- ukończyła 18 lat,
- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
- nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,
- nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
- nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
- nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, lub zaopatrzenia emerytalnego,
- jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
- nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
- nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
- nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia.
Zasiłek dla bezrobotnych
Jeżeli bezrobotnemu nie można zapewnić pracy lub innej pomocy przewidzianej w przepisach( np. szkolenie), to przysługuje mu zasiłek pieniężny jeżeli
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia lub przygotowania zawodowego
2) w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
? zatrudnienia z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
? prowadzenia działalności gospodarczej i opłacał składkę ZUS,
? wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia
? został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
? opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
? był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
? był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
? Od 1 czerwca 2007 r. podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 538,30 zł. Ogłoszenie o nowej kwocie ukazało się w Monitorze Polskim nr 29 z 8 maja 2007 roku.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zwiększana jest co roku. Mechanizm waloryzacji i ogłaszania nowych kwot opisuje artykuł 72 ust. 6-9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004.99.1001). Nowe kwoty obowiązują od 1 czerwca. Podstawowa kwota zasiłku pozwala określić jaką pomoc otrzymają osoby o większym bądź mniejszym stażu pracy. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku jest niższy niż 5 lat, zasiłek wypłacony zostanie w wysokości 80% podstawowej kwoty zasiłku. Z kolei bezrobotny, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, otrzyma 120% podstawowej kwoty zasiłku. Bezrobotni legitymujący się okresem od 5 do 20 lat otrzymują 100% podstawowej kwoty zasiłku.

Utrata zasiłku.
Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:
? upłynie okres, na który został on przyznany
? osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, czy też podjęcia prac interwencyjnych lub robót publicznych (art. 75,
ust. 1, pkt. 1 ustawy)
? w okresie do 30 dni osoba bezrobotna przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (za ten okres zasiłek nie przysługuje) (art. 75 ust. 3 ustawy).
Bezrobotny częściowo nie nabywa prawa do zasiłku gdy:
1) Wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie na moc porozumienia stron w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem chyba że porozumienie nastąpiło z przyczyn nie dotyczących pracownika,
2) Rozwiązania z winy pracownika stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia u ostatniego pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem
Bezrobotny pod groźbą grzywny do 500 zł obowiązany jest zawiadomić Urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy lub działalności zarobkowej. Podobny obowiązek ciąży na pracodawcy (grzywna do 3000 zł). Ponadto bezrobotny jest zobowiązany co miesiąc składać oświadczenie o swoich przychodach.
ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252)
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki określone powyżej po upływie, co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwanej dalej ?ustawą o promocji zatrudnienia?), jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
Osoba ubiegająca się musi:
I. ZAREJESTROWAĆ SIĘ W PUP po spełnieniu warunków do uzyskania statusu bezrobotnego określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.
II. Uzyskać prawo do zasiłku po spełnieniu warunków określonych w art. 71 ww. ustawy. Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem opłacania składki za niepełnosprawnych, o których mowa w art. 104 ww. ustawy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.
III. Pobierać przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia.
IV. Po upływie, co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa wyżej:
a) posiadać status osoby bezrobotnej,
b) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
c) złożyć wniosek do organu rentowego o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.


V. Spełniać warunki do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego (patrz rozdział DLA KOGO ŚWIADCZENIE):
A. W przypadku nabywania świadczenia na podstawie pkt 2) lub 5) rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Przez przyczyny dotyczące zakładu pracy ? ustawa o promocji zatrudnienia rozumie:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.
B. Za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm).
Przy ustalaniu okresu uprawniającego do emerytury uwzględnia się wszystkie udowodnione okresy, które w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjmowane są przy ustalaniu prawa do emerytury. Uwzględnia się zarówno okresy składkowe (są to okresy, za które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub za które nie było obowiązku opłacania składki, uznane przez ustawodawcę za okresy składkowe), nieskładkowe (okresy bezczynności zawodowej z określonych przez ustawodawcę przyczyn), jak i ewentualne okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim zwane okresami uzupełniającymi. Okresy uznane za składkowe wymienia art. 6, a okresy nieskładkowe art. 7 ww. ustawy. Okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, w których świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

OD KIEDY PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami - do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Osoba, która zarejestrowała się w PUP jako bezrobotny ma określone ustawą, wynikające z nadanego statusu prawa i obowiązki:
I. UPRAWNIENIA BEZROBOTNEGO:
1. Bezrobotny ma prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie posiada innego tytułu ubezpieczenia. Uprawnienie przysługuje również dla członków rodziny bezrobotnego po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia, o ile nie posiadają oni tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Za bezrobotnych w okresie pobieranego zasiłku urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. W przypadku osób pobierających stypendium z tytułu odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
4. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu poszukiwania pracy, może ubiegać się o transfer zasiłku w instytucji właściwej (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54).
* Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wystąpić do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, o sumowanie okresów zatrudnienia.
* Bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 h tygodniowo.
5. Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.
Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:
1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
3) dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
4) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
5) finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
6) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu ? do wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
7) finansowanie kosztów studiów podyplomowych, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy ? do wysokości 75 %,
8) wypłacanie stypendiów bezrobotnym do 25 roku życia będących jednocześnie bezrobotnymi bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych.
6. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:

* bezrobotny do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia,
* bezrobotny długotrwale - (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy) lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
* bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia
* bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - (oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), bez doświadczenia zawodowego (oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego,
* bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,
* bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia ,
* bezrobotny niepełnosprawny .
Wobec tych osób dodatkowo mogą być stosowane następujące działania:
a. skierowanie do prac interwencyjnych,
b. skierowanie na roboty publiczne,
c. szkolenia,
d. staż,
e. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
f. refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem.
W okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia przysługuje z tego tytułu stypendium.
UPRAWNIENIA POSZUKUJĄCEGO PRACY
1. możliwość korzystania ze szkoleń osób, które:
* są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
* są zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
* otrzymują zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
* uczestniczą w indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
2. możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego,
3. możliwości korzystania z pośrednictwa pracy.


?Prawo pracy? Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński wyd.82
http://www.praca.gov.pl/index.php?page=abc&status=202
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/282125.html
http://www.bip.up.warszawa.pl/ViewBIP?exec=dokument&dok=295
http://www.apraca.pl/biwu/swiadczenie.htm
http://pup.wroclaw.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=31708

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut