profil

Niemiecki

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca89%

Strona bierna (Passiv)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Strona bierna składa się z: • czasownika posiłkowego werden , odmienionego w takim czasie, w jakim chcemy wyrazić całe zdanie, a więc Präsens -> werden Imperfekt -> wurde Perfekt -> ist worden Plusquamperfekt -> war worden • imiesłowu czasu przeszłego ( Partizip II ) Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki posiadające dopełnienie w bierniku: Strona czynna: Er wischt den Staub . Strona bierna: Der Staub wird ( von ihm ) gewischt. Dopełnienie...

poleca81%

Tryb rozkazujący (Imperativ)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb rozkazujący służy do wyrażenia prośby, polecenia lub rozkazu skierowanych do jednej osoby lub kilku osób, nieformalnie lub w formie grzecznościowej. 2. osoba l. poj. • odcinamy końcówkę -st • nie występuje zaimek osobowy du du bringst  – Bring!   ( Przynieś! ) Bring morgen CDs mit! du trinkst   – Trink!   ( Wypij! )     Trink einen Orangensaft! du schickst – Schick! ( Wyślij! )     Schick das Packet! Jeżeli temat czasownika kończy się na -d, -t, -ig, -chn, -ffn, -m,...

poleca68%

Czasowniki regularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Podstawą odmiany czasownika jest bezokolicznik składający się z tematu oraz końcówki -en lub -n : komm -en schaukel -n flieg -en lächel -n Odmieniając czasownik odrzucamy końcówkę -en i dodajemy końcówkę charakterystyczną dla danej osoby: ich -e du -st er / sie / es -t wir -en ihr -t sie / Sie -en schreib en -> schreib- kenn en -> kenn- ich schreib e kenn e du schreib st kenn st er/sie/es...

poleca94%

Gerundivum

Kategoria: Konstrukcje imiesłowowe (Partizipialkonstruktionen)

Gerundivum składa się z Partizip I poprzedzonego słówkiem zu i jest określeniem dla rzeczownika. Partizip I jest odmieniany jak przymiotnik i znajduje się zawsze przed rzeczownikiem: Die Kupplung ist zu wechseln. -> die zu wechselnde Kupplung (sprzęgło do wymiany) Der Schrank ist zu streichen. -> der zu streichende Schrank (szafa do pomalowania) Podstawą Gerundivum jest konstrukcja z czasownikiem sein i bezokolicznikiem z zu . Gerundivum wskazuje nam, że dana...

poleca94%

Przysłówki zaimkowe (Präpositionalpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Przysłówki zaimkowe odnoszą się zawsze do rzeczy, a nigdy do osób. Rozróżniamy: • przysłówki zaimkowe oznajmujące, rozpoczynające się od da - lub dar - (jeżeli przyimek zaczyna się od samogłoski) zastępując rzecz -> da(r) + przyimek glauben an -> daran schreiben über -> darüber Ich glaube daran . ( Wierzę w to .) Ich muss mich gut darauf vorbereiten. ( Muszę się dobrze do tego przygotować .) Sie kann sich damit nicht abfinden. ( Ona nie może się z tym pogodzić...

poleca72%

Bezokolicznik z zu (Infinitiv mit zu)

Kategoria: Bezokolicznik (Infinitiv)

Najczęściej stosujemy bezokolicznik I w stronie czynnej – Infinitiv I Aktiv . Wyraz zu występuje zawsze: • przed bezokolicznikiem (czasowniki proste, nierozdzielnie złożone) Er begann zu sprechen. Er begann das Problem zu besprechen. • w środku bezokolicznika – pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem (czasowniki rozdzielnie złożone) Er braucht nicht das Essen vor zu bereiten. • przed ostatnim wyrazem (bezokoliczniki złożone) Es ist schön, schwimmen zu können. Er bereut, die Drogen...

poleca76%

Konjunktiv II

Kategoria: Tryb przypuszczający (Konjunktiv)

Imperfekt (Präteritum) • Konjunktiv / Imperfekt czasowników słabych jest identyczny z czasem Imperfekt trybu oznajmującego: Imperfekt trybu przypuszczającego = Imperfekt trybu oznajmującego besuchen ich besuch te du besucht est er/sie/es besucht e wir besucht en ihr besucht et sie/Sie besucht en Wenn er mich nur besuchte ! ( Żeby mnie tylko odwiedził! ) Verena...

poleca70%

Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben)

Kategoria: Czasowniki złożone (Zusammengesetzte Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami. Przedrostek Przykład czasownika rozdzielnie złożonego ab- ab holen ( odebrać ) Um 14 Uhr holt Anne ihre Schwester ab . an- an kommen ( przybyć ) Der Zug kam in Berlin an . auf- auf stehen ( wstawać ) Stehst du morgen früh auf ? aus- aus...

poleca83%

Czasowniki modalne (Modalverben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki modalne oznaczają nasz stosunek do wykonywanej czynności: chęć, konieczność, możliwość, obowiązek, pozwolenie. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych: 1. dürfen ( móc w znaczeniu mieć pozwolenie )   Die Kinder dürfen Eis essen. 2. können ( móc, umieć, potrafić )                      Wir können gut kochen. 3. mögen ( lubić, chcieć )                                  Erik mag Basketball. 4. müssen ( musieć )                                         Ich...

poleca84%

Zaimki pytające (Interrogativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

W języku niemieckim rozróżniamy następujące zaimki pytające: - wer – kto Wer spielt Klavier? - wessen – czyj, czyja, czyje Wessen Gepäck ist das? - wem – komu Wem schenkst du die Ohrringe? - wen – kogo Wen lädst du zur Party ein? - was – co Was willst du heute machen? - was für ein, was für eine, was für… – jaki, jakie, jaka, jakie ; Was für einen Badeanzug möchtest du? - welcher , welche, welches, welche? – jaki, jaka, jakie ;...

poleca86%

Przysłówki miejsca i kierunku (Lokal- und Direktionaladverbien)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Odpowiadają na pytania: • wo? ( gdzie? ) i określają miejsce Hallo Jan, ich bin hier unten . ( tu na dole ) Die Kinder gehen nach draußen . ( na zewnątrz ) • wohin? ( dokąd? ), woher? ( skąd? ) i określają kierunek Ich bin gerade von dort gekommen. ( stamtąd ) Wo? Wohin? nach/-hin Woher? von/-her außen ( zewnątrz – po zewnętrznej stronie) nach außen ( na zewnątrz ) von außen ( z zewnątrz ) Die Tasse ist außen...

poleca92%

Zdania porównawcze (Vergleichsätze)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania porównawcze należą do zdań złożonych podrzędnie i zaczynają się od następujących spójników: • wie (jak) • so… wie (tak … jak) • solch … wie ( taki … jak) Przymiotniki lub przysłówki występują tu w stopniu równym; przydawkowo użytą formę – solch stosujemy przed rzeczownikami; spójnik so możemy wzmocnić poprzez wyrazy eben, genau, gerade Wie unglücklich er ist, lässt sich nicht beschreiben. ( Jak on jest nieszczęśliwy, nie da się opisać. ) Er hat sich so...

poleca73%

Rodzaj rzeczowników (Genus)

Kategoria: Rzeczownik (Substantiv)

W języku niemieckim występują 3 rodzaje rzeczowników: rodzaj męski, żeński i nijaki. O tym, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik, informuje nas jego rodzajnik określony: der – rodzaj męski der Vater die – rodzaj żeński die Mutter das – rodzaj nijaki das Kind W słowniku rodzaj rzeczownika będzie określony następująco: m ( maskulin ) – rodzaj męski f ( feminin )  – rodzaj żeński n ( neutrum ) – rodzaj nijaki Rodzaj męski Rodzaju męskiego są: • rzeczowniki...

poleca83%

Strona bierna z czasownikami modalnymi (Passiv mit Modalverben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Samodzielne czasowniki modalne nie posiadają strony biernej. Utworzenie strony biernej z czasownikami modalnymi jest możliwe tylko wtedy, gdy czasowniki modalne występują w towarzystwie innych czasowników: Die Wohnung soll versichert werden . ( Mieszkanie powinno zostać ubezpieczone. ) Die Wohnung kann vermietet werden . ( Mieszkanie może zostać wynajęte. ) Die Wohnung muss aufgeräumt werden . ( Mieszkanie musi zostać posprzątane. ) Strona bierna z czasownikami modalnymi składa się z:...

poleca76%

Zaimki nieosobowe es i man (Unpersönliche Pronomen es und man)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimka nieosobowego es używamy, gdy: • podmiot nie jest bliżej określony • nie występuje osoba działająca Zaimek es stosujemy: • przy czasownikach wyrażających pogodę Es donnert. Es schneit . • przy czasownikach sein i werden Es ist dunkel. Es ist spät. Es wird kalt. • przy niektórych zwrotach Wie geht es euch? Gibt es eine Gemüsesuppe? Es klingelt . Es geht um Geld. Ich habe es eilig . • przy czasownikach bezosobowych z dopełnieniem w formie zaimka...

poleca74%

Czas przeszły Imperfekt / Präteritum

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas przeszły Imperfekt zwany również Präteritum stosujemy przede wszystkim w języku pisanym: • w języku literackim (bajka, opowiadanie, opis) Es war einmal ein König. ( Był sobie król .) • w mediach (wiadomości) Gestern nahmen 77 Frauen, Männer und Schüler am 1. Berliner-Treppenlauf teil . ( W Pierwszym Berlińskim Biegu po Klatce Schodowej wzięło udział 77 kobiet, mężczyzn i uczniów .) • w sprawozdaniach Bei den Knaben siegte Max Schuhmacher mit einer Zeit von 2:54...

poleca79%

Zdania współrzędnie złożone (Satzverbindungen)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania współrzędnie złożone składają się z dwóch lub więcej zdań współrzędnych (w gramatyce niemieckiej zwanych głównymi), z których każde może istnieć samodzielnie. Zdania współrzędnie złożone dzielimy na: • bezspójnikowe, najczęściej oddzielone od siebie przecinkiem Kinder spielten Ball, Frauen saßen auf der Decke, Männer angelten. • ze spójnikami, po których występuje szyk prosty spójnik + podmiot + orzeczenie + dopełnienie / okolicznik und – i, a Er sieht fern...

poleca75%

Czasowniki zwrotne (Reflexive Verben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki zwrotne to czasowniki posiadające zaimek zwrotny sich , który odnosi się zawsze do podmiotu zdania: sich waschen ( myć się ) sich beeilen ( spieszyć się ) sich kämmen ( czesać się ) sich treffen ( spotykać się ) sich rasieren ( golić się ) sich verspäten ( spóźnić się ) sich anziehen ( ubierać się )  <->  sich ausziehen ( rozbierać się ) Zaimek zwrotny w bierniku (Akkusativ)* Zaimek zwrotny w celowniku (Dativ)** ich kämme mich ich kämme...

poleca78%

Tryb warunkowy (Konditional)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb warunkowy Konditional I jest opisową formą dla trybu przypuszczającego Konjunktiv Imperfekt i tworzymy go przy pomocy czasownika werden w Konjunktiv Imperfekt oraz bezokolicznika czasu teraźniejszego ich schliefe = ich würde schlafen du kochtest = du würdest kochen ihr flöget = ihr würdet fliegen Konditional I = würde + bezokolicznik czasu teraźniejszego ( Infinitiv I ) arbeiten ich würde arbeiten du würdest arbeiten...

poleca60%

Zdania okolicznikowe czasu (Temporalsätze)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania okolicznikowe czasu są zdaniami podrzędnymi i odpowiadają na pytania: wann? , wie lange? , seit wann? , bis wann? Rozróżniamy zdania czasowe ze spójnikami: • als , wenn ( gdy, kiedy, ilekroć ), spójniki te mają to samo znaczenie, używamy ich jednak w różnych sytuacjach: – als , jeżeli czynność jest jednorazowa i odbyła się w przeszłości Als ich 24 Jahre alt war, heiratete ich. Als sie gestern einkaufte, wurde sie bestohlen. Als sie ihn bemerkte, wurde...

poleca66%

Czasowniki nieregularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Czasowniki nieregularne zmieniają w temacie 2. i 3. osoby liczby pojedynczej samogłoskę a -> ä lub e -> i / ie fahr en lauf en ich fahr e lauf e du f ä hr st l ä uf st er/sie/es f ä hr t l ä uf t wir fahr en lauf en ihr fahr t lauf t sie/Sie fahr en lauf en Podobnie odmieniamy czasowniki: empfangen, fallen, fangen, gefallen, graben,...

poleca66%

Zdania przeczące (Sätze mit der Negation)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

W języku niemieckim wyróżniamy trzy rodzaje przeczeń: nein, kein, nicht , których polskim odpowiednikiem jest słowo nie . • nein odnosi się do treści całego zdania i występuje – samodzielnie – przed zdaniem, które zaprzecza Gehst du mit ins Kino? Nein./ Nein, ich gehe nicht mit. • kein stosujemy – gdy w pytaniu przed rzeczownikiem występuje rodzajnik nieokreślony Hast du eine Katze? Nein, ich habe keine Katze. – w liczbie mnogiej przed rzeczownikiem bez rodzajnika Gibt...

poleca69%

Zdania okolicznikowe sposobu (Modalsätze)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania modalne należą do zdań złożonych podrzędnie i odpowiadają na pytania: wie?, auf welche Weise? (w jaki sposób?), in welchem Maße? (w jakim stopniu? ) . Rozróżniamy następujące spójniki i konstrukcje bezokolicznikowe: • indem / dadurch dass, • ohne dass / ohne … zu …, • (an)statt dass / (an)statt … zu …. Spójniki indem / dadurch dass odnoszą się do treści twierdzących, a ohne dass oraz (an)statt dass do treści przeczących: Er beherrschte Italienisch,...

poleca74%

Zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki wskazujące, zgodnie z nazwą, wskazują osoby lub rzeczy. Odmieniamy je tak, jak rodzajniki określone.Wyróżniamy następujące zaimki wskazujące: • dieser, diese, dieses, diese (ten, ta, to, te / ci) Dieser Koffer ist sehr teuer. Diese Krankheit ist unheilbar. Hast du schon dieses Theaterstück gesehen? Singular Plural m n f N. dieser Hund dieses Pferd diese Katze diese Tiere A....

poleca80%

Przyimki z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

Wyróżniamy następujące przyimki, które wymagają dopełnienia w celowniku: aus – z (ze środka / z wewnątrz) Nimm die Butter aus dem Kühlschrank ! (z materiału) Die Bluse ist aus Seide . (z miasta / państwa) Wir kommen aus Polen . bei – u, obok, przy (u kogoś) Ich war bei meiner Freundin . (w bliższym otoczeniu) Potsdam liegt bei Berlin . (w miejscu pracy, podając nazwę firmy) Er arbeitet bei Opel . gegenüber – naprzeciwko (przyimek ten może występować przed lub po...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z