profil

Stosunki międzynarodowe

(95)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Przyczyny odkryć geograficznych w ujęciu stosunków międzynarodowych

Przyczyny odkryć geograficznych Przygotowania do ekspansji kolonialnej wiązały się z rozszerzeniem kontaktów handlowych Europy ze Wschodem. Z pragnieniem odkrycia i zbadania nieznanych dotąd części kuli ziemskiej. Także chęć niesienia...

poleca86%

Myśl polityczna

Materiały jako załączniki DOC

poleca85%

Skrypt z prawa na podstawie Winczorka

I. POJĘCIE I FUNKCJE PRAWA 1. Idea ładu społecznego i wizje prawa Prawo jest od starożytności wyrazem potrzeby istnienia ładu społecznego, trwałych, naturalnych reguł, wierność którym nazywa się sprawiedliwością; tym regułom wierni powinni być...

poleca85%

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego W kontekście bezpieczeństwa Polski w II Rzeczypospolitej Stosunki międzynarodowe Marszałek Józef Piłsudski za uzupełnienie Traktatu Wersalskiego uważał podpisany 18 marca 1921 roku układ ryski,...

poleca93%

Geneza i pojęcie stosunków miedzynarodowych wg Józefa Kukułki

Według Józefa Kukułki w procesie rozwoju ekonomiczno - społecznym stosunki między ludzkie w obrębie rodów, plemion, narodów czy też państw przestały być wystarczające. Nie mogły one się dalej rozwijać. To właśnie dało początek stosunkom...

poleca85%

Tradycje samorządu lokalnego w Polsce

Instytucja współczesnego samorządu terytorialnego jest wynikiem długiej ewolucji. Jej rezultatem były dwa rozbieżne pojęcia. Pierwsze to samorząd w znaczeniu prawnym, rozumiany jako wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecydowany...

poleca85%

Akty prawa pochodnego Unii Europejskiej

Traktat o UE UE tworzą wspólnoty europejskie uzupełnione politykami i formami współpracy ustanowionymi w traktacie. Traktat konstytucyjny Organizacja międzynarodowa posiadająca osob prawną. Obejmuje WE, filar 2 i 3 a EA zostaje osobno, na...

poleca92%

Prawo legacji

PRAWO LEGACJI Jest to jeden z podstawowych atrybutów suwerenności państwowej i oznacza uprawnienie podmiotu prawa międzynarodowego do wysyłania swoich i przyjmowania cudzych przedstawicieli dyplomatycznych, jednakże tylko za obopólną zgoda...

poleca85%

Polityka zagraniczna RP wobec państw sąsiedzkich po 1989 roku

Rok 1989 owocował wieloma przemianami ustrojowymi i pozaustrojowymi w Polsce. W wyniku obrad okrągłego stołu Polska mogła cieszyć się wreszcie po ponad 50 latach prowizorycznej niepodległości upragnioną nieskrępowaną wolnością. Przemianie uległa...

poleca85%

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Bibliografia 1. J. siodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa ? geneza i rozwój. Wyd Naukowe PWN W-wa 2004 2. Współczesna gospodarka światowa, praca pod red. A.B Kisiel-Łowczyc, Wyd. UG Gdańsk 2003 3. P. Bożyk,...

poleca91%

Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych - ujęcie modelowe

Podstawowe rodzaje kosztów działalności OM – 2 podstawowe kategorie: • Wydatki na wewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt A • Wydatki na zewnętrzne funkcjonowanie OM – pkt B Pkt A) - w związku z faktem iż działalność większości OM to regularne...

poleca85%

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego....

poleca85%

Integracja Europejska; ściąga

1. DATY: 1951 – EWO i EWP 23.07.1952 – EWWiS 1.1.1958 – EWG i Euratom (podp. 25.03.1957 w Rzymie) 1.07.1987 – Jednolity Akt Europejski 7.02.1992 – Maastricht 1.11.1993 – Traktat o Unii 7-11.12.200 – Nicea 2. PROCESY ROZSZERZENIA...

poleca85%

Prawa dziecka

referat

poleca90%

Unia europejska pojęcia

Formuła Berlin plus (ang. Berlin Plus agreement) Nazwa porozumień zawartych prze NATO i UE w dniu 16 grudnia 2002 roku. Zostały one oparte na wnioskach umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a NATO, podczas szczytu w Waszyngtonie w dniach 23-25...

poleca85%

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

Świat odetchną z wielką ulgą, wraz z ogłoszeniem o końcu I wojny światowej. Nastał jednak czas, aby zastanowić się nad nowym ładem politycznym w obliczu zmian terytorialnych na mapie świata. Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone...

poleca85%

Wpływ mediów na kształt współczesnego stereotypu Rosjan w Polsce

Wstęp „Łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd” Albert Einstein W niniejszej pracy pragnę zająć się stereotypami jakie krążą o Rosjanach w Polsce. Jeżeli przyjmiemy, że nosimy w sobie pewien wzorzec myślowy, odczuwamy i zachowujemy...

poleca89%

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Region Nie chcąc wchodzić w szerszą dysputę, co Europą Środkowo Wschodnią jest, a co nią nie jest, proponuję dla uproszczenia przyjąć, że tym pojęciem operować będę w stosunku do byłych państw socjalistycznych, poczynając od Polski, sięgając...

poleca85%

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne

OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Powstała 14 grudnia 1960 na mocy konwencji paryskiej, ale faktycznie działalność rozpoczęła 30 września 1961. W skład organizacji wchodzi 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata (...

poleca85%

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876–1918

1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876?1918 Wiek XX zapisał się na kartach historii jako niezwykle burzliwy, pełen odkryć, wojen i konfliktów. Na szczególną uwagę zasługują jednak międzynarodowe stosunki...

poleca88%

Kryzys kubański

Rola Kuby w karaibskim kryzysie rakietowym (16 - 28 października 1962 r.) Klęska inwazji w Zatoce Świń była szokiem dla amerykańskich przywódców i społeczeństwa. Po raz pierwszy akcja zorganizowana przez Stany Zjednoczone została odparta przez...

poleca88%

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010

Główne sporne zagadnienia przy ustalaniu nowej koncepcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2010 W listopadzie 2010 roku na szczycie NATO odbywającym się w stolicy Portugalii Lizbonie spotkali się przedstawiciele 30 państw oraz wielu...

poleca88%

Swoboda przepływu kapitału

Swoboda przepływu kapitału Przez wiele lat swoboda przepływu kapitału podlegała licznym ograniczeniom, które służyły ochronie interesów państwowych, głównie zachowaniu równowagi bilansu płatniczego i stabilizacji polityki...

poleca88%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowa instytucja finansowa: - zinstytucjonalizowana forma współpracy suwerennych krajów w dziedzinie finansów. Ta definicja nie różni się właściwie od międzynarodowej organizacji gospodarczej . jej przedmiotem zainteresowania są finanse....

poleca87%

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt...

poleca87%

Polityka konkurencji Unii Europejskiej

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego rynku państw...

poleca85%

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ogólna zasada teorii kosztów absolutnych ? Adam Smith ?Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów?. Ekonomia liberalna ? rynki powinny być wolne ? bez ceł. Jeśli jakiś kraj A ma absolutną przewagę kosztowo ? wydajnościową przy wytwarzaniu...

poleca86%

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - S. Drobczyński (notatki z wykładów)

PROGNOZOWANIE I SYMULLACJE MIĘDZYNARODOWE mgr SEBASTIAN DROBCZYŃSKI WYKŁAD 1: Prognozowanie – to wspieranie się na wiedzy. Przywidywanie – to wnioskowanie o zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych. Zdarzeniami nie znanymi mogą...

poleca86%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Cele i ich realizacja.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund - IMF) został powołany do działania na konferencji w Bretton Woods (1-22 VII 1944 roku). Działalność rozpoczęła dwa lata później, pierwszych operacji finansowych dokonała w marcu 1947 r....

poleca86%

Erozja w PRL-u oraz podczas transformacji

Erozja władzy ? anatomia zjawiska: Aby móc zagłębić się w tą problematykę należy najpierw wyjaśnić dwa pojęcia: erozja i władza. Erozja to najogólniej mówiąc psucie się, stopniowe niszczenie. Niewątpliwie wpływ na nią ma czas, bowiem zgodnie z...

poleca86%

Unia Gospodarcza i Walutowa

1.Unia Gospodarcza i Walutowa (Economic and Monetary Union). Jest to złożony mechanizm współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, usług, kapitału oraz stabilizacji kursów walutowych, mający...

poleca86%

Polityka historyczna

Jest to - tendencja w polityce polegająca na uznawaniu wpływu historii na współczesne problemy polityczne oraz uwzględnianiu w bieżącej działalności i w budowaniu programów na przyszłość uwarunkowań historycznych. Wg. Mariusza Janickiego...

poleca85%

Koncepcja integrowania Europy, ewolucja zagadnienia

Rozkwit koncepcji integrowania Europy przypada na okres po 2 wojnie światowej, w której E. Straciła pozycje lidera gospodarczego i politycznego. Powstanie obozu państw socjalistycznych ( stwarzało to poważne zagrożenie komunizmem, i widmo...

poleca85%

Analiza stosunków gospodarczych Ukrainy z UE

Analiza stosunków gospodarczych Ukrainy z UE 1. Sytuacja gospodarcza i finansowa na Ukrainie W latach w latach 1991-2008, od momentu ogłoszenia niepodległości Ukrainy, jej PKB stale wzrastało. Tymczasem od trzeciego kwartału 2012 r. w kraju...

poleca85%

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

1. Wstęp ?Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem? K. Walkowska "Czy czuję się Europejczykiem" - jest to bardzo trudne pytanie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to Polska dąży do integracji z Unią Europejską. Słychać coraz więcej głosów...

poleca85%

Organizacje Międzynarodowe- ściąga

Def OM: struktury formalne siegajace ponad granice panstw, utworzone przez wilostronne umowy m-n zawarte pomiedzy p. lub Org. majacymi siedziby w wiecej niż 1 p. Amfiktionie : delficko-termopilska Symmachie: Liga Peloponeska ?związek spartanski?...

poleca85%

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhid

poleca85%

Najważniejsze instytucje UE.

Najważniejsze instytucje UE Rada Europejska - powstała w 1974 r. jako organ EWG 9tworzą ja szefowie państw i rządów 15 UE). Pełni następujące funkcje: · ustala główne kierunki integracji europejskiej, · określa ogólną politykę Unii, ·...

poleca85%

Strategie bezpieczeństwa oraz współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC Zmiany wewnętrzne w Polsce oraz coraz bardziej odczuwalne osłabienie rywalizacji i konfrontacji między Wschodem i Zachodem przyczyniały się do...

poleca85%

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii - fenomen pozytywny czy negatywny?

poleca85%

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

STOSUNKI POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ Ze względu na kryterium treści i intensywności , stosunki polityczne między Polską a Federacją Rosyjską można podzielić na cztery etapy: Pierwszy- w latach 1990-1993 – obejmował starania Polski o likwidację...

poleca85%

Rada Ogólna Klubów Kobiecych

RADA OGÓLNA KLUBÓW KOBIECYCH General Federation of Women?s Clubs, GFWC została utworzona w 1980 roku w Nowym Jorku pierwotnie jako organizacja zrzeszająca wyłącznie amerykańskie kluby kobiece. Członkami GFWC jest 12 526 klubów kobiecych,...

poleca85%

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10 nowych krajów. Jedną z nich był zalew rynków...

poleca85%

Stosunki Międzynarodowe, Polska a Unia Europejska (nie dokończone, bez bibliografii)

Unia Europejska a Polska Spis Treści 1. ..NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ • Traktat Paryski 3 • Traktaty Rzymskie 4 • Jednolity Akt Europejski 6 • Traktat o Unii Europejskiej 7 • Traktat Amsterdamski 7 • Traktat Nicejski 8 2....