profil

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

poleca 72% 759 głosów

Czasu Present Simple używamy, wyrażając:

 • stany lub czynności charakteryzujące podmiot w sposób trwały:
  • She is a good doctor.
  • They hate spaghetti.
  • Janet has beautiful hair.
 • czynności, które mają miejsce zwykle, stale, powtarzają się, są rutyną lub przyzwyczajeniem:
  • She usually eats bread with cheese for breakfast.
  • I always get up at 7 am.
  • Tom often goes to the cinema.

Do wyrażania częstotliwości stosujemy:
- przysłówki częstotliwości: always (zawsze), often (często), usually (zazwyczaj), sometimes (czasami), rarely (rzadko), seldom (rzadko), never (nigdy), które stawiamy przed czasownikiem głównym w zdaniu:
We always go to bed before midnight.
Joan often gets up at 6 am.
They usually go to work by bus.
Tom sometimes goes to the swimming pool on Saturdays.
I rarely go out on Wednesday nights.
You seldom visit your grandma.

Wyjątek stanowi czasownik to be. Przysłówki częstotliwości stawiamy nie przed, a po nim:
I am never late for school.
She is always angry the whole day when she has to get up early.
We are often tired on Friday evenings.

- zwroty przysłówkowe: once / twice / three times a week /month / year (raz / dwa / trzy razy w tygodniu / miesiącu / roku), every day / week / month / year (codziennie, co tydzień / miesiąc/ rok), które stawiamy na końcu zdania:
He plays tennis once a week.
We go on holiday twice a year.
I visit my grandparents three times a month.
Jessica goes to the gym every day.
We meet our friends every week.
I get my phone bill every month.
You go to Greece every year, don’t you?

 • sądy ogólnie uważane za prawdziwe, prawa przyrody, fizyki:
  • Cats are mammals.
  • The sun rises in the east.
  • Ice melts over 0° Celsius.
 • stany opisywane za pomocą czasowników statycznych:
  • I don’t understand what he is saying.
  • Now she knows how to do her homework.
  • She doesn’t believe me any more.
 • czynności przyszłe w zdaniach podrzędnych okolicznikowych czasu oraz w pierwszym trybie warunkowym:
  • When I arrive in London, I’ll call you. (Kiedy przyjadę do Londynu, zadzwonię do ciebie.)
  • If she studies more, she will pass the exam. (Jeśli będzie się więcej uczyć, zda egzamin.)
  • We’ll be extremely happy if you visit us on Saturday. (Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli odwiedzicie nas w sobotę.)
Odmiana czasownika to be w czasie Present Simple
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I am I am not Am I ?
you are you are not = aren’t Are you ?
he is he is not = isn’t Is he ?
she she she
it it it
we are we are not = aren’t Are we ?
you you you
they they they

Zwróć uwagę, że pytania tworzymy przez inwersję, czyli postawienie czasownika to be przed podmiotem, natomiast przeczenia przez dodanie do czasownika słówka not:
Are you a student?
Is she beautiful?
They are not musicians.
I am not a tall person.

Konstrukcja:

podmiot + czasownik+ reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Present Simple na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I give I do not (don’t) give Do I give?
you give you do not (don’t) give Do you give?
he gives he does not (doesn’t) give Does he give?
she she she
it it it
we give we do not (don’t) give Do we give?
you you you
they they they

Czasowniki nie zmieniają swojej formy, oprócz 3 osoby liczby pojedynczej, w której musimy dodać końcówkę -s do czasownika w zdaniu twierdzącym. Dodając końcówki, stosujemy te same zasady, co przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników:
I usually walk my dog early in the morning.
You usually walk your dog early in the morning.
She usually walks her dog early in the morning.
We usually walk our dog early in the morning.

Pytania tworzymy przez wstawienie czasowników posiłkowych do i does (w 3 osobie liczby pojedynczej) przed podmiot, natomiast przeczenia przez postawienie czasownika posiłkowego z not przed głównym czasownikiem:

 • Do you walk your dog early in the morning?
 • When does she usually walk her dog?
 • I don’t walk my dog early in the morning.
 • She doesn’t walk her dog early in the morning.

Zwróć uwagę, że stosując czasownik posiłkowy does w zdaniu pytającym i przeczącym, pozbywamy się końcówki -s przy czasowniku głównym:
Does she get up at 7 am every day?
He doesn’t like travelling by plane.
How often does Kate go to the gym?

Podoba się? Tak Nie