profil

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zysków,rodzaje konkurencji itp.

poleca 82% 1037 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Koszty dzielimy na:
-Krótkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na:
a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji
np. zakup budynków, pensja administracji itp.
b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną wraz z wzrostem produkcji
np. koszty surowców, energii, wody itp.
-Długookresowe-technologia wytwarzania nie zmienia się, można dowolnie zmieniać podaż.
Można wyróżnić tylko koszty zmienne, bo zmieniająca się podaż i technologia powoduje, że koszty stałe należy traktować jako zmienne.

Koszty całkowite = koszty stałe + zmienne

Koszty przeciętne(jednostkowe)-koszt wytworzenia jednej jednostki produktu. Są to koszty całkowite podzielone przez wielkość produkcji.

Koszty krańcowe-koszt wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu.

Utarg –wyrażony w pieniądzu przychód przedsiębiorstwa ze sprzedaży pewnej ilości dóbr po cenie rynkowej. Dzielimy go na:
-całkowity-przychód wyr. w pieniądzu
-przeciętny-utarg całkowity podzielony przez wielkość produkcji(czyli średnia cena!)
-krańcowy-w konkurencji doskonałej jest to dodatkowy utarg ze sprzedaży dodatkowej jedn. produktu po cenie rynkowej. Dla konk.niedoskonałej-wynika z takiego obniżenia ceny, aby można było sprzedać jedną jedn.więcej

Konkurencję dzielimy na:
-cenową-prod. tańsze znajdą więcej klientów
-niecenową-towar lepszy przy tej samej cenie

4 rodzaje konkurencji:
-Konkurencja doskonała-występuje bardzo duża liczba podmiotów sprzedających i kupujących. Żaden nie ma wpływu na cenę. Cena jest wynikiem gry rynkowej. Na tym rynku znajdują się dobra, które są w 100%substytutami
Nie ma sposobu na przyciągnięcie klienta, np. w Polsce jest to rynek płodów rolnych.
-Monopol pełny-jedno przedsiębiorstwo, które wytwarza produkt lub usługę, które nie posiadają na rynku substytutów. Występuje nieograniczona liczba konsumentów. Kontrola cen jest bardzo duża a reklama zbyteczna. Najczęściej występuje w sektorze usług publicznych np. dostawa wody.
-Konkurencja monopolistyczna-występuje wielu producentów, ich produkty są bliskimi substytutami. Istotna jest konkurencja poza cenowa. Można zauważyć istotny stopień kontroli i narzucania cen. Np. rynek pasty do zębów.
-Oligopol-jest niewielu producentów(od 2 do kilkunastu) i pojawia się spore zróżnicowanie produktów. Kontrola cen jest zauważalna. Duża konkurencji pozacenowej.Np.rynek motoryzacyjny.

Zysk = utarg całkowity-koszt całkowity.
Maksymalizacja zysków
1. Zwiększenie przychodów
2. Zmniejszenie kosztów
3.Maksymalizacja przychodów i zmniejszenie kosztów.
Najpopularniejsza metoda to restrukturyzacja.
Przedsiębiorca-osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadzą działalność zarobkową.
Przediębiorstwo-3 aspekty:
Rzeczowy-zespół składników materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.
W jego skład wchodzi:firma(nazwa), znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, patenty i wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiembiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali
Czynnościowy-wskazuje, że przedsiembiorstwo jest prowadzone przez przedsiębiorce.
Podmiotowy-przedsiembiorstwo jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z prowadzenia dział.gosp.na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialność.
Rodzaje przedsiębiorstw:
-państwowe
-prywatne(spółki)np. cywilne, z o.o, akcyjne
-spółdzielcze
Cele:maksymalizacja zysków, trafienie w potrzeby klientów i zaspokojenie ich, cel marketingowy.
Majątek trwały-w jego skład wchodzą:
-Finansowy majątek trwały-udziały w innych podmiotach gospodarczych.
-Środki trwałe-dzielimy je na własne i obce(trwale wykorzystywane na podst. Umów)
-Wartości niematerialne i prawne-nabyte przez jednostki prawa majątkowe nadające się do gosp. wykorzystania np. znaki towarowe itp.
Monopson-jedyny nabywca, odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu.
Monopsonista może zatem wyznaczyć ceny dla siebie najkorzystniejsze.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy