profil

Integracja Europejska; ściąga

poleca 85% 183 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. DATY:
1951 – EWO i EWP
23.07.1952 – EWWiS
1.1.1958 – EWG i Euratom (podp. 25.03.1957 w Rzymie)
1.07.1987 – Jednolity Akt Europejski
7.02.1992 – Maastricht
1.11.1993 – Traktat o Unii
7-11.12.200 – Nicea

2. PROCESY ROZSZERZENIA
22.01.1972 – Anglia, Irlandia, Dania, Norwegia
1.1.1981 – Grecja (28.05.1979)
1.1.1986 – Hiszpania i Portugalia (12.06.1986)
1.1.1995 – Austria, Finlandia, Szwecja
1.5.2004 – Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry

3. BUDŻET:
Komitet Delorsa – rozwój polit. monetarnej.:
90-93 – budowa jednolitego rynek
94-96 – tworzenie systemu banków centralnych
97 – przekazanie uprawnień na szczebel ponadnarodowy

4. POLITYKA ROLNA:
a)PLAN MANSCHOLTA – intensywna produkcja rolna, dopłaty do hektara i do sztuk bydła:
77 – współodpowiedzialność za nadwyzki mleka
84 – narodowe kwoty mleka
88 – współodpowiedzialność za rynki zbóż
konsument > budżet > rynek > rolnik
b)PLAN MCSHORE – lata 90-te – ochrona środowiska, zmniejszenie produkcji:
bezpośrednie subwencje wyrównawcze
niższe ceny gwarantowane
obniżono ceny subwencji
konsument > budżet > rolnik
c)PLAN FISCHERA – po 96 – wzmacnia subwencje
podatnik/konsum. > budżet > rolnik – finansowanie z ceł, składek członk. i podatków

5. ORGANY:
a)PARLAMENT EUROPEJSKI – nadzór, doradca rady
mandat 5 lat
Polska 54 mandaty
frakcje (1 – 23, 2 – 18, 3 – 12)
większość bezwzględna (lub 2/3 i 3/5 przy ważnych)
uchwala i nadzoruje budżet
wspomaga radę w ustawodawstwie, choć nie jest instytucją ustawodawczą (doradca)
kompetencje bezpośrednie: uprawnienia nadane przez traktaty
komp. Pośrednie – kontrolne: interpelacje, votum nieuf. dla komisji, debata nad budż.
i raportem z działalności Unii
może odrzucić budżet
b)RADA UNII EUROPEJSKIEJ – ustawy, organ doradczy parlamentu
organ ustawodawczy
przewodniczący nowy co 6 miesięcy
obradują ministrowie odpowiedzialni przed rządami
c)KOMISJA EUROPEJSKA – przyg. ustawy dla Rady Unii Europejskiej – R. Prodi
2 komisarzy wielkie kraje, reszta 1
realizacja budżetu
zarządza funduszami i programami
posiedzenia raz w tygodniu
przygotowuje ustawy dla rady
inicjatywa legislacyjna, organ zarządzająco-wykonawczy
d)RADA EUROPEJSKA – uchwały
organ naczelny, składa się z szefów państw członkowskich
obraduje
Rada unii zatwierdza jej uchwały
2 razy do roku
kadencja 6 lat
e)TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI – (wspólny):
15 sędziów i 8 rzeczników generalnych
każde państwo 1 sędzia (!!!) – kadencja 6 lat
orzeka o legalności uchwał PE i RU, KE, EBC
gdy stwierdzi że ustawa nielegalna to do anulowania w całości lub wadliwe fragmenty
f)SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI:
15 sędziów wyznaczonych przez Radę, kadencja 6 lat
można się od jego orzeczenia odwołać do Trybunału

6. DROGA POLSKI DO UE:
wrzesień 1988 – nawiązanie stosunków z EWG
19.IX.1989 – umowa o współpracy
1990 – umowa o handlu i powołanie przedstawicieli Polski przy UE (Kułakowski)
16.XII.1991 – układ stowarzyszeniowy (Balcerowicz)
1992 – układ handlowy
8.IV.1994 – Pawlak zgłasza wniosek o członkowstwo
3.V.1995 – biała księga
31.V.1995 – zielona księga
opracowanie nowej strategii integracji
31.III.1998 – początek negocjacji

7. ŹRÓDŁA PRAWA STOWARZYSZENIOWEGO:
traktaty założycielskie, aneksy, etc.
normy prawne stanowione przez instytucje wspólnoty
umowy międzynarodowe
niepisane źródła prawa
ogólne zasady prawa: dobrej wiary, posłuszeństwa prawu, zakazu dyskryminacji

8. KLASYFIKACJA AKTÓW PRAWNYCH: (Moc Wiąż, Autom. Obowiązuje, AO-Akty)
a)EWG i Euratom:
Rozporządzenie – MW, AO, wszystkie państwa, rodzi normy
Dyrektywa (wytyczna) – MW, AOA, ważny cel nie ważne środki
Decyzja – MW, AO, indywidualni adresaci
Zalecenie – pozbawione mocy wiążącej
Opinia – pozbawiona mocy wiążącej
b) EWWiS:
decyzje ogólne
decyzje indywidualne
zalecenia
opinie

9. IDEA INTEGRACJI:
a)Ruchy niemieckie:
mitteleuropa
Bataglia – Austria w centrum
koncepcja wielkiego obszaru
b)koncepcja naddunajska – mała ententa
c)pakt Rzymski
d)Paneuropa
e)Benelux

10. MODELE INTEGRACJI:
federalizm
konfederalizm
funkcjonalizm
neofunkcjonalizm

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty