profil

Finanse i bankowość

(53)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.

Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przesiebiorstwa może pochodzić z rożnych źródeł. Źródła te różnicuje się za pomaca odpowiednich kryteriów. Jeżeli za kryterium przyjmiemy źródło pochodzenia kapitału to wyróżnimy...

poleca83%

Pojęcia na egzamin z historii myśli ekonomicznej

1. Społeczny podział pracy wg Platona. Wg Platona: jednostki wybitnie uzdolnione powinny zajmować kierownicze pozycje w państwie, inne zaś pracować w produkcji rolnej, rzemiośle lub handlu bądź jako żołnierze. Najsłabsi stają się niewolnikami i...

poleca83%

Przykładowe obliczenia analiza , bilans.

Projekcje ekonomiczno- finansowe Tabela 1. Planowane przychody ze sprzedaży Planowane przychody ze sprzedaży netto Produkty 2007 2008 2009 Bufet 111 204,00 115 272,00 135 504,00 Inne 12 000,00 18 000,00 30 000,00 Razem 123 204,00 133 272,00...

poleca83%

Istota finansów-podstawowe pojęcia

I. Istota finansów, pojęcia podstawowe. 1. Podział dóbr i usług-metoda naturalna i pieniężna. METODA NATURALNA: • Forma pierwotna i prymitywna • Brak społecznej motywacjo do podnoszenia kwalifikacji by zwiększyć udział w podziale dóbr i...

poleca84%

Pieniądz, formy pieniądza

Pieniądz, formy pieniądza

poleca82%

Lokaty Ziemskie - Inwestowanie w ziemię - Inwestycje alternatywne na przykładzie Lokaty Ziemskie

Temat wykładu przeprowadzanego przez Akademia Finansów firmy Latająca Żyrafa dla studentów szkół biznesowych , uczestników studiów podyplomowych : Inwestycje alternatywne - lokowanie w ziemię - na przykładzie spółki Lokaty Ziemskie i...

poleca83%

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje. Ta część prowadzonego w przedsiębiorstwie procesu gospodarczego, która dominuje w jego działalności i jest skierowana na stworzenie rynkowej oferty...

poleca84%

Finanse

Oprócz wydatków państwa istnieją wydatki „sztywne” które obejmują: · Subwencje dla województw, powiatów i gmin · Obsługa długu publicznego · Dotacje do ubezpieczeń społecznych · Wydatki na drogi Wydatki sztywne mogą dotyczyć dopłat do...

poleca83%

System walutowy Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcje Narodowego Banku Polskiego.

Pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza Pieniądz jest szczególnego rodzaju towarem, w którym wyrażana jest wartość dóbr, akceptowanym powszechnie jako środek płatniczy w transakcjach wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań (np....

poleca84%

Finanse

Rynek walutowy Rynek walutowy – obejmuje całokształt operacji finansowych w walutach wymienialnych Cechy rynku walutowego: Wolny rynek kursów walutowych Systemy prawne uwzględniające porozumienia i umowy międzynarodowe Bezpośrednie...

poleca85%
poleca85%

Opracowane zagadnienia na egzamin dyplomowy

Opracowane zagadnienia na egzamin dyplomowy

poleca85%

Wartości poznawcze bilansu

Bilans – to podstawowe sprawozdanie finansowe wykonywane przez jednostki gospodarcze, odzwierciedlające wartościowe zestawienie stanu majątku i kapitałów w określonym momencie czasowym. Bilans winien być opracowany po zaksięgowaniu wszystkich...

poleca85%

Giełda i jej podział

Giełda i jej podział Rodowód giełdy jako instytucji finansowej sięga XV wieku. Niewątpliwym źródłem powstania obecnie funkcjonujących giełd kapitałowych były operacje finansowe polegające na wymianie pieniądza i weksli. Warunki, w...

poleca85%

Finanse międzynarodowe

podaje kilka pytan z gotowymi odpowiedziami z finansów

poleca85%

Modelowe rozwiązania w zakresie gwarantowania depozytów

Problem ochrony depozytów ściśle łączy się z interwencją państwa, które nie chce dopuścić do destabilizacji systemu bankowego. Powoduje to różnorodne rozwiązania, w których środki budżetu państwa, banku centralnego, a także innych banków mają nie...

poleca85%

Podział kont (poziomy i pionowy) a elastyczność rachunkowości

TEMAT: Podział kont (poziomy i pionowy), a elastyczność rachunkowości. 1.Geneza i istota rachunkowości. Podstawą rozwoju rachunkowości były praktyczne potrzeby mierzenia zjawisk gospodarczych, potrzeby rachunku...

poleca85%

Bankowośc zadania

POSIADAM JESZCZE INNE MATERIAŁY Z BANKOWOŚCI I NIE TYLKO

poleca85%

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

Zagadnienia: I. Wprowadzenie do publicznego prawa gospodarczego. pojęcie prawa gospodarczego (publiczne pr. gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze) Źródła prawa Zasady publicznego prawa gospodarczego Państwo a gospodarka: typy zachowań państwa...

poleca85%

Podatki w gospodarce

1. Rola i miejsce podatków w systemie budżetowym. Podatek, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na...

poleca86%

Narodowy Bank Polski- struktura, zadania i funkcje

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju, która jako jedna z nielicznych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.).Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o...

poleca85%

Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych

Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych Banki są z jednej strony instytucjami zaufania publicznego, a z drugiej podmiotami, które – podobnie jak inne przedsiębiorstwa – kierują się chęcią osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Obie cechy łączy...

poleca85%

Budżet - wydatki

Wszystko na temat wydatków budżetowych.

poleca85%

Wskaźniki

Wskaźniki w załaczniku

poleca85%

Dochód i jego podział

DOCHÓD I JEGO PODZIAŁ Pojęcie dochodu : oznacza uzyskiwane z różnych źródeł przez daną osobę lub gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo w danym okresie dobra i usługi / tzw dochód w naturze/ lub kwoty pieniężne / tzw d. pieniężny/ Dochód jako...

poleca85%

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

MYSLE ZE ANALIZA KOMUS POMOZE BRAK TU TYLKO PODSUMOWANIA

poleca85%

Formy pieniądza kreacja pieniądza

Formy pieniądza kreacja pieniądza itp

poleca85%

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego.

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz....

poleca85%

Biznesplan

Szanowni Państwo! Publikacja „Zostań przedsiębiorcą – tworzenie biznesplanu” wydana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie może ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej i późniejsze funkcjonowanie firmy na rynku. Dobrze przygotowany...

poleca85%

Bankowość

Materiały z bankowości

poleca85%

Ryzyko stopy % jako przykład ryzyka rynkowego

Ryzyko stopy procentowej jako przykład ryzyka rynkowego Charakterystyka ryzyka stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej można zaliczyć do form ryzyka rynkowego stanowiącego element składowy ryzyka finansowego. Korzystając z ogólnej...

poleca85%

Rynek finansowy

Rynek finansowy. 1. Istota i podział rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY- biorąc pod uwagę przedmiot transakcji dokonywanych na rynku finansowym, rynek finansowy to rynek na którym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Rynek...

poleca85%

Charakterystyka ubezpieczeń działu I i II wg klasyfikacji w ust. o działalności ubezpieczeniowej

CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I I II: Dział I: Ubezpieczenia życiowe Ubezpieczenia osobowe: Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią...

poleca85%

Notatki - rynki finansowe

Rynek finansowy to rynek instrumentów finansowych charakteryzujących się różnym terminem zapadalności, różnym stopniem płynności i różnymi formami zabezpieczeń. Uczestnicy rynku finansowego: • państwo • przedsiębiorstwa • gospodarstwa domowe...

poleca85%

Bankowość - podstawowe zagadnienia

1. Rola banków w gospodarce narodowej • udział w kreacji pieniądza (następuje przez Bank centralny jak i banki komercyjne. Emisja pieniądza w gospodarce polega na jego wprowadzeniu i wycofaniu z obiegu przez Bank Centralny jak i banki komercyjne)...

poleca91%

Bankowość

KILKA PRAC Z BANKOWOSCI

poleca85%
poleca85%

System bankowy i zagadnienie pieniądza

I. SYSTEM BANKOWY. 1. Struktura i zadania systemu bankowego. System bankowy ma budowę dwuszczeblową, na którą składają się bank centralny oraz różnego typu banki komercyjne, poczynając od banków uniwersalnych, a na specjalistycznych kończąc....

poleca90%

NBP

. ROLA, ZADANIA I FUNKCJE NBP 1. NBP jest centralnym bankiem RP. 2. NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. 3. NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę, której siedziba mieści się w...

poleca85%

Zagadnienia z bankowości

LIBOR- London Interbank offered rate WIBOR- Warsaw Interbank offered rate WIBID, - Warsaw Interbank Bid Rate, roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków LIBID- London interbank Bid Rate ,...

poleca85%

Rodzaje banków i ich działanie

CAŁOŚĆ PRACY W ZAŁĄCZNIKACH :)

poleca85%

Planowanie strategiczne i operacyjne w bankach

zajrzyj do załącznika. Może ci pomogę.

poleca85%

Podatki

Opis: - podatek o czynności cywilno-prawnych; - podatek celny; - podatek od gier i wygranych; - podatek od spadków i darowizn; - podatek od środków transportowych; - podatek od posiadania psów; - opłaty lokalne (targowa, miejscowa,...

poleca88%

Opracowania z bankowości

Formy pieniądza 1. pieniądz towarowy, 2. pieniądz kruszcowy, 3. pieniądz metalowy, 4. pieniądz monetarny, 5. pieniądz papierowy - w starożytnych Chinach. Głównym czynnikiem sprawczym pojawienia się banknotów papierowych było rozpowszechnienie...

poleca88%

Nadzór nad JST w Czechach, Litwie i Niemczech

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD JST W CZECHACH, LITWIE I NIEMCZECH POLSKA W Polsce nadzór spełnia dwie zasadnicze funkcje: funkcję strzeżenia prawa oraz funkcję ochronną i wspierającą. Organami nadzoru są w przypadku nadzoru nad...

poleca85%

Rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne

PYTANIE 1 JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH Otwarcie rachunku bankowego następuje poprzez złożenie wniosku o otwarcie rachunku oraz zawarcie z bankiem umowy na piśmie. Wnioskodawca zobowiązany jest do...

poleca87%

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych ? Ogólna charakterystyka podatku Od stycznia 1992 roku wprowadzono w Polsce powszechny podatek dochodowy od osób fizycznych. Był to istotny etap reformy polskiego systemu podatkowego, który zbliżył...

poleca85%

"Credit scoring"- metoda ograniczania ryzyk kredytowego

„Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyk kredytowego Banki od zarania dziejów próbują wypracować metodę, która pozwoli do minimum ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzieleniem tzw. „złych kredytów". Na przestrzeni kilkunastu lat banki...

poleca86%

Spis treści ustawy o finansach publicznych

SPIS TREŚCI DO USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Dział I Zasady ogólne finansów publicznych Rozdział 1 Podstawowe definicje Rozdział 2 Jawność i przejrzystość finansów publicznych Rozdział 3 Formy...

poleca85%

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu”

„Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu” 1. Pojecie kapitału ludzkiego Pojęcie kapitał ludzki (human capital) pojawiło się po raz pierwszy w 1975 r. za sprawą noblisty z zakresu ekonomii Gary’ego S. Beckera. W polskim...