profil

Pedagogika

(737)
Baza wiedzy
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

12 online
poleca85%

Pojęcie i rola refleksji w profesjonalnej praktyce pedagoga

Aby móc rozmawiać o refleksji w praktyce pedagoga należało by najpierw wyjaśnić ogólne pojęcie refleksji. Tak więc refleksją nazywamy czynność umysłu, polegającą na ujmowaniu lub tylko uświadamianiu własnych aktów w aspekcie ich istnienia,...

poleca85%

Pojęcie nieprzystosowania społecznego.

Zjawisko nieprzystosowania społecznego jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się zachowaniem człowieka i jego społecznym funkcjonowaniem. Pojecie nieprzystosowania społecznego jest wieloznaczne, różnie definiowane w...

poleca85%

Praca z rodziną z alkoholem

Wałbrzych 2009 Problem dotyczy Ani Kamińskiej, lat 14. Ania Kamińska, lat 14 jest uczennicą gimnazjum. Mieszka wraz z babcią i bratem w Bydgoszczy, w spokojnej okolicy . Sytuacja w rodzinie dziewczynki wygląda następująco: rodzice bez praw...

poleca88%

Wspomaganie rozwoju dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

poleca85%

Zagrożenia współczesnej rodziny.

Praca ta ma na celu ukazanie pewnych problemów, z którymi boryka się dzisiejsza rodzina. Wraz z początkiem rozwoju cywilizacji ludzkiej, rodzina ukształtowała się jako podstawowa jednostka organizacji społeczeństw. Dając swoim członkom na...

poleca90%

Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?

Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka? Niewielu jest rodziców, którzy nigdy nie uderzyli swojego dziecka. Badania socjologiczne - odkąd skala problemu złego traktowania dzieci przez rodziców jest w Polsce...

poleca85%

Edukacja zdrowotna wybrane zagadnienia

Edukacja zdrowotna 1. Omów podstawowe pojęcia związane z profilaktyką w ochronie zdrowia. * Profilaktyka (zapobieganie, prewencja) obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania chorobie, i niepożądanym skutkom. Są to...

poleca85%

Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Porada psychologiczna Rolą psychologiczną jest sposób bezpośredniego wykorzystania zdobytych przez psychologa informacji do sformułowania zaleceń. Odbiorcą zaleceń może być samo dziecko...

poleca85%

Nauki współpracujące z pedagogiką

Nazwa pedagogika pochodzi z języka greckiego i oznacza „prowadzący chłopca”. Określenie to dotyczyło niewolnika, który odprowadził młodego chłopca do palestro. W początkowym okresie istnienia pedagogika nie była uznawana za naukę, dopiero dzięki...

poleca85%

Chrzest dzieci dawniej a dziś

W społeczeństwach chrześcijańskich chrzest był elementem wprowadzającym dziecko do społeczności wiernych. Jego tradycja sięga czasów apostolskich, a w II wieku znajdujemy bezpośrednie poświadczenie tego zwyczaju. Od V wieku praktyka ta stała się...

poleca93%

Wolność przedmiotem wychowania aksjologicznego

Wolność jest istotną i bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Pojęcie to rozumiem jako swobodę w wyrażaniu swoich uczuć i emocji oraz jako brak jakiegokolwiek przymusu. „Wolność to uświadomienie sobie w obszarze egzystencji człowieka...

poleca90%

Metody i formy pracy w świetlicy

W świetlicy szkolnej metody i formy muszą być tak dobrane, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się. Stosowane w świetlicy różne formy i...

poleca85%

Eksperyment pedagogiczny - prezentacja

Eksperyment pedagogiczny

poleca85%

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Współczesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współczesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę nauczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do...

poleca85%

Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

Rodzina w czasach współczesnych ma wiele definicji. Jedną z nich podaje A. Kamiński uznając rodzinę za podstawowy zespół wspólnoty życia. Definicja ta mówi głównie o wspólnocie emocjonalnej w której przez wiele lat wspólnego życia nastąpiło...

poleca85%

Geneza pedagogiki porównawczej

Przez wieki wiedza o wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży w różnych krajach narastała w wyniku międzynarodowego handlu, podróży zagranicznych, wypraw wojennych, odkryć geograficznych, dyplomacji oraz misji religijnych. Istnieją spory co do...

poleca88%

Czym jest autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują...

poleca85%

"Mój obraz człowieka pracy"

Jest to praca poświęcona problematyki współczesnego człowieka pracy.

poleca85%

Alkoholizm

Alkoholizm. Alkoholizm jest pojęciem względnie nowym, natomiast pijaństwo to jedno z najstarszych określeń stanu odurzenia alkoholem. Alkoholizm natomiast jest to według Światowej Organizacji Zdrowia „wszelki...

poleca85%

Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i wychowawców w procesie wychowania.

Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. To współdziałanie ma szczególny charakter. Obejmuje ono – przynajmniej, w fazie wstępnej...

poleca85%

Wpływ Arystotelesa i Platona na współczesną literature

Pogląd Platona na sztukę nie był prosty. Sam był artystą i poetą przynajmniej tak samo jak filozofem, miał zaufanie do natchnienia, nad wszystko cenił twórczość. W poezji widział boski ?szał?, w poecie ?boskiego męża?, pośrednika między bogami a...

poleca85%

Funkcje opieki

FUNKCJE OPIEKI FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA Funkcja homeostatyczna opieki - to jej najbardziej pierwotne, funda-mentalne, a równocześnie kreatywne następstwa, dokonujące się w osobie podopiecznego. Oznacza to, że wielorakie czynności opiekuna...

poleca85%

Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej.

1. Co to jest świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest to wewnątrzszkolna placówka opiekuńczo - wychowawcza, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów...

poleca85%

Patologie społeczne. Agresja wśród dzieci i młodzieży.

Patologie społeczne to zachowania, które zakłócają równowagę społeczną. Patologia to nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości. Dotyczy ona jednostek lub grup społecznych. Czynniki wywołujące zachowania patologiczne są różnorodne....

poleca85%

Porównanie poglądów J.Korczaka i A.S. Neilla

Analiza poglądów Aleksandra Sutherlanda Neilla i Janusza Korczaka. Janusz Korczak i Aleksander Sutherland Niell żyli w podobnym okresie - koniec XIX , początek XX wieku, wtedy to zapoczątkował się nurt "Nowego Wychowania". Jeden jak i...

poleca87%

Ankieta

Drodzy Państwo! Jestem studentką I roku Pedagogiki na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przeprowadzam ankietę wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Tematem ankiety jest „Współczesny system kształcenia na...

poleca87%

Świetlica jako placówka profilaktyczno - wychowawcza

Profilaktyka społeczna polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować...

poleca85%

Niepowodzenia szkolne uczniów

dzenie w nauce jest to rozbieżność pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów a materiałem, jaki powinni opanować według założeń programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów. Wstęp Powodzenie...

poleca85%

Centralne Instytucje Oświatowe

Temat pracy: Centralne Instytucje Oświatowe W swojej pracy wymienię oraz omówię poszczególne instytucje, zaliczane do Centralnych Instytucji Oświatowych. W ich skład wchodzą instytucje takie jak: - Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN):...

poleca85%

Poradnictwo jako dziedzina edukacji dorosłych

WSTĘP Edukacja dorosłych to nie tylko formy szkolne i pozaszkolne, kursy i uniwersytety, ale także orientacja i poradnictwo zawodowe oraz inne instytucje indywidualnych oddziaływań. Problem orientacji i poradnictwa zawodowego we...

poleca85%

Skuteczna komunikacja w związku partnerskim.

Dla każdego człowieka związek jest czymś ważnym, bez względu na jakich zasadach by się opierał. Czy byłaby to przyjaźń, czy kochanie, czy też zwykła znajomość z sąsiadem... W każdym związku dochodzi jednak do nieporozumień czy konfliktów....

poleca85%

Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem

KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: odkrywam – badam CELE: usprawnianie procesów poznawczych rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej stymulacja słuchowa usprawnianie motoryki małej i dużej rozwijanie operacji myślowych,...

poleca85%

Etapy procesu poradniczego.

Etapy procesu poradniczego i prowadzenia rozmowy w indywidualnym poradnictwie zawodowym L. M. Brammer wyróżnił osiem etapów procesu pomagania. Są to: 1. Wstęp, w którym następuje nawiązanie wzajemnych relacji. 2. Klaryfikacja, w której...

poleca85%

Zagrożenie wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji.

Materiały na pracę z pegagogiki rodziny.

poleca85%

Koncepcje wychowania a oddziaływania wychowawcze

KONCEPCJE WYCHOWANIA, A ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE. STRATEGIA WYCHOWANIA, A STYL I METODY ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO. Pedagogika GESTALT-jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, /integrującej wiedzę i doświadczania z kilku nurtów w naukach...

poleca92%

Primus magistra mecum est (Pierwszy nauczyciel)

Odpowiedzialność pokoleń Pierwszy nauczyciel Nie zliczone są myśli dotyczące moralności, duszy czy sensu istnienia. Świadczą o tym zmiany jakie zaszły w moich strukturach rozważań i pytań dotyczących ludzkiej egzystencji. Nad wychowaniem,...

poleca85%

Opis i analiza ćwiczenia wychowawczego.

OPIS I ANALIZA ĆWICZENIA WYCHOWAWCZEGO „NASZE BEZPIECZEŃSTWO – PIERWSZA POMOC” METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ D. CZEKAN Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innego. Dobrze byłoby,...

poleca92%

Wydatki na oświatę i zbrojenie w Niemczech

OŚWIATA Niemcy są krajem nowatorskich pomysłów. Centralne znacznie odgrywają edukacja, nauka, badania naukowe i rozwój. W Europie bez granic i w świecie zglobalizowanych rynków edukacja dostarcza ośrodków umożliwiających korzystanie z szans, które...

poleca85%

Środowisko wychowawcze współczesnej Polski.

Według J.Pietera środowisko wychowawcze to „złożony układ powtarzających się lub względnie stałych sytuacji, do których człowiek rozwijający się przystosowuje się czynnie w wychowawczym okresie swojego życia.”¹ K. Sośnicki formułuje definicję...

poleca92%

Wpływ roli matki na przyszłe poczucie bezpieczeństwa

„ Jak wskazuje choćby tylko potoczna obserwacja, nie wszyscy rodzice jednakowo ustosunkowują się do swych dzieci i nie każdy stosunek rodziców do dziecka jest równie wartościowy i korzystny dla jego rozwoju. W pewnych przypadkach mówimy o...

poleca85%

Uzależnienia typu alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania

Uzależnienia typu: - Alkoholizm - Nikotynizm - Narkomania - Lekomania ALKOHOLIZM Alkoholowy Zespół Abstynencyjny Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności, wymioty, bóle głowy, jadłowstręt,...

poleca92%
poleca92%

Przedszkole – środowiskiem wychowania zdrowotnego

Przedszkole – środowiskiem wychowania zdrowotnego W dobie gwałtownego postępu techniczno-cywilizacyjnego, który powoduje postępującą izolację człowieka od środowiska naturalnego, zmuszając go do życia w środowisku sztucznym, szczególnego...

poleca85%

Jan Amos Komeński

Na początku XIX w. zbudził się nowy ruch pedagogiczny. Liczni pedagodzy próbują zmienić to, co było sztuczne, uciążliwe w ich praktyce humanistycznej. Podnoszą się głosy mówiące o potrzebie ułatwienia nauki łaciny, o uczeniu się przede wszystkim...

poleca85%

Zajęcia twórcze w przedszkolu

Zajęcia dla,,starszaków”. Okres przedszkolny to okres od 3 do 7 lat. Jest to poprzedzający naukę w szkole, w czasie, której u dzieci zachodzi wiele zmian w psychice. Nazwa okres przedszkolny wynika z tego, że około 50% dzieci zaczyna w tym...

poleca86%

Alkohol w życiu człowieka - pomoce w pokonywaniu problemu

1 ALKOHOL – MITY A PRAWDA! Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednia ideologię. Jak jest naprawdę? · Alkohol nie jest środkiem poprawiającym sprawność psychofizyczną Wykonywane na niezmiernie czułej...

poleca85%

Porównywanie systemów kształcenia wybranych państw.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA WYBRANYCH PAŃSTW PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA I INTEGRACJA EUROPEJSKA WYKŁADY Oświata stoi w obliczu wielkiego wyzwania. Globalizacja warunków życia, wspólnota wielokulturowa oraz błyskawicznie postępujący rozwój...

poleca85%

W jaki sposób w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 z późn. Zm.); realizowane są przesłanki pojęcia „dobro dziecka niepełnosprawnego”. Opisz organizację edukacji i opieki

W systemie prawa polskiego uregulowane są w sposób specjalny prawa dziecka niepełnosprawnego do: 1.wsparcia i szczególnej pomocy jego rodzinie 2.opieki medycznej, rehabilitacji, usamodzielnienia 3.oświaty i wykształcenia Ad.1...

poleca85%

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika antyautorytarna Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym, który nawiązuje najsilniej do pajdocentryzmu i pedagogiki Nowego Wychowania. W wychowaniu antyautorytarnym wszystkie osoby, nie...