profil

Finanse i bankowość

(450)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

8 online
poleca85%

Podstawowe kryteria wyboru przy decyzjach na rynkac inwestycyjnych.

Inwestor podejmując decyzję o inwestycji bierze pod uwagę trzy kryteria a biorąc pod uwagę każde z nich inwestor powinien zadać sobie pytania do każdego: • bezpieczeństwo inwestycji - inwestor powinien dowiedzieć się, kto jest kapitałobiorcą...

poleca85%

Polityka pieniężna NBP 1990-2005

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3 określa, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego...

poleca85%

Regulamin pracy rady nadzorczej spółki kapitałowej

Wstępnie chciałem przybliżyć taką kwestię, iż spółka kapitałowa dzieli się na dwa rodzaje, na: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku przedstawię prawa rady nadzorczej spółki akcyjnej. Rada nadzorcza spółki...

poleca85%

System podatkowy w Polsce

System podatkowy

poleca85%

Instytucje i rynki finansowe

1. POJECIE I FUNKCJE POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 2. RODZAJE INSTYTUCJI FINANSOWYCH - instytucja w węższym sensie zalicza się tu takie instytucje finansowe które przyjmują depozyty albo zajmują się finansowaniem tj. udostępniają bezpośrednio biorcom...

poleca85%
poleca85%

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym 1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym. 2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy. 3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego. 4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych (zjawisk...

poleca85%

E-bankowosc (e-commerce)

w załączniku

poleca85%

Metody wyceny projektów gospodarczych - wykłady

Wykłady z przykładami w formie ściągi:)

poleca85%
poleca85%

Analiza przedsiębiorstwa

Wawel, analiza znajduje się z załączniku.

poleca85%

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna ? jest to polityka wpływająca na podaż pieniądza w gospodarce ( na ilość pieniądza w tej gospodarce). Instytucją publiczną, za pomocą której państwo prowadzi politykę pieniężną jest Bank Centralny. Głównym celem polityki...

poleca85%

Finanse przedsiębiorstw (ściąga)

W załączniku znajduje się ściaga z zarządzania finansami przedsiebiorstw pisana na podstawie wykładów ;)

poleca85%

Reforma emerytalna

Nowy system emerytalny przyjmuje generalną zasadę: ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz. Jednym z najistotniejszych celów reformy jest nie tylko zagwarantowanie w przyszłości wypłaty stosownych emerytur wszystkim ubezpieczonym, ale także zapewnienie...

poleca85%

Mechanizmy transmisji impulsów pieniężnych do strefy realnej

Mechanizmy transmisji impulsów pieniężnych do strefy realnej (transmisja wg Keynesa)

poleca92%

Kontrola w sektorze finansów publicznych

Kontrola w sektorze finansów publicznych Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa (PWKF), w skład której wchodzą kontrola finansowa i audyt wewnętrzny, wbudowane w struktury poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych oraz mechanizmy...

poleca85%

Rynek finansowy

Rynek finansowy. 1. Istota i podział rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY- biorąc pod uwagę przedmiot transakcji dokonywanych na rynku finansowym, rynek finansowy to rynek na którym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Rynek...

poleca85%

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II: Dział I: Ubezpieczenia życiowe Ubezpieczenia osobowe: Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią...

poleca85%

Rozwój bankowości w Polsce

Rozdział I Rozwój bankowości w Polsce 1.Początki polskiej bankowości Już w późnym średniowieczu pojawili się w Polsce kupcy na tyle bogaci, że obok działalności handlowej mogli zajmować się udzielaniem kredytu. Aż do XVIII wieku zasadą...

poleca86%

Kredyt dyskontowy

KREDYT DYSKONTOWY

poleca85%

Prawo administracyjne i dewizowe

POJĘCIE ADM. FIN. PUBL. (a) w znaczeniu podmiotowym oznacza osobę lub częściej zorganizowany zespół osób (jedn.org.), którym powierza się administrowanie fin.publ.; (b) funkcją (zadaniem) adm.fin.publ. jest realizowanie zadań państwa lub ST w...

poleca85%

Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstw-wykłady

poleca85%

Rynek pieniężny i kapitałowy

WPROWADZENIE DO RYNKU FINANSOWEGO Rynek to miejsce, w którym przechodzą dobra i usługi od sprzedających i kupujących. Każda z zawieranych transakcji jest rozliczana więc dokonuje się określony przepływ pieniężny, pewien strumień pieniężny...

poleca85%

Giełda Papierów Wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie - praca licencjacka

Giełda Papierów Wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie - praca licencjacka Spis treści Wstęp Rozdział I Geneza i uwarunkowania rozwoju giełdy papierów wartościowych w Polsce po 1945 r. 1.1 Istota rynku kapitałowego1.2 Funkcje...

poleca87%

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna – jest jednym z elementów polityki gospodarczej, której celem jest wpływanie, kształtowanie i porządkowanie określonych działań podmiotów gospodarczych w pewnym zakresie lub na określonym obszarze geograficznym....

poleca85%

Sprawozdanie finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Bardzo trudno byłoby wyobrazić sobie w chwili obecnej funkcjonowanie rynku finansowego bez banków, które w naszym kraju stanowią istotne ogniwo systemu finansowego. Bankowość komercyjna odgrywa istotną rolę w rozwoju rynku finansowego. Banki...

poleca85%

Różnice między Ustawą o rachunkowości a MSR

Większość pozycji bilansowych występujących w MSR 1 odpowiada elementom bilansu przewidzianym w ustawie o rachunkowości. W MSR 1 są pozycje eksponujące problematykę własności, np. inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności, udziały...

poleca85%

Metody zabezpieczeń kredytów bankowych

Wydział Kierunek Specjalność Metody zabezpieczeń kredytów bankowych na przykładzie Banku BPH i PBK S.A oddział Busko-Zdrój Kielce 2007 Spis treści??????????????????????????..2 Wstęp????????????????????????????4 Rozdział I Kredyt bankowy...

poleca85%

Administracja finansowa i kontrola skarbowa

Pytania i odpowiedzi na egzamin

poleca85%

Ubezpieczenia- pytania egzaminacyjne

I) Cechy zdarzeń losowych 1) losowość 2) nadzwyczajność 3) niezależność od woli podmiotu dotkniętego skutkami zdarzenia 4) statystyczna prawidłowość występowania II) Metody przeciwdziałania zdarzeniom losowym i ich skutkom 1) działania...

poleca85%

Międzynarodowe Centra Finansowe

Międzynarodowe Centra Finansowe Międzynarodowe Centa Finansowe koncentrują międzynarodowe działalności kredytowe banków, emisje międzynarodowych papierów wartościowych (obligacji i akcji), operacji walutowych i ubezpieczeniowych . Cechy,...

poleca85%

Finanse publiczne

STRUKTURA WYKŁADU 1. Potrzeby publiczne i sektor publiczny (Potrzeby, rodzaje potrzeb, dobro publiczne a dobro prywatne, sektor publiczny a sektor prywatny, struktura sektora publicznego) 2. Finanse publiczne – funkcje i struktura...

poleca85%

Pojęcie i struktura krajowego rynku kapitałowego

I. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO Rynek kapitałowy można zdefiniować jako rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych. Rynek kapitałowy jako segment rynku...

poleca85%

Zasady zabezpieczania wartości pieniężnych.

Wiele firm działających na rynku można zaliczyć do kategorii obiektów o wysokim ryzyku zagrożenia włamaniem lub kradzieżą. Dlatego ich właściciele oraz kadra kierownicza powinni pamiętać, że profilaktyka jest tańsza od leczenia i należy...

poleca85%

Matematyka Finansowa z Figurskim

W załacznku daje wykłady zadania ktore sie przydadza do egaaminu u figurskiego

poleca85%

Bankowość. Zarządzanie ryzykiem.

I. Zarządzanie ryzykiem w banku. Ryzyko jest to obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty , szkody , niepowodzenia w wyniku zamierzonych celów działalności banku. W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić...

poleca85%

Systemy podatkowe

1.Podstawowe pojęcia. Dochody z tytułu opodatkowania stanowią, podstawę gospodarki budżetowej państwa, służą finansowaniu wydatków publicznych. Podatek w sensie ekonomicznym, jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem...

poleca85%

Podstawy Finansów WSHiFM

WYKŁAD 1 i 2 FINANSE – stosunki ekonomiczne, polegające na gromadzeniu podziale ,i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Strumien pieniędzy zasilających >Zasoby>Wydatki -zjawiska i procesy pieniężne - ogół zjawisk pieniężnych powstających w...

poleca85%

Rynek kapitałowy - prezentacja

Prezentacja na temat rynku kapitałowego w Polsce.

poleca85%

Finanse samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny można określić jako zdecentralizowaną, nie podporządkowaną hierarchicznie władzy centralnej władzę publiczną z własnymi wybieralnymi organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Działa on na szczeblach lokalnych i regionalnych....

poleca85%

Polityka banku centralnego w Polsce, w latach 1990 – 2009

Spis treści Wstęp…………………………………………………………………………………. I. Pojęcie banku centralnego, jego rozwój na świecie i w Polsce……………. 1.1. Pojęcie i rozwój banku centralnego na świecie………………………. 1.2. Uformowanie się banku centralnego w...

poleca85%

Ryzyko stopy % jako przykład ryzyka rynkowego

Ryzyko stopy procentowej jako przykład ryzyka rynkowego Charakterystyka ryzyka stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej można zaliczyć do form ryzyka rynkowego stanowiącego element składowy ryzyka finansowego. Korzystając z ogólnej...

poleca85%

Nowoczesne usługi finansowe: faktoring, leasing

Faktoring: Faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego. Na rynku polskich usług finansowych ta forma kredytowania działalności gospodarczej pojawiła się po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Z opinii zarówno przedsiębiorców, jak i...

poleca85%

Zarządzanie finansami w banku

Zarzadzanie finansami w banku - cwiczenia

poleca86%

Funkcjonowanie rachunków bankowych

Rachunek bankowy jest najważniejszym produktem bankowym, dzięki któremu bank nawiązuje współpracę z klientem. Umożliwia także korzystanie z wielu usług bankowych takich jak: płatności krajowe i zagraniczne, kredyty i pożyczki, posługiwanie się...

poleca94%

Organy terenowe

zadania regionalnych izb obrachunkowych,urzędu skarbowego,izby skarbowej

poleca85%

Specyfika ryzyka alokowania kapitałów na rynkach inwestycyjnych

Ryzyko to możliwość poniesienia straty, szkody lub wystąpienia efektu niezgodnego z oczekiwaniami. Istnieją dwa aspekty ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej: 1/ niepewność rynków inwestycyjnych : - nieograniczona liczba podmiotów...

poleca85%

Transakcje swap

TRANSAKCJE SWAP SWAP (zamiana) jest to umowa, na podstawie której dwie strony kupują i sprzedają wzajemnie serię strumieni finansowych, które charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, w tej samej lub różnych walutach, których...