profil

Niemiecki

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca89%

Strona bierna (Passiv)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Strona bierna składa się z: • czasownika posiłkowego werden , odmienionego w takim czasie, w jakim chcemy wyrazić całe zdanie, a więc Präsens -> werden Imperfekt -> wurde Perfekt -> ist worden Plusquamperfekt -> war worden • imiesłowu czasu przeszłego ( Partizip II ) Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki posiadające dopełnienie w bierniku: Strona czynna: Er wischt den Staub . Strona bierna: Der Staub wird ( von ihm ) gewischt. Dopełnienie...

poleca81%

Tryb rozkazujący (Imperativ)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb rozkazujący służy do wyrażenia prośby, polecenia lub rozkazu skierowanych do jednej osoby lub kilku osób, nieformalnie lub w formie grzecznościowej. 2. osoba l. poj. • odcinamy końcówkę -st • nie występuje zaimek osobowy du du bringst  – Bring!   ( Przynieś! ) Bring morgen CDs mit! du trinkst   – Trink!   ( Wypij! )     Trink einen Orangensaft! du schickst – Schick! ( Wyślij! )     Schick das Packet! Jeżeli temat czasownika kończy się na -d, -t, -ig, -chn, -ffn, -m,...

poleca84%

Zaimki pytające (Interrogativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

W języku niemieckim rozróżniamy następujące zaimki pytające: - wer – kto Wer spielt Klavier? - wessen – czyj, czyja, czyje Wessen Gepäck ist das? - wem – komu Wem schenkst du die Ohrringe? - wen – kogo Wen lädst du zur Party ein? - was – co Was willst du heute machen? - was für ein, was für eine, was für… – jaki, jakie, jaka, jakie ; Was für einen Badeanzug möchtest du? - welcher , welche, welches, welche? – jaki, jaka, jakie ;...

poleca68%

Czasowniki regularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Podstawą odmiany czasownika jest bezokolicznik składający się z tematu oraz końcówki -en lub -n : komm -en schaukel -n flieg -en lächel -n Odmieniając czasownik odrzucamy końcówkę -en i dodajemy końcówkę charakterystyczną dla danej osoby: ich -e du -st er / sie / es -t wir -en ihr -t sie / Sie -en schreib en -> schreib- kenn en -> kenn- ich schreib e kenn e du schreib st kenn st er/sie/es...

poleca87%

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt stosujemy, gdy jedno wydarzenie odbyło się przed drugim wydarzeniem w przeszłości. Wcześniejszą czynność wyrazimy w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt , a późniejszą w czasie przeszłym Imperfekt : Heute schlief ich gut. Früher hatte ich immer Schlafstörungen gehabt . ( Dziś spałem dobrze. Wcześniej zawsze miałem kłopoty ze snem .) Plusquamperfekt składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein odmienionego w czasie Imperfekt oraz imiesłowu...

poleca75%

Zaimki wskazujące (Demonstrativpronomen)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimki wskazujące, zgodnie z nazwą, wskazują osoby lub rzeczy. Odmieniamy je tak, jak rodzajniki określone.Wyróżniamy następujące zaimki wskazujące: • dieser, diese, dieses, diese (ten, ta, to, te / ci) Dieser Koffer ist sehr teuer. Diese Krankheit ist unheilbar. Hast du schon dieses Theaterstück gesehen? Singular Plural m n f N. dieser Hund dieses Pferd diese Katze diese Tiere A....

poleca78%

Tryb warunkowy (Konditional)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Tryb warunkowy Konditional I jest opisową formą dla trybu przypuszczającego Konjunktiv Imperfekt i tworzymy go przy pomocy czasownika werden w Konjunktiv Imperfekt oraz bezokolicznika czasu teraźniejszego ich schliefe = ich würde schlafen du kochtest = du würdest kochen ihr flöget = ihr würdet fliegen Konditional I = würde + bezokolicznik czasu teraźniejszego ( Infinitiv I ) arbeiten ich würde arbeiten du würdest arbeiten...

poleca70%

Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben)

Kategoria: Czasowniki złożone (Zusammengesetzte Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami. Przedrostek Przykład czasownika rozdzielnie złożonego ab- ab holen ( odebrać ) Um 14 Uhr holt Anne ihre Schwester ab . an- an kommen ( przybyć ) Der Zug kam in Berlin an . auf- auf stehen ( wstawać ) Stehst du morgen früh auf ? aus- aus...

poleca88%

Zdania porównawcze nierzeczywiste (Irreale Komparationssätze)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Zdania porównawcze odpowiadają na pytanie Wie? (Jak?) : Es scheint mir, als ob er betrunken wäre . (szyk zdania podrzędnego!) Zdania porównawcze nierzeczywiste wprowadzamy za pomocą spójników als ob lub als (jakby, jak gdyby): Es scheint mir, als wäre er betrunken. (szyk przestawny zdania głównego!) ( Mam wrażenie, jakby on był pijany .) W zdaniach tych występują trzy możliwości czasowe: • czynności w zdaniu głównym i podrzędnym /drugim głównym odbywają się równocześnie...

poleca60%

Perfekt z czasownikami modalnymi

Kategoria: Czas przeszły Perfekt

Perfekt czasowników modalnych występujących z innymi czasownikami składa się z czasownika posiłkowego haben oraz bezokolicznika innego czasownika i czasownika modalnego, które znajdują się na końcu zdania: Perfekt = haben + Infinitiv + Infinitiv (czasownik modalny) Gestern habe ich zum Arzt gehen müssen . ( Wczoraj musiałem iść do lekarza. ) Wir haben nicht früher kommen können . ( Nie mogliśmy wcześniej przyjść .) Er hat es mir sagen sollen . ( On powinien był mi to...

poleca83%

Czasowniki modalne (Modalverben)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czasowniki modalne oznaczają nasz stosunek do wykonywanej czynności: chęć, konieczność, możliwość, obowiązek, pozwolenie. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych: 1. dürfen ( móc w znaczeniu mieć pozwolenie )   Die Kinder dürfen Eis essen. 2. können ( móc, umieć, potrafić )                      Wir können gut kochen. 3. mögen ( lubić, chcieć )                                  Erik mag Basketball. 4. müssen ( musieć )                                         Ich...

poleca62%

Zdania okolicznikowe czasu (Temporalsätze)

Kategoria: Budowa i rodzaje zdań (Syntax)

Zdania okolicznikowe czasu są zdaniami podrzędnymi i odpowiadają na pytania: wann? , wie lange? , seit wann? , bis wann? Rozróżniamy zdania czasowe ze spójnikami: • als , wenn ( gdy, kiedy, ilekroć ), spójniki te mają to samo znaczenie, używamy ich jednak w różnych sytuacjach: – als , jeżeli czynność jest jednorazowa i odbyła się w przeszłości Als ich 24 Jahre alt war, heiratete ich. Als sie gestern einkaufte, wurde sie bestohlen. Als sie ihn bemerkte, wurde...

poleca85%

Przysłówki miejsca i kierunku (Lokal- und Direktionaladverbien)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Odpowiadają na pytania: • wo? ( gdzie? ) i określają miejsce Hallo Jan, ich bin hier unten . ( tu na dole ) Die Kinder gehen nach draußen . ( na zewnątrz ) • wohin? ( dokąd? ), woher? ( skąd? ) i określają kierunek Ich bin gerade von dort gekommen. ( stamtąd ) Wo? Wohin? nach/-hin Woher? von/-her außen ( zewnątrz – po zewnętrznej stronie) nach außen ( na zewnątrz ) von außen ( z zewnątrz ) Die Tasse ist außen...

poleca66%

Liczba mnoga rzeczowników (Plural der Substantive)

Kategoria: Rzeczownik (Substantiv)

Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej: • posiadają rodzajnik określony die ; otrzymują różne końcówki: der Spitzer – die Spitzer die Landkarte – die Landkarte n das Kind – die Kind er Istnieje 9 sposobów tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: 1. – der Füller – die Füller 2. der Garten – die G ä rten 3. -e der Tisch – die Tisch e 4. -e der Stuhl – die St ü hle 5. -er das Kind – die Kind er 6. -er das Land – die L ä nd er 7. -en die...

poleca78%

Przyimki z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

(an)statt – zamiast Między tymi przyimkami nie ma różnicy, statt używamy częściej w języku potocznym: Statt Blumen hat er mir einen Roman gekauft. trotz – pomimo Trotz des schönen Wetters sind wir zu Hause geblieben. während – podczas, w czasie Während des Urlaubs sind wirin die Alpen gefahren. wegen – z powodu Wegen der Erkältung konnte Jens nicht schwimmen. Inne rzadziej występujące przyimki: außerhalb – na zewnątrz Erik wohnt außerhalb...

poleca70%

Zdania warunkowe nierzeczywiste (Irreale Konditionalsätze)

Kategoria: Czasownik (Verb)

Zdania warunkowe są zdaniami podrzędnie złożonymi i odpowiadają na pytanie Unter welcher Bedingung ? ( Pod jakim warunkiem? )Zdania podrzędne wprowadzamy za pomocą spójnika wenn , który możemy opuścić. Czasownik występuje wtedy na pierwszym miejscu: Wenn ich Zeit hätte , ginge ich zu Maria. / Hätte ich Zeit, ginge ich zu Maria. • jeżeli zdanie dotyczy teraźniejszości lub przyszłości, to w zdaniu głównym i pobocznym występuje tryb przypuszczający Konjunktiv Imperfekt . Często w...

poleca73%

Zaimki nieosobowe es i man (Unpersönliche Pronomen es und man)

Kategoria: Zaimek (Pronomen)

Zaimka nieosobowego es używamy, gdy: • podmiot nie jest bliżej określony • nie występuje osoba działająca Zaimek es stosujemy: • przy czasownikach wyrażających pogodę Es donnert. Es schneit . • przy czasownikach sein i werden Es ist dunkel. Es ist spät. Es wird kalt. • przy niektórych zwrotach Wie geht es euch? Gibt es eine Gemüsesuppe? Es klingelt . Es geht um Geld. Ich habe es eilig . • przy czasownikach bezosobowych z dopełnieniem w formie zaimka...

poleca75%

Czas przeszły Imperfekt / Präteritum

Kategoria: Czasownik (Verb)

Czas przeszły Imperfekt zwany również Präteritum stosujemy przede wszystkim w języku pisanym: • w języku literackim (bajka, opowiadanie, opis) Es war einmal ein König. ( Był sobie król .) • w mediach (wiadomości) Gestern nahmen 77 Frauen, Männer und Schüler am 1. Berliner-Treppenlauf teil . ( W Pierwszym Berlińskim Biegu po Klatce Schodowej wzięło udział 77 kobiet, mężczyzn i uczniów .) • w sprawozdaniach Bei den Knaben siegte Max Schuhmacher mit einer Zeit von 2:54...

poleca75%

Konjunktiv II

Kategoria: Tryb przypuszczający (Konjunktiv)

Imperfekt (Präteritum) • Konjunktiv / Imperfekt czasowników słabych jest identyczny z czasem Imperfekt trybu oznajmującego: Imperfekt trybu przypuszczającego = Imperfekt trybu oznajmującego besuchen ich besuch te du besucht est er/sie/es besucht e wir besucht en ihr besucht et sie/Sie besucht en Wenn er mich nur besuchte ! ( Żeby mnie tylko odwiedził! ) Verena...

poleca73%

Bezokolicznik z zu (Infinitiv mit zu)

Kategoria: Bezokolicznik (Infinitiv)

Najczęściej stosujemy bezokolicznik I w stronie czynnej – Infinitiv I Aktiv . Wyraz zu występuje zawsze: • przed bezokolicznikiem (czasowniki proste, nierozdzielnie złożone) Er begann zu sprechen. Er begann das Problem zu besprechen. • w środku bezokolicznika – pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem (czasowniki rozdzielnie złożone) Er braucht nicht das Essen vor zu bereiten. • przed ostatnim wyrazem (bezokoliczniki złożone) Es ist schön, schwimmen zu können. Er bereut, die Drogen...

poleca94%

Gerundivum

Kategoria: Konstrukcje imiesłowowe (Partizipialkonstruktionen)

Gerundivum składa się z Partizip I poprzedzonego słówkiem zu i jest określeniem dla rzeczownika. Partizip I jest odmieniany jak przymiotnik i znajduje się zawsze przed rzeczownikiem: Die Kupplung ist zu wechseln. -> die zu wechselnde Kupplung (sprzęgło do wymiany) Der Schrank ist zu streichen. -> der zu streichende Schrank (szafa do pomalowania) Podstawą Gerundivum jest konstrukcja z czasownikiem sein i bezokolicznikiem z zu . Gerundivum wskazuje nam, że dana...

poleca66%

Czasowniki nieregularne

Kategoria: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

Czasowniki nieregularne zmieniają w temacie 2. i 3. osoby liczby pojedynczej samogłoskę a -> ä lub e -> i / ie fahr en lauf en ich fahr e lauf e du f ä hr st l ä uf st er/sie/es f ä hr t l ä uf t wir fahr en lauf en ihr fahr t lauf t sie/Sie fahr en lauf en Podobnie odmieniamy czasowniki: empfangen, fallen, fangen, gefallen, graben,...

poleca80%

Przyimki z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

Kategoria: Przyimek (Präposition)

Wyróżniamy następujące przyimki, które wymagają dopełnienia w celowniku: aus – z (ze środka / z wewnątrz) Nimm die Butter aus dem Kühlschrank ! (z materiału) Die Bluse ist aus Seide . (z miasta / państwa) Wir kommen aus Polen . bei – u, obok, przy (u kogoś) Ich war bei meiner Freundin . (w bliższym otoczeniu) Potsdam liegt bei Berlin . (w miejscu pracy, podając nazwę firmy) Er arbeitet bei Opel . gegenüber – naprzeciwko (przyimek ten może występować przed lub po...

poleca58%

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein

Kategoria: Czas przeszły Perfekt

Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein tworzą czasowniki wyrażające: • przemieszczanie się lub ruch w danym kierunku, np.: abfahren, ankommen, ausziehen, eintreten, einziehen, fahren, fliegen, fliehen, gehen, kommen, laufen, reisen, rennen, schwimmen, springen, steigen, umziehen, vergehen, wandern, zurückkommen Gestern Nachmittag bin ich im Wald gewandert . Der Bus ist vor einer Stunde abgefahren . • zmianę stanu, np.: aufstehen, aufwachen, einschlafen, entstehen, erscheinen,...

poleca69%

Przysłówki czasu (Temporaladverbien)

Kategoria: Przysłówek (Adverb)

Odpowiadają na pytania: wann? (kiedy?), ab wann? (od kiedy?), seit wann? (od kiedy?), bis wann? (do kiedy?), wie lange? (jak długo?), wie oft? (jak często?) . Przysłówki określające powtarzanie się: rzeczownik + -s -> pory dnia morgen s , vormittag s , mittag s , nachmittag s , abend s , nacht s rzeczownik + -s -> dni tygodnia montag s , dienstag s , mittwoch s , donnerstag s , freitag s , samstag s (sonnabend s ), sonntag s Przysłówki określające...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z