profil

Angielski

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca94%

Forma kauzatywna (Causative have)

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Jeżeli komuś zlecamy wykonanie jakieś czynności i chcemy to wyrazić, wówczas skorzystamy z formy kauzatywnej, która ma następującą konstrukcję: I had my car repaired last week. ( Naprawiłem samochód w zeszłym tygodniu. – Oddałem go do naprawy do mechanika. ) They are having their house painted. ( Malują dom. – Wynajęli malarzy do malowania domu. ) Porównaj: Joan has cut her hair. --> Joan sama obcięła sobie włosy. Joan has had her hair cut. --> Ktoś,...

poleca89%

Zaimki pytające (Wh- words and how)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimki pytające służą do tworzenia pytań szczegółowych (o pytania szczegółowe): what? – co? jaki? What are you doing now? What is this? What films do you enjoy watching? What ’s your mother’s name? ( Jak ma na imię twoja mama? ) What ’s the weather like today? ( Jaka jest dzisiaj pogoda? ) Zwróć uwagę na dwa ostatnie pytania z przykładów powyżej. Mimo że w tłumaczeniu na język polski pojawia się zaimek jak , w języku angielskim korzystamy z...

poleca82%

Przysłówek too i enough (Adverbs with too and enough)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

przysłówek too ( zbyt ) używany jest przed przymiotnikami lub przysłówkami i nadaje im negatywne znaczenie: too + przymiotnik / przysłówek + (for + osoba) bezokolicznik z to She was too tired to do the washing-up. ( Była zbyt zmęczona, żeby pozmywać. ) They are too young to drive a car. ( Są zbyt młodzi, żeby prowadzić samochód .) Chinese is too difficult for me to learn. ( Chiński jest zbyt trudny dla mnie, żeby się go nauczyć .) przysłówek enough (...

poleca89%

None, either, neither, both, all

Kategoria: Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

none, either, neither, both, all zaimek tłumaczenie występuje none żaden samodzielnie How many brothers or sisters have goy got? I’ve got none . none of * żaden z (większa ilość osób, rzeczy) z czasownikiem w l. poj. lub l. mn. None of them is / are married. None of my friends helped me when I was in trouble. either każdy, oba (dwie osoby, rzeczy) z rzeczownikiem w l. poj....

poleca89%

Zdania z czasownikami relacjonującymi (Introductory verbs)

Kategoria: Mowa zależna (Reported speech)

Do relacjonowania wypowiedzi mamy jeszcze całą gamę czasowników relacjonujących. Dzięki swojemu znaczeniu przekazują one sporą część informacji zawartej w zdaniu w mowie niezależnej, dlatego, zamieniając zdanie na mowę zależną, wystarczy tylko wybrać odpowiedni czasownik relacjonujący i w pozostałej części zdania ująć najistotniejsze informacje: ‘I won’t give you the money back’ she said to Jim. She refused to give Jim his money back. ‘Will you come to my party?’ Lucy asked Jerry....

poleca83%

Przymiotniki zakończone na -ing i -ed (-ing and -ed adjectives)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

W języku angielskim występują przymiotniki o takim samym rdzeniu, ale innej końcówce. Wyróżniamy dwa typy końcówek: -ing interesting, boring, exciting -ed interested, bored, excited Przymiotniki zakończone na -ing opisują osoby lub rzeczy: This is a very interest ing person. (To jest bardzo interesująca osoba.) This job is very motivat ing . (Ta praca jest bardzo motywująca.) Przymiotniki zakończone na -ed opisują...

poleca79%

Przyimki określające miejsce (Prepositions of place)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Wyróżniamy trzy najczęściej spotykane przyimki określające miejsce: at, in, on . Na początek przyjrzyjmy się dwóm pierwszym przyimkom: Mike is at the cinema . – Mike ogląda film . Sheila is at school . – Sheila uczy się w szkole . Sheila is in school . – Sheila jest w budynku szkoły . There were a lot of people in the cinema .– W budynku kina było dużo ludzi . Patrząc na przykłady, możemy wyciągnąć wniosek, że: at – bardziej odnosi się do funkcji niż...

poleca77%

Zaimki osobowe (Personal pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy osiem zaimków osobowych, które dzielimy na dwa typy: zaimki osobowe w formie podmiotu (zaimki odpowiadające napytania mianownika kto? co? ) l. pojedyncza l. mnoga I ja we my you ty you wy he on they oni, one she ona it ono Zauważ, że w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej używamytego samego zaimka...

poleca84%

Konstrukcje osobowe i bezosobowe (Personal and impersonal constructions)

Kategoria: Strona bierna (Passive voice)

Zdania złożone, w których występują takie czasowniki, jak: believe, expect, know, report, say, think zamieniane na stronę bierną będą występować w dwóch konstrukcjach: People say (that) he is rich. ( Ludzie mówią, że on jest bogaty. ) z podmiotem bezosobowym: It is said that he is rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) z podmiotem osobowym: He is said to be rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) Zwróć uwagę na to, że zdania z podmiotem...

poleca85%

Forma dzierżawcza (Saxon genitive, -of)

Kategoria: Rzeczownik (Noun)

Forma dzierżawcza w języku angielskim, która odpowiada polskiemu dopełniaczowi (kogo? czego? ), tworzona jest na dwa sposoby: za pomocą apostrofu i -s oraz za pomocą zaimka of . Pierwszą z nich stosujemy, mówiąc o rzeczownikach żywotnych, natomiast drugą o rzeczownikach nieżywotnych. Formę dzierżawczą osób tworzymy w następujący sposób: w liczbie pojedynczej dodajemy apostrof i -s ( ‘s ): This is my mother’s car . (To jest samochód (kogo?) mojej mamy.) There was a big chimney on...

poleca89%

Pytania pośrednie (Indirect questions)

Kategoria: Formy pytające (Questions)

Pytania pośrednie stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać pytanie. Ponadto konstrukcja pytań pośrednich ma swoje zastosowanie w mowie zależnej (o mowa zależna). Na początek spójrzmy na pytania bezpośrednie i pośrednie, aby zobaczyć, czym się one różnią: Pytania bezpośrednie: Where do you live? What time is it? Pytania pośrednie: Could you tell me where you live? I wonder if you could tell me what time it is. Pytania pośrednie...

poleca80%

Wyrażanie obowiązku, konieczności lub braku obowiązku: must, have to, need:

Kategoria: Czasowniki modalne (Modal verbs)

wyrażanie obowiązku / konieczności: do wyrażenia konieczności, obowiązku moralnego lub naszego wewnętrznego przekonania o potrzebie wykonania danej czynności używamy czasownika modalnego must ( musieć ): He must hurry up. They must get up at 4 am. I must study harder. Czasownik must występuje tylko w formie czasu teraźniejszego. Pozostałe formy tzn. przyszłą i przeszłą wyrażamy za pomocą have to w odpowiednim czasie: I must learn for the...

poleca88%

Zdania podrzędne okolicznikowe celu (clauses of purpose)

Kategoria: Zdania okolicznikowe (Clauses)

odpowiadają na pytania: po co? na co? w jakim celu? i łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą następujących spójników: in order to /so as to aby, żeby They will have to take a loan in order to / so as to buythat house. ( Będą musieli wziąć pożyczkę, żeby kupić dom. ) so that* aby, żeby I’ll cook a lot of spaghetti so that it will be enough for 6 people. ( Ugotuję dużo spaghetti, aby starczyło dla sześciu osób. ) in case** w...

poleca74%

Past Continuous – czas przeszły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Past Continuous używamy: chcąc podkreślić fakt, że dane czynności trwały przez pewien dłuższy okres: He was working the whole day yesterday. It was snowing all day yesterday. We were preparing for the test the whole week. mówiąc o czynnościach w czasie przeszłym, które trwały już od pewnego okresu: At 5 pm he was watching a match. At that time yesterday I was ironing. The child was having a bath at 7 pm. mówiąc o czynnościach...

poleca80%

Zaimki wskazujące (Demonstratives)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Wyróżniamy cztery zaimki wskazujące: liczba pojedyncza this ten, ta, to this woman ( ta kobieta ) that tamten, tamta, tamto that man ( tamten mężczyzna ) liczba mnoga these ci, te these children ( te dzieci ) those tamci, tamte those dogs ( tamte psy ) Podstawową funkcją zaimków wskazujących jest określenie położenia ludzi, rzeczy, roślin i zwierząt. Ponadto korzystamy z nich: do...

poleca94%

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Kategoria: Tryb łączący (Unreal present and past)

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca77%

Zaimki względne (Relative pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim wyróżniamy pięć zaimków względnych: that, who, which, whose, whom. Służą one do tworzenia zdań względnych, zwanych także przydawkowymi (relative clauses) (o zdania przydawkowe). Dla przypomnienia, zdania przydawkowe odpowiadają na pytania: jaki? który? zaimek względny tłumaczenie odnosi się do: przykład that który która którzy które osób rzeczy roślin zwierząt Have I told you about Mr. Jones that lives next to me? I need new...

poleca84%

Used to / be used to / get used to

Kategoria: Inne konstrukcje (Other construction)

Zwroty used to, be used to, get used to stosujemy, gdy mówimy o różnego rodzaju przyzwyczajeniach i nawykach. Z racji tego, że wspólnym elementem tych trzech zwrotów jest słowo used , są one bardzo często mylone ze sobą. Dlatego teraz przyjrzyjmy się, w jakich kontekstach możemy zastosować poszczególne zwroty: used to – wyraża rutynową czynność, nawyk w czasie przeszłym: I used to go to sleep late at night when I was younger. ( Chodziłem późno spać kiedy byłem...

poleca77%

Przyimki ruchu (Prepositions of movement)

Kategoria: Przyimek (Preposition)

Mówiąc o przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie, potrzebujemy przyimków from… to… : They took the bus from London to Oxford. Natomiast mówiąc o ruchu w danym kierunku, wykorzystamy sam przyimek to : They went to Chicago to visit their family. Występuje on w towarzystwie takich czasowników jak: come, drive, go, travel, walk : I’ ve been driving to Cracow for 2 hours. Mandy loves travelling to far away places. oraz to be w...

poleca89%

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Perfect Continuous używamy, mówiąc o: czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej: I have been writing the letter for an hour. She has been talking on the phone since I came back home. We have been learning English since August. czynnościach, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, trwały przez dłuższy okres i których skutki są widoczne obecnie: He is tired because he has been running. ( Jest...

poleca86%

Zaimki wzajemne (Each other, one another)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

W języku angielskim występują dwa zwroty odpowiadające polskim siebie na wzajem, wzajemnie: each other – używamy, gdy mówimy o wzajemnych relacjach dwóch osób / zwierząt: Mary and John love each other very much. ( Marysia i Janek bardzo się kochają. ) We’ve been meeting each other for a month. ( Spotykamy się od miesiąca. ) Zauważ, że słówko się w polskim tłumaczeniu jest częścią czasownika zwrotnego, a nie przetłumaczonym zwrotem each other ....

poleca76%

Przymiotniki dzierżawcze (Possessive adjectives)

Kategoria: Przymiotnik (Adjective)

Przymiotnik dzierżawczy towarzyszy rzeczownikowi i odnosi się do właściciela, a nie do posiadanej rzeczy. zaimek osobowy przymiotnik dzierżawczy przykłady I my This is my book. you your Where is your sister? he his I’ve borrowed his bike. she her She met her friends. it its The animal had its paw broken. we our This is our dog. you your Is that your cat?...

poleca70%

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

Kategoria: Czasy gramatyczne (Tenses)

Czasu Present Continuous używamy, wyrażając: czynności odbywające się w chwili mówienia o nich: She is reading a book now. They are watching TV now. I am having a bath at the moment. czynności, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości: Julie is visiting her parents tonight. I am flying to New York tomorrow. We are leaving for Paris next week. Zauważ, że również w języku polskim stosujemy czas teraźniejszy, opisując tego...

poleca67%

Zaimki dzierżawcze (Possessive pronouns)

Kategoria: Zaimek (Pronoun)

Zaimek dzierżawczy jest bardzo często mylony z przymiotnikiem dzierżawczym, dlatego na początku przypomnijmy sobie przymiotniki dzierżawcze: przymiotnik dzierżawczy l. pojedyncza l. mnoga my our your your his their her its Where is my book? Is his your pencil? I don’t like his friends. Have you ever met her mother? Look at the plant. Its leaves are falling down....

poleca72%

Czasowniki statyczne

Kategoria: Czasowniki wyrażające czynności i stany (Action and state verbs)

Wyrażające stany, uczucia, czynności zmysłów, do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki: appear pojawiać się know wiedzieć be być like lubić believe wierzyć love kochać belong należeć mean znaczyć care troszczyć się mention wspominać consist of składać się z mind mieć coś przeciwko consider rozważać possess...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z