profil

Both… and…, either…or…, neither…nor…

poleca 92% 435 głosów

  • both… and…, either…or…, neither…nor…
    Zwroty both… and…, either… or…, neither… nor… występują z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i zaimkami osobowymi.
    both…and… zarówno…jak i… Both Kate and John are students.Both the Jones and the Smiths received credit.She plays both tennis and swims.I like both white and black.I like both him and her.
    either…or… albo…albo… I’ll spend my holidays either in the mountains or by the seaside.In her free time Jessica either goes swimming or plays tennis.I can’t decide which jumper I should take. I’ll take either blue or green.They haven’t decided who they’re going to fire. It’ll be either me or you.
    neither…nor… ani…ani… Neither Kate nor Sue will go on holidays this year.Neither the Jones nor the Smiths received credit.She neither plays tennis nor swims.I like neither red nor yellow.They’ll fire neither me nor you

Zwróć uwagę, że zwrot neither tworzy zdanie przeczące, dlatego nie przeczymy już po raz drugi (zasada pojedynczego przeczenia). Tłumacząc, musimy jednak zaprzeczyć dwa razy:Neither Sam nor Kate can play the piano. (Ani Sam, ani Kasia nie potrafią grać na fortepianie.)

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta