profil

Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

poleca 91% 477 głosów

Czasu Past Perfect używamy:

 • mówiąc o czynnościach / stanach, które miały miejsce wcześniej, niż inne czynności / stany przeszłe:
  • Before she cooked dinner, she had done the housework.
  • John went to bed after he had finished writing his report.
  • Before she worked as a manager she had been a secretary.

Nie przesadzaj z nadmiernym korzystaniem z Past Perfect. Wiadomo,że czynności następują jedna po drugiej, w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Dopiero gdy będziemy chcieli zaakcentować spory odstęp czasu dzielący poszczególne czynności, skorzystamy z czasu zaprzeszłego.

 • jako odpowiednika czasu Present Perfect w przeszłości:
  • She hadn’t prepared for the exam so she didn’t pass it.
  • I had met Larry before so he didn’t have to introduce him to me.
  • Her parents had already been in bed when Mary came back home.

Zauważ, że czas Past Perfect zawsze występuje w towarzystwie Past Simple.

Czas zaprzeszły nie jest zbyt często stosowany w języku używanym na co dzień. Jednak zobaczysz, że w mowie zależnej znajomość tego czasu okaże się niezbędna.

W języku polskim nie mamy czasu zaprzeszłego, dlatego budując zdania, zastanów się uważnie, która czynność (stan) miała miejsce najpierw – wyrazimy ją za pomocą Past Perfect, a która nastąpiła po niej – opiszemy ją czasem Past Simple:

Okoliczniki czasu w Past Perfect: after (po), before (przed), by the time (zanim) oraz wszystkie okoliczniki czasu Present Perfect:
By the time I came back home, my parents had been already fast asleep.
He bought a house after he had inherited some money.

Konstrukcja:

podmiot + had + imiesłów bierny + reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Past Perfect na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I had given I had not (hadn’t) given Had I given?
you had given you had not (hadn’t) given Had you given?
he had given he had not (hadn’t) given Had he given?
she she she
it it it
we had given we had not (hadn’t) given Had we given?
you you you
they they they

Zwróć uwagę, że czasownik posiłkowy had nie zmienia się w poszczególnych osobach i pozostawia czasownik główny w formie imiesłowu biernego we wszystkich typach zdań.

Podoba się? Tak Nie