profil

Angielski

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca89%

Pytania pośrednie (Indirect questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania pośrednie stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać pytanie. Ponadto konstrukcja pytań pośrednich ma swoje zastosowanie w mowie zależnej (o mowa zależna). Na początek spójrzmy na pytania bezpośrednie i pośrednie, aby zobaczyć, czym się one różnią: Pytania bezpośrednie: Where do you live? What time is it? Pytania pośrednie: Could you tell me where you live? I wonder if you could tell me what time it is. Pytania pośrednie...

poleca93%

Forma kauzatywna (Causative have)

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Jeżeli komuś zlecamy wykonanie jakieś czynności i chcemy to wyrazić, wówczas skorzystamy z formy kauzatywnej, która ma następującą konstrukcję: I had my car repaired last week. ( Naprawiłem samochód w zeszłym tygodniu. – Oddałem go do naprawy do mechanika. ) They are having their house painted. ( Malują dom. – Wynajęli malarzy do malowania domu. ) Porównaj: Joan has cut her hair. --> Joan sama obcięła sobie włosy. Joan has had her hair cut. --> Ktoś,...

poleca84%

Konstrukcje osobowe i bezosobowe (Personal and impersonal constructions)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Zdania złożone, w których występują takie czasowniki, jak: believe, expect, know, report, say, think zamieniane na stronę bierną będą występować w dwóch konstrukcjach: People say (that) he is rich. ( Ludzie mówią, że on jest bogaty. ) z podmiotem bezosobowym: It is said that he is rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) z podmiotem osobowym: He is said to be rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) Zwróć uwagę na to, że zdania z podmiotem...

poleca82%

Przysłówek too i enough (Adverbs with too and enough)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

przysłówek too ( zbyt ) używany jest przed przymiotnikami lub przysłówkami i nadaje im negatywne znaczenie: too + przymiotnik / przysłówek + (for + osoba) bezokolicznik z to She was too tired to do the washing-up. ( Była zbyt zmęczona, żeby pozmywać. ) They are too young to drive a car. ( Są zbyt młodzi, żeby prowadzić samochód .) Chinese is too difficult for me to learn. ( Chiński jest zbyt trudny dla mnie, żeby się go nauczyć .) przysłówek enough (...

poleca83%

Zdania podrzędne okolicznikowe czasu (time clauses)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: kiedy? odkąd? jak długo? i łączą się ze zdaniem głównym za pomocą następujących spójników: after po They will buy a new car after they have sold the old one. ( Kupią nowy samochód po sprzedaniu starego. ) as kiedy As I come back home, I’ll call you. ( Kiedy wrócę do domu, zadzwonię do ciebie. ) as long as tak długo jak You can stay here as long as you want. ( Możecie tu zostać tak długo, jak tylko...

poleca77%

Zaimki względne (Relative pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy pięć zaimków względnych: that, who, which, whose, whom. Służą one do tworzenia zdań względnych, zwanych także przydawkowymi (relative clauses) (o zdania przydawkowe). Dla przypomnienia, zdania przydawkowe odpowiadają na pytania: jaki? który? zaimek względny tłumaczenie odnosi się do: przykład that który która którzy które osób rzeczy roślin zwierząt Have I told you about Mr. Jones that lives next to me? I need new...

poleca89%

Zaimki pytające (Wh- words and how)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych (o pytania szczegółowe): what? – co? jaki? What are you doing now? What is this? What films do you enjoy watching? What ’s your mother’s name? ( Jak ma na imię twoja mama? ) What ’s the weather like today? ( Jaka jest dzisiaj pogoda? ) Zwróć uwagę na dwa ostatnie pytania z przykładów powyżej. Mimo że w tłumaczeniu na język polski pojawia się zaimek jak , w języku angielskim korzystamy z...

poleca67%

Zaimki dzierżawcze (Possessive pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimek dzierżawczy jest bardzo często mylony z przymiotnikiem dzierżawczym, dlatego na początku przypomnijmy sobie przymiotniki dzierżawcze: przymiotnik dzierżawczy l. pojedyncza l. mnoga my our your your his their her its Where is my book? Is his your pencil? I don’t like his friends. Have you ever met her mother? Look at the plant. Its leaves are falling down....

poleca87%

Zdania podrzędne okolicznikowe celu (clauses of purpose)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

odpowiadają na pytania: po co? na co? w jakim celu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: in order to /so as to aby, żeby They will have to take a loan in order to / so as to buythat house. ( Będą musieli wziąć pożyczkę, żeby kupić dom. ) so that* aby, żeby I’ll cook a lot of spaghetti so that it will be enough for 6 people. ( Ugotuję dużo spaghetti, aby starczyło dla sześciu osób. ) in case** w...

poleca83%

Pytania rozłączne (Question tags)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania rozłączne są odpowiednikiem polskiego zwrotu nieprawdaż ,czy potocznego no nie?, nie? Stosowane są w zdaniach twierdzących i przeczących i pełnią dwie funkcje: - pytania, - prośby o potwierdzenie informacji: You have been to New York, haven’t you? They can dance, can’t they? Kate is an architect, isn’t she? We love going to the cinema, don’t we? pytania rozłączne w zdaniach twierdzących – w tego typu zdaniach pytania rozłączne tworzymy przez zaprzeczenie informacji...

Sprawdź także
poleca84%

Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny (clauses of reason)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: dlaczego? z jakiego powodu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: as / since jako że I overslept as / since I went to bed very late the previous night. (Zaspałem, jako że poszedłem późno spać poprzedniej nocy.) because ponieważ Don’t do it because it’s dangerous. (Nie rób tego, ponieważ jest to niebezpieczne.) because of /due to* w związku z / ze względu na The ship didn’t...

poleca91%

Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Perfect używamy: mówiąc o czynnościach / stanach, które miały miejsce wcześniej, niż inne czynności / stany przeszłe: Before she cooked dinner, she had done the housework . John went to bed after he had finished writing his report . Before she worked as a manager she had been a secretary . Nie przesadzaj z nadmiernym korzystaniem z Past Perfect . Wiadomo,że czynności następują jedna po drugiej, w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Dopiero...

poleca63%

Pierwszy tryb warunkowy (Type 1 Conditionals)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy, gdy mówimy o sytuacjach realnych, prawdopodobnych w teraźniejszości lub przyszłości. Określona zdaniem nadrzędnym sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w zdaniu podrzędnym: If she passes the exam, her dad will buy her a car. If the weather is nice tomorrow, I’ll go to the swimming pool. W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future Simple , natomiast w podrzędnym Present Simple . Tak jak w zerowym trybie...

poleca89%

Zdania z czasownikami relacjonującymi (Introductory verbs)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

Do relacjonowania wypowiedzi mamy jeszcze całą gamę czasowników relacjonujących. Dzięki swojemu znaczeniu przekazują one sporą część informacji zawartej w zdaniu w mowie niezależnej, dlatego, zamieniając zdanie na mowę zależną, wystarczy tylko wybrać odpowiedni czasownik relacjonujący i w pozostałej części zdania ująć najistotniejsze informacje: ‘I won’t give you the money back’ she said to Jim. She refused to give Jim his money back. ‘Will you come to my party?’ Lucy asked Jerry....

poleca69%

Konstrukcje porównujące (Comparative constructions)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

przymiotniki w stopniu równym występują w następujących konstrukcjach: as… as.. tak… jak… John is as old as my brother. so… as… taki… jak… She is so good as her sister. not so / as… as… nie taki… jak… The book wa sn’t so / as interesting as the film. przymiotniki w stopniu wyższym służą porównaniu dwóch osób, rzeczy itd., odpowiednikiem polskiego słowa od / niż jest than : John is older than my...

poleca61%

Nieregularne stopniowanie przysłówka (Irregular comparative form)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Niektóre przysłówki są nieregularne. Zapamiętaj pięć przysłówków nieregularnych: stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy dobrze well better the best źle badly worse the worst mało little less the least dużo much more the most daleko far farther further the farthest the furthest

poleca87%

Zdania okolicznikowe (Clauses)

Kategoria: Zdania podrzędnie złożone (Complex sentences)

Zdania podrzędne okolicznikowe wskazują na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiadają one na pytania: kiedy? dlaczego? w jakim celu? gdzie? w jaki sposób? , itd. Zdania podrzędne okolicznikowe dzielimy na:

poleca87%

None, either, neither, both, all

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

none, either, neither, both, all zaimek tłumaczenie występuje none żaden samodzielnie How many brothers or sisters have goy got? I’ve got none . none of * żaden z (większa ilość osób, rzeczy) z czasownikiem w l. poj. lub l. mn. None of them is / are married. None of my friends helped me when I was in trouble. either każdy, oba (dwie osoby, rzeczy) z rzeczownikiem w l. poj....

poleca82%

Przekształcanie zdań z dwoma dopełnieniami (Sentences with two objects – changing from active to passive)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy w jednym zdaniu występują dwa dopełnienia (bliższe i dalsze). Takie zdanie możesz przekształcić na dwa zdania w stronie biernej, wybierając raz dopełnienie bliższe, raz dopełnienie dalsze jako nowy podmiot: Mary was given beautiful flowers by John. Beautiful flowers were given to Mary by John. They told me an amazing story. I was told an amazing story. An amazing story was told me. The boss will offer Mary a promotion....

poleca82%

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed (-ing and -ed adjectives)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

W języku angielskim występują przymiotniki o takim samym rdzeniu, ale innej końcówce. Wyróżniamy dwa typy końcówek: -ing interesting, boring, exciting -ed interested, bored, excited Przymiotniki zakończone na -ing opisują osoby lub rzeczy: This is a very interest ing person. (To jest bardzo interesująca osoba.) This job is very motivat ing . (Ta praca jest bardzo motywująca.) Przymiotniki zakończone na -ed opisują...

poleca67%

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że) Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. ( Chciałbym mieć dużo pieniędzy. ) John wishes he were on holidays now. ( Janek chciałby być teraz na wakacjach. ) przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. ( Żałuję, że spowodowałem ten wypadek. ) We wish we had passed our exams. ( Szkoda,...

poleca80%

Przyimki określające czas (Prepositions of time)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia: She usually gets up at seven am . I finished work at half past five yesterday. Bats don’t sleep at night- they look for food. People say that ghosts wake up at midnight oraz w wyrażeniach: at present At present , there’re more and more educated people. at the moment I’m preparing breakfast at the moment . at Christmas / Easter She’s...

poleca64%

Some, any, no

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

some, any, no i złożenia z nimi Zaimki nieokreślone występują z: rzeczownikami niepoliczalnymi: I always have some coffee in the morning. Do you have any coffee in the morning? I have no coffee in the morning. rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej: I need some tomatoes to make the soup. Do you need any tomatoes to make the soup? I need no tomatoes to make the soup. Jak się z pewnością zdążyłeś...

poleca85%

Zastosowanie rzeczownika odczasownikowego

Kategoria: Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne (Infinitive and gerund)

jako podmiot zdania: Sunbathing is very relaxing for me. Tell me why running is something you hate. Watching too much television is very harmful for your eyes. po przyimkach: Is she interested in reading books? What do you think of moving abroad? I’m not very keen on playing tennis. po czasownikach wyrażających ogólne preferencje, upodobania: like, hate, love, enjoy, prefer : We have never enjoyed playing computer games....

poleca81%

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Perfect używamy, wyrażając: zakończone czynności, których rezultaty są widoczne w teraźniejszości: She has broken her leg. I have written my homework. They have done the washing-up. Okolicznikami czasu, które będą pojawiać się w tym zastosowaniu czasu Present Perfect , są: already ( już ) i yet ( już / jeszcze ).Słówko already stosujemy w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikami posiłkowym i głównym, natomiast yet na końcu w...

poleca73%

Liczba pojedyncza i mnoga (Singular and plural nouns)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy przez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej rzeczownika: a boy – boys a girl – girls a son – sons a brother – brothers a mother – mothers Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami -s, -ss,-sh, -ch, -x tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -es : a beach – beaches a bus – buses a box – boxes a boss – bosses a bush – bushes Końcówkę -es otrzymują niektóre rzeczowniki zakończone w...

poleca92%

Both… and…, either…or…, neither…nor…

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

both… and…, either…or…, neither…nor… Zwroty both… and…, either… or…, neither… nor… występują z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i zaimkami osobowymi. both…and… zarówno…jak i… Both Kate and John are students. Both the Jones and the Smiths received credit.She plays both tennis and swims.I like both white and black.I like both him and her. either…or… albo…albo… I’ll spend my holidays either...

poleca93%

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca73%

Pytania zawierające przeczenie (Negative questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania zawierające przeczenie, podobnie jak w języku polskim, służą do wyrażenia zdziwienia, niedowierzania, oburzenia, niezadowolenia: Why did n’t you like the film? Has n’t she sold the house yet? Ca n’t you ride a bike? Ponadto, gdy nie do końca jesteśmy pewni danej informacji, możemy poprosić naszego rozmówcę o wyjaśnienie kwestii, korzystając z pytania zawierającego przeczenie: Is n’t that Mr. Jones? Was n’t it in 1999? Did n’t you buy that car 3...

poleca55%

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (Countable and uncountable nouns)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej,jak i w mnogiej. liczba pojedyncza liczba mnoga an eye eyes a flower flowers a lemon lemons a mistake mistakes Rzeczowniki niepoliczalne występują tylko w liczbie pojedynczej, lecz nigdy nie przyjmują przedimka nieokreślonego a / an . Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy: ogólne nazwy substancji: beer ice bread jam...

poleca70%

Strona bierna w czasach teraźniejszych (Passive voice in present tenses)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

czas czasownik to be imiesłów bierny Present Simple am / are / is imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Continuous am / are / is + being Present Perfect have / has + been   strona czynna strona bierna They paint the room every year. The room is painted every year. They are painting the room now. The room is being painted now. They have just painted the...

poleca66%

Strona bierna w czasach przyszłych (Passive voice in future tenses)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

czas czasownik to be imiesłów bierny Future Simple will + be imiesłów bierny (3 forma czasownika) going to am / are / is + going to be Future Perfect will have + been   strona czynna strona bierna They will paint the room next year. The room will be painted next year. They are going to paint the room. The room is going to be painted. They will have painted the room by...

poleca83%

Zaimki bezosobowe you, one, they (Impersonal pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimki bezosobowe you, one, they postawione w funkcji podmiotu służą do tworzenia konstrukcji bezosobowych. Zaimek you najczęściej występuje w mowie potocznej, natomiast one w języku oficjalnym: You can’t park here. ( Tu nie wolno parkować. ) One can earn a lot of money in this company. ( W tej firmie można zarobić dużo pieniędzy. ) Zdania z podmiotem they tłumaczymy: mówi się, uważa się itd., w zależności od zastosowanego w zdaniu angielskim...

poleca77%

Zaimki osobowe (Personal pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy osiem zaimków osobowych, które dzielimy na dwa typy: zaimki osobowe w formie podmiotu (zaimki odpowiadające napytania mianownika kto? co? ) l. pojedyncza l. mnoga I ja we my you ty you wy he on they oni, one she ona it ono Zauważ, że w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej używamytego samego zaimka...

poleca68%

Wyrażanie przypuszczenia w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości: can, could, may, may not, might, might not:

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

do wyrażania przypuszczenia w czasie teraźniejszym stosujemy czasowniki: can, could, may, might: can, could, may, might, may not, might not + czasownik w bezokoliczniku bez to She can be at home. ( Możliwe, że jest w domu. ) They could work long hours. ( Możliwe, że pracują do późna. ) Debbie may have some relatives in Spain. ( Możliwe, że Debbie ma rodzinę w Hiszpanii. ) Greg might speak Italian. He was in Italy for 5 years. ( Możliwe, że Greg...

poleca80%

Wyrażanie obowiązku, konieczności lub braku obowiązku: must, have to, need:

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

wyrażanie obowiązku / konieczności: do wyrażenia konieczności, obowiązku moralnego lub naszego wewnętrznego przekonania o potrzebie wykonania danej czynności używamy czasownika modalnego must ( musieć ): He must hurry up. They must get up at 4 am. I must study harder. Czasownik must występuje tylko w formie czasu teraźniejszego. Pozostałe formy tzn. przyszłą i przeszłą wyrażamy za pomocą have to w odpowiednim czasie: I must learn for the...

poleca83%

Przedimek określony the (Definite article the)

Kategoria: Przedimek (Article)

Przedimek określony the jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, jeżeli przedmiot lub osoba jest bliżej określona, tzn. jeżeli nasz rozmówca wie, o czym mówimy lub jeśli po raz kolejny wspominamy o danej osobie czy rzeczy: This is a girl. The girl is tall. That is a dog. The dog is black. Przedimek określony the jest również stosowany przed: rzeczami, które są unikalne (jedyne w swoim rodzaju): the earth the moon the sky...

poleca72%

Czasowniki statyczne

Kategoria: Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wyrażające stany, uczucia, czynności zmysłów, do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki: appear pojawiać się know wiedzieć be być like lubić believe wierzyć love kochać belong należeć mean znaczyć care troszczyć się mention wspominać consist of składać się z mind mieć coś przeciwko consider rozważać possess...

poleca80%

Zaimki wskazujące (Demonstratives)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Wyróżniamy cztery zaimki wskazujące: liczba pojedyncza this ten, ta, to this woman ( ta kobieta ) that tamten, tamta, tamto that man ( tamten mężczyzna ) liczba mnoga these ci, te these children ( te dzieci ) those tamci, tamte those dogs ( tamte psy ) Podstawową funkcją zaimków wskazujących jest określenie położenia ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt. Ponadto korzystamy z nich: do...

poleca63%

Zdania podrzędne okolicznikowe miejsca (clauses of place)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

Odpowiadają na pytania: gdzie? skąd? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym spójnikami: where gdzie He asked me where I lived. ( Spytał się mnie, gdzie mieszkam. ) wherever gdziekolwiek I meet friends wherever I go. ( Gdziekolwiek pójdę, wszędzie spotykam znajomych. )

poleca79%

Przyimki określające miejsce (Prepositions of place)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane przyimki określające miejsce: at, in, on . Na początek przyjrzyjmy się dwóm pierwszym przyimkom: Mike is at the cinema . – Mike ogląda film . Sheila is at school . – Sheila uczy się w szkole . Sheila is in school . – Sheila jest w budynku szkoły . There were a lot of people in the cinema .– W budynku kina było dużo ludzi . Patrząc na przykłady, możemy wyciągnąć wniosek, że: at – bardziej odnosi się do funkcji niż...

poleca21%

Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Wszystkie czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy: czasowniki dynamiczne czasowniki statyczne

poleca74%

Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Continuous używamy: chcąc podkreślić fakt, że dane czynności trwały przez pewien dłuższy okres: He was working the whole day yesterday. It was snowing all day yesterday. We were preparing for the test the whole week. mówiąc o czynnościach w czasie przeszłym, które trwały już od pewnego okresu: At 5 pm he was watching a match. At that time yesterday I was ironing. The child was having a bath at 7 pm. mówiąc o czynnościach...

poleca70%

Wyrażanie pewności w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości: must, can’t, couldn’t

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

wypowiadając zdanie (zarówno w czasie teraźniejszym, jaki przeszłym), co do prawdziwości którego jesteśmy przekonani, skorzystamy z następujących czasowników modalnych: must – jeśli wypowiadamy zdanie twierdzące: w czasie teraźniejszym: must + czasownik w bezokoliczniku bez to She must be at work. ( Na pewno jest w pracy. ) They must work hard. ( Na pewno ciężko pracują. ) lub wyrażając ciągłość: must + forma ciągła ( be + czasownik z...

poleca82%

Future Perfect – czas przyszły dokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Perfect używamy, mówiąc o: czynnościach, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości: She will have written the report by 5 pm. ( Do piątej napisze raport. ) He hopes he will have prepared for the test by Friday. ( Ma nadzieję, że przygotuje się na test do piątku. ) Judy will have read that book by the end of the month. ( Judy przeczyta tę książkę do końca miesiąca. ) Okoliczniki czasu w Future Perfect : by (do), by the time...

poleca78%

Przedimek zerowy (Omission of articles)

Kategoria: Przedimek (Article)

Zarówno przedimka nieokreślonego, jak i określonego nie używamy przed : nazwami własnymi: John England Poland nazwami dyscyplin sportowych, dni, miesięcy, świąt, kolorów,napoi, posiłków oraz języków: tennis Monday January Easter blue Spanish nazwami państw (oprócz nazw złożonych) i miast: Poland Italy London ale: The Vatican, the Netherlands, the Sudan, the Hague nazwami parków, ulic, stacji, mostów:...

poleca71%

Drugi tryb warunkowy (Type 2 Conditionals)

Kategoria: Tryby warunkowe i tryb łączący (Conditionals and unreal present and past)

Korzystając z drugiego trybu warunkowego, będziemy mówić o nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacjach w czasie teraźniejszym lub przyszłym. Jest to swego rodzaju „gdybanie”: If + Past Simple + Future in the Past ( would + bezokolicznik) If I were rich, I’d buy this beautiful yacht. Future in the Past + if + Past Simple ( would + bezokolicznik) You would like Mike, if you knew him. If she saw a ghost, she’d be scared to death. Charakterystyczne są występujące w drugim...

poleca65%

Future Simple – czas przyszły prosty

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Future Simple używamy: mówiąc o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości: He will visit us tomorrow. They won’t be able to read the book next week. Kate and Bob will buy a new house next year. Czynność przyszłą możemy również wyrazić za pomocą zwrotu to be going to ( zamierzać coś ). Musisz pamiętać jednak o podstawowej zasadzie. Wyrażając czynność wcześniej zaplanowaną, będziesz korzystać ze zwrotu to be going to , jeśli natomiast...

poleca42%

Wyrażanie próśb: can, will, could, would, may, might

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

prosząc kogoś o wykonanie jakiejś przysługi dla nas, będziemy potrzebować następujących czasowników modalnych: can,will, could, would: Can you help me? ( Możesz mi pomóc? ) Will you do this for me? ( Zrobisz to dla mnie? ) ‘ Could you help me with my homework?’ the pupil asked the teacher. ( „Pomoże mi pan zrobić zadanie?” uczeń zapytał nauczyciela. ) Would you exchange this T-shirt for me? It’s too small. ( Wymieni mi pani tę koszulkę? Jest za mała. )...

poleca83%

Used to / be used to / get used to

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Zwroty used to, be used to, get used to stosujemy, gdy mówimy o różnego rodzaju przyzwyczajeniach i nawykach. Z racji tego, że wspólnym elementem tych trzech zwrotów jest słowo used , są one bardzo często mylone ze sobą. Dlatego teraz przyjrzyjmy się, w jakich kontekstach możemy zastosować poszczególne zwroty: used to – wyraża rutynową czynność, nawyk w czasie przeszłym: I used to go to sleep late at night when I was younger. ( Chodziłem późno spać kiedy byłem...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z