profil

Niemiecki

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca91%

Strona bierna (Passiv)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Strona bierna składa się z: • czasownika posiłkowego werden , odmienionego w takim czasie, w jakim chcemy wyrazić całe zdanie, a więc Präsens -> werden Imperfekt -> wurde Perfekt -> ist worden Plusquamperfekt -> war worden • imiesłowu czasu przeszłego ( Partizip II ) Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki posiadające dopełnienie w bierniku: Strona czynna: Er wischt den Staub . Strona bierna: Der Staub wird ( von ihm ) gewischt. Dopełnienie...

poleca58%

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Kategoria: Czas przeszły Perfekt

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą czasowniki wyrażające: • przemieszczanie się lub ruch w danym kierunku, np.: abfahren, ankommen, ausziehen, eintreten, einziehen, fahren, fliegen, fliehen, gehen, kommen, laufen, reisen, rennen, schwimmen, springen, steigen, umziehen, vergehen, wandern, zurückkommen Gestern Nachmittag bin ich im Wald gewandert . Der Bus ist vor einer Stunde abgefahren . • zmianę stanu, np.: aufstehen, aufwachen, einschlafen, entstehen, erscheinen,...

poleca93%

Gerundivum

Kategoria: Konstrukcje imiesłowowe (Partizipialkonstruktionen)

Gerundivum składa się z Partizip I poprzedzonego słówkiem zu i jest określeniem dla rzeczownika. Partizip I jest odmieniany jak przymiotnik i znajduje się zawsze przed rzeczownikiem: Die Kupplung ist zu wechseln. -> die zu wechselnde Kupplung (sprzęgło do wymiany) Der Schrank ist zu streichen. -> der zu streichende Schrank (szafa do pomalowania) Podstawą Gerundivum jest konstrukcja z czasownikiem sein i bezokolicznikiem z zu . Gerundivum wskazuje nam, że dana...

poleca81%

Tryb rozkazujący (Imperativ)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb rozkazujący służy do wyrażenia prośby, polecenia lub rozkazu skierowanych do jednej osoby lub kilku osób, nieformalnie lub w formie grzecznościowej. 2. osoba l. poj. • odcinamy końcówkę -st • nie występuje zaimek osobowy du du bringst  – Bring!   ( Przynieś! ) Bring morgen CDs mit! du trinkst   – Trink!   ( Wypij! )     Trink einen Orangensaft! du schickst – Schick! ( Wyślij! )     Schick das Packet! Jeżeli temat czasownika kończy się na -d, -t, -ig, -chn, -ffn, -m,...

poleca91%

Zdania okolicznikowe skutku nierzeczywiste (Irreale Konsekutivsätze)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Zdania okolicznikowe skutku nierzeczywiste tworzymy za pomocą spójnika als dass (aby) . W zdaniu głównym występuje słowo zu . W zdaniach tych występują dwie możliwości czasowe: • zdanie wyraża teraźniejszość, stosujemy wtedy Konjunktiv Imperfekt Die Wohnung ist zu teuer, als dass wir sie kaufen könnten . ( Mieszkanie jest za drogie, abyśmy mogli je kupić. ) Sie ist zu faul, als dass sie zu Fuß ginge . • zdanie wyraża przeszłość, stosujemy wtedy Konjunktiv Plusquamperfekt...

poleca86%

Przysłówki miejsca i kierunku (Lokal- und Direktionaladverbien)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Odpowiadają na pytania: • wo? ( gdzie? ) i określają miejsce Hallo Jan, ich bin hier unten . ( tu na dole ) Die Kinder gehen nach draußen . ( na zewnątrz ) • wohin? ( dokąd? ), woher? ( skąd? ) i określają kierunek Ich bin gerade von dort gekommen. ( stamtąd ) Wo? Wohin? nach/-hin Woher? von/-her außen ( zewnątrz – po zewnętrznej stronie) nach außen ( na zewnątrz ) von außen ( z zewnątrz ) Die Tasse ist außen...

poleca92%

Przyimki z celownikiem i bernikiem (Präpositionen mit Dativ und Akkusativ)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

Przyimki określające miejsce, wymagające dopełnienia w celowniku (3 przypadek) lub w bierniku (4 przypadek): an – przy, na Wir sitzen am Tisch. Wir setzen uns an den Tisch. auf – na (w poziomie) Der Ball liegt auf dem Boden. Das Kind legt den Ball auf den Boden. hinter – za Sie sitzen hinter uns . Sie setzen sich hinter uns . in – do, w Der Schlüssel steckt im Schloss. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. neben –...

poleca76%

Mowa zależna (Indirekte Rede)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Myśli i fakty możemy przekazywać w sposób bezpośredni, przy użyciu mowy niezależnej lub pośredni, przy użyciu mowy zależnej. Mowa niezależna – wypowiedzi, które przytaczają dosłownie czyjeś myśli, poglądy i są zapisane w cudzysłowie. Mowa zależna – przytaczanie przez nas dokładnie czyichś wypowiedzi, w których jednocześnie sygnalizujemy, że nie odpowiadamy za ich prawidłowość: Sie fragt: „Ist das dein Schal?” Sie fragt, ob das mein Schal sei. Zamiana mowy niezależnej na zależną...

poleca60%

Perfekt z czasownikami modalnymi

Kategoria: Czas przeszły Perfekt

Perfekt czasowników modalnych występujących z innymi czasownikami składa się z czasownika posiłkowego haben oraz bezokolicznika innego czasownika i czasownika modalnego, które znajdują się na końcu zdania: Perfekt = haben + Infinitiv + Infinitiv (czasownik modalny) Gestern habe ich zum Arzt gehen müssen . ( Wczoraj musiałem iść do lekarza. ) Wir haben nicht früher kommen können . ( Nie mogliśmy wcześniej przyjść .) Er hat es mir sagen sollen . ( On powinien był mi to...

poleca78%

Tryb warunkowy (Konditional)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb warunkowy Konditional I jest opisową formą dla trybu przypuszczającego Konjunktiv Imperfekt i tworzymy go przy pomocy czasownika werden w Konjunktiv Imperfekt oraz bezokolicznika czasu teraźniejszego ich schliefe = ich würde schlafen du kochtest = du würdest kochen ihr flöget = ihr würdet fliegen Konditional I = würde + bezokolicznik czasu teraźniejszego ( Infinitiv I ) arbeiten ich würde arbeiten du würdest arbeiten...

poleca68%

Czasowniki regularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Podstawą odmiany czasownika jest bezokolicznik składający się z tematu oraz końcówki -en lub -n : komm -en schaukel -n flieg -en lächel -n Odmieniając czasownik odrzucamy końcówkę -en i dodajemy końcówkę charakterystyczną dla danej osoby: ich -e du -st er / sie / es -t wir -en ihr -t sie / Sie -en schreib en -> schreib- kenn en -> kenn- ich schreib e kenn e du schreib st kenn st er/sie/es...

poleca76%

Zaimki nieosobowe es i man (Unpersönliche Pronomen es und man)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimka nieosobowego es używamy, gdy: • podmiot nie jest bliżej określony • nie występuje osoba działająca Zaimek es stosujemy: • przy czasownikach wyrażających pogodę Es donnert. Es schneit . • przy czasownikach sein i werden Es ist dunkel. Es ist spät. Es wird kalt. • przy niektórych zwrotach Wie geht es euch? Gibt es eine Gemüsesuppe? Es klingelt . Es geht um Geld. Ich habe es eilig . • przy czasownikach bezosobowych z dopełnieniem w formie zaimka...

poleca72%

Zdania warunkowe nierzeczywiste (Irreale Konditionalsätze)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Zdania warunkowe są zdaniami podrzędnie złożonymi i odpowiadają na pytanie Unter welcher Bedingung ? ( Pod jakim warunkiem? )Zdania podrzędne wprowadzamy za pomocą spójnika wenn , który możemy opuścić. Czasownik występuje wtedy na pierwszym miejscu: Wenn ich Zeit hätte , ginge ich zu Maria. / Hätte ich Zeit, ginge ich zu Maria. • jeżeli zdanie dotyczy teraźniejszości lub przyszłości, to w zdaniu głównym i pobocznym występuje tryb przypuszczający Konjunktiv Imperfekt . Często w...

poleca84%

Czas przyszły Futur I

Kategoria: Czasownik (Verb)

Przyszłość w języku niemieckim możemy wyrazić tak, jak i w języku polskim za pomocą czasu teraźniejszego ( Präsens ). Dotyczy to tylko sytuacji, gdzie mamy pewność lub duże prawdopodobieństwo, że dana czynność się odbędzie i gdy podajemy termin jej wykonania: Im Mai machen wir ein Praktikum in München. ( W maju mamy praktykę w Monachium .) Natomiast czas przyszły Futur I stosujemy, jeżeli mówimy o planach na przyszłość lub o czynnościach, które przypuszczalnie mogą w rzeczywistości...

poleca79%

Bezokolicznik bez zu (Infinitiv ohne zu)

Kategoria: Bezokolicznik (Infinitiv)

Bezokolicznik bez zu stosujemy: • po czasownikach modalnych Ich kann Geige spielen . Wir müssen unsere Tante besuchen . • po czasownikach: fühlen, helfen, hören, spüren, sehen, lassen Wir helfen euch den Tisch abräumen . Er lässt mich den Rasen mähen . • po czasownikach: fahren, gehen, kommen, bleiben Wir fahren zum Bahnhof die Oma abholen . Er geht einkaufen . Die Putzfrau kommt zu ihr die Fenster putzen . • w czasie przyszłym Futur I . Wirst du noch das...

poleca78%

Zdania współrzędnie złożone (Satzverbindungen)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania współrzędnie złożone składają się z dwóch lub więcej zdań współrzędnych (w gramatyce niemieckiej zwanych głównymi), z których każde może istnieć samodzielnie. Zdania współrzędnie złożone dzielimy na: • bezspójnikowe, najczęściej oddzielone od siebie przecinkiem Kinder spielten Ball, Frauen saßen auf der Decke, Männer angelten. • ze spójnikami, po których występuje szyk prosty spójnik + podmiot + orzeczenie + dopełnienie / okolicznik und – i, a Er sieht fern...

poleca75%

Konjunktiv II

Kategoria: Tryb przypuszczający (Konjunktiv)

Imperfekt (Präteritum) • Konjunktiv / Imperfekt czasowników słabych jest identyczny z czasem Imperfekt trybu oznajmującego: Imperfekt trybu przypuszczającego = Imperfekt trybu oznajmującego besuchen ich besuch te du besucht est er/sie/es besucht e wir besucht en ihr besucht et sie/Sie besucht en Wenn er mich nur besuchte ! ( Żeby mnie tylko odwiedził! ) Verena...

poleca75%

Szyk wyrazów w zdaniu głównym (Satzgliedstellung)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Wyróżniamy: • szyk prosty wyrazów – podmiot występuje przed orzeczeniem podmiot + orzeczenie + ..... Claudia hört gern Musik. Wir fahren oft aufs Land. fahre • szyk przestawny wyrazów – podmiot występuje po orzeczeniu, na pierwszym miejscu znajduje się część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić określenia + orzeczenie + podmiot + ..... Heute fahren wir mit dem Zug. Mit meinem Freund ich aufs Land. Miejsce dopełnień w zdaniu •...

poleca84%

Zaimki pytające (Interrogativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

W języku niemieckim rozróżniamy następujące zaimki pytające: - wer – kto Wer spielt Klavier? - wessen – czyj, czyja, czyje Wessen Gepäck ist das? - wem – komu Wem schenkst du die Ohrringe? - wen – kogo Wen lädst du zur Party ein? - was – co Was willst du heute machen? - was für ein, was für eine, was für… – jaki, jakie, jaka, jakie ; Was für einen Badeanzug möchtest du? - welcher , welche, welches, welche? – jaki, jaka, jakie ;...

poleca77%

Przyimki z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

(an)statt – zamiast Między tymi przyimkami nie ma różnicy, statt używamy częściej w języku potocznym: Statt Blumen hat er mir einen Roman gekauft. trotz – pomimo Trotz des schönen Wetters sind wir zu Hause geblieben. während – podczas, w czasie Während des Urlaubs sind wirin die Alpen gefahren. wegen – z powodu Wegen der Erkältung konnte Jens nicht schwimmen. Inne rzadziej występujące przyimki: außerhalb – na zewnątrz Erik wohnt außerhalb...

poleca82%

Czasowniki modalne (Modalverben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki modalne oznaczają nasz stosunek do wykonywanej czynności: chęć, konieczność, możliwość, obowiązek, pozwolenie. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych: 1. dürfen ( móc w znaczeniu mieć pozwolenie )   Die Kinder dürfen Eis essen. 2. können ( móc, umieć, potrafić )                      Wir können gut kochen. 3. mögen ( lubić, chcieć )                                  Erik mag Basketball. 4. müssen ( musieć )                                         Ich...

poleca91%

Zdania porównawcze nierzeczywiste (Irreale Komparationssätze)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Zdania porównawcze odpowiadają na pytanie Wie? (Jak?) : Es scheint mir, als ob er betrunken wäre . (szyk zdania podrzędnego!) Zdania porównawcze nierzeczywiste wprowadzamy za pomocą spójników als ob lub als (jakby, jak gdyby): Es scheint mir, als wäre er betrunken. (szyk przestawny zdania głównego!) ( Mam wrażenie, jakby on był pijany .) W zdaniach tych występują trzy możliwości czasowe: • czynności w zdaniu głównym i podrzędnym /drugim głównym odbywają się równocześnie...

poleca92%

Przymiotnik (Adjektiv)

Kategoria: Słowotwórstwo (Wortbildung)

Przymiotniki utworzone od nazw miejscowości, krajów i kontynentów • -er (rzeczownik + -er ), przymiotniki te piszemy dużą literą, nie odmieniamy i nie stopniujemy ich Wien -> W ien er – der Wiener Walzer ( walc Wiedeński ) Köln -> K öln er – der Kölner Dom ( katedra Kolońska ) • -isch (rzeczownik + -isch ) Polen -> poln isch Europa -> europä isch Przymiotniki z przedrostkiem un- • un- + przymiotnik, zmienia znaczenie danego przymiotnika na przeciwne:...

poleca81%

Przyimki z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

Wyróżniamy następujące przyimki, które wymagają dopełnienia w celowniku: aus – z (ze środka / z wewnątrz) Nimm die Butter aus dem Kühlschrank ! (z materiału) Die Bluse ist aus Seide . (z miasta / państwa) Wir kommen aus Polen . bei – u, obok, przy (u kogoś) Ich war bei meiner Freundin . (w bliższym otoczeniu) Potsdam liegt bei Berlin . (w miejscu pracy, podając nazwę firmy) Er arbeitet bei Opel . gegenüber – naprzeciwko (przyimek ten może występować przed lub po...

poleca79%

Zaimek osobowy (Personalpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki osobowe zastępują osoby lub rzeczy; odmieniamy je przez przypadki: ich – ja du – ty er – on sie – ona es – ono wir – my ihr – wy sie – oni, one Sie – pan, pani, państwo Das Brot ist frisch. Es schmeckt gut. Der Lehrer ist krank. Er kann nicht kommen. Erbarme dich meiner! Meine Freundin hat kein Geld dabei. Ich leihe ihr 10 Euro. Wie geht es Ihnen , Frau Hannes ? Hast du am Samstag Zeit? Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Was wollt ihr...

poleca70%

Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben)

Kategoria: Czasowniki złożone (Zusammengesetzte Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami. Przedrostek Przykład czasownika rozdzielnie złożonego ab- ab holen ( odebrać ) Um 14 Uhr holt Anne ihre Schwester ab . an- an kommen ( przybyć ) Der Zug kam in Berlin an . auf- auf stehen ( wstawać ) Stehst du morgen früh auf ? aus- aus...

poleca87%

Rekcja rzeczownika (Rektion des Substantivs)

Kategoria: Rzeczownik (Substantiv)

Rekcją rzeczownika nazywamy łączenie się rzeczownika z odpowiednim przyimkiem, po którym stosujemy inny rzeczownik w określonym przypadku. Często rekcja rzeczowników, czasowników i przymiotników pokrewnych jest taka sama, np.: die Entschuldigung für – sich entschuldigen für Seine Entschuldigung für die Verspätung wurde angenommen. Er entschuldigt sich für die Verspätung. Tylko w niektórych przypadkach stosujemy w języku niemieckim i polskim takie same przyimki, np.: die Antwort auf...

poleca89%

Czas przyszły Futur II

Kategoria: Czasownik (Verb)

Futur II wyraża przekonanie lub fakt, że dana czynność będzie zakończona w przyszłości lub w momencie jej relacjonowania: Paul hat verschlafen. Er wird bestimmt zu spät gekommen sein . (Paul zaspał. Z pewnością spóźni się.) Futur II tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego werden w formie osobowej czasu teraźniejszego oraz bezokolicznika czasu przeszłego: Ilse wird den Aufsatz bis morgen geschrieben haben . ( Ilse napisze do jutra wypracowanie .) Futur II = werden +...

poleca93%

Zaimki nieokreślone (Indefinite Pronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki nieokreślone wskazują bliżej nieznane osoby lub rzeczy. Rozróżniamy następujące zaimki nieokreślone: • man ( odnosi się do ogółu osób ) Hier soll man leise sein. • jemand ( ktoś ) Jemand klopft an die Tür. • niemand ( nikt ) Niemand weiß alles. • etwas ( coś ) Habt ihr etwas Interessantes gemacht? • nichts ( nic ) Es ist nichts Schlimmes passiert. • einer, eine, eins, welche (l. mn.) – wskazują jedną osobę lub rzecz z wielu Einer von ihnen hat...

poleca74%

Czas przeszły Imperfekt / Präteritum

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas przeszły Imperfekt zwany również Präteritum stosujemy przede wszystkim w języku pisanym: • w języku literackim (bajka, opowiadanie, opis) Es war einmal ein König. ( Był sobie król .) • w mediach (wiadomości) Gestern nahmen 77 Frauen, Männer und Schüler am 1. Berliner-Treppenlauf teil . ( W Pierwszym Berlińskim Biegu po Klatce Schodowej wzięło udział 77 kobiet, mężczyzn i uczniów .) • w sprawozdaniach Bei den Knaben siegte Max Schuhmacher mit einer Zeit von 2:54...

poleca74%

Zaimki dzierżawcze (Possessivpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki dzierżawcze • określają przynależność Wo ist dein Heft ? • odmieniamy przez rodzaje, przypadki i liczbę Die Farbe seiner Schultasche gefällt mir nicht. • w zdaniu znajdują się zawsze przed rzeczownikiem (w takiej sytuacji rodzajniki opuszczamy) Die Lehrerin hat gestern mit meinem Vater gesprochen. Habt ihr unsere Filzstifte gesehen? Odmiana zaimków dzierżawczych w mianowniku zaimek osobowy Singular Plural m n f...

poleca66%

Czasowniki nieregularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Czasowniki nieregularne zmieniają w temacie 2. i 3. osoby liczby pojedynczej samogłoskę a -> ä lub e -> i / ie fahr en lauf en ich fahr e lauf e du f ä hr st l ä uf st er/sie/es f ä hr t l ä uf t wir fahr en lauf en ihr fahr t lauf t sie/Sie fahr en lauf en Podobnie odmieniamy czasowniki: empfangen, fallen, fangen, gefallen, graben,...

poleca86%

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt stosujemy, gdy jedno wydarzenie odbyło się przed drugim wydarzeniem w przeszłości. Wcześniejszą czynność wyrazimy w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt , a późniejszą w czasie przeszłym Imperfekt : Heute schlief ich gut. Früher hatte ich immer Schlafstörungen gehabt . ( Dziś spałem dobrze. Wcześniej zawsze miałem kłopoty ze snem .) Plusquamperfekt składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein odmienionego w czasie Imperfekt oraz imiesłowu...

poleca91%

Przysłówki zaimkowe (Präpositionalpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Przysłówki zaimkowe odnoszą się zawsze do rzeczy, a nigdy do osób. Rozróżniamy: • przysłówki zaimkowe oznajmujące, rozpoczynające się od da - lub dar - (jeżeli przyimek zaczyna się od samogłoski) zastępując rzecz -> da(r) + przyimek glauben an -> daran schreiben über -> darüber Ich glaube daran . ( Wierzę w to .) Ich muss mich gut darauf vorbereiten. ( Muszę się dobrze do tego przygotować .) Sie kann sich damit nicht abfinden. ( Ona nie może się z tym pogodzić...

poleca82%

Rzeczownik (Substantiv)

Kategoria: Słowotwórstwo (Wortbildung)

Rzeczowniki złożone: • tworzymy przynajmniej z dwóch wyrazów • ostatni wyraz jest zawsze rzeczownikiem (wyraz podstawowy), który określa rodzaj i liczbę złożenia • pierwsza część złożenia jest akcentowana i jest wyrazem określającym Rzeczowniki złożone • rzeczownik + rzeczownik die Gäste + das Zimmer = das Gäste zimmer (goście)          (pokój)        (pokój gościnny) • przymiotnik + rzeczownik groß + die Stadt = die Groß stadt ( duże miasto ) alt + der Bau =...

poleca73%

Bezokolicznik z zu (Infinitiv mit zu)

Kategoria: Bezokolicznik (Infinitiv)

Najczęściej stosujemy bezokolicznik I w stronie czynnej – Infinitiv I Aktiv . Wyraz zu występuje zawsze: • przed bezokolicznikiem (czasowniki proste, nierozdzielnie złożone) Er begann zu sprechen. Er begann das Problem zu besprechen. • w środku bezokolicznika – pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem (czasowniki rozdzielnie złożone) Er braucht nicht das Essen vor zu bereiten. • przed ostatnim wyrazem (bezokoliczniki złożone) Es ist schön, schwimmen zu können. Er bereut, die Drogen...

poleca86%

Przyimki z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

Do przyimków, które wymagają dopełnienia w bierniku zaliczamy: durch – przez Der Tunnel führt durch den Berg . entlang – wzdłuż Yann und Celine spazieren die Küste entlang . Przyimek ten występuje zawsze po dopełnieniu w bierniku: für – dla, na Diese Krawatte ist für meinen Vater . (w kontekście czasowym) Der Test ist für Mittwoch geplant. Wir fahren für eine Woche in die Schweiz. gegen – przeciwko, około Warum ist er gegen diese Idee ? Das Konzert...

poleca74%

Odmiana słaba rzeczownika

Kategoria: Odmiana rzeczowników (Deklination der Substantive)

Do odmiany słabej należą rzeczowniki: • rodzaju żeńskiego, które przybierają we wszystkich przypadkach liczby mnogiej końcówkę -e(n) , • rodzaju męskiego, które otrzymują końcówkę -(e)n we wszystkich przypadkach z wyjątkiem mianownika. Rzeczowniki odmiany słabej nie mają przegłosu. Singular Plural N. die Frau die Frau en A. die Frau die Frau en D. der Frau den Frau en G. der Frau der Frau en...

poleca84%

Czasownik lassen (Verb lassen)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasownik lassen • odmienia się nieregularnie • występuje samodzielnie (w znaczeniu zostawić ) • występuje w połączeniu z innym czasownikiem, który znajduje się na końcu zdania w formie bezokolicznika • posiada kilka znaczeń: – zostawić Lass das Gepäck im Hotel! Ich habe den Regenschirm zu Hause gelassen . – zlecić wykonanie czegoś Sie lässt das Kleid reinigen. Ich lasse mir die Haare schneiden. – pozwalać Meine Eltern lassen mich nicht zelten. Er lässt seine Frau allein...

poleca83%

Strona bierna z czasownikami modalnymi (Passiv mit Modalverben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Samodzielne czasowniki modalne nie posiadają strony biernej. Utworzenie strony biernej z czasownikami modalnymi jest możliwe tylko wtedy, gdy czasowniki modalne występują w towarzystwie innych czasowników: Die Wohnung soll versichert werden . ( Mieszkanie powinno zostać ubezpieczone. ) Die Wohnung kann vermietet werden . ( Mieszkanie może zostać wynajęte. ) Die Wohnung muss aufgeräumt werden . ( Mieszkanie musi zostać posprzątane. ) Strona bierna z czasownikami modalnymi składa się z:...

poleca74%

Rodzaj rzeczowników (Genus)

Kategoria: Rzeczownik (Substantiv)

W języku niemieckim występują 3 rodzaje rzeczowników: rodzaj męski, żeński i nijaki. O tym, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik, informuje nas jego rodzajnik określony: der – rodzaj męski der Vater die – rodzaj żeński die Mutter das – rodzaj nijaki das Kind W słowniku rodzaj rzeczownika będzie określony następująco: m ( maskulin ) – rodzaj męski f ( feminin )  – rodzaj żeński n ( neutrum ) – rodzaj nijaki Rodzaj męski Rodzaju męskiego są: • rzeczowniki...

poleca70%

Konjunktiv I

Kategoria: Tryb przypuszczający (Konjunktiv)

Präsens tworzymy dodając odpowiednią końcówkę do tematu bezokolicznika. 1. i 3. osoba liczby pojedynczej mają takie same formy. Końcówki trybu przypuszczającego: ich -e du -est er / sie / es -e wir -en ihr -et sie / Sie -en Czasowniki regularne arbeiten -> arbeit - trinken -> trink - ich arbeit e trink e du arbeit est trink est er/sie/es arbeit e trink e wir arbeit en...

poleca83%

Partykuły (Partikeln)

Partykuły: • dopełniają rytm zdań • podkreślają stan emocjonalny rozmówcy • są nieodmienne i nie występują na początku zdania Partykuły mogą wyrażać: • zdziwienie: aber, ja, denn, eigentlich, etwa, vielleicht • oburzenie: aber, ja, zachwyt: ja • zniecierpliwienie: doch, überhaupt • przypuszczenie: wohl • pewność: schon, niepewność: eigentlich, doch, etwa • zainteresowanie: denn, eigentlich, denn eigentlich, bloß, nur • „łagodzą” polecenia i prośby: doch, mal, eben mal, gerade mal,...

poleca78%

Czas teraźniejszy Präsens

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas teraźniejszy Präsens wyraża czynność trwającą w chwili obecnej, czynność, jaką mamy w zwyczaju wykonywać lub stan stały: Wir essen gerade zu Mittag. (Jemy właśnie obiad.) Ich gehe normalerweise um 22.00 schlafen. (Zazwyczaj chodzę spać o 22.00.) Czas Präsens służy również do wyrażenia przyszłości. Jednak wtedy musimy użyć określeń czasowych lub słów wyrażających przypuszczenie lub pewność: Wir fahren im Juli nach Frankreich. (W lipcu pojedziemy do Francji.) Du bestehst...

poleca71%

Zdania okolicznikowe sposobu (Modalsätze)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania modalne należą do zdań złożonych podrzędnie i odpowiadają na pytania: wie?, auf welche Weise? (w jaki sposób?), in welchem Maße? (w jakim stopniu? ) . Rozróżniamy następujące spójniki i konstrukcje bezokolicznikowe: • indem / dadurch dass, • ohne dass / ohne … zu …, • (an)statt dass / (an)statt … zu …. Spójniki indem / dadurch dass odnoszą się do treści twierdzących, a ohne dass oraz (an)statt dass do treści przeczących: Er beherrschte Italienisch,...

poleca75%

Czasowniki zwrotne (Reflexive Verben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki zwrotne to czasowniki posiadające zaimek zwrotny sich , który odnosi się zawsze do podmiotu zdania: sich waschen ( myć się ) sich beeilen ( spieszyć się ) sich kämmen ( czesać się ) sich treffen ( spotykać się ) sich rasieren ( golić się ) sich verspäten ( spóźnić się ) sich anziehen ( ubierać się )  <->  sich ausziehen ( rozbierać się ) Zaimek zwrotny w bierniku (Akkusativ)* Zaimek zwrotny w celowniku (Dativ)** ich kämme mich ich kämme...

poleca66%

Przysłówki czasu (Temporaladverbien)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Odpowiadają na pytania: wann? (kiedy?), ab wann? (od kiedy?), seit wann? (od kiedy?), bis wann? (do kiedy?), wie lange? (jak długo?), wie oft? (jak często?) . Przysłówki określające powtarzanie się: rzeczownik + -s -> pory dnia morgen s , vormittag s , mittag s , nachmittag s , abend s , nacht s rzeczownik + -s -> dni tygodnia montag s , dienstag s , mittwoch s , donnerstag s , freitag s , samstag s (sonnabend s ), sonntag s Przysłówki określające...

poleca67%

Liczebniki porządkowe (Ordinalzahlen)

Kategoria: Liczebnik (Zahlwort)

Liczebniki porządkowe: • odpowiadają na pytanie der Wievielte? ( Który z kolei? ) • tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego: – od 1-19 końcówki -te – powyżej 19 – końcówki -ste – odmieniamy jak przymiotniki eins – der / die / das erste zwei – der / die / das zweite drei – der / die / das dritte vier – der / die / das vierte fünf – der / die / das fünfte sechs – der / die / das sechste sieben – der / die / das siebte acht – der / die / das achte neun – der/die/das...

poleca77%

Zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki wskazujące, zgodnie z nazwą, wskazują osoby lub rzeczy. Odmieniamy je tak, jak rodzajniki określone.Wyróżniamy następujące zaimki wskazujące: • dieser, diese, dieses, diese (ten, ta, to, te / ci) Dieser Koffer ist sehr teuer. Diese Krankheit ist unheilbar. Hast du schon dieses Theaterstück gesehen? Singular Plural m n f N. dieser Hund dieses Pferd diese Katze diese Tiere A....

poleca82%

Rzeczowniki utworzone od przymiotników i imiesłowów (Die substantivisch gebrauchten Adjektive und Partizipien)

Kategoria: Rzeczownik (Substantiv)

Rzeczowniki te: • podkreślają typową dla danej osoby cechę – tworzymy przez dodanie do przymiotnika lub imiesłowu końcówki -e – przymiotnik bekannt – znany der Bekannte / ein Bekannt er – znajomy die Bekannte / eine Bekannt e – znajoma – imiesłów czasu teraźniejszego ( Partizip I ) reisend – podróżując der Reisende / ein Reisend er – podróżny die Reisende / eine Reisend e – podróżna – imiesłów czasu przeszłego ( Partizip II ) verlobt – zaręczony...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z