profil

Finanse i bankowość

(54)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca83%

Samorząd terytorialny w pytaniach i odpowiedziach

1. Pojęcie, tradycje i istota samorządu terytorialnego; Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem - forma administracji publicznej, w której...

poleca81%

Finanse międzynarodowe

Gosp. Zamknięta Y=K+I+G O=I Gosp. Otwarta Y=K+I+G+Ex- Im O+Im = I+Ex BILANS PŁATNICZY 1)BOB: a)Bilans handlowy-płatności z tyt. ex i im towarów.(ex-napływ +; Im-odpływ -) b)Bilans usług - płatności z tyt. Ex i im...

poleca85%

Pytania egzaminacyjne z Finansów

W załączniku 17 zagadnień dotyczyących finansów- tematy egzaminacyjne

poleca85%

Finanse publiczne

Finanse publiczne – dotyczą gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnego, ubezpieczenia społ. I inne instytucje publiczne. Różnica między finansami publicznymi a prywatnymi to...

poleca85%

Finanse publiczne - ściąga

Finanse publiczne - ściąga

poleca90%

Ściaga na Egzamin z bankowości WSZiB

Ściaga na Egzamin z bankowości WSZiB

poleca86%

Test z operacji bankowych- Pani prof szydło

1. Do czynności bankowych wykonywanych wyłącznie przez banki na mocy ustawy Prawo Bankowe zaliczamy: a) udzielanie kredytów b) udzielanie pożyczek pieniężnych c) udzielanie poręczeń d) terminowe operacje finansowe 2. Do operacji...

poleca85%

Polityka społeczna - ściąga

Podwójne znaczenie pojęcia:  polityka społeczna jako działanie  polityka społeczna jako nazwa dyscypliny naukowej  idea socjalna a działanie  filantropia czy pomoc ku samopomocy  opiekuńczość państwa czy jego pomocniczość Polityka...

poleca85%

Egzamin z Bankowości

55 pytań egzaminacyjnych z Bankowości + odpowiedzi Przykładowe pytania: 1.Rola banków w gospodarce narodowej 4.System bankowy i czynniki wpływające na jego kształtowanie 8. Rodzaje i zadania banków funkcjonujących w Polsce 12.Stopy...

poleca85%

Ekonomika sektora publicznego

1. Kategoria potrzeb zbiorowych Działalność gosp. Człowieka ma na celu zaspokojenie jego potrzeb. Kategoria potrzeb ludzkich stanowi centralny element teorii ekonomii oraz pierwotny motyw gospodarczej aktywności człowieka. Potrzeba jest...

poleca85%

Makroekonomia

EKONOMIA bada w jaki sposób i co społeczeństwa decydują i dla kogo jest produkowana DOBRO produkty materialne USŁUGA produkty niematerialne ZASÓB RZADKI na który popyt przy cenie równej zero przewyższa dostępną podaż np. powietrze DOCHÓD...

poleca85%

Podstawy nauki o finansach

Finanse-wszelkie zjawiska i procesy pieniężne 1.produkcja 2.wymiana ( transakcje ekwiwalentne i nieekwiwalentne-transfery) 3.podział 4.konsumpcja Klasyfikacje zjawisk pieniężnych: *Kryterium przedmiotowe-pozwala wyodrębnić zjawiska...

poleca85%

Finanse publiczne

Podstawowe informacje z wykładów z przedmiotu finanse publiczne

poleca85%

Finanse publiczne- ściąga

Poniżej sciaga

poleca85%

Administracja finansowa i kontrola skarbowa

Pytania i odpowiedzi na egzamin

poleca94%

Organy terenowe

zadania regionalnych izb obrachunkowych,urzędu skarbowego,izby skarbowej

poleca85%

Zadania jednostek samorządów terytorialnych i jego źródła finansowania

w tabelce żródła finansowania....1 tebelka to gmina potem powiat i województwo:)

poleca85%

Finanse samorządowe ( ściąga z wykładów)

W załączniku jest ściąga z finansów samorządowych, napisana na podstawi wykładów.

poleca85%

Przedmiot finanse ubezpieczeń

Ściąga dotyczy wykładów i ćwiczeń z przedmiotu finanse ubezpieczeń. Znajdziesz ją w załączniku. Pozdrawiam i zapraszam do skomentowania.

poleca91%
poleca91%

Budżet

Budżet państwa Brunej na rok 2008 Deficyt budżetowy wynosi 30 mln zł, czyli wydatki budżetowe przewyższają przychody budżetowe o kwotę 30 mln zł. Lp. Wydatki budżetowe Kwota 1. Utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej, kontroli i...

poleca91%

Pan Prof. Szydło- test

A 1. Papiery wartościowe 1 Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na: - formalne X - dyskontowe 0 - premiowe 0 - giełdowe X 2 Papiery wartościowe SA dokumentami - nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe X -...

poleca85%

Finanse międzynarodowe (ściąga)

FINANSE MIĘDZYNARODOWE- proces gromadzenia i wydatkowania zasobów finansowych pomiędzy różnymi krajami. Są one określone przez podmioty działające w ramach finansów. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY – zasady dotyczące kursu walutowego, polityki...

poleca87%

Bankowość- zagadnienia na egzamin

HISTORIA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE PRZED I PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ Historia polskich banków sięga XIX wieku. W 1828 roku powstał bank centralny Królestwa Kongresowego o nazwie Bank Polski założony przez księcia Franciszka Ksawerego...

poleca89%

Polityka ekonomiczna państwa, ćwiczenia - ściąga

POJĘCIE POLITYKI EKONOMICZNEJ, JEJ FUNKCJE, CELE, GŁÓWNE DZIEDZINY Współcześnie terminu „polityka" używa się głównie do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z...

poleca89%

Makrobankowość

Makrobankowość do nauki i na kolokwium

poleca85%

Systemy bankowe i operacyjne

Ściaga z Systemów bankowych i operacyjnych

poleca85%

Finanse przedsiębiorstw (ściąga)

W załączniku znajduje się ściaga z zarządzania finansami przedsiebiorstw pisana na podstawie wykładów ;)

poleca85%

Rynek Kapitałowy

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest elementem rynku finansowego. Na rynku tym podejmowane są decyzje finansowe uczestników rynku, do których należą przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem rynku kapitałowego jest...

poleca88%
poleca88%

Polityka banku centralnego

ściąga z wykładów z Akademii Ekonomicznej w Katowicach

poleca88%
poleca88%

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

poleca85%

Finanse publiczne

I. ZASADY BUDŻETOWE odnoszą się do konstrukcji racjonalnego budżetu, zostały opracowane w ciągu kilku wiekowej praktyki budżetowania. Nie mają charakteru obligatoryjnego. 1.Zasada zgodności budżetu jako planu finansowego z planami rzeczowymi...

poleca88%

Ściąga z mikroekonomii z wykładów

Ściaga w załączniku powodzenia :)

poleca85%
poleca87%

Mikrobankowość - ściąga

RYZYKO BANKOWE Rodzaje ryzyka Pojęcie ryzyka kojarzy się z reguły z zagrożeniem podjętej decyzji lub prowadzonej działalności. Jest ono najczęściej utożsamiane z negatywną stroną każdego przedsięwzięcia, której należy unikać bądź też ograniczyć...

poleca87%

Ryzyko, pranie brudnych pieniędzy

Ryzyko-rezultat jaki mamy osiągnąć w przyszłości nie jest znany Ryzyko bankowe-podział ze względu na: 1) ujęcie księgowe – a)bilansowe b)pozabilansowe 2) przyczyny – a)wewnętrzne b)zewnętrzne 3) charakter oper. Bankowych – a)aktywne b)pasywne...

poleca87%

Fiananse publiczne I Kolos WSZiB

Fiananse publiczne I Kolos WSZiB

poleca87%

Finanse

Student > Ekonomiczne > Finanse Bankowość > Ściągi >

poleca87%

Materiały na bankowość

jakies materiały

poleca85%

Ściąga z Makro albo Mikro U Dr rybarskiego Wszib

Sciaga Z Makro albo Mikro U Dr rybarskiego Wszib

poleca85%

Finanse publiczne

milej nauki

poleca86%
poleca86%
poleca86%

Finanse (ściąga)

NAUKA O FINANSACH- bada zjawiska finansowe, formułuje i analizuje kategorie stanowiące uogólnienie ich powtarzalnych zjawisk finansowych. Charakteryzuje i ocenia instytucje i instrumenty za pomocą których dokonuje się ruch pieniadza. (obserwator...

poleca85%

Kontrola i nadzór bankowy

kolokwium I cz zalacznik