profil

Angielski

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca93%

Forma kauzatywna (Causative have)

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Jeżeli komuś zlecamy wykonanie jakieś czynności i chcemy to wyrazić, wówczas skorzystamy z formy kauzatywnej, która ma następującą konstrukcję: I had my car repaired last week. ( Naprawiłem samochód w zeszłym tygodniu. – Oddałem go do naprawy do mechanika. ) They are having their house painted. ( Malują dom. – Wynajęli malarzy do malowania domu. ) Porównaj: Joan has cut her hair. --> Joan sama obcięła sobie włosy. Joan has had her hair cut. --> Ktoś,...

poleca89%

Zaimki pytające (Wh- words and how)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych (o pytania szczegółowe): what? – co? jaki? What are you doing now? What is this? What films do you enjoy watching? What ’s your mother’s name? ( Jak ma na imię twoja mama? ) What ’s the weather like today? ( Jaka jest dzisiaj pogoda? ) Zwróć uwagę na dwa ostatnie pytania z przykładów powyżej. Mimo że w tłumaczeniu na język polski pojawia się zaimek jak , w języku angielskim korzystamy z...

poleca89%

Pytania pośrednie (Indirect questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania pośrednie stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać pytanie. Ponadto konstrukcja pytań pośrednich ma swoje zastosowanie w mowie zależnej (o mowa zależna). Na początek spójrzmy na pytania bezpośrednie i pośrednie, aby zobaczyć, czym się one różnią: Pytania bezpośrednie: Where do you live? What time is it? Pytania pośrednie: Could you tell me where you live? I wonder if you could tell me what time it is. Pytania pośrednie...

poleca87%

None, either, neither, both, all

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

none, either, neither, both, all zaimek tłumaczenie występuje none żaden samodzielnie How many brothers or sisters have goy got? I’ve got none . none of * żaden z (większa ilość osób, rzeczy) z czasownikiem w l. poj. lub l. mn. None of them is / are married. None of my friends helped me when I was in trouble. either każdy, oba (dwie osoby, rzeczy) z rzeczownikiem w l. poj....

poleca86%

Zdania podrzędne okolicznikowe celu (clauses of purpose)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

odpowiadają na pytania: po co? na co? w jakim celu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: in order to /so as to aby, żeby They will have to take a loan in order to / so as to buythat house. ( Będą musieli wziąć pożyczkę, żeby kupić dom. ) so that* aby, żeby I’ll cook a lot of spaghetti so that it will be enough for 6 people. ( Ugotuję dużo spaghetti, aby starczyło dla sześciu osób. ) in case** w...

poleca82%

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed (-ing and -ed adjectives)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

W języku angielskim występują przymiotniki o takim samym rdzeniu, ale innej końcówce. Wyróżniamy dwa typy końcówek: -ing interesting, boring, exciting -ed interested, bored, excited Przymiotniki zakończone na -ing opisują osoby lub rzeczy: This is a very interest ing person. (To jest bardzo interesująca osoba.) This job is very motivat ing . (Ta praca jest bardzo motywująca.) Przymiotniki zakończone na -ed opisują...

poleca91%

Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Perfect używamy: mówiąc o czynnościach / stanach, które miały miejsce wcześniej, niż inne czynności / stany przeszłe: Before she cooked dinner, she had done the housework . John went to bed after he had finished writing his report . Before she worked as a manager she had been a secretary . Nie przesadzaj z nadmiernym korzystaniem z Past Perfect . Wiadomo,że czynności następują jedna po drugiej, w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Dopiero...

poleca83%

Konstrukcje osobowe i bezosobowe (Personal and impersonal constructions)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Zdania złożone, w których występują takie czasowniki, jak: believe, expect, know, report, say, think zamieniane na stronę bierną będą występować w dwóch konstrukcjach: People say (that) he is rich. ( Ludzie mówią, że on jest bogaty. ) z podmiotem bezosobowym: It is said that he is rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) z podmiotem osobowym: He is said to be rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) Zwróć uwagę na to, że zdania z podmiotem...

poleca82%

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Perfect używamy, wyrażając: zakończone czynności, których rezultaty są widoczne w teraźniejszości: She has broken her leg. I have written my homework. They have done the washing-up. Okolicznikami czasu, które będą pojawiać się w tym zastosowaniu czasu Present Perfect , są: already ( już ) i yet ( już / jeszcze ).Słówko already stosujemy w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikami posiłkowym i głównym, natomiast yet na końcu w...

poleca64%

Some, any, no

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

some, any, no i złożenia z nimi Zaimki nieokreślone występują z: rzeczownikami niepoliczalnymi: I always have some coffee in the morning. Do you have any coffee in the morning? I have no coffee in the morning. rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej: I need some tomatoes to make the soup. Do you need any tomatoes to make the soup? I need no tomatoes to make the soup. Jak się z pewnością zdążyłeś...

poleca80%

Użycie przymiotników z so, such, how, what (Adjectives with so, such, how, what)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

Określniki so ( tak ) i such ( taki ) służą do wzmocnienia znaczenia przymiotnika: so jest przysłówkiem, którego używamy przed samym przymiotnikiem: The weather was so beautiful. The book was so interesting. The house is so big. such jest przysłówkiem, którego używamy przed przymiotnikiem występującym w towarzystwie rzeczownika: It was such a good book. They went for such a long walk. It is such an interesting film. It’s such wonderful...

poleca66%

Strona bierna w czasach przyszłych (Passive voice in future tenses)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

czas czasownik to be imiesłów bierny Future Simple will + be imiesłów bierny (3 forma czasownika) going to am / are / is + going to be Future Perfect will have + been   strona czynna strona bierna They will paint the room next year. The room will be painted next year. They are going to paint the room. The room is going to be painted. They will have painted the room by...

poleca79%

Przekształcanie zdań z dwoma dopełnieniami (Sentences with two objects – changing from active to passive)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy w jednym zdaniu występują dwa dopełnienia (bliższe i dalsze). Takie zdanie możesz przekształcić na dwa zdania w stronie biernej, wybierając raz dopełnienie bliższe, raz dopełnienie dalsze jako nowy podmiot: Mary was given beautiful flowers by John. Beautiful flowers were given to Mary by John. They told me an amazing story. I was told an amazing story. An amazing story was told me. The boss will offer Mary a promotion....

poleca86%

Zdania okolicznikowe (Clauses)

Kategoria: Zdania podrzędnie złożone (Complex sentences)

Zdania podrzędne okolicznikowe wskazują na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiadają one na pytania: kiedy? dlaczego? w jakim celu? gdzie? w jaki sposób? , itd. Zdania podrzędne okolicznikowe dzielimy na:

poleca85%

Forma dzierżawcza (Saxon genitive, -of)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Forma dzierżawcza w języku angielskim, która odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego? ), tworzona jest na dwa sposoby: za pomocą apostrofu i -s oraz za pomocą zaimka of . Pierwszą z nich stosujemy, mówiąc o rzeczownikach żywotnych, natomiast drugą o rzeczownikach nieżywotnych. Formę dzierżawczą osób tworzymy w następujący sposób: w liczbie pojedynczej dodajemy apostrof i -s ( ‘s ): This is my mother’s car . (To jest samochód (kogo?) mojej mamy.) There was a big chimney on...

poleca83%

Future Continuous – czas przyszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą się rozgrywały w danym momencie w przyszłości: He will be writing a book tomorrow morning. ( Jutro rano będzie pisał książkę. ) Tom will be sunbathing on the beach this time next week. ( O tej porze w przyszłym tygodniu Tom będzie się opalał na plaży. ) At 4 pm tomorrow I will be working in my office. ( Jutro o czwartej będę pracował w biurze. ) Konstrukcja: podmiot + will + be +...

poleca76%

Udzielanie rad: should, ought to, must

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

Do udzielania rad w języku angielskim stosujemy: should, ought to , oraz must : should, ought to – powinno się : You should go to the dentist. ( Powinieneś iść do dentysty. ) She ought to eat less. ( Powinna jeść mniej. ) They should visit their grandmother. ( Powinni odwiedzić babcię. ) must – jest mocniejszą formą czasowników should i ought to: You must go to the dentist. ( Musisz (= powinieneś) iść do dentysty. ) You must...

poleca77%

Zaimki względne (Relative pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy pięć zaimków względnych: that, who, which, whose, whom. Służą one do tworzenia zdań względnych, zwanych także przydawkowymi (relative clauses) (o zdania przydawkowe). Dla przypomnienia, zdania przydawkowe odpowiadają na pytania: jaki? który? zaimek względny tłumaczenie odnosi się do: przykład that który która którzy które osób rzeczy roślin zwierząt Have I told you about Mr. Jones that lives next to me? I need new...

poleca80%

Wyrażanie obowiązku, konieczności lub braku obowiązku: must, have to, need:

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

wyrażanie obowiązku / konieczności: do wyrażenia konieczności, obowiązku moralnego lub naszego wewnętrznego przekonania o potrzebie wykonania danej czynności używamy czasownika modalnego must ( musieć ): He must hurry up. They must get up at 4 am. I must study harder. Czasownik must występuje tylko w formie czasu teraźniejszego. Pozostałe formy tzn. przyszłą i przeszłą wyrażamy za pomocą have to w odpowiednim czasie: I must learn for the...

poleca88%

Inwersja (Inversion of the verb)

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Inwersja, czyli przekształcenie konstrukcji zdania twierdzącego w zdanie pytające, występuje w języku angielskim, kiedy zdanie rozpoczyna się od następujących przysłówków i zwrotów przysłówkowych: hardly /scarcely ever rzadko kiedy Hardly / scarcely ever do we meet the Browns. ( Rzadko kiedy spotykamy Brownów. ) never nigdy Never again will I make the same mistake. ( Nigdy więcej nie popełnię tego samego błędu. ) no sooner… than…...

poleca72%

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Simple używamy, wyrażając: stany lub czynności charakteryzujące podmiot w sposób trwały: She is a good doctor. They hate spaghetti. Janet has beautiful hair. czynności, które mają miejsce zwykle, stale, powtarzają się, są rutyną lub przyzwyczajeniem: She usually eats bread with cheese for breakfast. I always get up at 7 am. Tom often goes to the cinema. Do wyrażania częstotliwości stosujemy: - przysłówki częstotliwości: always...

poleca82%

Suppose / supposing – przypuśćmy, a jeśli

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Podobnie jak as if / as though występuje, opisując sytuacje w czasie teraźniejszym i przeszłym. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym Suppose /supposing + Past Simple Suppose you were a very rich person. (Przypuśćmy, że jesteś bardzo bogatą osobą.) Supposing they were abroad. (Przypuśćmy, że są za granicą.) przeszłym Suppose /supposing + Past Perfect Suppose he had lost his way. (Przypuśćmy, że zgubił drogę.)...

poleca83%

Zdania podrzędne okolicznikowe czasu (time clauses)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: kiedy? odkąd? jak długo? i łączą się ze zdaniem głównym za pomocą następujących spójników: after po They will buy a new car after they have sold the old one. ( Kupią nowy samochód po sprzedaniu starego. ) as kiedy As I come back home, I’ll call you. ( Kiedy wrócę do domu, zadzwonię do ciebie. ) as long as tak długo jak You can stay here as long as you want. ( Możecie tu zostać tak długo, jak tylko...

poleca77%

Zaimki osobowe (Personal pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy osiem zaimków osobowych, które dzielimy na dwa typy: zaimki osobowe w formie podmiotu (zaimki odpowiadające napytania mianownika kto? co? ) l. pojedyncza l. mnoga I ja we my you ty you wy he on they oni, one she ona it ono Zauważ, że w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej używamytego samego zaimka...

poleca61%

Nieregularne stopniowanie przysłówka (Irregular comparative form)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Niektóre przysłówki są nieregularne. Zapamiętaj pięć przysłówków nieregularnych: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy dobrze well better the best źle badly worse the worst mało little less the least dużo much more the most daleko far farther further the farthest the furthest

poleca71%

Miejsce przysłówka w zdaniu (Position of adverbs)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

przysłówki występują przed przymiotnikami lub przysłówkami, które opisują: His nose is extremely big. They speak English equally well. przysłówki częstotliwości występują przed czasownikiem: He often goes to the cinema. They sometimes play chess. Uważaj na czasownik to be , bowiem przysłówki częstotliwości stawiamy nie przed, a po nim: He is always late. They are often tired. Po czasownikach odnoszących się do zmysłów,...

poleca86%

Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu (clauses of manner)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym spójnikami: as if / as though jak gdyby He looks as if he is Spanish. ( Wygląda na Hiszpana. ) Mandy is over 18 but she behaves as though she was a small child. ( Mandy ma ponad osiemnaście lat, ale zachowuje się, jakby była małym dzieckiem. ) Zauważ, że zwroty te mogą opisywać prawdopodobne sytuacje, jak również mogą służyć do wyrażenia krytyki, zachwytu na temat wyglądu,...

poleca74%

Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Continuous używamy: chcąc podkreślić fakt, że dane czynności trwały przez pewien dłuższy okres: He was working the whole day yesterday. It was snowing all day yesterday. We were preparing for the test the whole week. mówiąc o czynnościach w czasie przeszłym, które trwały już od pewnego okresu: At 5 pm he was watching a match. At that time yesterday I was ironing. The child was having a bath at 7 pm. mówiąc o czynnościach...

poleca89%

Zdania z czasownikami relacjonującymi (Introductory verbs)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

Do relacjonowania wypowiedzi mamy jeszcze całą gamę czasowników relacjonujących. Dzięki swojemu znaczeniu przekazują one sporą część informacji zawartej w zdaniu w mowie niezależnej, dlatego, zamieniając zdanie na mowę zależną, wystarczy tylko wybrać odpowiedni czasownik relacjonujący i w pozostałej części zdania ująć najistotniejsze informacje: ‘I won’t give you the money back’ she said to Jim. She refused to give Jim his money back. ‘Will you come to my party?’ Lucy asked Jerry....

poleca94%

If only – gdyby tylko

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

If only występuje w konstrukcjach odnoszących się do czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. W czasie teraźniejszymi przeszłym wyraża żal, ubolewanie, natomiast w czasie przyszłym życzenie. Zdanie w czasie Konstrukcja Wyraża Przykład teraźniejszym if only + Past Simple żal, ubolewanie If only I knew Spanish. ( Gdybym tylko znał hiszpański. = Szkoda, że nie znam hiszpańskiego. ) przeszłym if only + Past Perfect żal,...

poleca69%

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Continuous używamy, wyrażając: czynności odbywające się w chwili mówienia o nich: She is reading a book now. They are watching TV now. I am having a bath at the moment. czynności, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości: Julie is visiting her parents tonight. I am flying to New York tomorrow. We are leaving for Paris next week. Zauważ, że również w języku polskim stosujemy czas teraźniejszy, opisując tego...

poleca93%

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca72%

Czasowniki statyczne

Kategoria: Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wyrażające stany, uczucia, czynności zmysłów, do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki: appear pojawiać się know wiedzieć be być like lubić believe wierzyć love kochać belong należeć mean znaczyć care troszczyć się mention wspominać consist of składać się z mind mieć coś przeciwko consider rozważać possess...

poleca63%

Pierwszy tryb warunkowy (Type 1 Conditionals)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy, gdy mówimy o sytuacjach realnych, prawdopodobnych w teraźniejszości lub przyszłości. Określona zdaniem nadrzędnym sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w zdaniu podrzędnym: If she passes the exam, her dad will buy her a car. If the weather is nice tomorrow, I’ll go to the swimming pool. W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future Simple , natomiast w podrzędnym Present Simple . Tak jak w zerowym trybie...

poleca82%

Przysłówek too i enough (Adverbs with too and enough)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

przysłówek too ( zbyt ) używany jest przed przymiotnikami lub przysłówkami i nadaje im negatywne znaczenie: too + przymiotnik / przysłówek + (for + osoba) bezokolicznik z to She was too tired to do the washing-up. ( Była zbyt zmęczona, żeby pozmywać. ) They are too young to drive a car. ( Są zbyt młodzi, żeby prowadzić samochód .) Chinese is too difficult for me to learn. ( Chiński jest zbyt trudny dla mnie, żeby się go nauczyć .) przysłówek enough (...

poleca92%

Both… and…, either…or…, neither…nor…

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

both… and…, either…or…, neither…nor… Zwroty both… and…, either… or…, neither… nor… występują z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i zaimkami osobowymi. both…and… zarówno…jak i… Both Kate and John are students. Both the Jones and the Smiths received credit.She plays both tennis and swims.I like both white and black.I like both him and her. either…or… albo…albo… I’ll spend my holidays either...

poleca83%

Future Perfect – czas przyszły dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Perfect używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości: She will have written the report by 5 pm. ( Do piątej napisze raport. ) He hopes he will have prepared for the test by Friday. ( Ma nadzieję, że przygotuje się na test do piątku. ) Judy will have read that book by the end of the month. ( Judy przeczyta tę książkę do końca miesiąca. ) Okoliczniki czasu w Future Perfect : by (do), by the time...

poleca67%

Zaimki dzierżawcze (Possessive pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimek dzierżawczy jest bardzo często mylony z przymiotnikiem dzierżawczym, dlatego na początku przypomnijmy sobie przymiotniki dzierżawcze: przymiotnik dzierżawczy l. pojedyncza l. mnoga my our your your his their her its Where is my book? Is his your pencil? I don’t like his friends. Have you ever met her mother? Look at the plant. Its leaves are falling down....

poleca78%

Pytania o podmiot (Subject questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania o podmiot w języku angielskim mają szyk zdania twierdzącego, co oznacza, że nie stosujemy w nich czasowników posiłkowych do, does, did . Tworząc pytanie, wystarczy w miejsce podmiotu ze zdania twierdzącego wstawić zaimek pytający who, what i resztę zdania pozostawić bez zmian. Mary told Jim about that. Nice music makes her happy. Who told Jim about that? What makes her happy? Pytania o podmiot zawsze stawiamy w 3 osobie liczby pojedynczej, dlatego...

poleca84%

Zaimki bezosobowe you, one, they (Impersonal pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimki bezosobowe you, one, they postawione w funkcji podmiotu służą do tworzenia konstrukcji bezosobowych. Zaimek you najczęściej występuje w mowie potocznej, natomiast one w języku oficjalnym: You can’t park here. ( Tu nie wolno parkować. ) One can earn a lot of money in this company. ( W tej firmie można zarobić dużo pieniędzy. ) Zdania z podmiotem they tłumaczymy: mówi się, uważa się itd., w zależności od zastosowanego w zdaniu angielskim...

poleca81%

Pytania rozłączne (Question tags)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania rozłączne są odpowiednikiem polskiego zwrotu nieprawdaż ,czy potocznego no nie?, nie? Stosowane są w zdaniach twierdzących i przeczących i pełnią dwie funkcje: - pytania, - prośby o potwierdzenie informacji: You have been to New York, haven’t you? They can dance, can’t they? Kate is an architect, isn’t she? We love going to the cinema, don’t we? pytania rozłączne w zdaniach twierdzących – w tego typu zdaniach pytania rozłączne tworzymy przez zaprzeczenie informacji...

Sprawdź także
poleca80%

Zaimki wskazujące (Demonstratives)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Wyróżniamy cztery zaimki wskazujące: liczba pojedyncza this ten, ta, to this woman ( ta kobieta ) that tamten, tamta, tamto that man ( tamten mężczyzna ) liczba mnoga these ci, te these children ( te dzieci ) those tamci, tamte those dogs ( tamte psy ) Podstawową funkcją zaimków wskazujących jest określenie położenia ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt. Ponadto korzystamy z nich: do...

poleca64%

Past Simple – czas przeszły dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Simple używamy, wyrażając: czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości: She watched that film yesterday. They invited me to the party last week. Kate bought that dress two months ago. szereg kolejno następujących po sobie działań w przeszłości: He opened the door, entered the room, sat down on the sofa and turned on the TV. Okolicznikami czasu są: yesterday (wczoraj), last week /month / year...

poleca80%

Przyimki określające miejsce (Prepositions of place)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane przyimki określające miejsce: at, in, on . Na początek przyjrzyjmy się dwóm pierwszym przyimkom: Mike is at the cinema . – Mike ogląda film . Sheila is at school . – Sheila uczy się w szkole . Sheila is in school . – Sheila jest w budynku szkoły . There were a lot of people in the cinema .– W budynku kina było dużo ludzi . Patrząc na przykłady, możemy wyciągnąć wniosek, że: at – bardziej odnosi się do funkcji niż...

poleca83%

Used to / be used to / get used to

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Zwroty used to, be used to, get used to stosujemy, gdy mówimy o różnego rodzaju przyzwyczajeniach i nawykach. Z racji tego, że wspólnym elementem tych trzech zwrotów jest słowo used , są one bardzo często mylone ze sobą. Dlatego teraz przyjrzyjmy się, w jakich kontekstach możemy zastosować poszczególne zwroty: used to – wyraża rutynową czynność, nawyk w czasie przeszłym: I used to go to sleep late at night when I was younger. ( Chodziłem późno spać kiedy byłem...

poleca87%

Zaimki wzajemne (Each other, one another)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim występują dwa zwroty odpowiadające polskim siebie na wzajem, wzajemnie: each other – używamy, gdy mówimy o wzajemnych relacjach dwóch osób / zwierząt: Mary and John love each other very much. ( Marysia i Janek bardzo się kochają. ) We’ve been meeting each other for a month. ( Spotykamy się od miesiąca. ) Zauważ, że słówko się w polskim tłumaczeniu jest częścią czasownika zwrotnego, a nie przetłumaczonym zwrotem each other ....

poleca84%

Zastosowanie rzeczownika odczasownikowego

Kategoria: Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne (Infinitive and gerund)

jako podmiot zdania: Sunbathing is very relaxing for me. Tell me why running is something you hate. Watching too much television is very harmful for your eyes. po przyimkach: Is she interested in reading books? What do you think of moving abroad? I’m not very keen on playing tennis. po czasownikach wyrażających ogólne preferencje, upodobania: like, hate, love, enjoy, prefer : We have never enjoyed playing computer games....

poleca76%

Wyrażanie umiejętności, braku umiejętności: can, could, to be able to

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

umiejętność wyrażamy za pomocą: can ( móc, potrafić, umieć ) w czasie teraźniejszym: She can play the piano well. They can ride a horse. You can speak Chinese. could w czasie przeszłym: She could play the piano well when she was a child. They could ride a horse when they were younger. You could speak Chinese five years ago. be able to (być w stanie coś zrobić) zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym, jednak w...

poleca69%

Wyrażanie pewności w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości: must, can’t, couldn’t

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

wypowiadając zdanie (zarówno w czasie teraźniejszym, jaki przeszłym), co do prawdziwości którego jesteśmy przekonani, skorzystamy z następujących czasowników modalnych: must – jeśli wypowiadamy zdanie twierdzące: w czasie teraźniejszym: must + czasownik w bezokoliczniku bez to She must be at work. ( Na pewno jest w pracy. ) They must work hard. ( Na pewno ciężko pracują. ) lub wyrażając ciągłość: must + forma ciągła ( be + czasownik z...

poleca80%

Przyimki określające czas (Prepositions of time)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia: She usually gets up at seven am . I finished work at half past five yesterday. Bats don’t sleep at night- they look for food. People say that ghosts wake up at midnight oraz w wyrażeniach: at present At present , there’re more and more educated people. at the moment I’m preparing breakfast at the moment . at Christmas / Easter She’s...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z