profil

Mikroekonomia - ściąga

poleca 85% 794 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds. Zajmuje się zachowaniem małych jednostek:producentów,konsum, rynki dóbr i usług,czynniki prod. MAKRO obejmuje problem gospodar.w całym kraju. ANALIZA mikro zajmuje się szczególnym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojed. towarów. PROBLEM EKON. Analizując istotę problemu należy zwrócić uwagę na dwa podst. fakty: istniejące zasoby są ograniczone do swojej wielkości, ludzkie potrzeby są nieograniczone. GRANICA możliw.prod.gospodarowanie jest zawsze zdeterminowane danymi zasobami i daną technologią. ZYSK MARG. Zwiększenie lub zmniejszenie konsumpcji danego dobra o jednostkę sprawia że korzyści które mamy z tej zmiany również zmieniają się (ZM).Zmianie działalności gosp.o jednost.towarzyszy również pewien koszt zwany KOSZTEM MARG.ZAS.OPTYMALIZACJI KMZM ograniczenie dzialaności KM=ZM optymalny poziom działalności. GOSP.RYNKOWA model dotyczy gosp.rynkowej w warunkach kapitalizmu, gosp.składa się z dwóch grup podmiotów gosp-gosp.domowych, przedsiębiorstw, rynek dzieli się na rynek dóbr konsumpcyjn. i kapitałowych oraz na rynek zasobów, istnieje współzależność między podmiotami gosp.RYNEK pod pojęciem rynku rozumie się ogół stosunków wymiennych związanych z miejscem lub sytuacją w której kupujący i sprzedający wymieniają między sobą określoną wartość.RODZAJE RYNKU towarowy i usługowy (aktem transakcji jest towar), pracy(czyjeś umiejętności), kapitałowy(składa się z czynników prod, kredytów, nieruchomości, papierów wart, elektroniczny) ELEM.RYNKU popyt (ilość dobra jaką nabywcy są gotowi kupić przy różnym poziomie ceny), podaż (ilość dobra jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny), cena (liczba jednostek pieniądza, którą trzeba zapłacić za jednostkę towaru lub osób). POPYT EFEKTYWNY rzeczywiście może być zrealizowany dzięki temu że nabywca ma odpowiedni dochód POPYT POTENCJALNY nasze pragnienia zakupu pewnych dóbr POZECENOWE CZYNNIKI-POPYT dochody konsumentów, gusta i preferencje, moda, cena dóbr komp. cena dóbr substyt, przewidywania dotyczące zmian cen, liczba ludności, efekt naśladownictwa. POZECENOWE CZYNNIKI-PODAŻ ceny czynników produkcji, podatki i dotacje, przewidywania dotyczące zmian cen, ilość przedsiębiorstw w gałęzi,RÓWNOWAGA RYNKOWA z prawa popytu i z prawa podaży wynika że ilość dobra kupowanego przez konsumentów i wytwarzanego przez producentów zmieniają się pod wpływem ceny.Stan równowagi obrazuje punkt przecięcia krzywej podaży z krzywą popytu.ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTA obejmuje: upodobanie,dochód który może wydać konsum cena po której mogą być kupowane dobra, dążenie do maksymalizacji satysfakcji które człowiek uzyskuje z konsumpcji dóbr i usług. UŻYTECZNOŚĆ CAŁK. jest to łączna satysfakcja jaką daje konsump. danych towarów i usług.UŻYTECZNOŚĆ MARG. Jest to zmiana całkowitej użyteczności wynikającej ze zmiany konsumpcji danego dobra o jednostkę PRAWO MALEJ.UŻYTECZNOŚCI MARG.UM przez gosp domowe z kolejnych jednostek danego dobra będzie malała wraz ze wzrostem jego spożycia, przy zachowaniu konsumpcji innych dóbr na tym samym poziomie (ceteris paribus) UM A CENY DÓBR konsument dysponuje daną wielkością dochodów, dąży do maksymalizacji użyteczności a konsumpcji dóbr, rozdziela swój dochód na zakup określony w ilości dobra x i y, cena rynkowa jednostki dobra x wynosi Px, natomiast dobra y Py.KRZYWA OBOJĘTN.określa wszystkie kombinacje dobra które przynoszą taką samą satysfakcję danemu dobru- dają takie samo zadowolenie.Krzywa obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dając konsumentowi taką samą UC.Cechy krzywych: mają nachylenie ujemne, nie mogą się przecinać,są wypukłe, jest ich nieskończenie wiele. MARGINALNA STOPA SUBSTYT krańcowa stopa substytucji, jest to ilość jednego dobra, którą konsument jest skłonny oddać w zamian za dodatkową jednostkę drugiego dobra.PRAWO MALEJĄCEJ MSS zwiększając konsumpcję dobra x konsument jest skłonny zrezygnować z dobra y w zamian za powiększenie konsumpcji dobra x OPTIMUM KONSUMENTAnachylenie krzywej obojętności wyraża MSS dwóch dóbr, natomiast nachylenie linii budżetowej wyraża relację ich cen.ZMIANY DOCHOD.KONS.w rezultacie wzrostu dochodów konsumenta linia budżetowa przesuwa się w górę i jest równoległa do linii początkowej.Spadek dochodu przesuwa równoległe w dół. EFEKT NAŚLAD.dot.pragnienia posiadania dobra, ponieważ mają go inni lub posiadanie go jest uznawane za coś w dobrym stylu.Negatywne jest wtedy, gdy działa SNOBIZM dot.ujemnych oddziaływań zewn, wynika on z pragnienia posiadania unikalnego dobra, którego nie ma nikt bądź ma go niewielu.Satysfakcja, którą się uzyskuje z takiego dobra wiąże się z prestiżem, statusem. DOCHOD.iSUBSTYT.ZMIANY CEN jeżeli cena zmienia się to wywołuje dwojakiego rodzaju efekty: obniżenie ceny powoduje że dane dobro staje się tańsze względem drugiego, jednocześnie konsument uzyskuje więcej pożyteczności na jednostkę wydawanego dochodu niż w przypadku innych dóbr.EFEKT SUBSTYT. Ograniczenie zakupów innych dóbr względem innego, którego cena została obniżona.Zaspępuje on inne dobro dobrem tańszym.Obniżenie ceny sprawia także że za dane dochody konsument może kupić więcej jednostek dobra.Jego realny dochód wzrasta.Jest to dochod.efekt zmian cen. PODST.DECYZJI EKONOM.PRODUCENTA W procesach wytwórczych stosowane są czynniki produkcji.Zalicza się do nich praca, ziemia,maszyny iurządzenia, budynki. FUNKCJA PRODUK. Jest techniczną zależnością wyznaczającą max ilość produkcji która może być wytworzona z każdego zbioru określonych nakładów czynników produkcji c.p.Jeśli tylko jeden czynnik ma wpływ na wielkość prod to mówimy o jednoczynnikowej funkcji prod itd. PRODUKT PRZECIĘTNY (PPl) określony jest jako ilość całkowitego produktu na jedną jednostkę pracy PRODUKT MARG. (PM) jest to zmiana wielkości całkowitego produktu wynikająca ze zmiany nakładu zmiennego czynnika produkcji o jedną jednostkę.

IZOKWANTA PRODUKCJI to krzywa na której znajdują się wszystkie efektywne kombinacje czynników prod dające taką samą wielkość prod. CECHY IZOKW. Ma nachylenie ujemne, izokw nie mogą się przecinać, są wypukłe w stosunku do początku ukł.współrzędnych, może ich być bardzo wiele. OPTIMUM PROD optymalna kombinacja czynników produkcji znajduje się w punkcie styczności linii jednakowego kosztu z izokwantą produkcji.Jest to punkt równowagi przedsiębiorstwa w którym osiąga on max produkcji przy danym koszcie całkowitym. W pkc E nachylenie izokwanty produkcji oraz linii jednakowego kosztu jest równe. MARG.STOPA TECHN.SUBST. informuje producenta o możliwościach technicznych jakie ma do dyspozycji =w/r – informacje rynkowe które prod musi wziąć pod uwagę KOSZTY PROD ceny płacone przez prod za kupowane czynniki produkcji są składnikami kosztów produkcji.Dzielą się na:koszty alternat, koszty prywatne przeds.,społeczne produkcji, rachunkowe,ekonomiczne. KOSZTY W KRÓTKIM I DŁUGIM OKRESIE w krótkim:zmienne (zmieniają się wraz z rozmairem prod), stałe,w długim: wszystkie koszty prod są zmienne. 5 RODZAJÓW KOSZTÓW: koszty stałecałk KSC=KSp*Q koszty zmienne całk. Rosną w miarę zwiększania rozmiarów prod przy czym tempo wzrostu jest nierównomierne KZC=KZp*Q, koszty całkowite KC=KsC+KzC, krzywa ta rozpoczyna się zawsze w punkcie krzywych kosztów stałych całkowitych koszty przeciętne stałe: KSP=KSC/Q, zmienne: KZP=KZC/Q zmniejszają się wraz ze wzrostem prod, po przekroczeniu pewnej wielkości zaczynają rosnąć, całkowite: KCPjest kosztem całkowitym przypadającym na jednostkę prod KCP=KC/Q, KCP=KSP+KZP, koszty marginalne KM=(KC)’, KM=(KZC)’, KM=^KC/^Q. WG CENY –2rodzaje konkurencji doskonała- ani producent ani kupujący nie mają wpływu na cenę; niedoskonała –jeżeli jedna ze stron na rynku ma jakikolwiek wpływ na cenę. RODZAJE KONKURENCJI doskonała, monopol pełny, konkurencja monopolistyczna, oligopol. 4 ZAŁOŻ.KONKURENCJI DOSKON. Produkt jest jednorodny lub identyczny, założenia łatwości wejścia do danej gałęzi przemysłu bez żadnej bariery, na rynku działa duża liczba przeds. i kupujących, kupujący jak i sprzedający posiadają pełną informację o rynku oraz o produkcie.Na rynku konkur.doskonałej popyt na produkty ma charakter doskonały elastyczny,a krzywa popytu jest linią prostą równoległą do osi odciętych.W związku z tym pomiędzy ceną a PP i PM występuje równość.GRANICZNE PUNKTY RENTOWNOŚCI1.graniczne punkty opłacalności nazywane również punktem niwelacji.W nim koszty przeciętne całk są najmniejsze i równe cenie, przychodowi marginalnemu i kosztowi marginalnemu KCPmin=P=PM=KM.Dla produktów sprzedawanych po cenie wyższej od punktu niwelacji przeds osiąga zysk, poniżej tego punktu-stratę.2. Graniczne punkty nieopłacalności określamy jako punkty zamknięcia przeds. W tym pkt KZP są najmniejsze i równe cenie, przychodowi marginalnemu, kosztowi marg. KZPmin=P=PM=KM. Przeds osiąga zysk max wtedy gdy PM i KM dla danego poziomu produkcji są sobie równe i KM kest rosnący, natomiast minimalna strata jest wtedy gdy PM i KM są sobie równe, ale KM jest malejący. MONOPOL PEŁNY występuje wówczas kiedy na rynku istnieje tylko jedno przeds wytwarzające dobra lub usługi nie posiadające bliskich substytutów. Przeds ma ogromny wpływ na cenę, wręcz ją dyktuje. CENA MONOPOLOWA polega na wyznaczeniu wielkości produkcji maksymalizującej zysk (PM=KM), a następnie na wyznaczeniu ceny maksymalnej (biorąc pod uwagę krzywą popytu), po której te rozmiary produkcji mogą być sprzedane. Przeds. osiąga RÓWNOWAGĘ przy takiej wielkości prod i poziomie ceny, dla których zysk jest max.ZYSK JEST MAX gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki: PM=KM, KM jest rosnący lub malejący w tempie wolniejszym aniżeli PM.Zysk osiągany jest dodatni(ujemny) wówczas gdy dla danej wielkości prod cena monopolowa jest wyżasza (niższa) aniżeli przeciętny koszt całkow. DYSKRYMINACJA CENOWA polega na sprzedaży w tym samym okresie tego samego produktu po róznych cenach.Jest to możliwe gdy:rynek danego dobra można podzielić na rynki o różnej elastyczności popytu. KONKURENCJA MONOPOL jest modelem gosp rynkowej, w którym występują zarówno elementy konkurencji doskonałej jak i monopolu. Przeds są w wysokim stopniu współzależne.W KRÓTKIM OKRESIE przeds osiąga równowagę w punkcie przecięcia się krzywych PM i KM.W DŁUGIM OKRESIEstan równowagi występuje gdy dana krzywa popytu jest styczna do długookresowej krzywej KCP, natomiast krzywa popytu w której uwzględniono reakcje konkurentów przecina ten punkt. OLIGOPOL na rynku występuje niewielka liczba wysoce współzależnych przeds które opanowały produkcję i zbyt danego produktu. MODEL COURNOTA opiera się na zał że każdy z duopolistów ustala optymalne rozmiary prod przyjmując że wielkość prod konkurenta pozostanie bez zmian MODEL EDGEWORTHA przyjmuje że cena jest zmienna decyzyjną natomiast produkcja jest wielkością wynikową. Ponieważ duopol posiada ograniczone zdolności prod,cena sprzedaży może się zmieniać w granicach wyznaczonych przez poziom górny(cena monopolowa) lub dolny(max zdolności prod). M.CHAMBERLINA duopoliści dochodzą do przekonania że optymalnym rozw jest równy podział zysku monopolowego. Każdy z duopolistów wytwarza połowę optymalnej dla gałęzi produkcji i sprzedaje ją po jednakowej cenie równowagi. ZAŁAMANA KRZYWA POPYTU SWEEZY’EGO przyjmowana w modelu współzależność między konkurentami jest następująca:jeśli jeden z oligopolis.podnosi cenę, konkurenci nie zmieniają cen, jeśli jeden obniży cenę, pozostali również to robią.W rezultacie krzywa popytu załamuje się.Oznacza to, że krzywa PM jest nieciągła.Cena maxymalizująca zysk przeds jest stała w granicach nieciągłości.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 10 minut