profil

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)Podaż to moce wytwórcze: technika, technologia, rozmiar zakładu = zapotrzebowanie + koszty czas cena. Jest to cecha pozytywna ceny.

Prawo podaży – wielkość podaży zmienia się w ty, samym kierunku co zmiany ceny. Prawem podaży nazywamy obiektywną zależność przyczynowo-skutkową oraz funkcyjną zachodzącą pomiędzy ceną i podażą o charakterze dodatnim, co oznacza, że w przeważającej liczbie przypadków wzrost ceny powoduje wzrost podaży i spadek ceny powoduje spadek podaży.
Zmiana popytu/podaży –
są to wszelkie przesunięcia podaży od strony graficznej (zmiana położenia funkcji). zmiana wielkości popytu/podaży – zmiana punktu równowagi który zajmowany jest na funkcji.

Czynniki kształtujące wielkość podaży
• wielkość produkcji
• cena danego dobra, czyli ilość pieniędzy jaką producent otrzymuje ze sprzedaży każdej jednostki tego dobra
• ceny czynników produkcji, czyli płace, opłaty za energię, czynsz, ceny urządzeń i surowców, procenty od zaciągniętych kredytów – czyli poziom kosztów produkcji
• technologia, czyli postęp techniczny
• ceny dóbr substytucyjnych (zamienników) i komplementarnych (uzupełniających)
• liczba producentów na danym rynku
• cele przedsiębiorstwa
• oczekiwania dotyczące zmian cen
• eksport oraz import
• wielkość rezerw
• czynniki przypadkowe, np. pogoda
• czas, jakim dysponują producenci
• interwencyjna polityka państwa, dotacje, subwencje, warunki prawne
• elastyczność podaży


(rys w zalaczniku)
RYS1)PRAWO PODAŻY WG. PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU


Krzywa podaży - jedna z podstawowych krzywych, używanych w mikroekonomii, pokazująca dla danego dobra ile jego jednostek są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie.
Krzywą podaży wykreślamy w następujący sposób:


(rys w zalaczniku)
rys2)

Chociaż to podaż na dany produkt zależy od jego ceny, tradycyjnie cenę produktu zaznaczamy na osi pionowej, natomiast ilość produktu na osi poziomej. W punkcie A cena produktu wynosi PA a ilość oferowanego produktu QA. Jeśli cena jest niższa (tak jak w punkcie B), zazwyczaj producenci chcą dostarczyć na rynek mniej jednostek produktu.
Dla uproszczenia rysunku krzywa podaży jest tutaj prostą, chociaż w rzeczywistości może mieć dowolny przebieg (ale spełniający warunek, że podaż jest funkcją ceny).Na ogół krzywa ta jest rosnąca.
Krzywą podaży zestawia się zazwyczaj z krzywą popytu i razem stanowią podstawowy instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Punkt przecięcia z krzywą popytu wyznacza punkt równowagi cenowej danego produktu.
Krzywa podaży przesuwa się w przypadku zmian środowiska, które zwiększają lub zmniejszają podaż danego artykułu, np.:
• postęp techniczny
• zmiany cen surowców
• nałożenie przez państwo podatku
• wzrost kosztów produkcji
• niekorzystne zmiany cen innych towarów. niekorzystne warunki atmosferyczne
• niekorzystne zmiany w polityce państwa (np. wyższe opodatkowanie, cofnięcie subsydiów)

Należy odróżnić przesuwanie się krzywej podaży od wędrówki wzdłuż tej krzywej, która spowodowana jest na ogół drobnymi fluktuacjami cen, lub przesunięciem się krzywej popytu. O wzroście lub spadku podaży mówimy wówczas, gdy następuje zmiana położenia krzywej podaży względem układu współrzędnych (analogicznie jak w przypadku wzrostu / spadku popytu). Wzrost lub spadek podaży jest spowodowany czynnikami innymi niż zmiana ceny danego dobra: np. zmianą cen innych dóbr czy wielkości kosztów produkcji.


(rys w zalaczniku)
rys3)Wpływ ceny oraz innych czynników na wzrost podaży (krzywa podaży).


KURCZENIE SIĘ I ROZSZERZANIE PODAŻY
Wielkość podaży danego dobra zmienia się przede wszystkim na skutek zmiany ceny. Możliwe są tu dwa przypadki:
• kurczenie się podaży (efekt spadku ceny)
• rozszerzanie się podaży (efekt wzrostu ceny)


rys4)
W obu przypadkach mamy do czynienia z przesunięciem wzdłuż krzywej (nie zmienia się funkcja, tylko jej wartości). Zjawisko to jest analogiczne do kurczenia się i rozszerzania popytu - z tym, że następuje w przeciwnym kierunku (wzrost ceny powoduje rozszerzenie podaży, ale kurczenie popytu).
DETERMINANTY ELASTYCZNOŚCI PODAŻY
Elastyczność podaży jest uzależniona od dwóch czynników: czasu i wzajemnej substytucji czynników produkcji:
1. Elastyczność podaży jest tym większa, im dłuższy jest badany okres. 2. Elastyczność podaży jest tym większa, im większy jest stopień wzajemnej substytucji czynników produkcji (im większe są możliwości dostosowania czynników produkcji do zmieniających się warunków).
W bardzo krótkim okresie podaż jest zwykle nieelastyczna
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PODAŻY
PODAŻ WIĄZANA
Podaż wiązana jest wynikiem nieuchronnej współzależności pomiędzy podażą dwóch dóbr (na przykład podaż benzyny i mazutu).

PODAŻ KONKURENCYJNA
Podaż konkurencyjna występuje, jeśli jest możliwa produkcja alternatywnych dóbr przy użyciu danego zasobu. Przykładowo, ziemia może być wykorzystana jako grunt orny, działka budowlana lub działka pod budowę drogi.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy