profil

Edukacja europejska

(19)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca83%

Twórczość kompozytora Wolwganga Amadeusza Mozarta

TWÓRCZOŚĆ: opery: najsłynniejsze to: -wesele figara -czarodziejski flet -don juan (czytaj:don dżan) -40 synfonii -koncerty skrzypcowe, fortepianowe -sonaty skrzypcowe, fortepianowe -kwartety smyczkowe...

poleca82%

Religie

Historia religii powstała wraz z pełniejszym zastosowaniem źródeł historycznych w analizach religioznawczych. Za pierwszego historyka religii uchodzi Edward Burnett Tylor, którego badania dotyczące genezy religii oraz jej rozwoju zapoczątkowały...

poleca80%

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiodącym wyznacznikiem...

poleca89%

Pozycja Polski w NATO

Sojusz Północno-Atlantycki powstał w 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Waszyngtońskiego przez państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone i Kanadę. Powstał on jako sprzeciw wobec ekspansji ZSRR, był swoistą odpowiedzią na zagrożenie ze...

poleca85%

Parlament Europejski - historia, skład, struktura

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1957 roku. Wtedy to utworzono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Od 1962 roku przyjęło ono nazwę Parlament Europejski. Siedziba Parlamentu Europejskiego mieści się w Strasburgu, gdzie odbywają się...

poleca85%

Euro

PRZEDMIOT EURO: TAKTAT Z MASTRICHT - 1992r. 1965r - powstają wspólnoty europejskie - powstały one z połączenia EWWIS - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Euroatem). EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza Te połączenia...

poleca85%

Unia Gospodarcza i Walutowa - okoliczności powstania.

Traktat Rzymski podpisany 25 marca 1957 roku i ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą nie podejmował problemu unii walutowej. Nie przywiązywano wówczas uwagi do problemu walutowej współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. W chwili...

poleca91%

Wyzwania dla Unii Europejskiej w Europie Wschodniej i Kaukazie Południowym

Jednym z kierunków integracji europejskiej było rozszerzenie Unii Europejskiej poprzez przyjmowanie nowych państw członkowskich. Przed rozszerzeniem o dziesięciu nowych członków Unia nie zajmowała się ujednolicaniem polityki sąsiedztwa gdyż nie...

poleca85%

Podstawowe informacje na temat funduszy europejskich wdrażanych w polsce na podstawie województwa warmińsko-mazurskiego

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WDRAŻANYCH W POLSCE Polsce z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na okres programowania 2004-2006 przyznano 12,809,709,283 euro. Wraz ze środkami krajowymi zostaną one wydane na...

poleca85%

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się. Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. . Przez pojęcie praw i wolności osobistych rozumiemy te...

poleca90%

Oficjalna pomoc rozwojowa UE

ODA – Oficjalna Pomoc Rozwojowa, Official Development Assistance – stanowią ją darowizny i pozyczki udzielane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu wsparcie rozwoju...

poleca90%

Polityka ochrony konkurencji i konsumentów w UE. Wnioski dla Polski

Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego rynku państw...

poleca86%

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Funkcjonuje ona od początku istnienia Wspólnot, choć termin Komisja Europejska wprowadził dopiero Traktat Lizboński. Wcześniej używano terminu Komisja. KE jest na mocy...

poleca88%

Cele i zadania Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólne Polityka Rolna (WPR) to najlepiej rozwinięty i najbardziej kosztowny sektor polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do pozostałych sektorów gospodarki, które funkcjonują na zasadach rynkowych, rolnictwo jest...

poleca87%

Kierunki polityki edukacyjnej w społeczeństwach wielokulturowych.

Najistotniejszym zadaniem w procesie kształtowania polityki wielokulturowej edukacji w szkole jest zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły, uczniów i nauczycieli oraz zaproponowanie wielu ciekawych form, które by tę politykę realizowały....

poleca85%

Wspólna Polityka Rolna

Cele i zasady wspólnej polityki rolnej Do integracji rolnictwa od początku istnienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przywiązywano szczególne znaczenie, o czym świadczy objęcie w traktacie rzymskim tej gałęzi gospodarki ogólnym...

poleca86%

Prawo wspólnot europejskich. Swobodny przepływ osób, towaru, usług.

Swobodny Przepływ Osób Swobodny Przepływ Osób - dotyczy praw obywateli UE do swobodnego przemieszczania się. W tym zakresie mieści się również prawo do pracy, życia, osiedlania się oraz korzystania z pomocy socjalnej w każdym z państw unijnych....

poleca86%

Zwyczaje handlowe

Przez dokumenty w handlu zagranicznym, w szerokim znaczeniu, rozumie się wszelkie pisma handlowe związane z transakcjami. W takim ujęciu dokumentami są: zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, kontrakty, zlecenia spedycyjne, listy przewozowe,...

poleca85%

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju IDA

Pomysł powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA – International Development Association) został wysunięty przez kraje najsłabsze, które nie były w stanie sprostać warunkom kredytowym Banku Światowego. Stowarzyszenie powołano 26...