profil

Present Perfect – czas teraźniejszy dokonany

poleca 81% 396 głosów

Czasu Present Perfect używamy, wyrażając:

 • zakończone czynności, których rezultaty są widoczne w teraźniejszości:
  • She has broken her leg.
  • I have written my homework.
  • They have done the washing-up.

Okolicznikami czasu, które będą pojawiać się w tym zastosowaniu czasu Present Perfect, są: already (już) i yet (już / jeszcze).Słówko already stosujemy w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikami posiłkowym i głównym, natomiast yet na końcu w zdaniach pytających i przeczących:
I have already done the washing up. (Już pozmywałem.)
Have you done the washing up yet? (Czy już pozmywałeś?)
I haven’t done the washing-up yet. (Jeszcze nie pozmywałem.)

 • właśnie / przed chwilą zakończone czynności:
  • She has just returned home.
  • We have just met a friend of yours.
  • They have just cooked dinner.

Okolicznikiem czasu wskazującym na właśnie zakończoną czynność jest just (właśnie).

 • czynności, stany, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości:
  • I have been to Spain.
  • Have you seen this film?
  • We have met Leo before.

Okolicznikami czasu są tutaj: lately (ostatnio), recently (ostatnio), before (przedtem), które stawiamy na końcu zdania:
I have read that book recently.
She hasn’t had much time lately.
Have you heard that song before?

oraz ever (kiedykolwiek) stosowane w pytaniach przed czasownikiem głównym i never (nigdy) stawiane pomiędzy czasownikami: posiłkowym i głównym w zdaniach twierdzących:
Have you ever been to Japan?
Has she ever heard of Michael?
We have never travelled by plane.
Betty has never met such a famous person before.

Zwróć uwagę, że, tłumacząc powyższe zdania na język polski, będziemy korzystać z czasu przeszłego. Dlatego zapamiętaj, że zdania, które w języku polskim są w czasie przeszłym i które nie zawierają konkretnych informacji na temat tego, kiedy dana czynność miała miejsce, będziemy tłumaczyć na język angielski jako zdania w czasie teraźniejszym niedokonanym, czyli Present Perfect:
Złamała nogę.
Napisałem zadanie domowe.
Pozmywali.
Byłem w Hiszpanii.
Widziałeś ten film?
Już wcześniej poznałam Leona.

 • stany, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej:
  • We have known each other for over 5 years.
  • Judy has been in London since Christmas.
  • We have had this car for 10 years.

Okolicznikami czasu będą tutaj for i since. Oba tłumaczymy jako od, ale jest istotna różnica w zastosowaniu ich w języku angielskim:
- for + okres, który upłynął od chwili rozpoczęcia stanu, podawanyw minutach, godzinach, dniach, miesiącach, latach, wiekach, np.: for 12 hours, for a week, for 2 years itd.
This house has belonged to me for over 20 years. (Ten dom należy do mnie od ponad dwudziestu lat.)
I have known Japanese for 2 years. (Od dwóch lat znam japoński.)

- since + dany punkt w przeszłości, od którego stan trwa, np.: Christmas, last Monday, holidays, your birthday itd.
I have hated Josh since the day I met him. (Nienawidzę Josha od dnia, kiedy go poznałem.)
She has had that beautiful suntan since last holidays. (Jest tak pięknie opalona od ostatnich wakacji.)

Tym razem zauważ, że powyższe zdania tłumaczymy na język polski w czasie teraźniejszym.

Konstrukcja:

podmiot + have / has + imiesłów bierny + reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Present Perfect na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I have given I have not (haven’t) given Have I given?
you have given you have not (haven’t) given Have you given?
he has given he has not (hasn’t) given Has he given?
she she she
it it it
we have given we have not (haven’t) given Have we given?
you you you
they they they

Czasownikami posiłkowymi, które występują w każdym typie zdań, są have i has (3 osoba liczby pojedynczej). Ponadto musisz pamiętać, że czasowniki w Present Perfect zawsze występują w formie imiesłowów biernych, czyli czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed, natomiast nieregularne trzecią formę.

 • I have already mended the child’s toy. (Już naprawiłem zabawkę dziecka.)
 • She has just started tidying the kitchen. (Właśnie zaczęła sprzątać kuchnię.)
 • We have always wanted to go to Bali. (Zawsze chcieliśmy pojechać na Bali.)
 • How much have you paid for that T-shirt? (Ile zapłaciłeś za tę koszulkę?)
 • Why has she left the party so early? (Dlaczego tak wcześnie wyszła z przyjęcia?)
 • She has lent me her bike. (Pożyczyła mi swój rower.)
Podoba się? Tak Nie